Autorizaţia de funcţionare eliberată de către Primăria municipiului Caransebeş agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale se vizează anual, în primele 3 luni, până la data de 31 martie, urmând ca începând cu data de 1 aprilie să fie percepută o taxă de penalizare de 0,1% pe fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Nevizarea Autorizaţiei de Funcţionare atrage după sine sancţiuni cuprinse între 500 lei şi 2000 lei.

Dacă în termen de 15 zile de la încheierea procesului verbal de constatare a contravenţiei agentul economic nu intră în legalitate privind vizarea Autorizaţiei de Funcţionare, atunci Administraţia Publică Locală va lua măsura suspendării acesteia pe o perioadă de 6 luni şi notificarea instituţiilor abilitate (Oficiul Registrului Comerţului, Direcţia Finanţelor Publice Caraş-Severin, Direcţia de Sănătate Publică şi Direcţia Sanitar-Veterinară Caraş-Severin în cazul unităţilor de alimentaţie publică, Agenţia de Mediu Caraş-Severin, Garda Financiară) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale ilicite pe raza municipiului Caransebeş.