Principalul obiect de activitate al Compartimentului Registru Agricol este intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, in scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosinta, modul de utilizare a suprafetelor agricole, numarul de pomi, efectivele de animale, masinile si utilajele agricole.
          In baza Legii nr. 145/2014 eliberam atestate de producator si carnete de comercializare in vederea vanzarii produselor agricole de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in sectorul agricol.
          Intocmim dosarele pentru afisare si inaintare catre Directia Generala pentru Agricultura caras-Severin, in vederea vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, conform Legii nr. 17/2014.
         Eliberam adeverinte privind starea materiala pentru cetatenii care pot beneficia de ajutor social, subventii la gaz sau lemne, somaj, rechizite si burse scolare, precum si adeverinte privind suprafetele agricole detinute in proprietate de catre fermieri, pentru a benefiacia de sprijinul acordat din fonduri europene.
           Vizam declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren atat in cazul persoanelor fizice cat si cele juridice.

 

Formulare:

 

 

Procesele verbale de vanzare-cumparare pot fi urmarite aici


 

A N U N T

LEGEA 123/2023Avand in vedere Legea nr. 123/15.05.2023, art. 27, alin. 21 , privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:

Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu le-au fost preluate de stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita comisiei judeţene, la cerere, emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.


Cererile se depun la Registratura Primăriei municipiului Caransebes, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.

Dosarul va cuprinde:

- Cerere;

- Act de identitate;

- Acte de stare civilă (naștere, căsătorie, certificat de deces etc);

- Certificat de moștenitor sau calitate de moștenitor;

- Act de proprietate asupra construcției;

- Dovada posesiei terenului pentru care se solicită emiterea titlului;

- Certificat de atestare fiscală;

- Sentința definitivă și irevocabilă (dacă este cazul).


Termenul limită de depunere a cererii este 18 noiembrie 2023 .