ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 


PROIECT DE  DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 23.09.2021


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 23.09.2021, ora  14.00,  care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.           
 

Anexa la Dispozitia nr.723/22.09.2021  

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 23.09.2021


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 23.09.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 07.09.2021.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice faza SF pentru investitia ,,Realizare iluminat public stradal, strada Laurentiu Iancu din municipiul Caransebes si strada Carmen Sylva din localitatea Jupa, judetul Caras-Severin”.

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind  desființarea unor constructii situate în intravilanul municipiului Caransebes, respectiv, în curtea interioară a Spitalului Municipal de Urgență Caransebes,  pentru implementarea proiectului: “Creșterea capacității administrative și de reacție în situația de urgență generată de COVID-19 în Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș  - Acronim HELPCOVID-19”.

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectul „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Dacia din Municipiul Caransebeș” , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.             

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind arondarea cresei de stat de pe raza municipiului Caransebes, cu puncte de lucru la Gradinita PP4 SI Gradinita PP5, la unitatile de invatamant prescolar cu program prelungit, conform OUG 100/2021.              

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4


Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat  pentru postul  de  vacant de șofer  de la Compartimentul Administrativ, aprovizionare , intretinere sedii  din perioada 28.09-30.09.2021 


Lista privind rezultatul  selecției  dosarelor  de inscriere depuse pentru concursul care se va desfașura în perioada  28.09- 30.09.2021 în vederea ocuparii funcției  publice de execuție  vacante  de  consilier de achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant de la Compartimentul  Achizitii, licitatii,verificare  plati   din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș.


Lista privind rezultatul  selecției  dosarelor  de inscriere depuse pentru concursul care se va desfașura în perioada  27.09- 29.09.2021 în vederea ocuparii funcției  publice de conducere vacante  de  Director executiv al  Direcției Strategii, Dezvoltare, Protectia Mediului  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș,


Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de ocupare a funcției publice vacante de conducere de director executiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș


Rezultatul probei scrise la concursul/examenul  de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante   - Director executiv al Directiei economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș, în perioada 14.09.2021 -16.09.2021  


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Primãria Municipiului Caransebeș, titular al proiectului „Creșterea capacitãții administrative și de reacție în situația de urgențã generatã de Covid-19 în Spitalul Municipal de Urgențã Caransebeș - acronim HELPCOVID 19”, anunțã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fãrã evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Creșterea capacitãții administrative și de reacție în situația de urgențã generatã de Covid-19 în Spitalul Municipal de Urgențã Caransebeș - acronim HELPCOVID 19”, propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, strada Piața 21 Decembrie 1989, nr. 2, județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteazã pot fi consultate

la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni - joi, între orele 09 - 15, și vineri, între orele 9 - 13, precum și la urmãtoarea adresã de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritãții competente pentru protecția mediului.


Lista privind rezultatul  selecției  dosarelor  de inscriere depuse pentru concursul care se va desfașura în perioada 14.09.2021-16.09.2021 în vederea ocuparii funcției  publice de conducere vacanta  de  Director executiv al Direcției economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

 DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 07.09.2021

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 07.09.2021, ora  13.00,  care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectuluide hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr.  …..../07.09.2021  

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 07.09.2021

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 07.09.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2021.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice la faza proiect tehnic, pentru investitia ,, Proiectare si executie reparatii terasa (acoperis) Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.''

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Primăria Municipiului Caransebeș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Creșterea capacității administrative și de reacție în situația de urgență generată de Covid-19 în Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș - acronim HELPCOVID 19', propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, strada Piața 21 Decembrie 1989, nr. 2, județul Caraș-Severin.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Resița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni - joi, între orele 08—15, și vineri, intre orele 08—13, și la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, P-ța Revoluției, nr. 1, jud. Caraș-Severin, în zilele de luni - vineri, între orele 10-12.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Resița, str. Petru Maior, nr.73 . 


Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul 28.09-30.09.2021 în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante:

1. Șofer I la Compartimentul administrativ, aprovizionare, întreținere sedii
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE
privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 31.08.2021

        Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 31.08.2021, ora  12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.
Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
           
       
Anexa la Dispozitia nr.  …....../25.08.2021     


PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 31.08.2021


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 31.08.2021.
2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  13.08.2021.
3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului  centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 si a listei de investitii pe anul 2021.
   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
   
4.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației terenului  înscris în CF nr.43883, Caransebeș, în suprafață de 96 mp,  aflat in coproprietatea  domnilor Cornea Filip - Nicolae  si Cornea Sebastian ,  cu destinația drum in domeniul public al municioiului Caransebes.
    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
               
5.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren  din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 .
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind organizarea Festivalului ,, Serbarile Cetatii ” editia a XVI-a , în Parcul Teius din municipiul Caransebes'' , în perioada 23-26 septembrie 2021.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind  privind  transformarea functiei vacanțe de consilier, clasa I, grad profesional debutant de la Compartimentul Registru Agricol, Inventar Patrimoniu, în functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent.
                                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8.-Proiect de hotarare privind reorganizarea, actualizarea si modificarea structurii existente, completarea si actualizarea organigramei si modificarea statului de personal / functii din cadrul  Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes. 
   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
                                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 9. - Intrebari. Interpelari.
Punctul 10.- Diverse.


Primăria Municipiului Caransebeș anunță  organizarea în data de 31 august 2021, ora 15.00, a procedurii de atribuire / licitație a locurilor de parcare situate în parcarea amenajată pe pe str.G.Buitu, în lateralul blocului nr.12, sc.A, pentru perioada 01.09. 2021 ~ 31.12.2023 . Procedura se organizează la Primăria Municipiului Caransebeș, în baza prevederilor H.C.L. nr. 56 din 28.02.2018, modificată prin H.C.L. nr. 24/29.01.2021

Mai multe detalii, aici

Primăria Municipiului Caransebeș anunță organizarea în data de 26 august 2021, ora 15.00, a procedurii de atribuire / licitație a locurilor de parcare situate în parcarea amenajată pe pe str.G.Buitu, în lateralul blocului nr.2, sc.A , str. A. Secvens, pentru perioada 27.08.2021 - 31.12.2023. Procedura se organizează la Primăria Municipiului Caransebeș, în baza prevederilor H.C.L. nr. 56 din 28.02.2018, modificată prin H.C.L. nr. 24/29.01.2021 .

Mai multe detalii, aici

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
PRIMAR 

PROIECT DE DISPOZIŢIE
privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de13.08.2021
Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 13.08.2021, ora 12.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 
Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi  din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.
Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 13.08.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 13.08.2021

1. - Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 13.08.2021.
2. - Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 23.07.2021. 
3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru depozitarea temporara a deseurilor provenite din construcții, deseurilor voluminoase și inerte peterenul înscris în CF nr. 42197 Caransebes, cu nr. Cad. 42197, în suprafață de 13 290 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în extravilanul municipiul Caransebeș.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4. - Proiect de hotărâre privind acordarea burselor scolare elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisiile de specialitate nr.1 si nr.4.
5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii HCL nr.157/03.09.2020 privind aprobarea coridoarelor de mobilitate integrata care sa sprijine transportul in comun de calatori, circulatia biciclistilor si circulatia pietonilor in municipiul Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE
privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 23.07.2021

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 23.07.2021, ora 10.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.
Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
   
Anexa la Dispozitia nr.  …....../16.07.2021 


PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 23.07.2021

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 23.07.2021.
2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  08.07.2021.
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.43172 Caransebeș, nr.cad. 43172  în suprafață de 1037 mp, proprietatea municipiului  Caransebeș, domeniul privat  în doua loturi, în suprafața de 500 mp, respectiv în suprafața de 537 mp.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 2803 mp, înscris în CF nr. 43458 Caransebeș, nr. top 332/2-333/2-334/2-335/2 proprietatea Statului Român, situat în intravilanul municipiului Caransebes,
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren  din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta unui beneficiar ca urmare a renuntarii la terenul atribuit,.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotarare privind aprobarea  finantarii nerambursabile de la bugetul local al municipiului Caransebes, a proiectelor declarate câștigătoare la procedurile de selecție organizate în anul 2021.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7.- Proiect de hotarare privind participarea municipiului Caransebes la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).realizat de Asociația Tășuleasa Social.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,LOTIZARE SI EXTINDERE ZONA DE LOCUINTE", zona Racovita, strada D.A. Sturdza, f.nr.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2
9- Proiect de hotarare privind  respingerea Planului Urbanistic Zonal - ,,ZONA DEPOZITARE SERVICE AUTO , PARCARE SI SERVICII COMPLEMENTARE SERVICII DE CAZARE SI AGREMENT''.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
10.- Proiect de hotarare privind arondarea  Liceului Teologic Baptist Reșița – Secția Caransebeș la Cabinetul medical școlar nr. 1 -Cabinetul Colegiului Național „C.D. Loga”, în vederea asigurării de servicii medicale pentru elevii și perșcolarii ai acestei unități de învățământ .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
Punctul 11. - Intrebari. Interpelari.
Punctul 12.- Diverse.

INVITATIE

În vederea realizarii lucrarilor de desfiintare a corpului  C3(MAGAZIE) situat lângă Muzeul  Judetean de Etnografie și al Regimentului de Granița din municipiul Caransebes,pe strada Racovita FN,  clădire aflata  într-o stare avansata de degradare-solicitam persoanelor interesate , oferta de preț și termen de realizare ,pentru servicii de proiectare la faza de intocmire documentatie de autorizație de desfiintare ,precum și obtinerea tuturor avizelor specificate în C.U nr.83/15.04.2021. 
Documentatia se va intocmi în conformitate cu HG 907 / 2016 ,incluzand și verificarea tehnica necesara. 
Proiectanul , persoana autorizata va intocmi și sustine documentatiile necesare obtinerii avizelor, plata efectuindu-se de către investitor.
Atasam urmatoarele documente
- C.U.nr.83/15.04.2021;
- Extras C.F.nr.37860;
- Plan de amplasament;
- Imagini cu clădirea degradata.
Vă rugăm sa transmiteti oferta pana în data de 23.07.2021 pe adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com , în atenția Serviciului de Investitii Achizitii Administrativ Monitorizare .
Pentru informații suplimentare telefon 0255 514885 , interior  109 , Compartiment Investitii, dezvoltare, receptii lucrări.

Documentatia se poate descarca de aici.


ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
PRIMAR 

DISPOZIŢIE
privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 08.07.2021

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 08.07.2021, ora 11.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 
Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi  din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.
Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 08.07.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 08.07.2021


1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni. 
2. - Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 08.07.2021.
3. - Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a  Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2021. 
4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ,, Servicii medicale optime pentru reabilitarea si dotarea cu aparatura medicala moderna a Sectiei de neonatologie a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.”

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

ANUNT
Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, întrunit în ședința din data de 06.07.2021, anunță reluarea procedurii pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, str. Piața 21 Decembrie 1989, nr. 2, jud. Caraș-Severin, în data de 30.08.2021, ora 11, desfașurându-se în două etape:

I. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc între 21.08.2021 - 23.08.2021, etapa eliminatorie, pentru care afișarea rezultatelor finale va avea loc în data de 23.08.2021 ora 14.00, cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării;

II. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura în Sala de ședinte a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, pe baza temelor - cadru, în data de 30.08.2021, ora 11.00;

La concurs se pot înscrie persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris și vorbit;

b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al Ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârsirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical fizic şi neuropsihic;

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, str. Piața 21 Decembrie 1989, nr. 2 jud. Caraș-Severin, la Biroul R.U.N.O.S., până în data 20.08.2021, ora 12.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori copia diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Temele-cadru pentru proiectul de management,  bibliografia pentru concurs si regulamentul de desfasurare a concursului sunt afisate pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes www.spital-caransebes.ro, la avizierul de la sediul spitalului, pe portalul posturi.gov.ro precum si pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii.

Candidatii pot vizita spitalul în data de 16.08.2021 ora 10,00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului;

Mass-media și persoanele interesate să participe la susținerea publică a proiectului de management vor transmite până la data de 26.08.2021, ora 12.00, pe adresa de-mail secretariat@spital-caransebes.ro, solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui și eventuale întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legatură cu proiectul de management.

 Detalii:

01 – Anunt concurs manager.pdf
02 – Bibliografie concurs.pdf
03 – Dispozitia 814 din 2020.pdf
04 – Anexa la dispozitiaa 814 din 2020.pdf
05 – Regulament concurs manager spital complet.pdf 


Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea  în   data de  15 iulie   2021 ,  ora 1500 ,   a procedurii de atribuire / licitaţie  a   locurilor  de parcare situate în parcarea amenajată pe str.Șt.Velovan, în fața bl.nr.1 ,   pentru perioada 15.07. 2021 – 31.12.2023.


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de29.06.2021


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.06.2021, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr.  577 / 23.06.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 29.06.2021


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.06.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de  09.06.2021.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea  dezlipirii unei suprafete de 645 mp din  terenul înscris în CF nr.32867 Caransebeș,   în suprafață de 8153 mp, proprietatea Orașului  Caransebeș

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind   aprobarea  dezlipirii unei suprafete de 1179 mp din  terenul înscris în CF nr.43932 Caransebeș, în suprafață de 18051 mp, proprietatea Orașului  Caransebeș,  în vederea intabularii, cu destinația drum public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.39351 Caransebeș, nr.cad. 39351  în suprafață de 556 mp, proprietatea municipiului  Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 400 mp, înscris în CF nr. 43965 Caransebeș,  proprietatea Statului Român, situat în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului apartament nr.13 situat in municipiul Caransebes, strada Traian Doda, nr. 1, Judetul Caras-Severin, cod LMI Cs -11-m-B-1061- Palatul Korongy.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind  acceptarea donației terenurilor  înscrise în CF nr.43817 Caransebeș , în suprafață de 1088 mp si din CF nr. 43822 Caransebes, in suprafata de 65 mp, aflate in coproprietatea doamnelor Szladek Maria si Fuhrmann Elisabeta – Adela,

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren  din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenurilor  inscrise in CF nr.40390 Caransebes, in suprafata de 1000 mp si CF nr. 41146 Caransebes,  in suprafata de 1170 mp.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului ,,Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul Primariei municipiului Caransebes”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Municipiului Caransebes, pentru perioada 2021 -2027.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. Proiect de hotarare privind aprobarea traseului subteran al rețelei electrice, pe o lungime totala de 232,5 m , pe imobilele apartinand domeniului public al municipiului Caransebes, în incinta Liceului Tehnologic  Dacia Caransebes,  strada Iancu Temes și strada  Libertatii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 14. - Intrebari. Interpelari.

Punctul 15.- Diverse.


 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

UAT Municipiul Caransebes , strada Piata Revolutiei nr. 1 ,are plăcerea de a vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect  Servicii de  Dezinsectie , Dezinfectie , Deratizare în Municipiul Caransebes 

1. Procedura aplicată: achiziţiedirectă

2. Sursa de finanţare: Bugetul local 

3. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: documentatia de eligibilitate  ( Formularul - 1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;  Formularul  - 2  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;  Formularul  - 3 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016; Formularul  - 4 Declaraţie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificaţiile caietului de sarcini ; Formularul  - 5 Declaraţie privind respectarea specificatiilor cuprinse in Rapoartele de consultanta emise de  INCDMM - “CANTACUZINO” Formularul – 14 Formular propunere  financiara si Anexa la Formularul 14, Formularul 11 – Scrisoare de înaintare.) 

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

6.Valoarea estimata  :  120 000.00  lei fără TVA

7.Preţul va fi exprimat în: lei  fără  TVA .Preţul ofertei este ferm in lei.

8.Tipul contractului: Servicii 

9.  La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative

10. Durata contractului:  12 luni.  

11. Documentele care însoţesc oferta: 

1. Certificatul constatator emis  de  Oficiul Registrul Comerţului, copie simplă;

2.  Licenta clasa 3 pentru activități de  Dezinsectie , Dezinfectie , Deratizare.

12. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Caransebes ,strada Piata Revolutiei nr.1,

Registratura generala ÎN PLIC ÎNCHIS SI SIGILAT PE CARE SE VA MENŢIONA  Servicii de  Dezinsectie , Dezinfectie , Deratizare în Municipiul Caransebes 

- A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.06.2021, ora 12:00,  in exteriorul plicului se ataseaza Scrisoarea de inaintare - formularul nr. 11.  

13 . Data limita pentru depunerea ofertei : 17.06.2021 , ora 11:00 .

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel .  0255 514 885 , int. 117, fax 0255 515139., eventualele clarificari se transmit pana în data de 14.06.2021  pe adresa de e-mail : primaria.caransebes@gmail.com , răspunsurile fiind publicate în termen de 24 ore pe site-ul primaria-caransebes.ro –  rubrica  Anunturi.

Documentele sunt:

 

 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

PRIMAR 


DISPOZIŢIE

privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.06.2021

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.06.2021, ora 14.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi  din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 09.06.2021


PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 09.06.2021


1. - Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 09.06.2021.

2. - Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a  Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.05.2021.

3.- Proiect de hotarare privind  participarea  municipiului Caransebes ca  membru fondator al Asociației CLUSTER INOVATIV PENTRU TEHNOLOGII AEROPURTATE AVANSATE – INOAIRTECH  si aprobarea  statutului asociatiei.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate  a gestiunii delegate ca modalitate de organizare a activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare și a  documentaţiei de atribuire privind Contractul de delegare a gestiunii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


 

 

Comunicat lansare proiect „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în municipiul Caransebeș” cod SMIS 140035


Urmare a incheierii contractului de finantare nr. 532/21.04.2021 ,in cadrul  Programului Operational Infrastructura Mare , avand titlul “ GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19 IN MUNICIPIUL CARANSEBES ‘ COD SMIS 140035.au fost demarate achizitiile de materiale sanitare si echipamente de protectie “ avand valoarea estimata de 2,545,312.67 lei , fara TVA. Procedura , lansata in 07.05.2021 , este in derulare in  Sistemul electronic de achizitii publice .


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.05.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

in temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.05.2021, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr.         / 21.05.2021     

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 28.05.2021

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.05.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  din  data de 6.05.2021.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I, pentru anul 2021.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1    

4.- Proiect de hotarare privind   aprobarea  contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii pe trimestrul I, pentru anul 2021.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND SRL , pe anul 2021

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL , pe anul 2021.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM Caransebes SRL Caransebes, pe anul 2021.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 1200 mp, înscris în CF nr. 35686 Caransebeș, nr. cad.35686, proprietatea Statului Român, situat în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia ,, Construire bloc locuinte pentru tineri destinate inchirierii, în municipiul Caransebes, localitatea Jupa, str. Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, regim de înălțime P+2E, 20 U.L si principalii indicatori economici.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia ,, Realizare construcție anexa (cetrala termica de bloc) și racordarea imobilului nr. cad. 43166 la utilitati din municipiul Caransebes”, localitatea Jupa, str.Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, regim de înălțime P+2E, 20 U.L si principalii indicatori economici.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.- Proiect de hotarare privind realizarea investitiei ,, Asigurare acces prin realizare scară exterioară cu modificare fațadă “ la imobilul situat in strada Mihai Viteazu nr.44, CF nr. 37072 -C1 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

14.- Proiect de hotarare privind  încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința situată în Caransebeș , str. Șesu-Roșu, bl.2 , sc.B , ap.15 , et.Parter , înscris în CF 30011-C1-U16 Păltiniș, doamnei Timpu Georgeta.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

15.- Proiect de hotarare privind acordarea avizului Consiliului Local al municipiului Caransebes , pentru prestarea de servicii funerare, de catre  SC SERVICII FUNERARE SRL

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

16. - Proiect de hotarare privind transformarea unor functii contractuale de muncitor necalificat de la Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare in functii contractuale de executie de muncitor calificat in cadrul aceluiasi atelier.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.182 /02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 18. - Intrebari. Interpelari.

Punctul 19.- Diverse.


Invitatie de participare privind achizitia directa de lucrari publice -Consolidare planseu Colegiul National Traian Doda din municipiul Caransebes


În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

PRIMAR 

DISPOZIŢIE

privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 06.05.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 06.05.2021, ora 14.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi  din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 06.05.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 06.05.2021


1. - Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 06.05.2021.

2. - Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a  Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.04.2021.

3.- Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de despagubire a terenului inscris în CF nr. 40171 Caransebes in suprafata de 3781 mp,  proprietatea domnului Ion Sabina Sanda, in baza procesului -verbal al Comisiei de expropriere. 

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL- COM  SRL Caransebes, pe anul 2021.  

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL Caransebes, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND  SRL Caransebes, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Hotararea ISU nr. 50/04.05.2021


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.04.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.04.2021, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

                          Anexa la Dispozitia nr.          / 23.04.2021     

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 29.04.2021

Punctul 1. Depunerea Juramantului de către domnul Paica Simion, validat în functia de consilier local al municipiului Caransebes, din partea Partidului Național Liberal, conform Incheierii Judecătoriei Caransebes nr. 912/20.04.2021.

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 29.04.2021.

Punctul 3.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  din  data de 16.04.2021.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind stabilirea pentru anul fiscal 2022 a impozitelor și taxelor locale aplicabile în municipiul Caransebes.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 5.- Proiect de hotarare privind  darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Școlar Caransebeș a terenului înscris în C.F. 36305 Caransebeș, în suprafață de 13.522 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 6.- Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL a terenului înscris în din C.F. 43789 Caransebeș, în suprafață de 20.431 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, domeniul privat, cu destinatia statie de sortare si depozitare temporara a deseurilor rezultate din constructii.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 7.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei parcele de teren in municipiul Caransebes, zona Valea Cenchii pentru construirea unei locuinte proprietate personala, conform Legii nr.15/2003. 

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 8.- Proiect de hotarare privind darea în administrare către Liceul Teologic Baptist Reșița, a spatiilor situate la  etajul 3 din imobilul înscris în CF nr.43100,  proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, situat in municipiul Caransebes.

                                  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 9 .- Proiect de hotarare privind darea in administare catre Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare a Cabanei Scorilo pe o perioada de 1 an.

                            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 10.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 4855 mp, înscris în CF nr. 40817 Caransebeș, situat în intravilanul municipiului Caransebes.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 11.- Proiect de hotarare privind  dezlipirea suprafeței de 187 mp din terenul înscris în CF nr.42709,  de 3697 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, in vederea vanzarii prin  licitatie publica.

                                    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 12.- Proiect de hotarare privind dezmembrarea unei suprafete de 8 mp de teren,  din terenul inscris  în CF nr.43100 Caransebeș, de 2313 mp,  proprietatea municipiului Caransebeș,  domeniul public, cu destinația construire anexa pentru adăpostire grup de pompare și rezervor de apa, de către Liceul Teologic Baptist Resita.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 13.- Proiect de hotarare privind aprobarea  lucrarilor de construire  ,,  Modificare acoperis C2 - atelier mecanic si refacere imprejmuire”, la imobilul atelier mecanic al Serviciului Public Intretinere si Reabilitare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 14.- Proiect de hotarare privind realizarea  de catre S.C. RCS RDS S. A a  investitiei ,, Construire stație de baza pentru servicii de comunicatii electronice si bransament electric în localitatea Caransebes, CS 01501”, amplasata pe Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 15.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș,  domnului profesor Constantin Bratescu.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 16.- Proiect de hotarare privind desfiintarea functiei contractuale vacante de muncitor  calificat de la Compartimentul dezvoltare si monitorizare retele de iluminat public  si  infiintarea functiei contractuale de conducere de Sef Serviciu la Serviciul de Iluminat Public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

PRIMAR 

 

PROIECT DE DISPOZIŢIE

privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 16.04.2021

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

DISPUNE:

 

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 16.04.2021, ora 12.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi  din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 15.04.2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 16.04.2021

 

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni. 

2. - Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 16.04.2021.

3. - Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a  Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2021. 

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului aferent bugetului local din anii precedenti ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2021, a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial  din venituri proprii, pe anul 2021 si a listei de investitii pe anul 2021.            

                                         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul  IV pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii pe trimestrul IV pentru anul 2020.  

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotărâre privind  modificarea contractului  de concesiune a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Caransebes incheiat cu SC TRANSAL URBIS SRL, cu privire la incetarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

9. - Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii  de drept  inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnișoarei Plesa Andra-Sabrina si declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.03.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.03.2021, ora 12.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi  din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 29.03.2021

ORDINEA DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata  in data de 29.03.2021

 1. - Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 29.03.2021.

2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  Proiectului cu Titlul ,,Creșterea capacității administrative și de reacție în situația de urgență generată de COVID-19 în Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș -Acronim HELPCOVID-19” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

3. - Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Caransebes la Asociatia ROHEALTH – Clusterul pentru Sanatate si Bioeconomie, ca membru cu toate drepturile si obligatiile ce rezida din aceasta calitate, imputernicirea unui reprezentant in relatia cu asociatia si aprobarea protocolului cu aceasta asociatie.

                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.4


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.03.2021

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.03.2021, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Anexa la Dispozitia nr.          / 24.03.2021     

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 30.03.2021

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 30.03.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 25.02.2021.

3.- Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației  prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Caransebeș, str. Cernei, județul Caraș Severin,  în suprafață de 23.584 mp  în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.”-S.A. a obiectivului de investiții Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1”.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1    

4.- Proiect de hotarare privind   inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 71 mp, identificata în CF nr. 42556 Caransebes nr. cad.42556, situata în intravilanul municipiului Caransebes

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 2 mp din terenul înscris în CF nr.31123 Caransebeș, nr.top.II/14/B, în suprafață de 268, proprietatea Statului Român, în vederea construirii unui balcon.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei parcele de teren in municipiul Caransebes, zona Valea Cenchii pentru construirea unei locuinte proprietate personala, conform Legii nr.15/2003. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind  organizarea licitației publice cu plic închis  în vederea inchirierii a  spațiului  comercial  nr.3, in suprafața de 33,31 mp, proprietatea publica a  municipiului Caransebes, situat in Piata Gugulanilor, cu destinație comerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind  aprobarea Panului Urbanistic Zonal - „Construire supermarket LIDL, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate si organizare de santier” - str. Ardealului, nr. 127.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

9.- Proiect de hotarare privind  numirea domnului Selner Nicolae, in functia de administrator al SC GUGULANIA LAND SRL, pe o perioada de 1 an si actualizarea Actului Constitutiv al societatii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

10.- Proiect de hotarare privind  modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de Cultura ,, George Suru” Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al municipiului Caransebes și al Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulatia proiectelor de hotarari ale Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

12. Raport privind starea economica, sociala și de mediu a municipiului Caransebes în anul 2020.

  Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

 

13. - Intrebari. Interpelari.

 

14.- Diverse.


ANUNȚ PUBLIC

PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Municipiul Caransebeș, prin Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare, anunță publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș – Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul:

,,AMENAJAREA UNEI PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE ÎN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ – STR.ALEEA BUJORULUI”, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeș – str. Aleea Bujorului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș – Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi între orele 0800 – 1500, și vineri între orele 0800 – 1300,  precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


 

Casa de Cultura George Suru

Caransebes

Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea închirierii spațiului în suprafața de 26,53 mp din imobilul înscris în CF nr.31236, nr.cad.31236-C2 

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Casa de Cultura  George Suru Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Nicolae Corneanu, nr. 6, telefon: 0255-514609, CUI 3228306.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Spațiul în suprafața de 26,53 mp, situat la parterul imobilul înscris în CF nr.31236, nr.cad.31236-C2, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:05 - Regulament concurs manager spital complet.pdf

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 30.03.2021, de luni-vineri între orele 07:30-16:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

 Casa de Cultura  George Suru Caransebeș, str.Nicolae Corneanu, nr.6.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria  Casa de Cultura  George Suru Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 31.03.2021.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 07.04.2021, ora 09:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Secretariatul Casei de Cultura George Suru Caransebeș, str.Nicolae Corneanu, nr.6.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 07.04.2021, ora 12:00, la  Casa de Cultura  George Suru Caransebeș, str.Nicolae Corneanu, nr.6.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


Anunt erata indreptare eroare materiala 
Referitor la Anuntul numarul DA 27611334 / 19.03.2021 , privind achizitia de servicii de consultanta in management - cod CPV 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2 ) , la titlul Informatii cumparare directa - Descriere , se modifica specificarea Servicii de Cadastru in vederea construirii unui spital modular suport Covid cu Servicii de consultanta in management de proeict POIM  Spital Modular 


ANUNȚ PUBLIC

PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Municipiul Caransebeș, prin Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare, anunță publicul interesat asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: 

,,AMENAJAREA UNEI PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE”, propus a fi amplasat ÎN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ – STR. ALEEA BUJORULUI.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș – Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi între orele 0800 – 1500  și vineri între orele 0800 – 1300, precum și la sediul Serviciului Public de Întreținere și Reabilitare, din  localitatea Caransebeș, judeţul Caraș - Severin, str. Teiușului, nr. 24, tel/fax 0255/514885-0255/515139.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș – Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73.


Anunt rezultate achizitie servicii de proiectare pentru proiectul ”Cresterea eficientei energetice a Liceului Tehnologic Dacia din municipiul Caransebes”


Anunt rezultate achizitie servicii de consultanta pentru proiectul ”Cresterea eficientei energetice a Liceului Tehnologic Dacia din municipiul Caransebes”


 A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. nr. 286/2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (actualizată până la data de 20 aprilie 2016*), cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

Serviciul de Iluminat Public  Caransebeș  anunţă reluarea concursului, organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata  a functiilor vacante 

- 1 post (½ norma) -  consilier IA , 

- 2 posturi -  muncitor calificat , 

Noul calendar de desfășurare:

Concursul va avea loc la sediul Serviciului de Iluminat Caransebeș, str. Teiusului,     nr. 24, după cum urmează:

    • 24 martie  2021, ora 10:00: proba scrisă, Sediul SIP

    • 26 martie 2021, ora 12:00: proba practica/interviu, Sediul SIP


ANUNŢ

Având in vedere contextul epidemiologie actual determinat de raspandirea coronavirusului SARS-Cov 2 si incidenţa de peste 1%, din ultimele 14 zile, luând in considerare informarea nr. 6761 din 03.03.2021, a Primarului Municipiului Caransebeş Felix Cosmin Borcean si Hotararea Consiliului de Administraţie din data de 03.03.2021, se amana organizarea concursului conform prezentului anunţ:
Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager-persoana fizica
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş , str.Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, jud.Caras-Severin, in data de 05.04.2021, ora 11, desfasurandu-se in doua etape:
I. Etapa de verificare a indeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite in anunţul de concurs, care va avea loc intre 23.03.2021-25.03.2021, etapa eliminatorie, pentru care afişare rezultatelor finale va avea loc in data de 25.03.2021 ora 12.00, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisarii;
II. Etapa de susţinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura in Sala de şedinţe a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş, pe baza temelor-cadru, in data de 05.04.2021, ora 11.00;
La concurs se pot inscrie persoanele fizice care intrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al Ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical fizic şi neuropsihic;
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.

Mai multe detalii: Anunt concurs manager


 A N U N Ț 

Primăria municipiului Caransebeș,vă aduce la cunostință amânarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de execuție vacante, programat în perioada 09. 03 -11.03.2021.


 Adresa si programarea fermierilor din Caransebes la APIA.


 ANUNT

Serviciul de Iluminat Public Caransebeș, Județul Caraș-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

    • 2 posturi  muncitor calificat, la Compartimentul Dezvoltare si Monitorizare Retele de Iluminat Public :

- studii medii/generale;

- vechime în muncă – minimum 1 an.  

    • 1 post (½ norma),  consilier IA la Compartimentul Contabilitate si Resurse Umane : 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

  durată, absolvite cu diplomă de licență;

- vechime în muncă – minimum 7 ani. 

   Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

    • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    • d) are capacitate deplină de exercițiu;

    • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:    

    • 05 martie 2021, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

    • 17 martie  2021, ora 10:00: proba scrisă, Sediul SIP

    • 19 martie 2021, ora 12:00: proba practica/interviu, Sediul SIP

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

    a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

    b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

    d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

    f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

    g. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie:

    • post muncitor calificat, la Compartimentul Dezvoltare si Monitorizare Retele de Iluminat Public :

1. Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7—2011, capitolul 4, capitolul 5 (test grila)

2. Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), Titlul II, capitolul I si Capitolul II

3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca – Capitolul IV, Obligatiile lucratorilor

    • post consilier IA la Compartimentul contabilitate si resurse:

1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 actualizata,

2. Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), Titlul II, capitolul I si Capitolul II

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Iluminat Public Caransebeș, Str. Telușului nr. 24, județul Caraș-Severin, telefon  0355401666 sau 0745301879


Achizitie servicii consultanta privind achiziția directă de Servicii de consultanță pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic «Dacia » din Municipiul Caransebeș”

Erata servicii consultanta

Formulare anexe

Achizitie servicii proiectare privind achiziția de Servicii de proiectare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic «Dacia »din Municipiul Caransebeș”

Erata servicii proiectare

Formulare anexe


Anunţ privind cea de-a doua licitaţie publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43379 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43379, nr.cad.43379, în suprafață de 468 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 02.03.2021, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 03.03.2021.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 11.03.2021, ora 12:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 11.03.2021, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.    


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr. 43528 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43528 Caransebeș, nr.cad.43528, în suprafață de 167 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 01.03.2021, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 02.03.2021.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 10.03.2021, ora 12:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 10.03.2021, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  

 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE  DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 25.02.2021

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 25.02.2021, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.           

Anexa la Dispozitia nr.          / 19.02.2021     

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 25.02.2021

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 25.02.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata în data de 08.02.2021.

3.- Proiect de hotarare privind darea în administrare a internatelor din municipiul Caransebes, str. Tribunalului nr. 4, din str. Tribunalului nr. 2, si din str. Episcop Nicolae Popeea, nr. 10A, Caransebes,  către SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL Caransebeș.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind  atribuirea  în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri si retragerea dreptului de folosinta gratuita beneficiarului unui lot, ca urmare a nedemararii lucrarilor de construire a locuintei.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 134 mp, identificata în CF nr. 43631 Caransebes nr. cad.43631, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 1500 mp, identificata în CF nr. 43618 Caransebes nr. cad.43618, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind  organizarea licitatiei publice cu plic închis în vederea închirierii  spațiului în suprafață de 26,53 mp, situat la parterul Casei de Cultură „George Suru” Caransebeș, imobil înscris în CF nr.31236,  proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului privind organizarea Targului de Primavara, aprobat prin HCL nr.36 din 27.02.2019, conform prevederilor Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,, Lotizare și extindere zona de locuinte – str.Zlagnei ", f.nr., in intravilanul municipiului Caransebes,  CF nr. 41228 Caransebes, CF nr. 40813 Caransebes, beneficiari Szladek Maria, Fuhrmann Elisabeta Adela, Bartolf Heinrich si Bartolf Ana  .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

10. - Intrebari. Interpelari.

11.- Diverse.


Anunţ privind cea de-a doua licitaţie publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43380 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43380, nr.cad.43380, în suprafață de 235 mp, proprietatea municipiul Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 01.03.2021, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 02.03.2021.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 09.03.2021, ora 12:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 09.03.2021, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


Anunţ privind cea de-a doua licitaţie publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43372 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43372, nr.cad.43372, în suprafață de 741 mp, proprietatea municipiul Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 23.02.2021, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.02.2021.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 04.03.2021, ora 12:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 04.03.2021, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

 

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43172 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei,  nr.1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43172, nr.cad.43172, în suprafață de 1.037 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 22.02.2021, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 23.02.2021.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 03.03.2021, ora 10:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 03.03.2021, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

 

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


 

DISPOZIŢIE privind convocarea  de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 08.02.2021ANUNŢ


           Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea procedurii de atribuire / licitaţie  a  locurilor  de parcare situate în parcarea amenajată pe str. G.Buitu  ( (în fața bl. nr.10 și în spatele bl.nr.4 , str. Ardealului , nr.109),  în data de 8 februarie  2021,  ora 1500 .

        Procedura se organizează la Casa Municipală de Cultură ,, George Suru”, în baza prevederilor Regulamentului  de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în  municipiul Caransebeş, aprobat prin H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018.  

       La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul/reședința / deţin un apartament în imobilele arondate parcării: str.G.Buitu ( bl. 10 , bl.12 -sc.B), str.Ardealului ( bl. 3 – sc.B și  bl. 4 ) și str. A.Secvens (bl.1-sc.A ),   fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.

        În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 05 februarie  2021, orele 1200,   data limită , următoarele documente:

 -  Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;

 - Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;

 - Copie dupa Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) ;

  - Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul);

   - Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   

  - Certificat de atestare fiscală  pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local.

        În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     

        Caietul de Sarcini al   procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 .  


 ANUNŢ

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager- persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş , str.Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, jud.Caras-Severin, in data de 22.03.2021, ora 11, desfasurandu-se in doua etape:

    I. Etapa de verificare a indeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite in anunţul de concurs, care va avea loc intre 08.03.2021-10.03.2021, etapa eliminatorie, pentru care afişare rezultatelor finale va avea loc in data de 10.03.2021 ora 12.00, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisarii;

    II. Etapa de susţinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura in Sala de şedinţe a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş, pe baza temelor-cadru, in data de 22.03.2021, ora 11.00;

La concurs se pot inscrie persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

    a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

    b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

    c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al Ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

    d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

    e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    f) sunt apte din punct de vedere medical fizic şi neuropsihic;

    g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş, str. Piaţa 21 Decembrie 1989, nr.2 jud. Caras-Severin, la Biroul R.U.N.O.S., pana in data 07.03.2021, ora 12.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

    a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

    b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

    c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

Documentele sunt:ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.01.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.01.2021, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


Anexa la Dispozitia nr.        / 22.01.2021     

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 29.01.2021


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 29.01.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata în data de 06.01.2021.

3. - Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

4. - Proiect de hotarare privind adoptarea proiectului de hotarare pentru desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului Genral al municipiului Caransebes.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis, a terenului înscris în CF nr.43528 Caransebeș, nr.cad.43528, în suprafață de 167 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, situat în intravilan si a documentatie de atribuire, in vederea vanzarii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectului cu Titlul ,, Infiintarea extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale in municipiul Caransebes – sat apartinator Jupa si localitatile Buchin, Bolvasnita, Bucosnita”, in vederea depunerii acestuia pentru finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea inlocuirii lotului de teren cu nr.30, nr. cad 1336, atribuit in folosinta gratuita domnului Ionita Marius Alexandru, in vederea construirii unei locuinte, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, cu lotul nr.110, nr.cad 1416, identificat in CF nr. 43623 Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe ce apartin Serviciului Public Intretinere și Reabilitare Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei de 2,6 % a tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2021, pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind prelungirea în anul 2021 a termenului contractelor de inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes (amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, doar la locul exercitarii activitatii, terenuri agricole(fanete,arabil), amplasamente construcții provizorii (statii telefonie mobila – antene)si indexarea cu rata inflatiei în valoare de 2,6% a pretului inchirierii, la reînnoirea contractelor de inchiriere pentru care prețul inchirierii în anul 2020 a fost exprimat în moneda naționala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea HCL nr.165/22.09.2020 privind darea in administrare către Liceul Teologic Baptist Reșița, a spatiilor situate la  etajul 1 si etajul 2 din imobilul înscris în CF nr.43100, nr. cad.43100-C1, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, in sensul ca destinația spațiilor ce fac obiectul dării în administrare este pentru desfășurarea de activități de învățământ primar si gimnazial.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotarare privind prelungirea in anul 2021 a contractelor de inchiriere ( spatii, terenuri, mese) cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2020, administrate de către Serviciul Public Piața Gugulanilor Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.- Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.6 la contractul de asociere în participatiune nr.116/28.09.2015, încheiat intre Casa de Cultura ,,George Suru” Caransebes și SC MARCOM FANTASTIC SRL  in vederea desfasurarii in comun a activitatilor de derulare si difuzare de filme in sala Cinematografului ,,Luna" din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotarare privind modificarea art.2. al HCL nr.249/20.12.2018, privind incheierea acordurilor de parteneriat intre UAT Caransebes, Liceul Tehnologic ,,Trandafir Cocarla” Caransebes și agenții economici care au făcut solicitari pentru cifre de scolarizare.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15.- Proiect de hotarare privind modificarea  și completarea  Regulamentului  de funcţionare al sistemului de taxare  a staţionării şi  parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş, aprobat prin art.1 al H.C.L. Caransebeș nr.56/2018.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

16. - Proiect de hotarare privind  numirea  a inca 3 persoane in calitate de administratori ai SC TRANSAL URBIS SRL.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

17. - Proiect de hotarare privind numirea domnului Stefaroi Iulian Vlad,  in functia de administrator al  SC GUGULANIA LAND SRL.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

18.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finantate din bugetul local al municipiului Caransebes, pentru anul 2021

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

19.- Proiect de hotarare privind  aprobarea unui numar de 130 posturi pentru asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021, la nivelul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

20.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garatntat și beneficiarilor Legii nr.208/1997, privind cantinele de ajutor social

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

21. - Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei Comisiei Sociale de Analiza a Cererilor de Locuinte si Repartizarea Locuintelor, aprobata prin HCL nr. 197/17.11.2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

22. - Proiect de hotarare privind pentru aprobarea efectuarii în anul 2021 a celor 5 zile de concediu de odihna ramase neefectuate în anul 2020 pentru Primarul municipiului Caransebes și  a celor 3 zile de concediu de odihna ramase neefectuate în anul 2020 pentru viceprimarul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

23. Prezentarea Deciziei nr 1/2021 și a Raportului de control al Camerei de Conturi Caras Severin,  in urma actiunii de verificare ,, Controlul situatiei , evolutiei si modului de administrare a patrimoniiului public si privat al UAT municipiul Caransebes de catre regiile autonome de interes local si societatile comerciale cu capital integral au majoritar al UAT'' efectuata la  la SC POL-COM CARANSEBES SRL.

24. Prezentarea Deciziei nr.2/2021 și a Raportului de control al Camerei de Conturi Caras Severin, in urma actiunii de verificare ,, Controlul situatiei , evolutiei si modului de administrare a patrimoniiului public si privat al UAT municipiul Caransebes de catre regiile autonome de interes local si societatile comerciale cu capital integral au majoritar al UAT'' efectuata la  SC GUGULANIA LAND SRL.

25.  Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020.

26. - Intrebari. Interpelari.

 

27. - Diverse.


ANUNŢ

privind reinnoirea abonamentelor de parcare de resedinta


Municipiul Caransebeş, reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, informeaza cetatenii care detin parcari de resedinta, ca termenul limita pentru achitarea c/v abonamentelor de parcare este de 28.02.2021.

Nerespectarea termenului scadent are ca efect pierderea locului de parcare atribuit.

Achitarea taxelor de parcare se efectueaza zilnic în intervalul orar 09-13,00. 


ANUNȚ

Primăria municipiului Caransebeș, vă aduce la cunoștință anularea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante, programat în perioada 16.02-18.02.2021. 


ANUNŢ

Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea  în   data de 01.02.2021 ,  ora 1500 ,   a procedurii de atribuire / licitaţie  a   locurilor  de parcare situate în parcarea amenajată pe  str. Aleea Bujorului,  bl.1 – bl.2 - bl.3 ,  pentru perioada  01. 02. 2021 – 31.12.2023 .

Procedura se organizează la Casa Municipală de Cultură ,, George Suru”,   în baza prevederilor  H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018.  Pe parcursul  desfăşurării procedurii de atribuire se vor respecta dispoziţiile legale şi restricţiile cauzate de pandemia de COVID-19 .

La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul / reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării : bl.1, bl.2, bl.3, bl.5 – str.Aleea Bujorului, fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 29 ianuarie 2021, orele 1200,   data limită , următoarele documente:

- Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;

- Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;

- Copie dupa Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă ;

- Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc

- Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   

- Certificat de atestare fiscală.

În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     

Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 


ANUNŢ

Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea  în   data de   02 februarie  2021 ,  ora 1500 ,   a procedurii de atribuire / licitaţie  a   locurilor  de parcare situate în parcarea amenajată pe Aleea Bujorului,  bl.4-bl.7,  pentru perioada 02.02. 2021 – 31.12.2023 .

Procedura se organizează la Casa Municipală de Cultură ,, George Suru” ,   în baza prevederilor  H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018. Pe parcursul  desfăşurării procedurii de atribuire se vor respecta dispoziţiile legale şi restricţiile cauzate de pandemia de COVID-19 .  

La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul / reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării : bl.4 şi bl.7, str.Aleea Bujorului, fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 01.02.2021, orele 12 00,   data limită , următoarele documente:

- Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;

- Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de

închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;

- Copie dupa Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă ;

- Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc

- Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   

- Certificat de atestare fiscală.

În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     

Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 


 

Primăria Municipiului Caransebeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor  funcțieii publice deconducere vacante (2 funcții) din cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului municipiului Caransebeș, organizat în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea ți completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în perioada  16.02.2021-18.02.2021


Invitatie de participare achizitii servicii de paza

 La solicitarea unui potential participant privind Achizitionarea Serviciilor de paza, protectie si monitorizare a obiectivelor de interes local ale Primariei municipiului Caransebes , dorim sa mentionam faptul ca Oferta Financiara se va intocmii la valoarea de fundamentare respectiv de pana la data de 13.01.2021luand in considerare HG 4/13.01.2021 , luand in calcul faptul ca la data mentionata au fost aduse modificari privind salariul minim brut pe economie.


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43379 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43379, nr.cad.43379, în suprafață de 468 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 01.02.2021, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 02.02.2021.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 11.02.2021, ora 12:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 11.02.2021, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


 Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43527 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43527, nr.cad.43527, în suprafață de 46 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 29.01.2021, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 01.02.2021.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 09.02.2021, ora 12:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 09.02.2021, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


UAT municipiul Caransebes are placererea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect Racordarea la reteaua de energie electrica in cadrul proiectului Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice, cod SMIS 127467


ANUNT

           Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare Caransebeș, Județul Caraș-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

    • 1 post  maistru, la Compartimentul Reparații Unități de Învățământ și Spații Sociale de Locuit: 

          studii medii de specialitate   (scoala de maiștri); 

          vechime în muncă – minimum 3 ani. 

    • 2 posturi șofer la Compartimentul Reparații și Întreținere Drumuri : 

          studii medii/generale; 

          permis auto categoriile С,E; 

          vechime minimă permis cu cele două categorii – minimum 3 ani. 

    • 2 posturi  muncitor calificat, la Compartimentul Reparații și Întreținere Drumuri : 

          studii medii/generale; 

          vechime în muncă – minimum 1 an.  

    • 2 posturi   muncitor calificat I, la Compartimentul Atelier Siguranta rutiera, administrativ si aprovizionare: 

          studii medii/generale; 

          vechime în muncă – minimum 1 an. 

    • 2 posturi șofer la Compartimentul Atelier Exploatare și Întreținere Utilaje: 

          studii medii/generale; 

          permis auto categoriile С,E; 

          vechime minimă permis cu cele două categorii – minimum 3 ani.  

    • 1 post   muncitor calificat I, la Compartimentul Ecarisaj: 

          studii medii/generale; 

          vechime în muncă – minimum 1 an. 

    • 1 post muncitor calificat la Compartimentul Amenajare și Întreținere Spații Verzi: 

          studii medii/generale; 

          vechime în muncă – minimum 1 an. 

          Bibliografie:

          - muncitori calificati si maistru:

          1. Constitutia Romaniei

          2. Legea nr. 53/2003 ( Codul Muncii) , Titlul II, capitolul  I si capitolul II

          Bibliografie:

          - soferi:

          1. Constitutia Romaniei

          2. Legea nr. 53/2003 ( Codul Muncii) , Titlul II, capitolul  I si capitolul II

          3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

   Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

    • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

    • b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

    • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    • d) are capacitate deplină de exercițiu; 

    • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

    • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

    • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

    • 28 ianuarie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 

    • 01 februarie  2021, ora 10:00: proba scrisă; 

    • 03 februarie 2021, ora 12:00: proba practica/interviu. 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

    a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 

    b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

    c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

    d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

    e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

    f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

    g. curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la secretariat. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Întreținere și Reabilitare Caransebeș, Str. Telușului nr. 24, județul Caraș-Severin, telefon  0355401960.


 UAT Municipiul Caransebeș are plăcerea de a vă invita să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul "Inființare centru de zi pentru persoanele vârstnice din municipiul Caransebeș", cod SMIS 127467


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL         

DISPOZIŢIE
privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 06.01.2021


        Primarul municipiului Caransebeş,

        În temeiul art.133, alin.(2), lit.a) art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 06.01.2021, ora 14.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

           

Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 06.01.2021

ORDINEA DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata in data de 06.01.2021

 


1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni.

2. -Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 06.01.2021

3. - Aprobarea procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.12.2020.

4. - Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de Dezvoltare , sursa A, in suma de 1.924.153,42 lei din excedentul Bugetului Local.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1                  

5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de executie al bugetului local la trimestrul II pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de executie al bugetului local la trimestrul III pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii la trimestrul II pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii la trimestrul III pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9- Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.182 /02.11.2020 privind  organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Caransebes.

                               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10- Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizarii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2021-2022, în municipiul Caransebeș.

                               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes 

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.4


Anunț privind vizarea anuală a autorizațiilor de funcționare pentru anul 2021

Aducem la cunoștință agenților economici din municipiul Caransebeș și Jupa că, începând cu data de 04 ianuarie 2021 se pot depune cererile de viză a autorizațiilor de funcționare, conform prevederilor H.C.L. 24/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie 2021.

Agenții economici vor solicita cererea pentru emiterea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice de la compartimentul Relații cu Publicul, Registratură și Arhivă iar în două zile lucrătoare, Serviciul Impozite și Taxe, situat pe strada Vasile Alecsandri, nr. 12, va elibera certificatul, pentru acest serviciu nu se percepe taxă.

Cererile de viză se vor solicita din cadrul compartimentului Autorizări, Control Comercial iar funcționarii publici vor informa agenții economici cu privire la documentele necesare și obligatorii ce vor fi atașate cererii de viză.

Cererile/formularele tip pot fi consultate și descărcate de pe site-ul Primăriei municipiului Caransebeș, secțiunea Compartiment Autorizări, Control Comercial.

Compartiment Autorizări, Control Comercial