Dispozitie privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.06.2022 


Invitatie de participare privind achizitia directa de lucrari publice -Consolidare planseu Colegiul National Traian Doda din municipiul Caransebes


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.12.2020


        Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.12.2020, ora 15.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

           

       

 Anexa la Dispozitia nr.     / 23.12.2020     


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 29.12.2020


1. Depunerea Juramantului de către domnul Bojin Simion,  consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes.

2. Depunerea Juramantului de către domnul Sabadîs Ionel - Adreian , consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes.

3.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.12.2020.

4.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată din data de 17.12.2020.

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.43253 Caransebeș, în suprafață de 3.500 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, în vederea realizării de investiții , complex de sport și agrement

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor atribuite in Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii functiei contractuale de șofer I la Casa de Cultura ,, George Suru'' Caransebes, în functia contractuala de operator de sunet și lumini .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unor funcții contractuale din cadrul Serviciului Public Intretinere și Reabilitare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 9. - Intrebari. Interpelari.

10. - Diverse.


 Anunț public

 privind decizia etapei de încadrare

 

         Municipiul Caransebeș prin primar Felix-Cosmin Borcean, titular al proiectului „Construire bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Caransebes, localitatea Jupa, strada Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, regim de înălțime P+2E, 20 U.L.”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Construire bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Caransebeș, localitatea Jupa, strada Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, regim de înălțime P+2E, 20 U.L.” propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeș, localitatea Jupa, strada Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, județul Caraș-Severin.

      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 08-15, și vineri, între orele 08-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


 

Anunț public

privind decizia etapei de încadrare

 

         Municipiul Caransebeș prin primar Felix-Cosmin Borcean, titular al proiectului „Realizare construcție anexă (centrală termică de bloc) și racordarea imobilului nr.cad. 43166 la utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: „Realizare construcție anexă (centrală termică de bloc) și racordarea imobilului nr.cad. 43166 la utilități”, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeș, localitatea Jupa, strada Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, județul Caraș-Severin.

      Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 08-15, și vineri, între orele 08-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

       

DISPOZIŢIE

privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 17.12.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a) art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 17.12.2020, ora 14.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 17.12.2020


ORDINEA DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 17.12.2020

 


1.- Alegerea președintelui de sedință al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pentru sedința extraordinară, convocată de îndată din data de 17.12.2020.

2. -Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de îndată în data de 17.12.2020

3. - Aprobarea procesului- verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată in data de 08.12.2020.

4. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii pe anul 2020.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în municipiul Caransebes, pe anul 2021, indexate cu rata inflatiei.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1                 

6- Proiect de hotărâre privind aprobarea  exproprierii terenului inscris în CF nr. 40171 Caransebes, nr. cad. 40171, in suprafata de 3781 mp, proprietatea domnului Ion Sabina Sanda, situat în Caransebes, strada Aeroportului, declarat de utilitate publica de interes local prin  Hotărârea Consiliului Judetean nr. 161/30.08.2018.

                                              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                     Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului pentru ocuparea unor functii publice vacante  din cadrul aparatului de specialitate al primarul municipiului Caransebes


Anunt

             În conformitate cu prevederile art. 128, alin. 1, lit. d din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată prin Legea nr. 49/2006, autoritațile publice locale stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule. 

           În temeiul art. 484 alin. din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, consiliile locale pot institui taxe pentru functionarea unor servicii locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

           Vazand prevederile O.G. nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice

 de administrare a domeniului public și privat de interes local, art.27 și art.28.         

           În temeiul Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala în administratia publica, cu modificarile sicompletarile ulterioare, se aduce la cunoștința publica următorul proiect de act normativ; „proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Regulamentului de funcționare al sistemului  de taxare a stationarii și parcarii autovehiculelor în municipiul Caransebes și a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcarile de resedinta și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, aprobate prin H.C.L. Caransebes nr.56/28.02.2018.”

          Proiectul de act normativ mai sus amintit poate fi consultat:

- Pe site-ul primaria-caransebes.ro in sectiunea „informatii publice”;

- La sediul Primariei municipiului Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1

          În conformitate cu prevederile art.6, alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afisarii și pana la data de 26.12.2020, cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ.

          Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul Primariei municipiului Caransebes, strada Piața Revoluției, nr.1, la Compartimentul Relații cu Publicul- persoana de contact Merlut Patricia.

          Materialele transmise vor purta mentiunea „Recomandare la proiect”.     


Rezultatele probei scrise la concursul/examenul de recrutare organizat pentru ocuparea a doua functii publice de executie, vacante, de Consilier clasa IA, grad profesional superior - Compartiment Contabilitate


Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta


Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare Caransebeș, Județul Caraș-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

1 post muncitor calificat I, la Compartimentul Reparații Unități de Învățământ și Spații Sociale de Locuit:

studii medii/generale;

vechime în muncă – minimum 1 an.


2 posturi muncitor calificat I, la Compartimentul Reparații și Întreținere Drumuri:

studii medii/generale;

vechime în muncă – minimum 1 an.


2 posturi muncitor calificat I, la Compartimentul Întreținere și Administrare Obiective Permanente și Temporare:

studii medii/generale;

vechime în muncă – minimum 1 an.


2 posturi muncitor calificat I, la Compartimentul Ecarisaj:

studii medii/generale;

vechime în muncă – minimum 1 an.


1 post muncitor calificat la Compartimentul Amenajare și Întreținere Spații Verzi:

studii medii/generale;

vechime în muncă – minimum 1 an.


2 posturi șofer la Compartimentul Atelier Exploatare și Întreținere Utilaje:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

permis auto categoriile B,С;

vechime minimă permis cu cele două categorii – minimum 3 ani.


Bibliografie pentru posturile de muncitor calificat:

1. Legea nr. 53/2003 ( Codul Muncii) , Titlul II, capitolul I si capitolul II

2. Legea nr. 319 /2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.


Bibliografie pentru posturile de sofer:

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,

2.Legea nr. 53/2003 ( Codul Muncii) , Titlul II, capitolul I si capitolul II

3. Legea nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 decembrie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

11 ianuarie 2021, ora 10:00: proba scrisă;

13 ianuarie 2021, ora 12:00: proba practica/interviu.


Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la secretariat. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Întreținere și Reabilitare Caransebeș, Str. Telușului nr. 24, județul Caraș-Severin, telefon 0355401960. 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

       

DISPOZIŢIE

privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 08.12.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a) art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 08.12.2020, ora 12.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4.  - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


                                     Anexa la Dispozitia nr.  ..…../ 08.12.2020


ORDINEA DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata  in data de 08.12.2020

 

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes pe o perioada de o luna.

2. -Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 08.12.2020

3. - Aprobarea procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată in data de 26.11.2020.

4. - Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Iova Ilie-Bebe și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

                  

5. - Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Bogdea Constantin-Florin și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

                     

6- Proiect de hotărâre privind aprobarea  dezmembrarii terenului înscris în CF nr.36240 Caransebeș, nr.cad.36240, în suprafață de 547 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat,  în următoarele loturi, pentru  prelungirea strazii Granicerilor.

                         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

                  


Lista privind selectarea dosarelor depuse pentru concursul ce se va desfasura in perioada 15-17 decembrie 2020 in vederea ocuparii a doua functii publice de executie vacante


ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

         Municipiul Caransebeș,  prin primar Felix-Cosmin Borcean, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire bloc de locuințe pentru tineri destinate închirierii, în municipiul  Caransebeș, localitatea Jupa, strada Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, regim de înălțime P+2E, 20 U.L,”, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeș, sat Jupa, strada Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, județul Caraș-Severin.

      Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 08-15, și vineri între orele 08-13, dar și la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr.1, Caransebeș, jud. Caraș-Severin, în zilele de luni-joi, între orele 08-16 și vineri între orele 08-13.

      Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73.


ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  

         Municipiul Caransebeș, prin primar Felix-Cosmin Borcean, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare construcție anexă (centrală termică de bloc) și racordarea imobilului nr.cad. 43166 la utilități”, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeș, sat Jupa, strada Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, județul Caraș-Severin.

      Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 08-15, și vineri între orele 08-13, dar și la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției nr.1, Caransebeș, jud. Caraș-Severin, în zilele de luni-joi, între orele 08-16 și vineri între orele 08-13.

      Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr.73.


ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE
privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 26.11.2020

        Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 26.11.2020, ora 15.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.
Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
           
                          Anexa la Dispozitia nr.        / 20.11.2020     


PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 26.11.2020


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 26.11.2020.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 17.11.2020.
                  
3.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis a terenului înscris în CF nr.43527 Caransebeș, nr.cad.43527, în suprafață de 46 mp, proprietatea municipiului  Caransebeș .
         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis a terenului înscris în CF nr.43380, nr.cad.43380, în suprafață de 235 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis a terenului înscris în CF nr.43379 Caransebeș, nr.cad.43379, în suprafață de 468 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. 
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis a terenului înscris în CF nr.43372 Caransebeș, nr.cad.43372, în suprafață de 741 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.43249 Caransebeș, nr.cad.43249, în suprafață de 12.935 mp,  proprietatea municipiului Caransebeș.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii suprafeței de 167 mp din terenul înscris în CF nr.42858, nr.top.3599/1/2, în suprafață de 595 mp, proprietatea municipiului  Caransebeș.
 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind acceptarea  donatiei terenului înscris în CF nr.43081 Caransebeș, nr.cad.43081, în suprafață de 214 mp, proprietatea  domnilor Terziu Cătălin și soției Terziu Petria ,in cota  de 1/3, Terziu Petru și soției Terziu Călina,in cota de 1/3 și a lui Lupșescu Ion și soției Lupșescu Agota, în cota actuală 1/3, cu destinația drum.
     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei cotelor părți din terenul înscris în CF nr.36417 Caransebeș, nr.top.3654/2/2, în suprafață de 664 mp, proprietatea  domnilorAvrămut Petru Duță și  soției Avrămut Călina Adela,in  cota de 9/14, Belciu Ilie și  soției Belciu Elena Mirabela, în cota de 1/14, Serengău Cristian Gheorghe și soției Serengău Patricia Alina, în cota de 1/14, Rotaru Cosmin Ionel și soției Rotaru Andreea Marinela,in cota de 1/14, cu destinația drum.
     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind asigurarea cofinanțării proiectului " Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin, Regiunea Vest, în perioada 2014-2020".
     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. - Intrebari. Interpelari.
13. - Diverse.

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL            

DISPOZIŢIE

privind convocarea  sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de  17.11.2020

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a) art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art.1. - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 17.11.2020, ora 15.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi prevăzut la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.         

Anexa la Dispozitia nr.  /13.11.2020

ORDINEA DE ZI 

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 17.11.2020


1. Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 17.11.2020

2. Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, convocata de îndată din data de 06.11.2020.

3. Proiect de hotărâre privind numirea  reprezentantului Consiliului Local  în Adunarea Generala a Asociatilor la SC AQUACARAS SA.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

4.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantilor Consiliului Local în Adunarea Generala a Asociatilor la SC TRANSAL URBIS  SRL.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

5.  Proiect de hotărâre privind numirea  reprezentantilor  Consiliului Local în Adunarea Generala a Asociatilor la SC POL COM CARANSEBES SRL.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

6.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantilor Consiliului Local în Adunarea Generala a Asociatilor la SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

7.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantilor Consiliului Local în Adunarea Generala a Asociatilor la SC GUGULANIA LAND SRL.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

8.  Proiect de hotărâre privind numirea  reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Caransebes în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

9.  Proiect de hotărâre privind numirea  reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Caransebes în Consiliile de Administratie ale Unitatilor de Învățământ de pe raza municipiului Caransebes.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

10.  Proiect de hotărâre privind  constituirea  Comisiei Sociale de Analiza a Cererilor de Locuinta si Repartizarea Locuintelor.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

 

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4


ANUNT

CONFORM DECIZIEI BIROULUI ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA SENATULUI și a CAMEREI DEPUTAȚILOR din data de 06.12.2020 :

 ALEGĂTORUL CARE DEȚINE UN ACT DE IDENTITATE AL CĂRUI TERMEN DE VALABILITATE AR FI EXPIRAT ÎN PERIOADA 1 MARTIE – 6 DECEMBRIE 2020, ÎȘI POATE EXERCITA DREPTUL DE VOT LA ALEGERILE PENTRU SENAT și CAMERA DEPUTAȚILOR  DIN DATE DE 6 DECEMBRIE 2020 ÎN BAZA ACESTUIA.                


Coordonator

Stan Mihaela Nicoleta


Primaria municipiuliui Caransebes organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului,  in perioada 15-17.12.2020, organizat in temeiul dispozitiilor art. II din Legea 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.


Delimitarile sectiilor de votare din municipiul Caransebes pentru alegerile parlamentare din decembrie 2020  


 ANUNŢ

 În scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului electoral pentru alegerile parlamentare organizate la data de 06 decembrie 2020,  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Mun. Caransebeş îşi adaptează programul de lucru după cum urmează:


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN PERIOADA 05.12.– 06.12.2020


SȂMBATĂ 05.12.2020 :     ORA  8 - 16

DUMINICĂ 06.12.2020 :    ORA 7 - 21

Coordonator 

Stan Mihaela Nicoleta 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea  de indata a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.11.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

Având în vedere Incheierea Judecătoriei Caransebes nr.2119/2020 pronuntata în dosar nr.3572/208/2020 privind validarea mandatelor consilierilor locali declareati aleși și Incheierea Judecătoriei Caransebes nr.2196/2020 pronuntata în dosar nr. 3935/208/2020 privind validarea consilierilor locali supleanti pe listele de candidați ale PNL la alegerile locale din 27 septembrie 2020 și Ordinul Prefectului Judetului Caras-Severin nr.434/2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Caransebes, 

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a) art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


 DISPUNE:


Art.1. - Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.11.2020, ora 12.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea punctelor inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

    

                    Anexa la Dispozitia nr.          /02.11.2020


ORDINEA DE ZI a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata  din data de 02.11.2020

 
1. Aprobarea ordinii de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată în data de 02.11.2020

2. Alegerea Viceprimarului municipiului Caransebes.

3. Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Caransebeş pe principalele domenii de activitate.

 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocareade indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiuluiCaransebeş convocata in data de 22.10.2020

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 22.10.2020, ora 14.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


Anexa la Dispozitia nr./22.10.2020

ORDINEA DE ZI

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indatadin data de 22.10.2020


1.- Alegerea presedintelului de sedinta pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local convocata de îndată in data de 22.10.2020.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 22.10.2020.

3. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 22.09.2020.

 

4.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local și a listei de investitii a municipiului Caransebes pe anul 2020.


ANUNȚ

Începând cu data de 15.10.2020, direcția de asistență socială Ccaransebeș, va prelua cererile pentru subvenția de încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri și energie electrică pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021.

Cererea – declarația pe propria răspundere precum și lista cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru ajutorul de încălzirea locuinței sunt disponibile la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebes din strada Teiușului, nr. 24, sau pe site-ul Primăriei Municipiului Caransebeș, la secțiunea adresată Direcției de Asistență Socială Caransebeș. 

Peste 750 lei/membru nu se acordă ajutorul de încălzirea locuinței

Program preluare cereri:

 •  Luni – joi: 10:00 – 14:00
 •  Vineri: 10:00 – 12:00

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 


DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 22.09.2020

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) dinOUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art.1. - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 22.09.2020, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parteintegranta dinprezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr.644/16.09.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, dindata de 22.09.2020

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.09.2020.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 11.09.2020.

3.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de”Cetățean de Onoare”al municipiului Caransebeș, post-mortem, Generalului de BrigadaIoan Dragalina.\

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

          Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

4.- Proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxei pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei pentru activități de alimentație publică, pentru perioada in care activitatea a fost suspendata și reducerea cu 50% a taxei, pentru perioada in care activitatea este redusa la jumatate. 

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind darea în administrare către Liceul Teologic Baptist Reșița, a spatiilor situate laetajul 1 si etajul 2 din imobilul înscris în CF nr.43100, nr.cad.43100-C1, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, pentru desfășurarea de activități de învățământ primar.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către SC ,,POL-COM CARANSEBES'' SRL a spatiului in suprafata de 40 mp, situat la etajul 1 al imobilului din Caransebes, strada Nicoale Balcescu, nr. 117, Jud.Caras-Severin,identificat in CF nr..30154 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebeș, cu o valoarea de inventar de 443.693 lei. cu destinatia de sediu social al societății.

      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 135/30.07.2002 ,in sensul reglementarii conditiilor de desfășurare a activitătilor de stații de întreținere auto de mică capacitate în municipiul Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

8. - Intrebari. Interpelari.

 

 9 - Diverse.


ANUNT

Conform Hotararii nr.81 din 07.09.2020 a Biroului Electoral Central art.3 alin (2) este stipulat:

Alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie – 27 septembrie 2020, isi poate exercita dreptul de vot in baza acestuia .                                                                           

Coordonator

 Stan Mihaela Nicoleta 


Anunt rezultate achizitie analiza institutionala


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

       

PROIECT DE DISPOZIŢIE

privind convocarea  de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata in data de 11.09.2020


        Primarul municipiului Caransebeş,

        În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


                                                                       DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 11.09.2020, ora 10.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


Anexa la Dispozitia nr.          /11.09.2020


ORDINEA DE ZI

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata  din data de 11.09.2020


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 11.09.2020.

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată  in  data de 03.09.2020.

3. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2020.

                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Anunt: Ajutor de minimis pentru apicultori


Anunt privind achizitia directa de servicii de consultanta si expertiza pentru analiza institutionala pentru proiectul "Servicii publice partajate eficiente - continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni prin digitalizarea serviciilor publice partajate in municipiul Caransebes"


Anunț de anulare a procedurii de atribuire având ca obiect "Servicii de consultanță și expertiză pentru analiza instituțională.


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 27.08.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) dinOUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art.1. - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 27.08.2020, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parteintegranta dinprezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. 599/ 20.08.2020


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 27.08.2020


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 27.08.2020 .

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 19.08.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, aparcelei de teren în suprafața de 250 mp, identificata în CF nr. 38541 Caransebeș, nr.top.1626/2/2, situata în intravilanul municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, aparcelelor de teren din CF nr. 32861 Caransebeș, nr.top.891,CF nr. 33176 Caransebeș, nr.top.890 șiCFnr.33164 Caransebeș, nr.top.892/1/1, situate în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrele agricole, confor,m Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii constructiei, cu destinația anexa, magazie, situata în strada Racovitei (în curtea Scolii Generale nr.8), evidentiata în CF nr.37860 Caransebes, cu nr cad. 37860-C3, în suprafața de 182 mp, aflata în proprietatea publica a municipiului Caransebes, ca urmare a starii avansate de degradare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea ,,Construire spațiu comercial parter și etaj partial.", strada Calea Timisoarei f.n,beneficiar SC REMBKA SRL.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

8. - Proiect de hotarare privindmodificarii /actualizarii Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9. - Intrebari. Interpelari.

 

10. - Diverse.


ANUNȚ

În perioada 24.08.2020-08.09.2020 Direcția de Asistență Socială Caransebeș înregistrează solicitările pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

     Cererile însoțite de actele doveditoare se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului,  la sediul Direcției de Asistenţă Socială Caransebeș, str Teiusului, nr.24.

        Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

           Valoare nominala a unui tichet social este  de 500 lei/an școlar.

Condiții de eligibilitate

    • domiciliul/reședința pe raza municipiului Caransebeș;

    • venitul net lunar pe membru de familie de până la 284 lei inclusiv, în cazul copiilor preșcolari,

    • venitul net lunar pe membru de familie de până la 1115 lei inclusiv, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și gimnazial.

    • dovada înscrierii copilului la școală sau grădinită

            Documente necesare:

    • cerere tip - disponibila la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș / descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Caransebeș,  la secțiunea adresată Direcției de Asistență Socială Caransebeș.

    • act de identitate solicitant -copie și original;

    • act identitate al soțului/soției(după caz)- copie și original;

    • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal- dacă este cazul;

    • certificatele de naștere ale copiilor-copie și original;

    • certificat căsătorie părinți (dacă este cazul)

    • copie certificat deces parinte( dacă este cazul);

    • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, aferente lunii iulie 2020: adeverinta salariu net eliberată de angajator, adeverinte eliberate de organele fiscale sau de alte autorități competente, cupon pensie, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

    • adeverintă preșcolar\elev eliberată de unitate de învățământ;

    • hotărârea judecătorească rămasă definitivă de divorț sau plasare a minorului, hotărâre de încredinșare sau plasament familial, dispoziție de instituire a tutelei, etc.

    • alte documente, după caz.

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Caransebeș, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor  întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021 și adreverința de venit aferentă lunii iulie 2020.


Anunt privind achizitia directa de servicii de consultanta si expertiza pentru analiza institutionala pentru proiectul "Servicii publice partajate eficiente - continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni prin digitalizarea serviciilor publice partajate in municipiul Caransebes"


Anunţ privind cea de-a doua licitaţie publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43172 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei,  nr.1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43172, nr.cad.43172, în suprafață de 1.037 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 03.09.2020, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 04.09.2020.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 15.09.2020, ora 11:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 15.09.2020, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

 

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. 


Anunţ privind cea de-a doua licitaţie publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43173 Caranseb

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43173, nr.cad.43173, în suprafață de 639 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 04.09.2020, de luni-vineri între orele 10:00-12:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.09.2020.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 16.09.2020, ora 11:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 16.09.2020, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


Casa de Cultura George Suru

               Caransebes

Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea închirierii spațiului în suprafața de 33,25 mp din imobilul înscris în CF nr.31236, nr.cad.31236-C2 

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Casa de Cultura  George Suru Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Nicolae Corneanu, nr. 6, telefon: 0255-514609, CUI 3228306.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Spațiul în suprafața de 33,25 mp, situat la parterul imobilul înscris în CF nr.31236, nr.cad.31236-C2, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 27.08.2020, de luni-vineri între orele 07:30-16:00.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

 Casa de Cultura  George Suru Caransebeș, str.Nicolae Corneanu, nr.6.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria  Casa de Cultura  George Suru Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.08.2020.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 08.09.2020, ora 09:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Secretariatul Casei de Cultura George Suru Caransebeș, str.Nicolae Corneanu, nr.6.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 08.09.2020, ora 10:00, la  Casa de Cultura  George Suru Caransebeș, str.Nicolae Corneanu, nr.6.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Caransebeş convocata in data de 19.08.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 19.08.2020, ora 13.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de

şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce

face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. /19.08.2020

ORDINEA DE ZI

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata in data de 19.08.2020


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 19.08.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată din data de 06.08.2020.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul

2020, aprobat prin HCL nr. 137 din 06.08.2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” în vederea finanțării acestuia în

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1 C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor și Documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și

extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocareaşedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 06.08.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


 DISPUNE:


 Art.1. - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 06.08.2020, ora 10.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr. /06.08.2020


ORDINEA DE ZI

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indatadin data de 06.08.2020 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 06.08.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,dindata de 30.07.2020.

3.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.123/30.07.2020, cu privire la rectificarea eroarii materiale din anexa la bugetul local.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.07.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) di nOUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art.1. - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.07.2020, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr.541/23.07.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, dindata de 30.07.2020.


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 30.07.2020 .

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.07.2020.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a listei de investitii și a bugetului centralizat al institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ”Consolidare planseu Colegiul Național Traian Doda din Municipiul Caransebes (sala limba și literatura română)”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului Public Intretinere și Reabilitare Caransebes, în vederea gestionării, întreținerii, reparării și exploatării, a locurilor de joaca amenajate și recepționate, situate în municipiul Caransebeș, strada Aleea Bujorului, strada Țarinei, strada Balta Sărată, strada Antoniu Secvens, strada Aleea Narciselor.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a extrasului din Registrul electoral, pe suport de hârtie sau electronic.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației terenului înscris în CF nr.41486, Caransebeș nr.cad. 41486, în suprafață de 1034 mp, coproprietatea domnului Barac Gheorghe Matei și a doamnei Gherga Maria, în cotă de 3541/7081, respectiv 3540/7081, făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8. - Proiect de hotarare privind acceparea donatiei terenului înscris în CF nr.40785, Caransebeș nr.cad. 40785, în suprafață de 755 mp,proprietatea doamnei Petraș Solomia, făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic închis în vederea inchirierii spatiului în suprafață de 33,25 mp din imobilul inscris in CF nr.31236 Caransebes,la parterul Casei Municipale de Cultura George Suru Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, cu destinatie birou de dezvoltare urbană.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Locuințe colective P+2E+M, amenajare incintă și împrejmuire teren, strada Splaiul Sebeșului, f.n.", CF nr.42317, Caransebes, beneficiari Bona Petru Avram și soția Neagoe Bona Patricia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

11.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 62/2000 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

12.- Proiect de hotarare privind amplasarea subterană a unei rețele de gaze naturale, pe o lungime de 57m pe terenul cunr. cadastral 43266, aflat în domeniul privat al municipiului Caransebeș si acordarea exercitarii dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A., în vederea realizării investiției ,,Alimentare cu gaze naturale imobil înscris în C.F. nr. 39341” 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2 

13. - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Județului Caraș – Severin și împuternicerea Primarului municipiului Caransebeș, domnul Felix-Cosmin Borcean, ca reprezentant în Adunarea Generală a ADI ,,INTERCOM DEȘEURI” Caraș – Severin, să voteze în ședința Adunării Generale a Asociaților ADI ,,INTERCOM DEȘEURI” Caraș – Severin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 3

14.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”al municipiului Caransebeș,interpretului de muzica populara, Stefan Isac.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

15.- Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020.

16.- Prezentarea Deciziei nr. 21/2020 și a raportului de control al Camerei de Conturi Caras-Severin în urma actiunii de verificare ,,Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada starii de urgența'' efectuata la UAT Caransebes.

17. - Intrebari. Interpelari.

18. - Diverse.


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 15.07.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 15.07.2020, ora 10.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.


Anexa la Dispozitia nr.529/15.07.2020

ORDINEA DE ZI

a ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indatadin data de 15.07.2020


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 15.07.2020 .

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata in data de 09.07.2020.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții, anexă la bugetul local pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

 

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 09.07.2020

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 09.07.2020, ora 14.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr. 522 /08.07.2020

ORDINEA DE ZI

a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata  din data de 09.07.2020

 

1.- Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Caransebeș, pe o perioadă de trei luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 09.07.2020 .

3. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  convocata in data de 29.06.2020.

4.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții, anexă la bugetul local pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind afilierea municipiului Caransebes in calitate de membru cu drepturi depline al Bursei Române de Mărfuri, pentru o perioadă de un an și încheierea contractului de colaborare privind tranzacționarea pe piețele administrate de către Bursa Română de Mărfuri.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea închirierii terenului înscris în CF nr.43214 Caransebeș

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,codul de identificare fiscală , adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, e-mail primăria.caransebeș@gmail.com, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren înscris în CF nr.43214, nr.cad.43214, în suprafață de 14 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

Închirierea se face conform art.333 din O.U.G. nr.57/2019 și HCL nr.95 din 28.05.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 10.07.2020, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr. RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.07.2020.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 21.07.2020, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 21.07.2020, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 29.06.2020  


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea închirierii terenului înscris în CF nr.43214 Caransebeș

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren înscris în CF nr.43214, nr.cad.43214, în suprafață de 14 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 10.07.2020, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.07.2020.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 21.07.2020, ora 10:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 21.07.2020, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE
privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.06.2020

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.06.2020, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor  locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

  Anexa la Dispozitia nr. /23.06.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 29.06.2020.


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 29.06.2020 .

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.06.2020.

3.- Proiect de hotarare privind  reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice si aprobarea scutirii de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor OUG nr.69/2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis  în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 14,5 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,  situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie  comerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 18 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie  comerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea privind organizarea licitatiei publice în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 6 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,  situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie  comerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind dezlipirea unei suprafete de teren de 46 mp, din parcela inscrisa în CF 43060 Caransebes, nr. top. 4976, în suprafața de 1827 mp, proprietatea municipiului Caransebes, în vederea vanzarii  prin licitatie publica.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr.217/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, in vederea construirii unor locuinte pentru tineri si mentionarea corecta a  loturilor atribuite, conform procesului verbal de atribuire nr.3/11.12.2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9. - Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei prevazute in Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, toaletarea şi/sau tăierea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Caransebeş, aprobat prin HCL nr.81/2014, cu modificarile și completarile ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotarare privind respingerea  solicitarii Consiliului Judetean Caras-Severin,  de transmitere din domeniul public al municipiului Caransebes și administrarea Consiliului Local în domeniul public al judetului Caras -Severin și administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin, a unui imobil,teren și construcții în suprafața de 692 mp, inscris în CF nr.37860 Caransebes, aferent Școlii Generale nr. 8.

11. - Intrebari.Interpelari.

12. - Diverse.


UAT Municipiul Caransebes, are placerea de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de asistenta tehnica dirigentie de santier - aferente proiectului  - Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice din municipiul Caransebes, cod SMIS 127467


Simplificarea procedurilor administrative: transparența și creșterea calității în administrația publică


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE


privind convocarea  şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 15.06.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata in data de 15.06.2020, ora 10.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscrisepe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

       

Anexa la Dispozitia nr. 467 /15.06.2020

ORDINEA DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata  din

                                     data de 15.06.2020


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 15.06.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  convocata in data de 28.05.2020.

3.- Proiect de hotarare privind mandatarea domnului Stefanuti Daniel Sebastian, din partea Municipiului Caransebes in vederea depunerii cererii de finantare nerambursabila prin PNDR, aferenta masurii 15 -,, Servicii de silvo-mediu , servicii climatice si conservarea padurilor'' ,submasura 15.1 - ,, Plati pentru angajamente de silvo - mediu '', derulata prin PNDR, pentru terenurile cu vegetatie forestiera, proprietate publica a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43173 Caransebeș

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43173, nr.cad.43173, în suprafață de 639 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 10.06.2020, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 11.06.2020.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 17.06.2020, ora 10:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 17.06.2020, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  

 

 


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43172 Caransebeș


1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei,  nr.1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.43172, nr.cad.43172, în suprafață de 1.037 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

4. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 09.06.2020, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

5. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

6. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.06.2020.

8. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

9. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 16.06.2020, ora 10:00.

10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

12. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 16.06.2020, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

13. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE


 privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.05.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.05.2020, ora 12.00 care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. - Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

    

                      Anexa la Dispozitia nr.           /22.05.2020


 PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 28.05.2020


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.05.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata in data de 28.04.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii  bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 16.828 mp, identificata în CF nr. nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației  terenului   înscris în CF nr.42813, Caransebes nr.cad.42813, în suprafață de 2785 mp,  proprietatea domnilor Radoi Pavel si Radoi Eisabeta, facuta municipiului Caransebes,  cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei în vederea închirierii terenului înscris în CF nr.43214 Caransebeș, nr.cad.43214, în suprafață de 14 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia alimentație publică și comerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind revocarea  dreptului de folosință gratuită, acordat Universității ”Eftimie Murgu” Reșița privind spațiile situate la etajul II și III în incinta fostei Școali Generale Nr.7 , înscris în CF nr.43100 Caransebeș,  proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate  privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.41311, nr.cad.41311, în suprafață de 4.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, situat în extravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea  studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.43097, nr.cad.43097, în suprafață de 10.771 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, situat în extravilanul municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate  privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.40164 Caransebeș, nr.cad. 40164, în suprafață de 2.565 mp, proprietatea municipiului Caransebe, domeniului privat, situat în extravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea  aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

12. - Intrebari.Interpelari.

13. - Diverse. 


ANUNT

În conformitate cu prevederile DECRETULUI 195 din 16.03.220 și ale Ordonantei militare nr.3 din 24.03.2020 va aducem la cunoștința urmatoarele:

 • Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expira pe perioada starii de urgența (Articolul 14 – Decretul nr. 195/2020)
 • Documentele care expira pe perioada starii de urgența , eliberate de autoritățile publice  pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data incetarii starii de urgența – Art.12 – (1) din Ordonanta Militara nr.3 / 2020 

Avand in vedere situatia epidemiologica actuala creata de raspandirea covid-19, va aducem la cunostiinta ca sumele alocate pentru legea 350 au fost transferate conform HCL nr. 79/09.04.2020.

Drept urmare se anuleaza alocarea fondurilor destinate proiectelor  cu finantare nerambursabila.


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

  privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.04.2020


     Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.04.2020, ora 15.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

 Anexa la Dispozitia nr.           / 09.04.2020


    PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in            data de 09.04.2020


1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de  09.04.2020

3.- Aprobarea  procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2020.

4.- Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.-  Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, aprobat prin HCL nr.238/27.08.2008.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Rezultatele examenului de promovare in grad profesional a functiilor publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE


privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 26.03.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 26.03.2020, ora 15.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

           

Anexa la Dispozitia nr.           /26.03.2020


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 26.03.2020

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 26.03.2020

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 25.03.2020.

 

3.- Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


DISPOZIŢIE


 privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 25.03.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 25.03.2020, ora 13.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

                    Anexa la Dispozitia nr.           /25.03.2020


    PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 25.03.2020

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 25.03.2020

2.- Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


DISPOZIŢIE

  privind convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.03.2020


        Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art.1. - Se convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 30.03.2020, ora 10.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

                                        Anexa la Dispozitia nr.           /24.03.2020

    PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 30.03.2020.


   1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 30.03.2020

   2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 12.03.2020.

   3.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  4.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL- COM  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  5.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL Caransebes, pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  6.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  7.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației  terenurilor  înscrise în CF nr.37643,  în suprafață de 283 mp, CF nr.37633,  în suprafață de 304 și CF nr.37621,  în suprafață de 111 mp, proprietatea doamnei Popovici Maria,  cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  8.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației terenului   înscris în CF nr.42201,  în suprafață de 2.082, proprietatea domnilor  Cătană Dorin Florentin,  Cătană Maria,  Banu Pavel Aron, Banu Ana, Todor Daniel, Jivoinovici Dușița Gheltrude, Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  9.- Proiect de hotarare privind  modificarea și completarea HCL nr.104/08.05.2019 cu privire la  schimbarea  destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea Liceul Tehnologic Dacia in vederea demolarii Corpului de cladire C6 si amenajarea pe terenul ramas liber a unei parcari  acoperite.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  10.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelelor de teren nr.top.4686/2 în suprafata de 192 mp, nr.top 4688/2 în suprafața de 9931 mp și nr.top 4689/6, în suprafata de 2812 mp din CF nr. 11813, proprietatea Statului Român situate în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  11.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.39740, nr.cad.39740, în suprafață de 6.224 mp,  proprietatea municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  12.- Proiect de hotarare privind   acordarea denumirii ,, strada Carpati „ pentru terenul cu destinația drum, cu nr. cad 38178  inscris in CF nr.38178 Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

  13.- Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu pentru  lucrarea ,, Montare cort evenimente și construire anexe în regim P, Calea Timisoarei, nr.7B, Caransebes",  beneficiar SC CERNA SRL.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  14.- Proiect de hotarare privind aprobarea  transformarii unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Juridic și resurse umane din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, în functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovarii în grad profesional a titularului postului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

  15.- Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor care doresc sa obțină calitatea de administrator de imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

   16. - Intrebari.Interpelari.

   17. - Diverse.


Lista privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere


Anunţ în baza Legii nr. 350/2005 -> Program anual:

Bugetul total alocat pentru anul 2020, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr. 48 din 03 martie 2020 este de 340.000 RON pentru următoarele domenii:

1. Acțiuni culturale - 50.000 RON

2. Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 100.000 RON

3. Pentru culte religioase – 190.000 RON


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea concesionării terenului înscris în CF nr.42909 Caransebeș


1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 

Primăria Municipiul Caransebeș,  cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei  nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2.Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: 

Teren înscris în CF nr.42909, nr.cad.42909, în suprafață de 20.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a documentației de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 06.04.2020, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.04.2020.

4. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 15.04.2020, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 15.04.2020, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135  Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.  


Concursul din data de 18.03.2020


ANUNȚ

PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ, conform HOTĂRÂRII NR. 4/16.03.2020 a COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ al Mun. CARANSEBEȘ, în cadrul măsurilor adoptate pentru evitarea răspândirii infecției cu COVID 19 (CORONAVIRUS), activitatea cu publicul a Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Caransebeș se va desfășura astfel:

de luni până vineri între orele 10.00 – 12.00.

Publicul este rugat ca pentru întrebări și alte lămuriri cu privire la diferitele particularități ale actelor de stare civilă și/sau acte de identitate să se adreseze SPCLEP Caransebeș la telefon 0255513858.


Anunţuri în baza Legii nr. 350/2005, Anunțuri de participare

Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2020 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .

Buget total alocat pentru anul 2020: 340.000 RON din care:

1. Acțiuni culturale - 50.000 RON

2. Programe sportive: sport de performanță, sport amator și sport școlar – 100.000 RON

3. Pentru culte religioase – 190.000 RON.

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2020 Termenul limită de depunere a proiectelor: 15 aprilie 2020 ora 16.00.

Se aplică prevederile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor. Evaluarea și selecția proiectelor se va face până în data de 22 aprilie 2020, ora 16.00. Proiectele se vor depune în formă scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1

Procedura aplicată: Selecția publică de proiecte


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL                     

DISPOZIŢIE


privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 12.03.2020

     Primarul municipiului Caransebeş,

     În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 DISPUNE:

    Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 12.03.2020, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

    Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

    Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

    Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

                                Anexa la Dispozitia nr.           /12.03.2020

   PROIECTUL ORDINII DE ZI al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 12.03.2020


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 12.03.2020

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 03.03.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in perioada 18.03.2020 - 20.03.2020


Primaria municipiului Caransebes va aduce la cunosinta amanarea concursului de recrutare din perioada 17.03.2020 - 19.03.2020


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

          DISPOZIŢIE

  privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 03.03.2020

     Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

                                                          DISPUNE:

    Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 03.03.2020, ora 13.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

    Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

    Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

    Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

                    Anexa la Dispozitia nr. 264/02 .03.2020


    PROIECTUL ORDINII DE ZI

    al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 03.03.2020

   1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 03.03.2020

   2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2020.

   3.- Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2020 in valoarea totala  de 340.000 lei.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   4.- Proiect de hotarare privind  angajarea de catre Spitalul Municipal de Urgența Caransebes a unui avocat în vederea sustinerii cauzelor și apărării intereselor Spitalului, cu suportarea cheltuielilor aferente de către Spital și cu incadrarea  în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs de promovare in grad profesional in perioada 30.03.2020 - 01.04.2020 pentru urmatoarele functii publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului


Primaria municipiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de expert tehnic cooptat/inginer de sistem software perioada determinata in cadrul proiectului cod SMIS 128739 precum si a functiei de Expert romi - compartiment integrare comunitatea roma.


Directia de Asistenta Sociala Caransebess organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale vacante


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data      de 27.02.2020


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 27.02.2020, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integrantă din  prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi  anexă la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de sedință, pe baza semnăturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

                                                                                                           Anexa la Dispozitia nr. _____/20.02.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului  al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2020


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2020, ora 14.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de îndată in data de 18.02.2020.

3.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35/18.02.2020 in sensul rectificarii art.2 privind  aprobarea bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic inchis in vederea concesionarii terenului inscris in CF 42909 Caransebes nr. cad.42909 in suprafata de 20.000 mp proprietatea municipiului Caransebes,in vederea realizarii de investitii pentru activitati  economice, a documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de monitorizare a depozitului neconform inchis Caransebes si desemnarea unui responsabil cu intocmirea pastrarea si arhivarea documentelor ce vizeaza monitorizarea depozitului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

6. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finantate din bugetul local al municipiului Caransebes pentru anul 2020.

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. - Proiect de hotărâre privind respinge plangerea prealabila formulata de domnul Românu Nicolae, înregistrată cu nr. 1830/14 din 21.01.2020,  privind revocarea HCL nr.133/25.06.2019, ca neintemeiată.

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8. - Intrebari.Interpelari.

9. - Diverse.


Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile.


                ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL

 DISPOZIŢIE

  privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.02.2020

     Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 DISPUNE:

    Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.02.2020, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

          Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

   

                    Anexa la Dispozitia nr.  …....../ 17 .02.2020

    PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 18.02.2020

   1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.02.2020

   2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020.

  3.- Proiect de hotarare privind aprobarea  utilizarii exedentului aferent bugetului local,din anii precedenti.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   4.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local al municipiului Caransebes, pe anul 2020 , a bugetului  centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si programul de investitii pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   5.-  Proiect de hotarare privind  neasumarea responsabilității organizarii și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru Școli al Romaniei și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul municipiului Caransebes, pentru anul scolar 2020-2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Directia de Asistenta Sociala Caransebes organizeaza concursul de promovare in grad profesional principal in perioada 18.03 - 20.03.2020 pentru urmatoarele functii publice 


Primaria municipiului Caransebes organizeaza conurs, in intervalul 17.03.2020 - 19.03.2020 in vederea ocuparii functiilor publice vacante


Anunt privind achizitia publica de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara prin achizitie directa


Anunt privind rezultatul achizitiei unui serviciu de elaborare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Caransebes pentru perioada 2021-2027 


Autoritatea Contractanta, Primaria Municipiului Caransebes, propune anularea procedurii de atribuire avand ca obiect: "Servicii publice performante furnizate cetatenilor din municipiul Caransebes".


Primaria municipiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor functii contractuale, in perioada 25.02-27.02.2020, la sediul institutiei, Piata Revolutiei nr. 1.


Directia de Asistenta Sociala Caransebes anunta organizarea la data de 18.02.2020, ora 10, a examenului de promovare in functia de asistent medical, Compartiment Asistenta medicala scolara si comunitara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes  


Anunț privind rezultatele procedurii de selecție expert tehnic cooptat/inginer de sistem software pentru derularea proiectului „Servicii publice performanțe furnizate cetățenilor din municipiul Caransebeș‘” 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE


  privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data      de 31.01.2020


   Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 31.01.2020, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integrantă din  prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi  anexă la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de sedință, pe baza semnăturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului  al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020, ora 12.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de îndată in data de 09.01.2020.

3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta de distributie a gazelor naturale pe strada Teiusului din municipiul Caransebes'', realizata de SC CALOR GRUP Resita.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4 .  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta și instalatie de racordare gaze naturale pe strada Granicerilor din municipiul Caransebes''

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii pe picior a lemnului rezultat din partida 5159, cu un volum de 123 mc unei firme solicitante in vederea exploatarii, a tarifului de exploatare  și acordarea de lemn gratuit  din fondul forestier proprietate publica a municipiului Caransebes, institutiilor publice din subordinea Cosiliului Local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.   Proiect de hotărâre privind  incheierea unui act aditional la contractul de administrare  încheiat cu Direcția Silvica Caras-Severin, Ocolul Silvic Paltinis, privind prelungirea duratei contractului de administrarea în regim silvic a suprafetei de 353 ha, fond forestier, proprietatea publica a municipiului Caransebes.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.   Proiect de hotărâre privind indexarea cu ratei inflatiei de 4 % a tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2020 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.   Proiect de hotărâre privind  prelungirea in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, constructii provizorii ,statii telefonie mobila-antene si indexarea cu rata inflatiei in valoare de 4% a pretului inchirierii, la reinoirea contractelor .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

10.   Proiect de hotărâre privind  prelungirea in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere ( spatii, terenuri, mese) cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2019, 

si indexarea cu rata inflatiei de 4% a preturilor contractelor de inchiriere exprimate în moneda naționala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

11.   Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin licitație publică cu plic închis, a terenului înscris în CF nr.42861, nr.cad.42861, în suprafață de 162 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, a documentației de atribuire si a prețului de pornire al licitației.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

12.   Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 18.000 mp, identificata în CF nr. 38756 Caransebes, nr top 5236/1/2 situata în intravilanul municipiului Caransebes, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.    

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.  Proiect de hotărâre privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

14.   Proiect de hotărâre privind  mentinerea pretului pentru inchirierea parcelelor de teren agricol din zona Sesu Roșu din cadrul Proiectului Speranța Verde, la nivelul celor aprobate în anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

15.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.205/31.10.2019  in sensul modificarii destinatiei terenului dat în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL  în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, din deponeu, in statie de sortare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă:  Comisia de specialitate nr.1

16    Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001  și beneficiarii Legii nr.208/1997.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

17.   Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Caransebes, serviciu de TIP V1, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Caransebes , conform OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

18.   Proiect de hotarare privind  modificarea Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Caransebeș, prin transformarea unor funcții publice de execuție de polițist local I, debutant din cadrul Direcției Poliția Locală , în funcții publice de execuție definitive de polițist local, clasa I, grad profesional asistent.

       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

               Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

19.   Proiect de hotarare privind efectuarea în anul 2020 a celor 6 zile de concediu de  odihna ramase neefectuate în anul 2018 și a celor 25 de zile neefectuate în anul 2019 pentru Primarul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

20.   Proiect de hotarare privind  adoptarea  proiectului de hotarare privind aprobarea unui numar de 100 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020, la nivelul municipiului Caransebes.

      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

21.   Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 2 al anului 2019. 

Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

22.   Intrebari.Interpelari.

23.   Diverse.Anunt privind achiziționarea unui Serviciu de elaborare Strategie de Dezvoltare a Mun. Caransebeș pentru perioada 2021-2027 necesar implementării proiectului „Servicii publice performante furnizate cetățenilor din municipiul Caransebeș”, cod SMIS 128739Anunt anulare procedura


Anunt privind achiziționarea unui Serviciu de elaborare Strategie de Dezvoltare a Mun. Caransebeș pentru perioada 2021-2027 necesar implementării proiectului „Servicii publice performante furnizate cetățenilor din municipiul Caransebeș”, cod SMIS 128739


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.01.2020

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 09.01.2020, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr. …....../09.01.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 09.01.2020

1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 09.01.2020

3. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019. 

4.- Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe 2019 din excedentul bugetului local al anilor precedenti.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019


        Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


DISPUNE:


Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 30.12.2019, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integrantă din  prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi  anexă la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de sedință, pe baza semnăturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

                                                                                                                    Anexa la Dispozitia nr. _____/24.12.2019PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului  al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019, ora 12.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată  in data de 18.12.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DTAC nr. 08/2019, pentru investitia  ,,Modernizare teren joaca situat in Parcul G-ral I. Dragalina" din municipiul Caransebes,  judetul Caras - Severin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinta gratuita acordat Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii si Juniori Viitorul Caransebes (in prezent Asociatia Club Sportiv Viitorul 1913 Caransebes) și a dreptului de folosinta gratuita acordat Clubului Sportiv Scolar Caransebes,asupra Stadionului  Balta- Sarata, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  organigramei si a statului de functii pentru  Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea structurii existente, completarea/ actualizarea organigramei si  modificarea Statului de personal din cadrul  Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes si revocarea HCL nr. 228/04.12.2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Caransebes. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 5

 

8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  privind infiintarea a doua functii contractuale de Educator-Puericultor, jumatate de norma, pe perioada nedeterminata, nivel de studii medii, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Cresa si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru functiile publice si contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 5

 

9. - Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Parohia Ortodoxă Ucraineană a terenului înscris în CF nr.37483 Caransebeș, nr.cad.37483, în suprafață de 900 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat ,  pentru amenajarea unui cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1


10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii Amenajamentului Silvic, pentru o suprafata de 353 ha, fond forestier proprietatea publica a municipiului Caransebes,pentru perioada 2020 -2030.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în administrare către Seminarului Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu Caransebeș, a construcției înscrisă în CF nr.40843, nr.cad.40843-C6, în suprafață de 519 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia laborator de Informatică.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  eliberarii Acordului Primariei municipiului Caransebes pentru lucrarile tehnico-edilitare care nu necesita autorizatie de construire.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2

13. - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune de catre municipiul Caransebes cu privire la cumpararea terenului în suprafața totala de 7.858 mp situat în municipiul Caransebes, strada Nicolae Balcescu, nr.106, proprietatea OMV PETROM SA.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă:  Comisia de specialitate nr.1


14. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu plic închis in vederea vanzarii terenului înscris în CF nr.42904 Caransebes, nr.cad.42904, în suprafață de 410 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat și a documentați\ei de atribuire la licitatie publica.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă:  Comisia de specialitate nr.1


15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.


In vederea solutionarii cu celeritate a tuturor solicitarilor de acte de identitate din raza de competenta in zilele de 23.12, 24.12, 27.12, 30.12, 31.12.2019, respectiv 03.01.2019,  SPCLEP Mun. Caransebes, isi desfasoara activitatea de lucru cu publicul in zilele stabilite de catre Guvernul Romaniei ca zile nelucratoare , dupa cum urmeaza:

 • 27. 12. 2019     orele 8 – 16
 • 03.01.2019       orele 8 - 16

Proiect de hotarare referitor la acordul primariei pentru lucrarile de bransamente si racorduri executate pe domeniul public fara autorizatie de construire


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.12.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.12.2019, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr. 894 /17.12.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 18.12.2019.


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.12.2019.

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată din data de 04.12.2019.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL- COM CARANSEBES SRL.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in municipiul Caransebeș și satul aparținator Jupa, pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 


ANUNȚ PUBLIC

PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Municipiul Caransebeș, prin Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare, cu sediul în judeţul Caraș-Severin, localitatea Caransebeș, str. Teiușului, nr. 24, tel/fax 0255/514885-0255/515139, titular al proiectului: ,,AMENAJAREA UNEI PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,AMENAJAREA UNEI PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE”, propus a fi amplasat în 4 locații din judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeș: Aleea Sportivilor, str. Pavel Chinezu, str. Țarinei și str. M. Halici.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de

luni – joi, între orele 0800 – 1500 și vineri, între orele 0800 – 1300, precum și la următoarea adresă de internet: www apmcs.anpm.ro.

 

 

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 28.11.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 823/22.11.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand motivat doamna Daniela Novac.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş

din data de 28.111.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019, ora 15.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației privind intocmire proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, documentație tehnică pentru autorizație, pentru investitia ,,Reparații capitale trotuare strada Nicolae Bălcescu, partea stangă parțial" municipiul Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de administrare pe durata existenței construcțiilor in favoarea Bisericii Creștine Baptiste ,,Ghetsimani" Caransebeș având ca obiect o suprafata de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, cu destinatia amenjare cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.211/31.10.2019 in sensul că se inlocuiește Anexa A, la Normele Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a ,,Târgului de Craciun” din municipiul Caransebeș, în perioada 01.12.2019 – 09.01.2020, în Centrul Civic al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2

 

8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii administratorului SC GUGULANIA LAND SRL pe o prioada de un an si aprobarea Actului Constitutiv actuaizat al acestei societați.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 3

 

9. - Proiect de hotărâre privind insușirea variantei finale a proiectului de steag al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

10. - Intrebari.Interpelari

11. - Diverse.

 

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019, ora 15.00.

Domnul Primar propune retragerea punctului nr. 4 privind aprobarea constituirii unui drept de administrare pe durata existenței construcțiilor in favoarea Bisericii Creștine Baptiste ,,Ghetsimani" Caransebeș având ca obiect o suprafata de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, cu destinatia amenjare cimitir si a punctului nr.8 privind numirea administratorului SC GUGULANIA LAND SRL pe o perioada de un an si aprobarea Actului Constitutiv actuaizat al acestei societați, de pe ordinea de zi .

Totodata propune introducerea a doua proiecte de hotarare peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2019 aprobat prin HCL 213/31.10.2019 si Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020 si mentioneaza ca nu doreste sa suplimenteze ordinea de zi si cu aprobarea organigramei, pe care vrea sa o mai analizeze.

Se supune la vot ordinea de zi completata cu cele doua proiecte si cu retragerea celor doua si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar supune la vot punct cu punct completarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare.

Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii, pe anul 2019.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot ordinea de zi completata cu cele doua proiecte introduse si cu retragerea celor doua : punctului nr. 4 privind aprobarea constituirii unui drept de administrare pe durata existenței construcțiilor in favoarea Bisericii Creștine Baptiste ,,Ghetsimani" Caransebeș si a punctului nr.8 privind numirea administratorului SC GUGULANIA LAND SRL pe o perioada de un an si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019.

Se supune la vot procesul -verbal si se aproba cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian si 8 ,,abtineri" din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila .

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentației privind intocmire proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, documentație tehnică pentru autorizație, pentru investitia ,,Reparații capitale trotuare strada Nicolae Bălcescu, partea stangă parțial" municipiul Caransebeș.

Domnul Dascalu Valentin spune ca nici la comisie nu a votat si ca trebuie sa fie consecvent deoarece a cerut inca de la aprobarea bugetului local pe anul 2019 repararea trotuarelor pe strada care face legatura cu Teiusul si ca nu s-a realizat.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 17 voturi si un vot impotriva din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 4. - Retras de pe ordinea de zi.

Punctul 5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea HCL nr.211/31.10.2019 in sensul că se inlocuiește Anexa A, la Normele Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar.

Domnul Bogdea Constantin intreaba ce se modifica?

Doamna Secretar spune ca proiectul privind procedura a fost votat in sedinta anterioara , dar s-a omis o societate din lista societatilor mentionate in Anexa A la normele interne. Este vorba despre o procedura de achizitii, conform Legii nr.96/2016.

Domnul Primar spune ca il retrage pentru clarificari.

Punctul 6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a ,,Târgului de Craciun” din municipiul Caransebeș, în perioada 01.12.2019 – 09.01.2020, în Centrul Civic al municipiului Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă al municipiului Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8. - Retras de pe ordinea de zi.

Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea insușirii variantei finale a proiectului de steag al municipiului Caransebeș.

Domnul Dascalu Valentin spune ca din cate isi aduce aminte steagul si stema au fost aprobate.

Domnul Primar spune ca au survenit niste modificari la stema.

Doamna Secretar mentioneaza ca proiectul de steag propus, respecta cerintele comisiei de heraldica de la Bucuresti.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii, pe anul 2019.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti si un vot impotriva din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 2 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2019-2020.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10. - Intrebari.Interpelari.

Punctul 11. - Diverse.

Domnul Padureanu cetatean al municipiului Caransebes cu domiciliul in Caransebes, Strada Splai Sebes spune ca este nemultumit de regimul de inaltime al blocului de locuinte , fosta Centrala Termica de pe strada Splai Sebes, careia i s-a schimbat destinatia.

Domnul Primar spune ca stie despre ce este vorba si ca luni se va deplasa o comisie de la Urbanism la fata locului pentru clarificarea situatiei.

I se da cuvantul domnului Matei Dumitru care spune ca nu este multumit de faptul ca in Spital nu toti medicii au contracte cu Casa de Sanatate, de faptul ca reparatiile din Spital s-au facut de mantuiala, achizitiile s-au facut asa cum s-au facut si nu intelege de ce se obstructioneaza actiunile umanitare facute pentru Spital. La balul care se organizeaza dansul a inteles ca, consilierilor PNL li s-a impus sa nu participe. Considera ca Managerul Spitalului trebuie sa fie sprijinit pentru ca spitalul este al tuturor cetatenilor municipiului Caransebes.

Domnul Matei se adreseaza domnisoarei Plesa Andra si ii aminteste ca au fost doua actiuni pentru copii, una la spital a Managerului si una la Balta Sarata, cea de la spital a fost contestata iar cealalta nu.

Domnisoara Andra Plesa intervine si explica situatia in cazul celor doua actiuni. pe aeasta cale anunta ca PNL nu a fost impotriva balului caritabil de vineri. Nu suntem impotriva, nu am fost niciodata si nu vom fi impotriva Spitalului Municipal Caransebes si nici impotriva domnului Cican, pentru ca domnul Cican nu este reprezentantul partidelor, ci este managerul Spitalului. In urma cu o luna de zile domnul Primar ne-a invitat la o discutie fara sa spuna despre ce este vorba. Am fost la masa reprezentati ai PSD, ALDE, ai Spitalului si domnul Minea Mihai si ne-a vorbit despre proiectul dansului si anume ce vrea sa faca. Am spus ca este ok si ca suntem de acord, dar domnisoara Plesa a fost chemata ca reprezentant al PNL iar PNL are un presedinte interimar, pe domnul Andrei Ungur si de aceea domnisoara Plesa trebuia sa discute cu colegii dansei pentru a stabili cine face parte din acea asociatie. Dupa trei zile s-a trimis buletinul domnului Andrei Ungur catre domnul Primar si dansul a spus ca Andrei Ungur este indezirabil. Apoi dansa, a venit a doua oara la domnul Primar pentru a stabilii cum se impart invitatiile, dar nu a putut ramane la sedinta deoarece avea control ISU la locul de munca,insa a stabilit cu domnul Primar o va suna pentru a-i spune cate invitatii ii revin, lucru care nu s-a mai intamplat nici pana astazi.

Domnisoara Plesa anunta ca nu au nici un ordin ca sa nu participe la Bal, domnul Vela a primit invitatie dar pe care nu stie inca daca o va putea onora, dar va dona pentru acest bal caritabil. Domnul consilier judetean Rujan Dumitru care face parte din aceasta asociatie, are o masa cu 30 de persoane si la care vom fi prezenti. Domnisoara Plesa precizeaza ca este datoria dansei de cetatean al acestui oras sa participe la acest Bal.

Actiunea cu copiii de la Balta Sarata, nu a fost o actiune politica. Doamna Mihaela Pral prezenta in sala si care a participat la acea actiune poate sa spuna ca nu a fost o actiune electorala. Domnisoara Plesa a intrat ca voluntar in acest proiect cu cei 70 de copii defavorizati si a impartit cadouri copiilor din banii dansei , considera ca are are acest drept, nu a implicat PNL- ul si roaga nu mai fie acuzata pe nedrept pentru implicarea politica in aceste actiuni.

Domnul Bogdea Constantin spune ca au aparut doua articole pe Reper 24si pe Expers de Banat si ca aveau un iz electoral.

Domnul Primar spune ca nici una nici alta dintre cele doua actiuni nu au avut iz electoral.

Domnul Brancu Ciprian Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Brancu Ciprian Lazar


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 04.12.2019


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 04.12.2019, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr.  846 /04.12.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 04.12.2019.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 04.12.2019.

2. - Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru functiile publice si contractuale din Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii, actualizarea si modificarea structurii existente a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes, completarea si actualizarea organigramei, modificarea statului de personal / functii din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

5.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.227 /12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 si HCL nr.152/02.07.2019 privind revocarea mandatului reprezentantului Primarului in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 20.000 mp din parcela inscrisa in CF nr.42909 Caransebes, nr.cad 42909, aflat in domeniul privat al municipiului Caransebes, in vederea realizarii de constructii cu destinatie comerciala, alimentatie publica si agrement, sala de evenimente, parcare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de administrare pe durata existenței construcțiilor in favoarea Bisericii Creștine Baptiste ,,Ghetsimani" Caransebeș având ca obiect o suprafata de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, cu destinatia amenjare cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.211/31.10.2019 in sensul că se inlocuiește Anexa A, la Normele Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea numirii administratorului SC GUGULANIA LAND SRL pe o perioada de un an si aprobarea Actului Constitutiv actuaizat al acestei societați.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 


ROMANIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIE

Nr. 845 / 04.12.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

Avand in vedere Dispozitia Primarului municipiului Caransebes nr. 831/ din 03.12.2019 privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 03.12.2019

În temeiul art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ


DISPUNE:

Art.1. - Se abroga dispoziția Primarului nr. 831 din 03.12.2019 .

Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Compartimentul Aparatul permanent al Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Art.3. -Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 197, alin.(1), art.199, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE


privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 04.12.2019


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 04.12.2019, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

 

Anexa la Dispozitia nr. 831 /03.12.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 04.12.2019.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 04.12.2019.

2. - Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019.

 

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru functiile publice si contractuale din Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


4.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.227 /12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 si HCL nr.152/02.07.2019 privind revocarea mandatului reprezentantului Primarului in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 20.000 mp din parcela inscrisa in CF nr.42909 Caransebes, nr.cad 42909, aflat in domeniul privat al municipiului Caransebes, in vederea realizarii de constructii cu destinatie comerciala, alimentatie publica si agrement, sala de evenimente, parcare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de administrare pe durata existenței construcțiilor in favoarea Bisericii Creștine Baptiste ,,Ghetsimani" Caransebeș având ca obiect o suprafata de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, cu destinatia amenjare cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.211/31.10.2019 in sensul că se inlocuiește Anexa A, la Normele Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea numirii administratorului SC GUGULANIA LAND SRL pe o perioada de un an si aprobarea Actului Constitutiv actuaizat al acestei societați.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 31.10.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 755/24.10.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si domnisoara Carla Meszaros cu atributiii delegate de Secretar si sunt prezenti 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de31.10.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019, ora 15.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.10.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ,, Amenajarea unui număr de 7 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în municipiul Caransebeș.”

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes 

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii parcelei de teren înscrisă în CF nr. 33928, nr. cad. 33928, în suprafață de 508 mp, proprietatea municipiului Caransebeș ,domeniul privat.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL a terenului înscris în CF nr. 40474, nr. cad. 1089, nr. top. 3094/1/1/2/1/1/36/1/2/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, domeniul privat, cu destinatia deponeu pentru deșeuri.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr. 15/2003 și retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuințelor, cu revenirea la situația anterioară în Cartea Funciară.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului aflat în activitate din cadrul Direcției Poliția Locală, pentru perioada 01.11.2019 – 31.12.2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1 

8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Lotizare și extindere zona de locuințe ", zona Racovița, beneficiar Ienea Mihaela .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2 

9. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 223/12.07.2016 cu completările aduse prin HCL nr. 248/29.07.2016 și HCL nr. 47/27.02.2019, în sensul ca se inlocuieste domnul Bogdea Constantin Florin, reprezentant al municipiului Caransebes în AGA la S.C. GUGULANIA LAND S.R.L., cu domnul Brancu Ciprian Lazăr .

Iniţiator: Doamna Ponetchi Maria

Prezintă: Doamna Ponetchi Maria 

10. - Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, domnului Gheorghe Cristian Dinulică.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 

12. - Intrebari.Interpelari

13. - Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019, ora 15.00.

Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatorele 6 proiecte de hotarare peste ordinea de zi :

Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, convocate de indata din data de 29.10.2019,

Punctul 2 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii, pe anul 2019,

Punctul 3 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Banat S.A., asupra terenului aflat în domeniul public al municipiului Caransebeș, situat în municipiul Caransebeș, str. Calea Timișoarei, pentru amplasărea a doi stâlpi,

Punctul 4 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.200/29.10.2019, în sensul că se aprobă încasarea de către Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș a unei cote părți de 50% din chiriile prevăzute în contractele de închiriere a spațiilor din imobilele date în administrare, iar 50% revine la bugetul local al municipiului Caransebes,

Punctul 5 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a patinoarului artificial mobil, ce va fi amplasat în Parcul General I. Dragalina din municipiul Caransebeș, în perioada 06.12.2019 – 09.02.2020

Punctul 6 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind numirea in calitate de administrator de societate la SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL a doamnei Radoi Daniela Nicoleta pe o perioada de 1 an si actualizarea Actului Constitutiv al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotarare privind aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, convocate de indata din data de 29.10.2019 si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii, pe anul 2019 si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Banat S.A., asupra terenului aflat în domeniul public al municipiului Caransebeș, situat în municipiul Caransebeș, str. Calea Timișoarei, pentru amplasărea a doi stâlpi si se aproba cu 18 voturi pentru iar domnul Isac Daniel Alexandru nu voteaza.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.200/29.10.2019, în sensul că se aprobă încasarea de către Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș a unei cote părți de 50% din chiriile prevăzute în contractele de închiriere a spațiilor din imobilele date în administrare, iar 50% revine la bugetul local al municipiului Caransebes si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a patinoarului artificial mobil, ce va fi amplasat în Parcul General I. Dragalina din municipiul Caransebeș, în perioada 06.12.2019 – 09.02.2020 si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar, supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotarare privind numirea in calitate de administrator de societate la SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL a doamnei Radoi Daniela Nicoleta pe o perioada de 1 an si actualizarea Actului Constitutiv al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL si se aproba cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian si 9 ,,abtineri" din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar supune la vot aprobarea ordinii de zi cu completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.10.2019.

Se supune la vot procesul -verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ,, Amenajarea unui număr de 7 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în municipiul Caransebeș.”

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii parcelei de teren înscrisă în CF nr. 33928, nr. cad. 33928, în suprafață de 508 mp, proprietatea municipiului Caransebeș ,domeniul privat.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL a terenului înscris în CF nr. 40474, nr. cad. 1089, nr. top. 3094/1/1/2/1/1/36/1/2/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, domeniul privat, cu destinatia deponeu pentru deșeuri.

Domnul Bogdea Constantin intreaba de ce il dam in folosinta gratuita ,daca inainte TRANSAL au platit la altii, de ce nu ar plati si Primariei, pentru ca, pana la urma, este o societate comerciala. Propune sa se aduca amendament, sa plateasca macar 4000 lei, pentru ca, din cate stie dansul, atat au platit.

Domnul Dascalu intreaba daca Primaria s-a implicat si a amenajat terenul respectv, daca a investit bani , pentru ca asa au fost dansii informati. Sa spuneti daca este adevarat, sau nu.

Domnul Primar spune ca am amenajat, dar nu pe acesta , de 15.000 de mp.

Domnul Viceprimar ,spune ca s-a amenajat cel de langa, unde este deponeul.

Domnul Isac Daniel intreaba daca este cel pentru constructii si daca acesta este pentru menajer.

Domnul Viceprimar spune ca este pentru reciclabile.

Domnul Ungur Andrei, din partea SC TRANSAL URBIS SRL, spune ca se doreste sa se faca o hala pentru deseuri reciclabile iar in perspectiva, se vor muta si deseurile menajere. In ceea ce priveste plata chiriei, nu s-a platit nimic pentru deseuri menajere.

Domnul Bogdea spune ca in momentul de fata nu se plateste, dar pana acum s-a platit . Domnul Ungur mentioneaza ca, noi vorbim de momentul de fata.

Domnul Bogdea vine cu amendamentul platii sumei de 4000 de lei.

Domnul Ungur precizeaza ca este dare in folosinta gratuita.

Domnul Ardelean spune ca este societatea Primariei si intreaba daca cineva a simtit asta.

Domnul Bogdea spune ca folosinta este pe 10 ani si nu stim nici daca va functiona aceasta societate atat.

Domnul Primar spune ca, daca nu va functiona , vom vedea atunci.

Domnul Viceprimar spune ca amendamentul este pentru folosinta gratuita, nu se poate stabili o valoare.

Domnul Bogdea spune sa se faca cu inchiriere la 4000 de lei.

Domnul Minea Mihai, consilier al Primarului explica ca nu se poate da in inchiriere, intrucat, dupa Codul Administrativ este o procedura, trebuie sa aprobam valoarea de inventar, dar si folosinta gratuita se poate da. Pentru inchiriere este un proces mai lung.

Domnul Bogdea spune ca grupul PSD se va abtine de la vot.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian si 9 ,,abtineri" din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila

Punctul 6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr. 15/2003 și retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuințelor, cu revenirea la situația anterioară în Cartea Funciară.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului aflat în activitate din cadrul Direcției Poliția Locală, pentru perioada 01.11.2019 – 31.12.2019.

Domnul Presedinte propune ca amendament acordarea normei de hrana pe 6 luni.

Domnul Primar spune ca este exercitiul bugetar pe anul acesta si de asta am pus pe 2 luni, pana la sfarsitul anului , ca sa vedem ce bani avem la anul. Asa, puteti sa puneti pe 6 ani, dar anul bugetar se termina peste 2 luni.

Se supune la vot amendamentul de acordare a normei de hrana pe 6 luni si se aproba cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian si 9 ,,abtineri" din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian iar grupul PSD nu voteaza.

Domnul Isac Daniel intreaba daca se voteaza amendamentul cu proiectul de hotarare, iar proiectul este pe 2 luni.

Domnisoara Carla Meszaros, Sef serviciu juridic cu atributii de secretar, spune ca s-a votat amendamentul, dupa care, proiectul cu amendamentul adus.

Domnisoara Plesa Andra, precizeaza ca s-a votat amendamentul, dupa care, proiectul de hotarare cu amendamentul adus, ce nu se intelege?

Domnul Bogdea spune ca s-a votat de 2 ori, si proiectul si amendamentul, ati votat amendamentul dupa care , s-a votat proiectul .

Domnul Primar intreaba daca este normal ca un efort bugetar sa fie votat fara a avea un plan bugetat. Asta nu e un drept salarial, este un supliment care se poate acorda, sau nu, ori acest supliment il acordam in acel moment in care avem bugetul. Acum putem sa-l acordam pe luni. Noi am avut o discutie impreuna cu directorul de la Politia Locala, ca altfel puteam sa-l dam pe 10 ani. Norma de hrana nu este o obligatie, este un drept care poate fi acordat in functie de buget, iar anul acesta ne permitem pe cele 2 luni , dar nu stim la anul daca ne vom permite.

Domnul Viceprimar intreaba pe directorul economic, care este impactul bugetar al unei luni , pentru norma de hrana.

Domnul Primar raspunde ca este de 1000 de lei inmultit cu 26 .

Domnul Bogdea Constantin il intreaba pe domnul Horia Irimia daca are banii prevazuti in buget pe ianuarie, februarie, martie si aprilie.

Domnul Horia Irimia raspunde ca, dansul crede ca este o intrebare retorica.

Atunci cand s-a aprobat in luna martie , nu a fost intrebat .

Domnul Bogdea Constantin il intreaba la ce face referire.

Domnul Radu Valeriu spune ca domnul Viceprimar a intrebat altceva.

Domnul Dascalu spune ca puteti sa taiati salariile angajatilor , nu e nicio problema .

Domnul Bogdea Constantin spune ca ei erau acea categorie care trebuia sa fie reglata.

Domnul Horia Irimia spune ca bugetul pe anul viitor nu exista, poate sa fie mare sau poate sa fie mic.

Domnul Bogdea Constantin, il intreaba pe directorul economic cum considera dansul, ca economist, daca este bine sau nu?

Domnul Horia Irimia, spune ca nu se poate pronunta decat asupra oportunitatii.

Domnul Viceprimar spune ca nu crede ca efortul este atat de mare ca sa nu se poata suporta cei 26.000 lei pentru politistii locali.

Domnul director al Politiei Locale Florin Bojin , explica ca acest buget de 26.000 de lei se mai reduce intrucat politistii locali sunt functionari publici, si conform Ordonantei Guvernului au alocatia de hrana.

Domnul Primar spune ca ne referim efectiv la diferenta dintre alocatia de hrana si norma de hrana care este prevazuta conform legii. Norma de hrana este mult mai mica. Daca le dai norma de hrana pe care o iau functionarii din Primarie , este de 300 de lei, este altceva.

Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Lotizare și extindere zona de locuințe ", zona Racovița, beneficiar Ienea Mihaela .

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 223/12.07.2016 cu completările aduse prin HCL nr. 248/29.07.2016 și HCL nr. 47/27.02.2019, în sensul ca se inlocuieste domnul Bogdea Constantin Florin, reprezentant al municipiului Caransebes în AGA la S.C. GUGULANIA LAND S.R.L., cu domnul Brancu Ciprian Lazăr .

Domnul Bogdea Constantin intreaba si spune ca s-a uitat si in propunere si in raport si in referatul de aprobare, si nu este specificata nicio motivare pentru schimbarea sa de acolo.

Dansul a spus ca pleaca de bunavoie daca asta se doreste, dar totusi trebuia sa se motiveze .

Doamna Ponetchi Maria spune ca motivarea este ca, in mod abuziv a intrat acolo.

Domnul Bogdea Constantin intreaba cum in mod abuziv?

Domna Ponetchi Maria, spune ca atunci cand a intrat, grupul PNL era in minoritate .

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca asta inseamna abuziv si spune ca poate sa o dea in judecata fiindca dansul a intrat prin votul consiliului local acolo,

Domnisoara Plesa Andra, spune ca nu este nevoie de nicio motivare, pentru ca, nici cand a venit, nu s-a motivat.

Domnul Isac Daniel intreaba daca se speculeaza momentul .

Domna Ponetchi Maria raspunde ca este momentul sa se revina la normalitate.

Domnul Marius Isac intreaba pe domnul Bogdea daca este ceva ilegal ca este inlocuit de acolo.

Domnul Bogdea Constantin spune ca nu, se poate face, il bucura acest fapt.

Domnisoara Plesa Andra il intreaba daca exista obligatia de a motiva.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca suntem la interogatoriu aici.

Domnisoara Plesa Andra intreaba pe domnul Bogdea daca sunt obligati sa motiveze? Pentru ca domnul Bogdea Constantin nu a motivat in momentul in care a intrat acolo.

Domnul Bogdea spune ca trebuie doua treimi si este domnul Cojocariu acolo, care este din PNL si este consilier judetean . Sunt 3 liberali si 2 PSD, iar raportul este clar stabilit prin lege. Trei la doi este ok, dar acum , scotandu -l pe dansul, nu crede ca mai este raporul asta.

Domnul Brancu Ciprian intreaba daca sunt propuneri pentru alt candidat?

Domnul Isac Daniel Alexandru propune pe domnul Stanescu Alexandru.

Domnul Ardelean Gavrila intreaba ca daca este trecut in hotarare ce sa mai voteze?

Domnisoara Plesa Andra intreaba pe domnul Brancu Ciprian daca sunt propuneri?

Domnul Brancu Ciprian spune ca domnul Isac Alexandru a propus pe domnul Stanescu Alexandru, dar restul nu doresc aceasta propunere.

Domnul Primar spune ca nu este facuta corect hotararea si ca trebuia inlocuirea domnului Bogdea Constantin Florin din AGA de la SC GUGULANIA LAND SRL, dar nu trebuia neaparat spus cu cine. Face-ti propunerea acum si se trecea la vot.

Domnisoara Carla Meszaros spune ca proiectul este initiat de un consilier local iar daca se doreste se pot ridica amendamente. Noi avem buletine de vot pregatite si pentru doua propuneri si pentru o propunere. Dumneavoastra, consilierii, decideti.

Domnul Dascalu Valentin spune ca daca sunt pregatite, pute - ti trece la vot.

Domnul Bogdea Constantin spune ca daca le aveti pregatite, succes la vot.

Domnul Ardelean spune sa fie sters domnul Brancu din hotarare.

Domnisoara Carla Meszaros spune ca nu poate sa l stearga deoarece hotararea se va da in urma votului din Consiliul Local.

Domnul Isac Daniel intreaba cine este trecut?

Domnisoara Carla Meszaros spune ca sunt buletine si pentru domnul Brancu Ciprian si pentru alte propuneri, daca se fac.

Domnul Radu Valeriu roaga pe domnul presedinte sa mai citeasca odata punctul 9.

Domnul Brancu Ciprian citeste proiectul de hotarare.

Domnul Radu Valeriu spune ca scrie clar, ca inlocuirea este cu Brancu Ciprian.

Domnisoara Plesa Andra mentioneza ca asa este facut proiectul, este o propunere dar se poate aduce si amendament la proiect. Proiectul initiat de doamna Ponetchi este cu propunerea domnului Brancu Ciprian.

Domnul Primar spune ca hotarare este din 2016 si ca se inlocuieste domnul Bogdea dar dansul nu a fost atunci.

Domnul Radu Valeriu spune ca si dansul a vazut asta si ca nu este bine scris.

Domnul Primar spune ca la Gugulania nu a fost nici o modificare doar la Transal.

Domnul Viceprimar spune ca hotararea initiala este din 2016 dar a avut modificari si in 27.02.2019.

Domnul Primar intreaba, de ce se vrea schimbarea hotararii din 2016?

Doamna Ponetchi Maria raspunde ca se doreste schimbarea hotararii din 2019 pentru ca in 2016 a fost domnul Tamasila Toma si dupa a venit domnul Bogdea Constantin.

Domnul Bogdea spune ca sunt doua hotararii din 2016.

Domnul Primar raspunde ca da, pentru ca Tamasila Toma a venit mai tarziu din cauza ca nu a fost validat de catre grupul PSD.

Domnul Bogdea Constantin spune, sa se treaca la vot domnule Presedinte.

Domnisoara Carla Meszaros spune ca, comisia de validare a fost tot timpul si comisia de numarare a voturilor, avand in vedere ca, Comisia de validare este formata din domnii Todorescu Lazar, Brancu Ciprian, Ponetchi Maria, Radu Valeriu Savu si Cristescu Codruta, va trebui sa faceti o propunere de inlocuire, a domnului Brancu Ciprian Lazar pentru comisia de numarare a voturilor.

Doamna Ponetchi Maria propune pe doamna Craciunescu Emanuela.

Domnul Bogdea Constantin cere sa se opreasca putin, deoarece s-a inceput votarea proiectului nu schimbarea comisiei, anume votam alt proiect, deocamdata suntem la punctul 1, treceti la procedura de vot.

Domnisoara Carla Meszaros ii spune domnului Bogdea ca se discuta comisia de numarare a voturilor, este procedura de vot secret si trebuie desemnata comisia de numarare a voturilor.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca este Hotarare de numarare a voturilor.

Domnisoara Carla Meszaros raspunde ca, comisa de validare a fost cea de numarare a voturilor.

Domnul Bogdea Constantin spune ca a inteles dar ca trebuia mai intai schimbata acea comisie de numarare.

Domnisoara Carla Meszaros spune ca nu poate schimba acea comisie de validare , se numeste comisia de numarare a voturilor.

Domnul Bogdea Constantin spune de ce ati spus prima data ca schimbati comisia de validare.

Domnisoara Carla Meszaros am spus ca, comisia de numarare a voturilor a fost tot timpul comisia de validare si ca domnul Brancu face parte din acea comisie.

Domnul Dascalu Valentin spune ca comisie de numarare a voturilor nu a fost stabilita in consiliu ci doar comisia de validare.

Domnisoara Carla Meszaros spune ca da asa este si ca tot timpul asa s-a procedat ca, comisia de numarare a voturilor sa fie comisia de validare.

Domnul Cojocariu Ioan director Casa de Cultura spune ca, comisia de numarare a voturilor sa fie comisia de validare.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca este domnul Brancu in comisia de validare.

Domnul Brancu Ciprian spune ca da, el a fost.

Domnul Bogdea Constantin spune ca dumneavoastra trebuie sa schimbati prin Hotarare comisia de numarare.

Domnisoara Carla Meszaros mentioneaza ca nu va schimba nimic prin Hotarare de Consiliul Local si ca se numeste comisia de numarare a voturilor. Nu se schimmba comisia de validare.

Domnul Bogdea Constantin intreba de ce ati spus comisia de numarare.

Domnul Dascalu Valentin spune ca Hotarare de numarare a voturilor nu avem.

Domnisoara Carla Meszaros spune ca asa este, tot timpul s-a mers pe comisia de validare, sa fie comisia de numarare a voturilor.

Domnisoara Plesa Andra spune ca se schimba componenta comisie de numarare a voturilor.

Domnul Brancu Ciprian spune ca da, prin inlocuirea mea.

Domnul Bogdea Constantin spune ca oricum va contesta in instanta.

Domnul Isac Danile spune ca la art.2 este revocare mandatului domnului Bogdea si ca la art.1 inlocuirea, ce sa mai votam?

Domnul Bogdea Constantin spune ca este nominal, sa i vad cum voteaza, validarea lui Brancu in comisie

Doamna Ponetchi Maria roaga pe domnul Presedinte sa supuna la vot inlocuire domnul Brancu Ciprian cu doamna Craciunescu Emanuela in comisia de numarare a voturilor.

Domnul Bogdea Constantin cere sa se opreasca un pic si intreaba prin ce este numita comisia de numarare.

Domnisoara Carla Meszaros spune ca, comisia de validare a fost numita prin Hotarare de Consiliul Local si cea de numarare se supune acum la vot.

Domnul Bogdea Constantin intreaba de ce a citit domnisoara Carla Meszaros comisia de validare.

Domnisoara Carla Meszaros spune ca a citit-o deoarece acea comisie a fost si de numarare a voturilor, dar acum se supune la vot comisia de numarare, domnul Brancu nu poate sa faca parte din comisia de numarare daca este in cea de validare, intru- cat este propus pe proiectul de hoatare de azi.

Domnul Primar spune ca proiectul de hotarare este redactat tehnic gresit.

Se supune la vot prounerea doamnei Ponetchi Maria de inlocuire a domnului Brancu Ciprian Lazar cu doamna Craciunescu Emanuela din comisia de numarare a voturilor si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian, iar domnii Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila, nu voteaza.

Se supune la vot comisia de numarare a voturilor foramata din Todorescu Lazar, Craciunescu Emanuela, Cristescu Codruta Corina, Ponetchi Maria si Radu Valeriu Savu si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian, iar domnii Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila, nu voteaza.

Domnul Bogdea Constantin spune ca nu este procedural ce este facut.

Se supune la vot modaliatea de vot respectiv prin incercuire a cifrei din dreptul candidatului in cazul votului pentru si neincercuire in cazul votului impotriva si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian, iar domnii Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila, nu voteaza.

Domnul Presedinte Brancu Ciprian Lazar inmaneaza buletinele de vot celor 10 consilieri liberali si anume Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian. Consilierii PSD si anume Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila, refuza preluarea buletinelor de vot.

Se verifica urna de vot de catre doamna Ponetchi Maria , Craciunescu Emanuela si Todorescu Lazar iar doamna Cristescu Codruta Corina si Radu Valeriu Savu refuza verificarea.

Consilierii PNL isi exercita dreptul de vot in cabina special amenajata.

Membrii comisie de numarare si anume Ponetchi Maria , Craciunescu Emanuela si Todorescu Lazar, trec la numararea voturilor iar doamna Cristescu Codruta si domnul Radu Valeriu Savu refuza sa participe la numararea voturilor. Se intocmeste procesul -verbal de numarare a voturilor.

Domnul Brancu Ciprian Lazar anunta rezultatul votului si anume 10 voturi ,,pentru" intrunite de Brancu Ciprian Lazar.

Se supune la vot art.2 si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian, iar domnii Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila, nu voteaza.

Se supune la vot art.3 si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian, iar domnii Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila, nu voteaza.

Se supune la vot proiectul de hotarare integral si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian, iar domnii Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila, nu voteaza.

Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, domnului Gheorghe Cristian Dinulică.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 1 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, convocate de indata din data de 29.10.2019,

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii, pe anul 2019,

Domnul Bogdea Constantin il roaga pe domnul director economic sa explice bugetul.

Domnul Horia Irimia precizeaza ca, la inceputul lunii august, Guvernul a adoptat Ordonanta de rectificare a bugetului prin care s-au alocat 2,9 miliarde lei jumatate s-au impartit atunci, chioar prin Ordonanta 12, iar jumatate s-a stabilit prin art.20, ca fiecare UAT sa faca o macheta, o solicitare pentru necesar. Noi am facut o solicitare si am depus-o atunci, in 23 august , dupa care am asteptat , de aceea am rectificat data trecuta doar cu 521.000 lei , pe care ii primiseram prin ordonanta aceea. In 12, sau 14 octombrie s-a aprobat repartizarea catre municipiul Caransebes a 3 milioane lei.

Domnul Bogdea Constantin spune ca acesta este un lucru bun si intreaba daca actualul Guvern a dat banii sau Guvernul Dancila?

Domnul Horia Irimia raspunde ca s-a aplicat metodologia respectiva si s-a considerat ca a fost bine intocmita si s-a aprobat solicitarea.

Domnisoara Plesa Andra ii spune domnului Horia Irimia, ca pe domnul Bogdea nu il intereseaza de fapt rectificarea de buget facuta,ci,de fapt, unde se duc banii ,in municipiul Caransebes si pentru cetatenii municipiului . Este interesat pentru ca vrea sa se mentioneze ca acesti bani i-a dat doamna candidat Dancila.

Domnisoara Plesa Andra i se adreseaza domnului Horia Irimia, sa spuna ca banii au venit pentru municipiul Caransebes si ca cetatenii se folosesc de ei, in special Spitalul Municipal Caransebes.

Domnul Horia Irimia, spune ca prin Ordonanta , la cap.20, se specifica ca acesti bani sunt cu predilectie pentru cheltuielile de functionare. Cea mai mare parte s-a alocat ,1 milion, Spitalului Municipal de Urgenta, pentru plata arieratelor, toata lumea stie ce situatie este la spital , invatamantuluio suma relativ importanta, inclusiv refacerea sau reparatia acoperisului Liceului Decebal, la care a facut solicitare domnul Bogdea, s-a suplimentat suma pentru C.D.Loga, 500 si ceva de mii si apoi alte cheltuieli curente urgente , cum ar fi la Casa de Cultura,la Asistenta sociala, indemnizatiile.

Domnul Bogdea ii multumeste domnului Horia Irimia.

Domnul Dascalu precizeaza ca a fost impotriva proiectului de hotarare la comisie si va fi impotriva si astazi, intrucat , la aprobarea bugetului pe anul 2019 dansul a facut un amendament si tot conducerea

i-a spus ca, la rectificare, sau ulterior, s-a convenit ca se vor da bani sa facem trotuarul pe strada Teiusului. Vedeti, acuma ,,Ciuma rosie '' a dat 31 de miliarde la Caransebes si sunt bineveniti, dar ca sa facem investitii, nimic.

Am cerut si am solicitat atunci sa se aloce cat de putin pentru acest lucru, cateva sute de mii de lei, ca sa facem acest trotuar si nu s-a aprobat, si , ca atare , va fi impotriva.

Domnul Primar spune ca daca ii explica domnului Dascalu, poate o sa voteze.Noi am depus un proiect pe FDI si ete eligibil, este inclus si acel trotuar de care vorbeste domnul Dascalu, nu s-au cuprins in rectificarea trecuta decat cele 3 strazi, nu am inclus acel trotuar , dar am inclus inca 50 de km de strada.

Domnul Dascalu Valentin spune ca a promis si Primarul si Viceprimarul si domnul Stefan.

Domnul Primar spune ca am avut aceasta posibilitate, de aceea nu a fost inclus aici.Nu este singurul trotuar deteriorat .

Domnul Dascalu Valentin spune ca este singurul care face legatura intre Pipirig si Teius, care este cea mai circulata artera si nu are niciun interes pe aceasta strada, are interesul cetateanului care merge in Teius. Si ar fi bine ca si conducerea sa mearga pe jos, de la un capat la altul.

Domnul Primar, spune ca tot de la ,,Ciuma Rosie''avem si acest FDI, daca i se permite sa glumeasca, si daca va fi semnat acest proiect, este inclus si trotuarul de pe strada Teiusului.

Domnul Dascalu spune ca puteam sa facem acum si eventual sa facem modificare, schimbam ceva.

Domnul Primar spune ca sunt in lucru, strada Perescu, Laurentiu Iancu si oamenii aceia au nevoie, nu este doar Teiusul.

Domnul Viceprimar spune ca aveam 2 variante, sa refacem strada Teiusului sau partea cu trotuarul, sa o refacem cu pavaj de la Simescu pana sub pod, partea stanga. Partea drepta unde este Valusescu este facuta , este proiectarea facuta , este toamna , vin ploile, vin zapezile si de aceea este importanta fiindca oamenii se inunda. Am si votat acel trotuar si ati fost de acord.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 18 voturi ,,pentru" si un vot ,,impotriva" din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 3 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Banat S.A., asupra terenului aflat în domeniul public al municipiului Caransebeș, situat în municipiul Caransebeș, str. Calea Timișoarei, pentru amplasărea a doi stâlpi,

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 18 de voturi ,,pentru" , iar domnul Isac Daniel, nu voteaza.

Punctul 4 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.200/29.10.2019, în sensul că se aprobă încasarea de către Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș a unei cote părți de 50% din chiriile prevăzute în contractele de închiriere a spațiilor din imobilele date în administrare, iar 50% revine la bugetul local al municipiului Caransebes.

Domnul Radu Valeriu Savu propune ca amendamet ca toata suma sa fie data la Spital.

Domnul Viceprimar spune ca nu permite legea.

Domnul Bogdea spune ca avem deja o hotarare conform careia orice inchiriere se face , este 50-50%, 50 fiind procentul minim.

Domnul Bogdea spune ca 50 este maximul.

Domnul Viceprimar spune ca 80 este maxim .

Domnul Primar spune ca maxim 80% are dreptul Primaria si am convenit sa luam 50%.

Domnul Viceprimar, spune ca amendamentul domnului Radu Valeriu nu are sustinere si ca dansul propune 2 amendamente:

Primul amendament: Se aprobă încasarea de către Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș a unei cote părți de 50% din chiriile prevăzute în contractele de închiriere a spațiilor din imobilele date în administrare, iar 50% revine la bugetul local al municipiului Caransebes.

Domnul Bogdea spune ca asta s-a facut data trecuta.

Domnul Viceprimar spune ca nu poate spitalul sa prelungeasca contractele de concesiune, tocmai de aceasta a propus acest amendament.

Al doilea amendament: Contractele de concesiune/inchiriere privind spatiile - cabinete medicale din imobilele date in administrare, aflate in derulare, raman valabile iar la expirare se vor incheia contracte de inchiriere , respectiv se vor prelungi pana la infiintarea laboratorului si a ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Domnul Isac Daniel spune ca ceva nu e in regula aici, este vorba de spatii comerciale din spital.

Domnul Viceprimar spune ca este vorba de spatiile cu alta destinatie.

Domnul Bogdea intreaba daca este vorba despre contractele semnate de catre Primar, ca tot Primarul trebuie sa le prelungeasca si atunci nu mai are rost hotararea data? Din moment ce Primarul le-a semnat tot el trebuie sa le prelungeasca.

Domnul Viceprimar spune ca le prelungea Comisia. La expirare trebuie sa se prelungeasca pana la infiintarea ambulatoriului.

Domnul Isac Daniel intreaba pe ce perioada sunt contractele de acolo?

Domnul manager interimar Cican Adrian spune ca Spitalul are drept de administrare din 29 octombrie are dreptul sa se gospodareasca pe toate acele cladiri. Totodata spune ca a hotarat ca de maine, sub sigla Spitalului, este laboratorul si scrie Spitalul Municipal de Urgenta Caramnsebes. Noi de maine avem si aparatura si spatiile si tot, s-a semnat contractul, Sinlab nu mai exista. Ar fi si culmea ca un spatiu care nu este medical sa hotarati dumneavoasta ce destinatie sa-i dati.

La chioscul despre care este vorba, vom dirija angajatii pe care ar trebui sa i dam afara ca si angajati ai chioscului Spitalului, avem nevoie de venituri iar Consiliul Local , nu poate sa vina sa spuna , sa hotarasca alta destinatie, sa prelungim pana peste 49 de ani.

Toate acele spatii vor fi folosite si vom incasa fie din chirie , fie din redirijarea personalului, personalul este supradimensionat, 500 de angajati. Ar trebui sa dam 6 telefoniste afara, 5 liftieri si alti registratori,dar nu o sa facem lucrul acesta, nu este normal si atunci o sa preluam chioscul , ii dam termen 2 luni de zile pana facem ambulatoriul si il preluam si vor fi angajati nostri si ca sursa de venit a noastra. Daca tot avem dat in administrare din 29 octombrie si cu 50% cum ati hotarat acum nu cred ca este corect sa se mai impuna ceva, adica o prelungire a unui contract care nu mai subzista.

De fapt, nu mai este Primaria Caransebes si nici Consiliul Local, este Spitalul Munipal de Urgenta Casransebes. Nu este normal sa mai pastram un spatiu acolo , decat daca este cu activitate medicala si noi nu avem neurochirurgie, oncologie pediatrica sau orice altceva pe care sa o aducem suplimentar .Sa nu credeti ca o sa facem un bar sau un restaurant.

Domnul Viceprimar spune ca intelege din ce a spus domnul Cican, ca nu se pot prelungi acele contracte incheiate.

Domnul Cican, spune ca ,din 29 ,nu .

Domnul Viceprimar spune ca, tot in 29 am hotarat amendamentul pe care l-am propus la vremea respectiva.

Domnul Cican, spune ca da, dar doar pana la infiintarea ambulatoriului.

Precizeaza ca , au prelungit conform intelegerii toata activitatea, sunt depuse la Casa de Sanatate , sunt depuse la Casa de Sanatate pana la infiintarea ambulatoriului, exact cum scrie in hotarare.

Domnul Viceprimar intreaba daca este ceva ilegal in amendamentul adus de dansul?

Domnul Cican spune ca nu, gaseste doar ca domnul Viceprimar spune ca trebuie sa prelungim pana la perioada de valabilitate a contractelor. Daca acel spatiu nemedical este pana in 2029, ce fac, eu trebuie sa i prelungesc pana in 2029?

Domnul Viceprimar intreaba daca sunt cazuri de genul acesta?

Domnul Cican Adrian spune ca da, ca este unul care nu expira acum si ca este dat pe 15 ani si ca la asta se referea. Chioscul este pe 15 ani sau 10ani, este un termen care nu expira nici maine nici azi.

Domnul Viceprimar intreaba daca are valabilitate pana in 2030.

Domnul Cican Adrian spune ca contractele sunt inca la Primarie, nu sunt preluate inca, azi este termenul final Trebuie sa schimbam, sa facem alte contracte.

Domnul Viceprimar spune ca nimeni nu se opune schimbarii, dar considera ca amendamentul dansului nu este gresit.

Domnul Cican Adrian spune ca daca pe acel spatiu nemedical fac altceva, daca vreau sa mut chioscul in alta parte, nu pot? De exemplu, daca vreau sa fac un Centru de informatii si de dirijare a pacientilor in locul chioscului, nu pot sa l fac? Puteti sa hotararti, este dreptul dumneavoasta dar domnul Cican spune ca a interveni intr -un circuit ca maine sa nu poata lua o hotarare si iar sa vina la Consiliul Local. Cum vreti dumneavoasta.

Domnul Viceprimar intreba ce se intampla cu automatele de cafea.

Domnul Cican spune ca o sa plece de acolo ca nu au spatiu separat.

Domnul Bogdea Constantin cere din nou citirea celor doua amendamente.

Domnul Brancu citeste din nou cele doua amendamente: Se aprobă încasarea de către Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș a unei cote părți de 50% din chiriile prevăzute în contractele de închiriere a spațiilor din imobilele date în administrare, iar 50% revine la bugetul local al municipiului Caransebes si Contractele de concesiune/inchiriere privind spatiile - cabinete medicale din imobilele date in administrare, aflate in derulare, raman valabile iar la expirare se vor incheia contracte de inchiriere , respectiv se vor prelungi pana la infiintarea laboratorului si a ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Domnul Bogdea spune ca asta a fost si data trecuta.

Domnul Brancu Ciprian supune la vot primul amendament si anume: Se aprobă încasarea de către Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș a unei cote părți de 50% din chiriile prevăzute în contractele de închiriere a spațiilor din imobilele date în administrare, iar 50% revine la bugetul local al municipiului Caransebes si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian si 9 ,,abtineri" din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila .

Domnul Isac Daniel intreaba daca este pe 100 de ani chiria ce facem?

Domnul Cican Adrian spune ca este vorba despre un singur spatiu si anume chioscul si mai precizeaza totodata ca de maine ii poate marii chiria la un milion pe seunda si intreba daca o sa o plateasca. Trebuie sa intelegeti ca nu este interesul lui Cican.

Domnul Viceprimar raspunde ca nici al dansului nu este.

Domnul Brancu Ciprian supune la vot al doilea amendament si anume: Contractele de concesiune/inchiriere privind spatiile - cabinete medicale din imobilele date in administrare, aflate in derulare, raman valabile iar la expirare se vor incheia contracte de inchiriere , respectiv se vor prelungi pana la infiintarea laboratorului si a ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian si 9 voturi ,,impotriva" din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila .

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele aduse si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian si 9 ,,abtineri" din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila.

Punctul 5 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a patinoarului artificial mobil, ce va fi amplasat în Parcul General I. Dragalina din municipiul Caransebeș, în perioada 06.12.2019 – 09.02.2020

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind numirea in calitate de administrator de societate la SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL a doamnei Radoi Daniela Nicoleta pe o perioada de 1 an si actualizarea Actului Constitutiv al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL.

Domnul Bogdea Constantin spune ca SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL este societatea Consiliului Local si nu a pus doamna Radoi Daniela nici macar diploma de bacalaureat, sau sa vedem daca are ceva in domeniul administratiei. Sa numim asa administrator doar dupa nume?

Domnisoara Plesa Andra spune ca se apriba doar numire pentru ca, Consiliul de Administratie inclusiv Isac Daniel si Radu Valeriu care sunt colegii domnului Bogdea, au vazut ieri toate documentele care stau la baza, de aia suntem in AGA, de aia semnam procesele verbale.

Domnul Bogdea Constantin spune ca este ok si intreaba ce studii are doamna? Trebuiau studii macar de management.

Doamna Radoi Daniela spune ca are studii superioare, Universitatea Tibiscum Timisoara, Specialitatea Contabilitate si urmez cursurile unui master.

Domnisoara Plesa Andra intreaba pe domnul Bogdea care a fost membru AGA, daca domnul Hogea de la SC GUGULANIA LAND SRL are studii de management? Nici domnul Isac Daniel nu are studii de management si este sef la AQUACARAS. Dupa parearea domnului Bogdea trebuia al patrulea angajat la CAZARE SI SERVICII.

Domnul Bogdea Constantin spune ca se face cazare si ptr muncitori pe cand era doar pentru elevi. Sunt plangeri ale Politiei, chiar a venit Politia la dansul sa l intrebe daca mai are caminul in administrare.Acolo ar trebui sa fie un pedagog, pentru ca acei copii nu pot fi lasati nesupravegheati.

Este exclusiv pentru copii, trebuie pastrata destinatia.

Domnul Viceprimar intreba daca stie domnul Bogdea ca este sau nu un pedagog acolo.

Domnul Bogdea spune ca nu stie si ca ar trebui sa stie Viceprimarul .

Domnul Viceprimar spune ca este un pedagog acolo.

Domnul Primar spune ca este un protocol acolo si la inceput fiecare scoala s-a angajat sa ofere fie un pedagog, fie o femeie de servici iar din pacate sau din fericire doar Traian Doda a oferit treaba aceasta, un pedagog pe cheltuiala lor.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi ,,pentru" din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru si Rafa Vasile Iulian si 9 ,,abtineri" din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta Corina, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Isac Alexandru Daniel si Ardelean Gavrila .

Punctul 12. - Intrebari.Interpelari

Doamna Cristescu Codruta paraseste sala de sedinta.

Domnul Ardelean Gavrila ii aminteste domnului director economic ca in urma cu 2 luni a cerut situatia cu cei 8000 de lei de la sport si ca nu a mai primit nici un raspuns. Deasemenea a mai cerut in 2016 o situatie asupra cabineltelor medicale si situatia financiara a acestora.

Domnul Viceprimar spune ca pana la urmatoarea sedinta va primi domnul Ardelean situatia ceruta in 2016.

Punctul 13. - Diverse.

Domnul Albai Petru reprezentant al societatii cu contractul de inchiriere din Spital spune ca spatiul din Spital a fost acordat cu avizul Ministerului Sanatatii in 1993 cu destinatie din spatiu medical in spatiu comercial. In 2017 s-a incheiat un contract cu Primaria pe durata de 3 ani, contractul este valid pana in 1 octombrie 2020, nu e pe 15 sau 20 de ani, in 2018 am virat la Primarie toata chiria pe toata perioada contractula.

Domnul Cican intreaba in suma de cat?

Domnul Albai Petru intreaba cum se va rezolva contractul juridic. Era o chirie de 280 de lei pe luna. Pretul a fost stabilit in Consiliul Local.

Domnul Bogdea Constantin spune ca nu este normal ca pretul sa fie ca si la un cabinet medical.

Domnul Romanu cetatean al municipiului Caransebes precizeaza ca are un imobil pe strada Muntele Mic nr.12A si ca dansul are intrare de pe Muntele Mic iar tot frontul stradal este in Eruga si ca a aflat ca tot frontul stradal de 260 mp a fost vandut domnului Liuba. Spune ca acolo sunt 400 mp pe care se putea face un parculet sau altceva nu sa se vinda domnului Liuba. Dansul precizeaza ca Consiliul Local a fost dezinformat, nu s a prezentat nimeni acolo sa masoare iar in 2017 a venit la Primarie si i s-a spus ca nu se vinde terenul respectiv. Terenul a fost scos la licitatie si domnul Romanu afirma ca dansul nu a stiu acest lucru.

Domnul Bogdea Constantin spune ca stie despre ce este vorba si ca toate gradinile oamenilor dau spre Eruga si ca domnul Liuba a cumparat doar terenul din spatele dansului nu altul, nu a luat si din drum asa cum ati afirmat.

Domnul Viceprimar spune ca terenul la care face referire domnul Romanu a fost scos la licitatie si ca astazi cand a vorbit cu domnul Romanu dansul a afirmat ca stia de fapt ca a fost scos la licitatie. Licitatia s-a tinut de doua ori si nu s-a prezentat nimeni iar a treia oara a fost vandut pe negociere directa, totul a fost legal. Vecinul dumneavoastra a cumparat terenul dar nu si locul unde tineti dumneavoastra trandafirii. Avem si o schita aici, iar daca doriti puteti sa l cumparati si dumneavoastra.

Domnul Romanu doreste ca nimeni sa nu cumpere acele terenuri pentru ca se pot face alte lucruri acolo si ca avea dreptul sa stie de licitatie.

Domnul Romanu cere anularea contractului pe cale amiabila daca nu va merge in instanta.

Domnul Viceprimar mentioneaza ca si domnul Romanu poate sa cumpere si ca nimeni nu este anuntat cand se tine licitatia, totul a fost corect.

Domnul Matei Ioan cetatean al municipiului Caransebes spune ca a asistat la un circ si ca nu se discuta interesele cetatenilor, ci probleme personale, pentru care sunt rivalitati si certuri, stim destul de bine din 2016 ca Spitalul nu este al dumneavoastra si este al cetatenilor si ca in toata perioada aceasta nu s-a facut nimic decat Spitalul sa ajunga in faliment. Trebuia fostul manager sa vina sa prezinte o situatie a Spitalului, dar dansul nu a avut timp pentru ca se ocupa de afacerea personala. Stim cu totii ca a refuzat un apartament oferit de Primarie, transformat din locuinta sociala in locuinta de serviciu pentru ca nu era mobilat. Sa trecem in istorie de vechiul, dar omul acesta care este bine intentionat sa fie lasat in pace, sa poata sa faca ce doreste acolo la Spital. I- ati dat o piatra de moara in spinare. Domnul Director economic nu stie cat a fost incasata in 2018, chiria domnului Albai. Nu va onoareaza aceasta atmosfera.

Doamna Neculaes Georgeta Sanda angajata a Primariei municipiului Caransebes informeaza Consiliului Local ca a avut proces cu Primaria si ca astazi Tribunalul Caras Severin a pronuntat hotararea prin care anuleaza Dispozitia si mai mult suspenda efectele Dispozitiei si ca de luni doamna Neculaes Georgeta se va prezenta la locul sau de munca in functia publica de consilier juridic.

Domnul Dascalu Valentin spune ca de doua ori pana acum a interpelat problema dalelor de pe strada Cazarmii si Racovitei, ca s-a pierdut garantia si ca nu se mai repara.

Domnul Viceprimar spune ca, garantia nu s-a pierdut si ca inca sunt lucrari efectuate de SC AQUACRAS SA.

Doamna Bischof Mariana spune ca a vazut pe internet un teren in centru unde este o mica jungla.

Domnul Viceprimar raspunde ca s-a luat legatura cu proprietarul si ca o sa faca cutatenie.

Domnul Brancu Ciprian Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019

 

Primarul municipiului Caransebeş, În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 28.11.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de sedință, pe baza semnăturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr. _____/22.11.2019

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019

 


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.11.2019, ora 15.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației privind intocmire proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție, documentație tehnică pentru autorizație, pentru investitia ,,Reparații capitale trotuare strada Nicolae Bălcescu, partea stangă parțial" municipiul Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de administrare pe durata existenței construcțiilor in favoarea Bisericii Creștine Baptiste ,,Ghetsimani" Caransebeș având ca obiect o suprafata de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, cu destinatia amenjare cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

5. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.211/31.10.2019 in sensul că se inlocuiește Anexa A, la Normele Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a ,,Târgului de Craciun” din municipiul Caransebeș, în perioada 01.12.2019 – 09.01.2020, în Centrul Civic al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2

 

 

8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii administratorului SC GUGULANIA LAND SRL pe o prioada de un an si aprobarea Actului Constitutiv actuaizat al acestei societați.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 3

 

 

9. - Proiect de hotărâre privind insușirea variantei finale a proiectului de steag al municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

 

 

10. - Intrebari.Interpelari

11. - Diverse.

 


Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului sustinut in perioada 19-21.11.2019 pentru ocuparea postului de director CNIPT

 Rezultatul probei de Interviu la examenul/concursul organizat in perioada de 19 - 21.11.2019, pentru ocuparea postului de Director CNIPT.

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul organizat in perioada de 19 - 21.11.2019, pentru ocuparea postului de Director CNIPT.


ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Municipiul Caransebeș, prin Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare, cu sediul în judeţul Caraș-Severin, localitatea Caransebeș, str. Teiușului, nr. 24, tel/fax 0255/514885-0255/515139, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,AMENAJAREA UNEI PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DEȘEURILOR MENAJERE”, propus a fi amplasat în 4 locații din judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeș, Aleea Sportivilor, str. Pavel Chinezu, str. Țarinei și str. M. Halici.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 08-15 și vineri, între orele 08-13, precum și la sediul Serviciului Public de Întreținere și Reabilitare, judeţul Caraș- Severin, localitatea Caransebeș, str. Teiușului, nr. 24, în zilele de luni-joi, între orele 08-15, și vineri, între orele 08-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș- Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73.


DIRECTOR SPIR

ION GHEORGHE ȘTEFAN


ANUNȚ IMPORTANT

Primăria Municipiului Caransebeș anunță toți cetățenii interesați că marți, 19 noiembrie 2019, Birourile Impunere și Încasare (casieriile) ale Compartimentului Impozite și Taxe, din strada Vasile Alecsandri nr. 12 (fosta Baie Comunală), vor fi închise din cauza unor lucrări de renovare. Programul cu publicul va fi reluat în 20 noiembrie 2019.

Vă mulțumim pentru înțelegere! 


Proces verbal privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat in perioada 19-21.11.2019


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29.10.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr. 762/29.10.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 29.10.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 16 consilieri locali, absentand motivat doamna Bischof Mariana, Stanescu Alexandru si Dascalu Valentin.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 29.10.2019.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 29.10.2019.

2.- Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare catre Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, a imobilelor constructii, identificate in CF nr. 32524 Caransebes,CF nr. 32524 C1-U1 Caransebes, CF nr.32524 C1-U2Caransebes , CF nr.32524 C1-U3 Caransebes , CF nr.32524 C1-U4 Caransebes, CF nr.32524 C1-U5 Caransebes, CF nr.32524 C1-U6 Caransebes , CF nr.32524 C1-U7 Caransebes, CF nr.32524 C1-U8 Caransebes, CF nr.32524 C1-U9 Caransebes, CF nr.32524 C1-U10 Caransebes , CF nr.32524 C1-U11 Caransebes , CF nr.32976 Caransebes, CF nr. 40582 Caransebes, în aflate in domeniul public al municipiului Caransebes, cu destinatia desfasurare de activitati medicale, realizare laborator, realizarea ambulatoriu de specialitate si pentru acreditarea Spitalului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 29.10.2019.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea darii in administrare catre Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, a imobilelor constructii, identificate in CF nr. 32524 Caransebes,CF nr. 32524 C1-U1 Caransebes, CF nr.32524 C1-U2Caransebes , CF nr.32524 C1-U3 Caransebes , CF nr.32524 C1-U4 Caransebes, CF nr.32524 C1-U5 Caransebes, CF nr.32524 C1-U6 Caransebes , CF nr.32524 C1-U7 Caransebes, CF nr.32524 C1-U8 Caransebes, CF nr.32524 C1-U9 Caransebes, CF nr.32524 C1-U10 Caransebes , CF nr.32524 C1-U11 Caransebes , CF nr.32976 Caransebes, CF nr. 40582 Caransebes, în aflate in domeniul public al municipiului Caransebes, cu destinatia desfasurare de activitati medicale, realizare laborator, realizarea ambulatoriu de specialitate si pentru acreditarea Spitalului.

Domnul Viceprimar propune ca amendament: ,, Contractele de inchiriere aflate in derulare rămân valabile iar cele care expiră la 1 noiembrie sa fie prelungite până la aprobarea Ordinului Ministrului.

Domnul Bogdea Constantin spune ca trebuie sa fie atenti si ca aceasta problema trebuie bine gandita, trebuie specificata perioada de 2 sau 3 ani pana la infiintarea ambulatoriului si aici este vorba de perioada contractelor. Totodata mentioneaza ca a discutat cu domnul Manager si spune ca trebuie gandita bine aceasta problema pentru ca acele contracte au fost facute de Primarie. Intreaba daca in urma darii in administrare acele contracte pot fi prelungite de catre Spital?

Domnul Cican Adrian Manager Spital spune ca da, se poate prin act aditional la contract.

Doamna Secretar spune ca se schimba partile.

Domnul Primar spune ca interesul Spitalului este sa functioneze ambulatoriul permanent chiar in regim privat.

Domnul Bogdea spune ca asta doresc si doctorii, ca acele cabinete sa functioneze pana la infiintarea ambulatoriului.

Domnul Isac Marius Adrian spune ca este corect asa si pana la obtinerea Ordinului Ministrului sa functioneze.

Domnul Bogdea doreste sa se specifice ca se dau pana la infiintarea ambulatoriului si pe o perioada limitata de 2 sau 3 ani, poate nu se infiinteaza ambulatoriul asa de repede si poate sa dureze si mai mult.

Doamna Secretar spune ca atunci avem mai multe amendamente si anume, perioada.

Domnul Bogdea spune sa fie perioada specificata si anume nu mai mult de 2 ani.

Domnul Primar spune ca fiecare contract va fi notificat cu 30 de zile inainte.

Domnul Bogdea spune ca unele contracte au fost facute pe 15 ani, unele au concesiune si ca pretul de 200 de lei este destul de mic pentru inchirierea unui astfel de cabinet, spune ca a discutat si cu doctorul Borcean Gherorghe care a spus ca acest lucru nu este un impediment. Parerea domnul Bogdea este ca, chiria sa fie mai mare, stabilita pe mp ca si la celelate spatii inchiriate de catre Primarie.

Domnul Strejariu Filip spune ca intr adevar chiria nu este un impediment, singurul impediment este ca unii doctori, vineri nu mai au contracte pe spatiu iar lipsa contractelor de inchiriere duce automat la rezilierea contractului cu Casa de Asigurari de Sanatate.

Doamna Gherman Aurora spune ca este un Ordin dat de doamna Ministru Daniela Bartos, la vremea respectiva, si anume referitor la imobil înscris în CF nr.32524, nr.cad.1436, în suprafață de 27.076 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public și a fostei Policlinici, înscrisă în CF 32976, nr.top. XIV/a/2, în suprafață de 3.724 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, in vederea reinfiintarii ambulatoriului de specialitate. Doamna Gherman mentioneaza ca ambulatoriu nu a fost niciodata si ca este o greseala.

Domnul Primar intreaba daca inainte de Revolutie a fost acest ambulatoriu sau nu.

Doamna Gherman Aurora spune ca nu era ambulatoriu, erau cabinete.

Domnul Cican Adrian Manager al Spitalului spune ca, contractele sunt pregatite pentru prelungire pe o durata de 30 de zile pana la acreditarea si reintegrarea ambulatoriului si a laboratorului din cadrul Spitalului. Nici un pacient nu va ramane fara serviciile medicale care se presteaza acum in cabinele private. Exista un HCL dat in anul 2002 cu un drept de administare care a expirat pe o perioada determinata de timp, ceea ce din punctul de vedere a domnului manager nu este corect, intru cat dreptul de administrare nu poate fi limitat in timp si a expirat in 2007. Exista o Hotarare de Guvern din 2010 prin care s-a predat Spitalul de la Ministerul Sanatatii catre UAT, singurul lucru pe care il cerem este dreptul de administrare pentru ca de la 1 noiembrie , doctorii isi pierd dreptul de a presta acele servicii si atunci ieri, reprezentantul Casei de Sanatate impreuna cu Primarul ne-am intalnit pentru a gasi o solutie comuna, deci nu ne dorim sub nici o forma sa reziliem contractele cu medicii din Spital.

Juristul Spitalului este pregatit pentru a modifica acele contracte prin acte aditionale, avem notificarile facute, toti doctorii asteapta, inclusiv doctorul Borcean astepta, noi astazi vom proceda daca ne dati acest drept de administrare.

Reintegrarea ambulatoriului de specialitate si a laboratorului este deja discutata, firma care a gestionat pana acum acest laborator este de acord sa ne dea in comodat toata aparatura, pentru ca nici noi si nici Primaria nu poate sa suporte 3 milioane de euro , cat este aparatura existenta, ne vor da aceasta aparatura pe durata nedeterminata iar singura conditie a lor este faptul ca acei reactivi pentru acele apartae sa le luam de la ei. Cu laboratorul va dura maxim 60 de zile, ambulatoriul si impreuna cu DSV si cu Ordin al Ministrului, de fapt nici nu trebuie Ordin, ci pur si simplu noi, pe langa reintegrarea ambulatoriului facem si schimbarea structurii Spitalului in integralitate, adica vor fi compartimente care acum nu functioneaza sau nu justifica, se vor regasi in ambulatoriu, tot ce se gaseste pe sectii si pe ambulatoriu vor fi in cabinetele sub coordonarea noastra, a Spitalului. Pentru ca, va spun ca este o sursa de venit pe care o simtiti si o sa vedeti ca o sa fie prezentata in primele luni de functionare. Se punea intrebarea de unde avem, cum avem? Dotarea de acolo este a noastra in mare parte, zugravelile le putem face fara probleme pentru acreditare, acest lucru este un producator de venituri, pentru ca veti vedea in sedinta ordinara ca indiferent cati bani veti da Spitalului, puteti sa ne dati de trei ori bugetul de 3,1 milioane pentru ca datoria este de 112 miliarde din care arierate 85 miliarde, veti intra intr o gaura neagra si atunci solutia este ca in paralel sa reesalonam acele arierate care s-au discutat si in paralel sa facem o sursa de venit. Ce sursa de venit avem? Ambulatoriul, laboratorul si aparatele medicale care sunt si le stergem de praf, incepand de saptamana viitoare vor intra in functionare. Va mai spun ca joi, Primaria ne va pune la dispozitie un camion sa aducem donatia de la Spitalul Marie Curie din Bucuresti si anume un apart radiologic cu care sa putem face bani, nefacand contract cu Casa de Asigurari care sa functioneze 24 din 24, iar tot joi avem o donatie de 15 calculatoare de ultima generatie plus inca 25 pe care le achitam in rate tocmai pentru a functiona si a pregati infrastructura ambulatoriului si pentru Spital. Dreptul de administrare este doar pentru a reusi sa intram in legalitate si sa punem la dispozitie sa si continue ativitatea medicii.

Domnul Bogdea spune ca este corect ce spune domnul Manager, dar daca nu reusiti in 30 de zile?

Domnul Manager spune ca notificarea pe care a facut o este de 30 de zile pana la reintegrarea ambulatoriului de specialitate, poate sa fie 2 luni , 3 luni sau pana la..., este termenul limitativ pe care nu il stim. Casa de Sanatate, de aceea a venit ieri, daca nu se face acest lucru, se stopeaza. Termenul este nedeterminat. Eu va spun ca daca nu vom reusi in 3 luni de zile, vom continua cu gaura de la Spital de 800 de mii de lei in fiecare luna. Trebuie sa creeam sursa de venit. Cu totii am discutat, cu Casa de Sanatate si cu DSP si toti au spus sa creeam sursa de venit. Este adevarat ca, contractul cu Casa de Sanatate va fi marit cu 17.7 % de la 1 ianuarie pentru ca exista resursa.

Domnul Bogdea spune ca nu i se pare corect cele 30 de zile , macar sa punem un an sau doi.

Doamna Secretar spune ca normal asa se prevede , o perioada si o clauza de incetare a contractului la realizarea ambulatoriului si a laboratorului.

Domnul Manager spune ca este corect ce spune doamna Secretar si ca o sa se sfatuiasca cu dansa cum este corect.

Domnul Bogdea spune sa fie macar 2 ani perioada.

Domnul Primar intreaba ca ce e cu perioada asta de 2 ani, nu faci nici ambulatoriu, nu prelungesti nici contractele medicilor, intri in colaps.

Domnul Manager Cican Adrian precizeaza ca, contractele de inchiriere se prelungesc, dar nu pana la obtinerea Ordinului de Ministru si explica ca circuitul actelor este urmatorul : schimbarea structurii Spitalului se face catre Ministrul Sanatatii prin DSP, apoi se duce la o directie speciala din cadrul ministerului dupa care se duce la directorul general iar in momentul respectiv aproba, poate sa fie Ministru, poate sa nu fie Ministru. Daca specificati pana la Ordinul Ministrului, nu o sa mai fie nicioadata infiintat.

Domnul Viceprimar reformuleaza amendamentul: Contractele de inchiriere/concesiune aflate in derulare rămân valabile iar cele care expiră vor fi prelungite până la înființarea laboratorului si a ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.

Se supune la vot amendamentul si se aproba in unanimitate dE voturi din cei prezenti.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Brancu Ciprian Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Brancu Ciprian Lazar


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 02.10.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr. 707/01.10.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 02.10.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand motivat doamna Bischof Mariana.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019.

4.- Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea terenului de fotbal aflat în incinta Stadionului municipal Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

Punctul 1. Alegerea președintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

Domnisoara Plesa Andra Sabrina propune pe domnul Brancu Ciprian Lazar.

Domnul Dascalu Valentin propune pe domnul Stanescu Alexandru.

Se supune la vot propunerea domnisoarei Plesa Andra Sabrina si se alege presedinte de sedinta domnul Brancu Ciprian Lazar cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi din partea domnilor Isac Marius, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Todorescu Lazar, Craciunescu Emanuela, Plesa Andra Sabrina, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru, Gherman Aurora si Rafa Vasile si 8 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu, Bogdea Constantin, Isac Daniel, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Badet Ion si Ardelean Gavrila.

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019.

Se supune la vot procesul -verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea terenului de fotbal aflat în incinta Stadionului municipal Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca nu a votat proiectul de hotarare la comisie deoarece nu stie cine a stabilit preturile si ca a aflat ca urmeaza sa se inteleaga cu echipa Era Comexim. Totodata intreaba cine plateste apa, curentul si ingrijirea stadionului. Deasemenea mai spune ca cunoaste acest stadion din 1982 si ca nu mai este nimic bun acolo doar usa de la intrare. Dansul a cerut intr-o sedinta anterioara, sa se numeasca o comisie pentru inventarierea bunurilor de la stadion.

Domnul Bogdea Constantin spune ca, cheltuielile sunt cuprinse in referat si ca le suporta cei care il inchiriaza.

Domnul Primar spune ca sunt mai multi care joaca pe stadion, domnul Avram a suportat cheltuielile pentru echipa dansului, a taiat iarba si a platit cheltuielile cu amenajarea terenului.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca cei de la Clubul Sportiv Scolar au drept de preemtiune.

Domnul Primar precizeaza ca acum nu se vor mai incurca uni pe altii, ca cei de la Clubul Sportiv Scolar au drept gratuit sa joace, sunt niste bani pe care ii incasam, cei de la Ezeris vin de doua ori pe luna. Domnul Primar a discutat cu ei, sunt 5 jucatori din Caransebes si avem si promisiunea ca, daca promoveaza, isi muta echipa in Caransebes.

Domnul Viceprimar spune ca se joaca de doua ori pe luna si este vorba de o suma de 500 lei..

Domnul Dascalu Valentin spune ca important este ca isi achita cheltuielile, este bine asa.

Se supune la vot si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

In sala este invitat Parintele Arhimandrit Iustinian Tibil, domnul Primar ii da cuvantul:

Parintele Arhimandrit Iustinian Tibil multumeste consilierilor locali pentru distinctia primita si anume acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes si ii invita la deceranarea titlului Duminica in 06.10.2019 la Manastirea din Teius.

Domnul Brancu Ciprian Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Brancu Ciprian Lazar

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.10.2019

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.10.2019, ora 13.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. 762 /29.10.2019


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 29.10.2019.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 29.10.2019.

 

2.- Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare catre Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, a imobilelor constructii, identificate in CF nr. 32524 Caransebes,CF nr. 32524 C1-U1 Caransebes, CF nr.32524 C1-U2Caransebes , CF nr.32524 C1-U3 Caransebes , CF nr.32524 C1-U4 Caransebes, CF nr.32524 C1-U5 Caransebes, CF nr.32524 C1-U6 Caransebes , CF nr.32524 C1-U7 Caransebes, CF nr.32524 C1-U8 Caransebes, CF nr.32524 C1-U9 Caransebes, CF nr.32524 C1-U10 Caransebes , CF nr.32524 C1-U11 Caransebes , CF nr.32976 Caransebes, CF nr. 40582 Caransebes, în aflate in domeniul public al municipiului Caransebes, cu destinatia desfasurare de activitati medicale, realizare laborator, realizarea ambulatoriu de specialitate si pentru acreditarea Spitalului.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

   Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 19.11.2019 - 21.11.2019 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului: Director Centru National de Informare si Promovare Turistica in municipiul Caransebes


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 31.10.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de sedință, pe baza semnăturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 

 

Anexa la Dispozitia nr. 755 /24.10.2019

  

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş

din data de31.10.2019

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.10.2019, ora 15.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.10.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția

,, Amenajarea unui număr de 7 platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere în municipiul Caransebeș.”

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii parcelei de teren înscrisă în CF nr. 33928, nr. cad. 33928, în suprafață de 508 mp, proprietatea municipiului Caransebeș ,domeniul privat.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL a terenului înscris în CF nr. 40474, nr. cad. 1089, nr. top. 3094/1/1/2/1/1/36/1/2/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, domeniul privat, cu destinatia deponeu pentru deșeuri.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr. 15/2003 și retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuințelor, cu revenirea la situația anterioară în Cartea Funciară.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană personalului aflat în activitate din cadrul Direcției Poliția Locală, pentru perioada 01.11.2019 – 31.12.2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Lotizare și extindere zona de locuințe ", zona Racovița, beneficiar Ienea Mihaela .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2

9. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 223/12.07.2016 cu completările aduse prin HCL nr. 248/29.07.2016 și HCL nr. 47/27.02.2019, în sensul ca se inlocuieste domnul Bogdea Constantin Florin, reprezentant al municipiului Caransebes în AGA la S.C. GUGULANIA LAND S.R.L., cu domnul Brancu Ciprian Lazăr .

Iniţiator: Doamna Ponetchi Maria

Prezintă: Doamna Ponetchi Maria

10. - Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, domnului Gheorghe Cristian Dinulică.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei Interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care municipiul Caransebeș este acționar majoritar

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

12. - Intrebari.Interpelari

13. - Diverse.

  

CONTRASEMNEAZĂ,

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBES

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


In atentia furnizorilor publici si privati de servicii sociale de pe raza municipiului Caransebes


UAT Municipiul Caransebes are plăcerea de a vă invita să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, având ca obiect  - Lucrări de realizare branșamente la rețeaua de apă și canalizare pentru locuințele persoanelor din grupul țintă al proiectului  ”O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul CaransebeșȚ cod SMIS 101559 


Anunț privind achiziția publică de servicii de organizare târguri de joburi în vederea implementării proiectului ”O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, cod SMIS 101559


Delimitările secţiilor de votare din MUNICIPIUL CARANSEBEŞ


ANUNȚ

Începând cu data de 14.10.2019, Direcția de Asistență Socială Caransebeș va prelua cererile pentru subvenția de încălzire a locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri și energie electrică pentru sezonul rece noiembrie 2019 – martie 2020.


Directia de Asistenta Sociala Caransebes anunta organizarea la data de 21.10.2019, a examenului de promovare din functia de asistent social debutant in functia de asistent social practicant, Compartiment Cantina de Ajutor Social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.


Procesul verbal al sedintei din data de 02.10.2019 


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.10.2019

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

DISPUNE:

 

Art. 1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.10.2019, ora 13.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

CONTRASEMNEAZA,

PRIMAR,

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 

Anexa la Dispozitia nr.707 /01.10.2019

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019.

4.- Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea terenului de fotbal aflat în incinta Stadionului municipal Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

CONTRASEMNEAZA ,

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBES

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


Anunt privind achizitia publica de servicii de organizare targuri de joburiin vederea implementarii proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes", cod SMIS 101559


Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu 

 Primăria Municipiului Caransebeș, cu sediul în Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, județ Caraș - Severin, titular al „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caransebeș”, cu amplasamentul în Municipiul Caransebeș, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Caraș - Severin, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate:

 • la sediul APM Caraș - Severin, Str. Maior Petru nr.73, CP 320111 Reșița, jud. Caraș - Severin, luni - joi între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00-14.00;

 • la sediul titularului în strada str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Caraș - Severin, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 si vineri între orele 8.30-13.30;

 • electronic pe site-ul primăriei www.primaria-caransebes.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Caraș - Severin în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 


Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de steag al municipiului Caransebes.

Cetatenii municipiului pot formula in scris propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare provind proiectul de hotarare in perioada 23.09 - 04.10.2019. Propunerile formulate in scris cu privire la acest proiect de hotarare se depun la sediul Primariei, strada Piata Revolutiei nr. 1, la Compartimentul Relatii cu publicul, Registratura si arhiva.

Materialele transmise vor purta mentiunea -Recomandare la Proiect-


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.42560 Caransebeș

  1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria Municipiul Caransebeș, cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2.Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Teren înscris în CF nr.42560, nr.cad.42560, în suprafață de 309 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 15.10.2019, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 15.10.2019.

4. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 16.10.2019, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 16.10.2019, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135 Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 16.09.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 661/12.09.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 17 consilieri locali, absentand motivat doamna Novac Daniela si domnul Rafa Vasile Iulian.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019

 1.- Alegerea președintelui de ședința al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, din data de 16.09.2019.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ,,Serbările Caransebeșului, 2019", în perioada 19-22 septembrie 2019 de către Casa Municipală de Cultură ,,George Suru" Caransebeș, în parteneriat cu Asociația Culturală ,,PORDAMPI", în Parcul Teiuș din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

6. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș și ai Primarului municipiului Caransebeș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. - Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatorele 2 proiecte de hotarare peste ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis, a conductei de refulare a SPAU3, cu prindere de podul existent peste râul Timiș si Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, Arhimandrit Iustinian Ionel Tibil - Starețul Manastirii Teiuș din Caransebeș, initiat de domnul Bogdea Constantin Florin.

 Punctul 1. Alegerea președintelui de ședința al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, din data de 16.09.2019.

Domnul Brancu Ciprian Lazar propune ca presedinte pe domnul Viceprimar Isac Marius Adrian.

Domnul Primar supune la vot propunerea facuta de domnul Brancu Ciprian Lazar si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 9 voturi pentru din partea domnilor Strejariu Filip, Todorescu Lazar, Isac Marius Adrian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Stanescu Alexandru, Ponetchi Maria, Gherman Aurora Brancu Ciprian Lazar si 8 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel, Cristescu Codruta, Bischof Mariana, Badet Ion si Ardelean Gavrila.

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

Domnul Presedinte Isac Marius Adrian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis, a conductei de refulare a SPAU 3, cu prindere de podul existent peste râul Timiș, proprietatea municipiului Caransebes si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, Arhimandrit Iustinian Ionel Tibil - Starețul Manastirii Teiuș din Caransebes.

Domnul Presedinte spune ca nu vede caracterul de urgenta al acestui proiect.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca asa este, acest proiect trebuia sa fie pus la o sedinta ordinara nu la o sedinta extraordinara.

Domnul Bogdea Constantin spune ca sambata 21 septembrie este o festivitate la Manastirea din Teius unde va participa si Mitropolitul Ardealului Laurentiu Streza alaturi de Prea Sfintitul Laurentiu Mic Episcop al Caransebesului, am initiat acest proiect, dorind sa l propunem Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes pe Arhimandritul Iustinian Tibil, bineanteles daca sunteti si dumneavoastra de acord.

Domnul Primar mentioneaza ca sunt 20 de ani de la ctitorirea Manastirii.

Domnul Bogdea Constantin spune ca asa este si de aceea s-a gandit sa fie peste ordinea de zi, tinand cont ca Arhimandritul s-a ocupat de ctitorirea manastirii Teius.

Domnul Presedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare se respinge cu 8 voturi pentru din partea domnilor Strejariu Filip Petru, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel, Cristescu Codruta, Bischof Mariana, Badet Ion si Ardelean Gavrila si 9 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Todorescu Lazar, Isac Marius Adrian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Stanescu Alexandru, Ponetchi Maria, Gherman Aurora Brancu Ciprian Lazar .

Se supune la vot ordinea de zi suplimentata cu proiectul de hotarare privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis, a conductei de refulare a SPAU 3, cu prindere de podul existent peste râul Timiș,si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

Se supune la vot procesul -verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii, pe anul 2019 .

Domnul Viceprimar spune ca sunt cateva modificari la proiectul de hotarare, pe care le mentioneaza:- “Subcapitolul 48.01.01 Sume primite din FEDR” se inlocuieste cu “Subcapitolul 48.01 Sume primite din FEDR” - “titlul 51.01 Transferuri interne” se inlocuieste cu “titlul 55.01 Transferuri interne”

- Articolele 5 si 6 vor avea urmatorul continut :

“Art.5. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2019 se modifica. astfel

-la venituri de la 46.555.327 lei la 47.362.327 lei

-la cheltuieli de la 52.559.077 lei la 53.366.077 lei

Art.6. Valoarea totala a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 nu se modifica.”

Totodata, propunem ca amendament la proiect referitor la pozitia de pe lista de investitii unde apar frigiderele de la Piata , retragerea acestei investitii.

Dupa cum a inteles, la Comisie s-a cerut punct de vedere de la DSV si doreste sa stie daca s-a primit.

Domnul Minea Mihai, consilier al Primarului, raspunde ca s-a primit raspunsul in urma cu jumatate de ora si ca sunt trecute niste precizari generale.

Domnul Viceprimar precizeaza ca in punctul de vedere al DSV trebuie sa vedem daca dotarile sunt necesare , sau nu.

Domnul Minea raspunde ca sunt necesare dar este un raspuns destul de complicat, in care ne dau doar legislatia in baza careia se intocmesc.

Domnul Viceprimar , din cate stie , nu crede ca la Piata este nevoie de aceste dotari , pana nu sunt gata lucrarile care trebuie facute.

Domnul Dascalu Valentin intreaba daca lucrarile sunt din autofinantate.

Domnul Ursulescu Ion director la Piata Gugulanilor, precizeaza ca sunt doua hale distincte , prima hala care are receptia finala , nu trebuie aviz ISU, cea mica, despre ea vorbim . Ne am gandit ca sa mutam comerciantii cu branza si sa autorizam dupa ce terminam si hala cealalta la care mai este mult de lucru.

Domnul Viceprimar spune ca lucrurile trebuie facute de la inceput , sa nu luam acum niste frigidere care nu sunt necesare si care nu ne ajuta la autorizare.

Domnul Ursulescu spune ca prima hala este terminata .

Domnul Primar spune ca este necesar sa ai aceste frigidere in hala de lactate .

Domnul Isac Daniel , intreaba cum sa le luam acum si sa lasam sa fie inaugurate in alt mandat?

Domnul Minea citeste din adresa DSV conform careia trebuie sa se asigure conditii adecvate de maipulare si depozitare cu reglarea temperaturii si capacitate suficienta pentru a pastra produsele alimentare la temperaturi adecvate, care sa poata fi monitorizate si daca este nevoie, inregistrate.

Domnul Viceprimar spune ca de aceea s-a cerut punct de vedere de la DSV.

Domnul Primar , raspunde ca nici nu trebuia sa se ceara , nici nu il intereseaza punctul lor de vedere, sa vina ei, dupa si sa spuna ca nu am facut bine.

Domnul Viceprimar spune ca, ei ne autorizeaza.

Domnul Stanescu Alexandru spune ca sa le luam , fara discutie.

Domnul Viceprimar spune ca in adresa DSV scrie ca trebuie sa existe un numar suficient de toalete, cu jet de apa, racordate la un sistem de scurgere eficace, sa u comunice direct cu incaperile in care se manipuleaza produsele alimentare.Trebuie sa existe un numar suficient de chiuvete amplasate in mod corespuzator si destinate spalatului pe maini.

Domnul Ursulescu Ion precizeaza ca nici in proiectul pentru noua hala nu sunt cuprinse .

Domnul Viceprimar spune ca noi nu vorbim de noua hala , ci de cea veche, cea autorizata si receptionata , asa cum spuneti dumneavoastra.

Domnul Primar spune ca proiectul la hala noua a fost facut prost de la inceput, ca nici acolo nu sunt cuprinse .

Domnul Isac Daniel intreaba ca , acum 8 ani cand am inceput lucrarile, nu ne -am gandit ca nu sunt toalete si ne gandim acum, cand trebuie sa inauguram?

Domnul Primar spune ca nu inauguram nimic, trebuie sa intram in normalitate, oamenii sa intre inauntru.

Domnul Viceprimar intreaba de ce nu se intelege ca trebuie sa existe un numar de chiuvete amplasate corespunzator, nu era mai usor sa cerem acest raspuns acu doua luni?

Domnul Ursulescu intreaba daca nu era mai usor sa l cerem cand s-a inceput proiectul in urma cu 8 ani?

Domnul Viceprimar intreaba , atunci de ce graba asta?

Domnul Bogdea spune ca dansii sunt de acord sa le ia si sa faca SPIR niste toalete si niste chiuvete.

Domnul Ursulescu spune ca daca nu se cumpara aceste frigidere vor fi probleme. A discutat cu cei de la DSV si au fost de acord verbal ca sa cumpere aceste dotari dar lucrarile trebuie terminate pentru a fi hala autorizata atunci cand se va autoriza si cealalta hala.

Domnul Primar considera ca este o propunere buna, ca se folosesc acum, ca se folosesc anul viitor, trebuie luate. Sa se supuna la vot.

Domnisoaran Plesa Andra spune ca daca DSV -ul impune anumite conditii, noi trebuie sa le respectam. Asa a procedat si dansa la ea la firma.

Domnul Dascalu Valentin spune ca acum doua sau trei saptamani l- au intrebat pe domnul Ursulescu Ioan cand are de gand sa termine hala. Daca are o hala terminata, de ce sa nu o puna in functie?

Domnisoara Plesa Andra spune ca nu este terminata din moment ce nu are o toaleta sau o chiuveta. Hadeti sa facem corect, sa respectam pasii care se impun.

Domnul Isac Marius Adrian spune sa isi retrage amendamentul facut de scoatere a frigiderelor de pe lista de investitii dar domnul Ursulescu va vedea ca nu va putea functiona nici macar cu frigiderele si cu clima luate.

Domnul Isac Marius Adrian supune la vot amendamentele la proiectul de hotarare:

“Subcapitolul 48.01.01 Sume primite din FEDR” se inlocuieste cu “Subcapitolul 48.01 Sume primite din FEDR”

- “titlul 51.01 Transferuri interne” se inlocuieste cu “titlul 55.01 Transferuri interne”

- Articolele 5 si 6 vor avea urmatorul continut :

“Art.5. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2019 se modifica. astfel

-la venituri de la 46.555.327 lei la 47.362.327 lei

-la cheltuieli de la 52.559.077 lei la 53.366.077 lei

Art.6. Valoarea totala a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 nu se modifica.”

Amendamentele se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amnedamentele votate si se si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti".

Punctul 5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ,,Serbările Caransebeșului, 2019", în perioada 19-22 septembrie 2019 de către Casa Municipală de Cultură ,,George Suru" Caransebeș, în parteneriat cu Asociația Culturală ,,PORDAMPI", în Parcul Teiuș din municipiul Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș și ai Primarului municipiului Caransebeș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Doamna Dana Dragoi, director financiar contabil interimar , da citire declaratiei domnului doctor Ionut Mihailica.

,,Avand in vedere solicitarea pentru acreditarea Spitalului, Municipal de Urgenta Caransebes a contractelor de administrare a sefilor de sectii,declara pe propria raspundere ca aceste contracte nu sunt actualizate potrivit OUG nr.97/2016, datorita faptului ca predecesorii functiei de manager au desemnat prin numire pe functia de sef de sectie fara concurs, iar perioada de detinere a acestor functii este mai mare de 6 luni. Pentru intrarea in legalitate, am implementat concurs pentru ocupare, care va avea loc dupa derularea procedurilor legale. S-au inceput demersurile in acest sens".

Suntem in anul 2019 si nu s-au scos posturile la concurs.

Domnul Bogdea Constantin spune ca posturile se pot scoate la concurs si fara modificarea organigramei.

Doamna Dragoi Daniela, spune ca se scot la concurs posturile de sefi de sectie care nu sunt vacante, momentan.

Intervine doamna Cosoveanu Gabriela fosta angajata la Resurse Umane din cadrul Spitalului care spune ca sunt posturi vacante de sefi de sectie pe sectiile ginecologie,pe urgenta si pediatrie, cu similitudinile functiei medic primar-medic primar sef de sectie.

Dansa a implementat in 2016 aceasta situatie si a lasat si 10 lei pentru timbrare. Domnul director medical Sing, pentru ca dansa nu a dorit sa i se semneze un contract ilegal, cu ajutorul Mihaelei Popovici si cu sustinerea domnului Primar, au reusit sa o dea afara.

Este imposibil de acceptat propunerea. Pentru sectia de Medicina interna, pentru sectia Psihiatrie, exista posturi vacante de medic specialist, niciunde nu trebuie sa fie seful de sectie, medic primar.

Daca pentru acreditare este nevoie de aceasta modificare, de ce nu s-a facut pana acum la posturile existente vacante? La fiecare sectie se da concurs pe specialitate, nu per total. Deci, pe specialitate ginecologie, pe specialitate pneumologie, etc.

Doamna Dragoi spune ca legea obliga sa scoata la concurs. Puteau sa o faca managerii Horia Irimia sau Hirtea.

Domnul Bogdea spune ca transformam postul din medic specialist in medic primar. Daca acesta nu ia concursul de medic primar, ce se intampla cu medicul primar ?

Doamna Dragoi spune ca, pentru el se face, se tranforma. De ce nu il scoateti ca medic specialist?

Domnul Bogdea Constantin intreaba de ce nu il scoateti ca medic specialist pentru ca restrictionam medicii specialisti. Si daca transformam in medic primar si vine cineva din afara si ia concursul in locul medicului primar al nostru, medicul ramane pe dinafara.

Doamna Dragoi precizeaza ca anuntul este dat in revista Viata Medicala, pentru medic specialist cu conditie de 5 ani vechime, sau medic primar.

Domnisoara Plesa Andra, intreaba cum se transforma un post de portar in medic? Dumneavoastra aveti 24 de posturi vacante.

Liderul de Sindicat al Spitalului, domnul Posipal Marius spune ca functia de sef de sectie poate fi scoasa la concurs fara aprobarea Consiliului local sau a Consiliului de Administratie.

Doamna Dragoi spune ca nu se va putea incheia contract cu Casa de Sanatate daca nu sunt indeplinite conditiile. Raportul a fost trimis si la Primarie.

Liderul de Sindicat al Spitalului, domnul Posipal Marius spune ca , daca se scoate la concurs functia, poate veni oricine, nu trebuie sa creati posturi pentru anumiti doctori, nu se scot posturile la concurs ci se scoate functia.

Domnul Bogdea Constantin intreaba pe doamna Dragoi daca se pot face contracte de administrare daca nu sunt autorizati.

Doamna Dragoi raspunde ca sunt autorizati pe un an, provizoriu si nu are nicio legatura.

Domnul Bogdea intreaba referitor la proiectul din 2013, in care s-a luat un mamograf, un aparat de raze la urgente si un CT, de ce nimeni nu lucreaza? Merge omul sa- si faca raze si plateste.

Domnul Primar ii raspunde domnului Bogdea ca nu are interpelari pe ordinea de zi si ca trebuie votat proiectul asta.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge in unanimitate cu 17 abtineri din cei prezenti.

Punctul 1 peste ordinea de zi.- Proiect de hotărâre privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis a conductei de refulare a SPAU 3 cu prindere de podul existent peste raul Timis, aflat in domeniul public al municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Isac Marius Adrian

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

Ana Bratu

 

ÎNTOCMIT,

Vetuta Dumbrava


 Începând cu data de 14.10.2019, direcția de asistență socială caransebeș, va prelua cererile pentru subvenția de încălzire a locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri și energie electrică pentru sezonul rece noiembrie 2019 – martie 2020.

Cererea – declarația pe propria răspundere precum și lista cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru ajutorul de încălzire se pot ridica gratuit de la sediul direcției de asistență socială caransebes din strada teiușului, nr. 24.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 24.09.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi anexa la prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe baza semnaturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

CONTRASEMNEAZA

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

Caransebes

Data: 18.09.2019

Nr. 675

A.B./V.D.

 

Anexa la Dispozitia nr. 675 /18.09.2019

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019, ora 15.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 1212 mp, identificata în CF nr. 39893 Caransebes nr. cad.39893, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii Festivalului ,,Toamna la Gugulani - 2019" , editia a X-a, ce va avea loc in perioada 03-06 octombrie 2019, in Piața Gugulanilor din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

5. - Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, Arhimandritului Iustinian Ionel Tibil - Starețul Manastirii Teiuș din Caransebeș.

Iniţiator: Bogdea Constantin Florin

Prezintă: Bogdea Constantin Florin

6. - Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, sportivului Alexandru Matei, component al Lotului Olimpic Roman de Judo.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. - Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru functiile publice și contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes si a Regulamentului de Organizare si functionare a acesteia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8. - Intrebari.Interpelari

9. - Diverse.

 

CONTRASEMNEAZA ,

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBES

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 PROCES VERBAL

 

 

Încheiat astăzi, 30.08.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 625/22.08.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

Proiectul ordinii de zi

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019, ora 13.00.

 2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 5. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ,,Reabilitare extindere, igienizare si realizare bransamente pentru locuintele persoanelor din grupul tinta al proiectului ,,O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes''.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 6. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic si D.T.A.C pentru investitia,,Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana realizata de SC CALOR GRUP SRL din Resita.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 7. - Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 508 mp, identificata în CF nr. 33928 Caransebes nr. cad.33928 situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchiiconform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 9.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22 in suprafata de 350 mpproprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

 10.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 162 mp din parcela inscrisa in CF nr. 42709 Caransebes, nr. cad 2473, nr top. 387/1/2/1/2/2/2/1/2 in suprafata de 3859 mp proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

 11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte etapa a II-a ", strada Ciprian Porumbescu f.nr. , beneficiari Rădoi Pavel, Rădoi Elisabeta, Șefu Borbei Florian, Șefu Borbei Carmen.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 12.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 13.- Proiect de hotărâre privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 14.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.

Prezinta: Primarul Municipiului Caransebes

 15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.

 

Punctul 1Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatorele proiecte de hotarare peste ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II, 2019Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice cu plic inchis privind vanzarea terenului inscris in CF nr. 42560 Caransebes nr. cad42560, in suprafata de 309 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat și Proiect de hotarare privind prelungirea programului de functionare a ,, Bazei de Agrement Caransebes", pana in data de 30.09.2019 si aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de fotbal si tenis cu piciorul.

 

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cProiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II, 2019 si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind organizarea licitatiei publice cu plic inchis privind vanzarea terenului inscris in CF nr. 42560 Caransebes nr. cad42560, in suprafata de 309 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind prelungirea programului de functionare a ,, Bazei de Agrement Caransebes", pana in data de 30.09.2019 si aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de fotbal si tenis cu piciorul si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti .

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot aprobarea ordinii de zi cu completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.

Ssupune la vot procesul -verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2019.

Domnul Bogdea Constantin doreste ca domnul director economic Horia Irimia să explice situația achitarii redevenței de catre SC TRANSAL URBIS SRL, așa cum a discutat și la comisie. Totodata solicita si situația litigiului de la Transal Urbis, cu transportatorul.

Domnul Director Economic raspunde ca nu are informatii despe acel litigiu.

Domnul Todorescu Lazar spune ca sentința nu este definitiva in dosarul respectiv.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca de fiecare data se precizeaza faptul ca sentința nu este definitivă.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Rafa Vasile Iulian, Isac Marius Adrian, Strejariu Filip Petru, Brancu Ciprian, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Stanescu Alexandru, Todorescu Lazar și 9 abțineri din partea consilierilor Radu Valeiu Savu, Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Isac Daniel Cristescu, Codruta Corina, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Badet Ion

Punctul 5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ,,Reabilitare extindere, igienizare si realizare bransamente pentru locuintele persoanelor din grupul tinta al proiectului ,,O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes''.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic si D.T.A.C pentru investitia,,Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana realizata de SC CALOR GRUP SRL din Resita.

Domnul Isac Daniel spune ca nu este cuprinsa strada Varful Pietr.ei

Domnul Bogdea Constantin spune ca trebuie si strada Nemanu.

Domnul Dascalu Valentin spune ca la sedinta de comisie s-a discutat si ca atunci cand se va face proiectulsa fie cuprinse cele doua strazi.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 508 mp, identificata în CF nr. 33928 Caransebes nr. cad.33928 situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchiiconform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarilde construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 9.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22 in suprafata de 350 mpproprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 162 mp din parcela inscrisa in CF nr. 42709 Caransebes, nr. cad 2473, nr top. 387/1/2/1/2/2/2/1/2 in suprafata de 3859 mp proprietatea municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte etapa a II-a ", strada Ciprian Porumbescu f.nr. , beneficiari Rădoi Pavel, Rădoi Elisabeta, Șefu Borbei Florian, Șefu Borbei Carmen.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

 Punctul 12.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 13.- Proiect de hotărâre privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Bogdea Constantin spune ca a observat ca se face o modificare din medic specialist, in medic primar dar considera ca ar trebui sa ramana si medicul specialist, pentru a putea participa la concursul pentru sef de sectie.

Domnisoara Plesa Andra Sabrina spune ca in sala se afla reprezentantul de la Resurse Umane din cadrul Spitalului, pentru a da lamuriri.

Doamna Craciun Adina ca modificarile din medic specialist la medic primar s-au facut pentru ca medicul sef de sectie este de medic primar si trebuie sa i se asigure postul. In momentul in care s-ar putea sa nu il ocupefiind scos la concurs, trebuie sa i se asigure un post de medic primar vacant.

Bogdea Constantin spune ca era o conditie sa candideze doar medicul primar.

Doamna Craciun Adina precizeaza ca nu este prevazuta aceasta conditie. In lege spune ca poate sa fie si primar si specialist cu 5 ani vechime. S-au creeat posturile vacante pentru a putea fi scoase la concurs posturile de sefi de sectie.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca sunt cereri de la sefii de secție.

Doamna Craciun Adina raspunde ca nu sunt cereri, este una dintre condițiile pentru acreditarea Spitalului.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca pentru aparatele de 3 milioane de euro luate prin proiect nu trebuiau create posturi, pentru a putea fi folosite.

Doamna Craciun raspunde ca dansa este angajata la Resurse Umane si ca aceasta decizie este a conducerii Spitalului.

Se da cuvandul liderului de Sindicat al Sindicatului,, Solidaritatea,, de la Spital, care solicita consilierilor sa nu fie de acord cu cererea Spitalului deoarece se creeaza costuri suplimentare.

Intreaba de ce trebuie sa fie acreditat Spitalul daca pana acum a fost acreditat si cum poate sa fie modificara organigrama fara aprobarea Consiliului Medical.

Doamna Craciun Adina raspunde ca nu a fost acreditat si ca exista o aprobare a Consililui Medical.

Domnul Doctor Mihailica Ionut spune ca in cerintele postului de sef de sectie nu scrie niciunde ca trebuie sa fie medic primar, spune ca trebuie sa fie medic specialist cu vechime de 5 ani. Prin scoaterea posturilor doar pentru medici primari, ii ingraditi pe ceilalti.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 19 abtineri.

Punctul 14.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.

Punctul 1 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II, 2019 .

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 .

Domnul Director Economic spune ca s-a aprobat amnistia fiscala, sunt unii cu datorii substantiale si cine vine sa plateasca datoriile vechi va fi scutit de majorarile pentru debitele restante pana la 31 decembrie 2018

Domnul Ardelean Gavrilă spune ca s-a aprobat in Consiliul Local publicarea listei cu datornicii. Cand s-a publicat ultima lista?

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti si o abtinere din partea domnului Ardelean Gavrila.

 Punctul 3 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu plic inchis privind vanzarea terenului inscris in CF nr. 42560 Caransebes nr. cad42560, in suprafata de 309 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca s-a facut o cerere de concesionare dupa ce s-a aprobat inscrierea. Cred ca era mai avantajos sa concesionam.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca putem acum aproba concesionarea.

Doamna Secretar spune ca nu avem documentatie intocmita in vederea concesionarii si nu s-a intocmit studiul de oportunitate.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind prelungirea programului de functionare a ,, Bazei de Agrement Caransebes,, pana in data de 30.09.2019 si aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de fotbal si tenis cu piciorul.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 15. - Intrebari.Interpelari

Domnul Bogdea Constantin solicita o inventariere a bunurilor de la Stadionul Municipal. Sa fie constituita o comisie din care sa faca parte si un consilier PSD. Totodata mai solicita deconturile proiectelor aprobate la Legea 350/2005.

Domnul Horia Irimia spune ca deconturile se fac pe etape in functie de proiect.

Domnul Isac Daiel spune ca pot fi aduse pe rand.

Domnul Todorescu Lazar spune ca a fost sesizat ca la terenul de fotbal de la Balta- Sarata, copiise joaca pana tarziu si daca se poate sa se faca si niste vestiare.

Domnul Primar spune ca datorită caniculei unii părinti au solicitat chiar prelungirea programului de la terenul de sport. Copii trebuie sa se joace.

Domnul Rafa Vasile spune ca nu se intamplă in fiecare zi așa ceva.

Punctul 16. - Diverse.

Domnul Primar ii invita pe consilierii locali sa participe la deschiderea anului scolar la unitatile de invatamant din municipiul Caransebes , cu precizarea ca punctul de plecare este la ora 10 la Colegiul National Traian Doda.

Domnul Rafa Vasile Iulian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Rafa Vasile Iulian

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                  CARANSEBEŞ

                                                                                         Ana Bratu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ÎNTOCMIT,

                                    Vetuta Dumbrava


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară in data de 16.09.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi anexa la prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe baza semnaturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONTRASEMNEAZA

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 

 

Anexa la Dispozitia nr.661/12.09.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş

din data de 16.09.2019

 

1.- Alegerea președintelui de ședința al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, din data de 16.09.2019.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2019 .

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

     Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ,,Serbările Caransebeșului, 2019", în perioada 19-22 septembrie 2019 de către Casa Municipală de Cultură ,,George Suru" Caransebeș, în parteneriat cu Asociația Culturală ,,PORDAMPI", în Parcul Teiuș din municipiul Caransebes.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

     Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

6. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș și ai Primarului municipiului Caransebeș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

     Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. - Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

CONTRASEMNEAZA ,

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu 


CONSULTARE PUBLICĂ NR.3 PRIVIND Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caransebeș

Primăria Municipiului Caransebeș invită reprezentanții autorităţilor şi instituţiilor publice, ai societăţii civile, ai ONG-urilor, publicul interesat, mass-media, companii private etc. la consultarea publică privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caransebeș în data de 10.09.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, Piața Revoluției nr. 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 05.08.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Convocatorul nr. 21540/25.07.2019 al consilierilor locali Isac Marius Adrian, Strejariu Filip Petru, Todorescu Lazăr, Gherman Aurora, Pleșa Andra Sabrina, Brancu Ciprian Lazăr si Stănescu Alexandru, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.b) si art.134, alin.(1), lit.b), precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei, proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu fiind prezenti toti cei 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransbes din data de 05.08.2019.

Se supune la vot ordinea de zi se se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. - Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes din data de 02.07.2019.

Se supune la vot procesul-verbal si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Aprobarea procesului verbal al intrunirii consilierilor locali pentru sedința ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebes din data de 22.07.2019.

Se supune la vot procesul-verbal si se aproba cu majoritate de voturi, 10 voturi pentru din partea consilierilor locali Isac Marius Adrian, Strejariu Filip Petru, Todorescu Lazăr, Gherman Aurora, Pleșa Andra Sabrina, Brancu Ciprian Lazăr, Stănescu Alexandru , Ponețchi Maria, Crăciunescu Emanuela Iconia si Rafa Vasile Iulian si 9 abțineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Flolrin, Cristescu Codruta, Isac Daniel Alexandru, Bischof Mariana, Novac Daniela, Ardelean Gavrila si Badet Ion.

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.137/25.06.2019 in sensul rectificarii erorii materiale intervenite la art.1 privind aprobarea ,,Planului Urbanistic Zonal", in loc de ,, Plan Urbanisctic de Detaliu".

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi, 18 voturi pentru din partea consilierilor locali Isac Marius Adrian, Strejariu Filip Petru, Todorescu Lazăr, Gherman Aurora, Pleșa Andra Sabrina, Brancu Ciprian Lazăr, Stănescu Alexandru , Ponețchi Maria, Crăciunescu Emanuela Iconia , Rafa Vasile Iulian , Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta, Isac Daniel Alexandru, Bischof Mariana, Novac Daniela, si Badet Ion si o abtinere din partea domnului Ardelean Gavrila.

Domnul Viceprimar aduce la cunostintă domnilor consilieri că in data de 07.08.2019 a fost convocată o ședință AGA a ADI ACVABANAT la Reșița pentru ajustarea prețurilor si tarifelor cu rata inflației la apă potabilă si canalizare si cere părarea consilierilor locali cu privire la votul pe care il va exprima reprezentantul delegat din partea municipiului Caransebeș in ședință.

Domnul Bogdea Constantin spune cu nu este de acord cu această mărire, să nu fim de acord.

Domnul Ardelean Gavrila intreabă că dacă, atunci când și-au mărit salariile directorii la 20.000 lei, consilierii au fost intrebați?

Domnul Dascalu Valentin spune ca si asa calitatea apei lasa de dorit , acum mai si marim pretul, dă foarte bine la populație.

Domnul Bogdea Constantin spune ca pretul este majorat destul.

Domnul Viceprimar intreabă cu cât se marește?

Domnul Isac Daniel Alexandru răspunde că, cu 50 bani iar prețul este impus a rămas de la inceputul proiectului si trebuie majorat, nu este mult.

Domnul Dascălu Valentin precizează ca nu este de acord nici dânsul cu majorarea si părerea lor este să nu susțineți mărirea.

Domnul Strejariu Filip Petru liderul grupului PNL spune ca mandatul cu care merge in sedință domnul Viceprimar, este să nu fie de acord cu majorarea.

Domnul Rafa Vasile Iulian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Rafa Vasile - Iulian

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Ana Bratu

 

ÎNTOCMIT,

 

Vetuta Dumbrava

 


Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect - Servicii de asistenta tehnica - dirigentie santier aferente proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31  decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Caransebeș


Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect - Servicii de asistenta tehnica - dirigentie santier aferente proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

                    


DISPOZIŢIE


  privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019

          Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


 DISPUNE:

        Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 30.08.2019, ora 13.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi  anexa la prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe baza semnaturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

                     CONTRASEMNEAZA 

            PRIMAR                           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                      CARANSEBEŞ


        Felix-Cosmin Borcean                                                             Ana Bratu      Caransebes

      Data: 22.08.2019

      Nr. 625

              A.B./V.D.

    Exp.3.


  Anexa la Dispozitia nr. 625 /22.08.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019, ora 13.00

 2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS  SRL pe anul 2019.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la  faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ,,Reabilitare extindere, igienizare si realizare bransamente pentru locuintele persoanelor din grupul tinta al proiectului ,,O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes''.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic si D.T.A.C pentru investitia,,Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana ”, realizata de SC CALOR GRUP SRL din Resita.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 508 mp, identificata în CF nr. 33928 Caransebes nr. cad.33928 situata în intravilanul municipiului Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 9.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22  in suprafata de 350 mp, proprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.

       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                               Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

10.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 162 mp din parcela inscrisa in CF nr. 42709 Caransebes, nr. cad 2473, nr top. 387/1/2/1/2/2/2/1/2 in suprafata de 3859 mp proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte etapa a II-a ", strada Ciprian Porumbescu f.nr. , beneficiari Rădoi Pavel, Rădoi Elisabeta, Șefu Borbei Florian, Șefu Borbei Carmen.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

12.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

13.- Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

14.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.

Prezinta: Primarul Municipiului Caransebes

 15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.

                                                        CONTRASEMNEAZA ,

                  PRIMAR                           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                CARANSEBEŞ

       Felix-Cosmin Borcean                                                                                    Ana Bratu


Consultare publică privind Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Caransebeș 


 ANUNȚ


     În data de 21.08.2019 ora 15.00 în temeiul HCL nr.35/27.02.2019, la sediul Serviciului Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, se va organiza licitația publică deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, ce are ca obiect închirierea spațiului comercial, în suprafața de 33,31 mp. situat în sectorul 2- Piața Gugulanilor, cu destinația desfășurării de activități comerciale

Cererile de înscriere la licitație, însoțite de toate documentele necesare, se pot depune la Serviciul Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, până la data de 21.08.2019, ora 10.00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate).

Contravaloarea Caietului de Sarcini, împreună cu releveul spațiului și documentele necesare depunerii ofertelor, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, până la data de 21.08.2019, ora 10,00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate).


Înformații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0355429741,0771720058.


ANUNȚ


          În data de 20.08.2019 ora 15.00 în temeiul HCL nr.34/27.02.2019, la sediul Serviciului Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, se va organiza licitația publică deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, ce are ca obiect  închirierea spațiului comercial, în suprafața de 18 mp. situat în sectorul 2- Piața Gugulanilor, cu destinația desfășurării de activități comerciale.

Cererile de înscriere la licitație, însoțite de toate documentele necesare, se pot depune la Serviciul Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, până la data de 20.08.2019, ora 10,00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate). 

Contravaloarea Caietului de Sarcini, împreună cu releveul spațiului și documentele necesare depunerii ofertelor, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public Piața Gugulanilor  din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, până la data de 20.08.2019, ora 10,00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate).

 

Înformații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0355429741,0771720058.


 Convocator sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Caransebes in data de 05.08.2019


Comunicat de presa Incheiere Proiect CETATE Caransebes, cod SMIS 120791


NEWSLETTER NR. 4 - PROIECT CETATE CARANSEBES, COD SMIS 120791


Prezentarea proiectului "Servicii publice performante furnizate cetatenilor municipiului Caransebes", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020


Anunt privind lansarea proiectului "Servicii publice performante furnizate cetatenilor municipiului Caransebes"


Anunț privind lansarea proiectului „înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul caransebeș” 


ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI  "Reinterpretare funcțională prin amenajarea și conservarea ruinelor – Biserica Medievală de sec. XIII-XIV”- Municipiul Caransebeș"


 Anunt privind achizitia publica de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


NEWSLETTER NR.3 - PROIECT CETATE CARANSEBES, COD SMIS 120791


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.07.2019


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:


Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 22.07.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarele materiale inscrise pe proiectul ordinii de zi:

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.07.2019.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019.

3. - Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


5.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


6.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22 in suprafata de 350 mp, proprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1


7. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.137/25.06.02019 in sensul rectificarii erorii materiale intervenite la art.1.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

8.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei contractuale de casier I de la Compartimentul verificare, ocupare, domeniul public, parcari si utilitati publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului in functia contractuala de referent IA .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


9.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.

Prezinta: Primarul Municipiului Caransebes

 

10. - Intrebari.Interpelari

11. - Diverse.

 

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

CONTRASEMNEAZA

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


 Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana


Lista intermediara a rezultatelor Concursului de Afaceri


NEWSLETTER NR.2 - PROIECT CETATE CARANSEBES, COD SMIS 120791 


Anunt privind achizitia publica de servicii de consultanta si informare juridica


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.133 din 25.06.2019, se va organiza în data de 24 iulie 2019, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.42427, nr.cad.42427, în suprafață de 258 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat.

Caietul de sarcini privind licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, se poate achiziționa de la Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura - Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 24 iulie 2019, ora 10,00. 


Anunţ de participare la licitaţie publică deschisă, cu plic închis pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria Municipiul Caransebeș, cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren înscris în CF nr.40159, nr.cad.40159, în suprafață de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 24.07.2019, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.07.2019.

4. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 25.07.2019, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă în două exemplare, unul original și o copie.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 25.07.2019, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135 Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

PRIMAR,

Felix-Cosmin Borcean


Anunţ de participare la licitaţie publică deschisă, cu plic închis pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria Municipiul Caransebeș, cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren înscris în CF nr.42247, nr.cad.42247, în suprafață de 3.300 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș, zona de agrement Teiuș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 15.07.2019, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:00.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 15.07.2019.

4. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 16.07.2019, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă în două exemplare, unul original și o copie.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 16.07.2019, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135 Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

 

PRIMAR,

Felix-Cosmin Borcean


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară in data de 02.07.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019.

3.-Aprobarea procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.06.2019.

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii nerambursabile a proiectelor depuse in sesiunea 1, 2019, organizata de catre Consiliul Local al Municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea infiinţarii Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal” Caransebes, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 4

  

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru functiile publice și contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru functiile contractuale din cadrul Bibilotecii municipale ,, Mihail Halici".

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiintarii unei functii contractuale de casier de la Compartimentul verificare, ocupare, domeniul public, parcari si utilitati publice din cadrul Serviciului administratie locala, cadastru,sport si licitatii terenuri.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


10. - Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș aprobata prin HCL nr.227/12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Caransebes in Consiliului de Administratie al Spitalului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

  

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean

 Ana Bratu


In perioada 01.07 - 15.07.2019, se va desfasura procesul de selectie a planurilor de afaceri depuse la sediul Primarie municipiului Caransebes depuse in cadrul activitatii  proiectului ~O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes, cod SMIS 101559, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, conform Metodologiei de Organizare si Desfasurare a Concursului Idei de Afaceri.

 


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.121 din 31.05.2019, se va organiza în data de 11 iulie 2019, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.42485, nr.cad.42485, în suprafață de 635 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat.

Caietul de sarcini privind licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, se poate achiziționa de la Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura - Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 11 iulie 2019, ora 10,00.

 


 

ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.124 din 31.05.2019, se va organiza în data de 10 iulie 2019, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.42104, nr.cad.42104, în suprafață de 52 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat.

Caietul de sarcini privind licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, se poate achiziționa de la Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura - Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 10 iulie 2019, ora 10,00.

 

 


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.62 din 28.03.2019, se va organiza în data de 17 iulie 2019, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.38899, nr.top.2722/1/1, în suprafață de 1.313 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat.

Caietul de sarcini privind licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, se poate achiziționa de la Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura - Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 17 iulie 2019, ora 10,00.

 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.06.2019


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 DISPUNE:


Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 25.06.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  25.06.2019.

2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei convocate de indata  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  05.06.2019.

3.- Proiect de hotărâre privind  organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii terenului inscris in CF 42427 Caransebes, nr. cad. 42427 in suprafata de 258 mp, proprietaea municipiului Caransebes, domeniul privat.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


 4.- Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea parcelei de teren inscrisa in CF 35049 Nr. Cad. 1316, nr. top 4687/36/20/37/3/1/2/2/10, proprietatea municipiului Caransebes , in suprafata de 270 mp in doua loturi de 192 mp respectiv  de 78 mp .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1


5. - Proiect de hotărâre privind  afilierea municipiului Caransebes in calitate de  membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un an .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


 6.- Proiect de hotărâre privindorganizarea Festivalului ,, Serbarile Verii” la Caransebes în perioada 12-14iulie 2018, editia a IV-a,  în Piața General I. Dragalina din municipiul Caransebes de către Asociatia Organizatia Dj-ilor, Artistilor, Muzicologilor, Producători și Interpreti din Timisoara,  în parteneriat cu  municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 7.- Proiect de hotărâre privindPlanul Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte ", zona Racovita,  beneficiari Table Ghizela, Maftei Mariana, Lazar Calin Aurel si Lazar Camelia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2


8. - Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș aprobata prin HCL nr.227/12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Caransebes in Consiliului de Administratie al Spitalului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


9. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/29.07.2016 cu modificarile  aduse prin HCL nr. 250/20.12.2019 privind stabilirea  comisiei de analiza a solicitarilor si intocmirea listelor de propuneri privind ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor sociale din patrimoniul municipiului Caransebes, a locuintelor destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate si a locuintelor destinate inchirierii, construite prin programul ANL, in sensul ca se inlocuieste domnul Isac Marius Adrian - presedinte cu domnul Felix Cosmin Borcean- in calitate de presedinte.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


10. - Proiect de hotărâre privind atestarea domnului Ionescu Marius, domiciliat în municipiul Caransebes str. Tarinei, Bl.A4, Sc.A, Ap.11, în calitate de administrator imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


11. - Intrebari.Interpelari

12. - Diverse.


Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.


AVIZAT

PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  CARANSEBEŞ

 


Felix-Cosmin Borcean 

Ana BratuConsultare publica privind planul de mobilitate urbana durabila al municipiului Caransebes


 Primaria municipiulu Caransebes organizeaza concurs in perioada 25.06.2019 - 25.06.2019 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante...


Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de selectie - Idei de afaceri -


Primăria Municipiului Caransebeș va coordona în perioada mai 2019 – august 2019 elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Caransebeș, un instrument de planificare strategică teritorială, prin care dezvoltarea teritorială a Municipiului Caransebeș este corelată cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor și mărfurilor.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.05.2019

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

 

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 31.05.2019, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.05.2019.

2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 08.05.2019.

3. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei convocate de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

4. - Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM CARANSEBES SRL pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise, cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF 42247 Caransebes, nr. cad. 42247 , in suprafata de 3300 mp, proprietatea municipiului Caransebes, aprobarea documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF 31503 Caransebes, in suprafata de 2500 mp, proprietatea municipiului Caransebes, aprobareaa documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

7. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF nr. 40159, nr.cad. 40159 Caransebes, in suprafata de 5000 mp, proprietatea municipiului Caransebes ,aprobarea documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei doamnei Marinescu Ana Rodica, facuta municipiului Caransebes, avand ca obiect o suprafata de teren de 757 mp, evidentiata in CF nr. 41216 Caransebes, nr. cad. 41216, cu destinatia drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotărâre privind reducerea numarului de parcele de teren aprobat prin HCL nr.252/30.08.2006 cu destinatia loturi pentru atribuirea in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003, de la 110 la 107, intrucat nu mai pot fi utilizate in vederea construirii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului inscris in CF nr.42222 Caransebes, nr.cad. 42222 - in suprafata de 393 mp si a constructiei inscrisa in CF. nr. 42222 -C1, in suprafata de 138 mp si partamentarea acesteia

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului inscris in CF nr.41311 Caransebes, nr.cad. 41311, in suprafata de 4000 mp, proprietatea municipiului Caransebes .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. - Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes, domnului Burnei Gheorghe,

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

14. - Proiect de hotărâre privind atestarea doamnei Popescu Dia Daria în calitate de administrator imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 


Municipiul Caransebes, în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului, Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, organizeaza festivalul sub titulatura: “Diversitate multiculturală. Viață. Culoare. Sunete. Ritm”. Acesta se va desfasura în data de 23.05.2019, începând cu ora 13.00, în Parcul Teiuș, în cadrul proiectului “O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, având ca scop promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural, prin implicarea tinerilor într-un maraton de activități social – educaționale.

 


 ANUNȚ

  

            Pentru buna desfășurare a procesului electoral pentru alegera membrilor din România în Parlamentul European și a Referendumului Național din 26 mai 2019, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Caransebeș, strada Teiușului nr. 24, își prelungește programul de lucru după cum urmează:

 

SÂMBĂTĂ 25.05. 2019 ORELE 8-16 

DUMINICĂ 26.05.2019 ORELE 7-21

 

 

COORDONATOR

Stan Mihaela Nicoleta


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 13.05.2019, cu ocazia şedinţei convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.418/13.05.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.39, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei şi ordinea de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, la începutul şedinţei s-a făcut apelul nominal al consilierilor prezenţi la şedinţă. Sunt prezenti 16 consilieri locali, absentand motivat doamna Bischof Mariana, doamna Craciunescu Emanuela Iconia si domnul Dascalu Valentin.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

Se supune la vot ordinea de zi și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.80/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.

Domnul Horia Irimia precizeaza că datorită faptului că la sfârșitul anului 2018, printr-o hotarare de guvern s-au alocat municipiului Caransebeș 2 mil. lei pentru arieratele de la spital, suma a ramas in excedent. In luna ianuarie s-a adoptat o hotarare privind aceasta suma, deci nu mai trebuia prevazuta in hotararile privind aprobarea bugetului si aprobarea utilizarii excedentului. De asemenea, in acest an, Ministerul Finantelor a solicitat o detaliere pe obiective de investitii a excedentului din anul precedent. Tot in luna decembrie s-a primit o prefinantare de 911.000 lei pentru proiectul POCU, sumă de asemenea ramasă in excedent si care putea avea doar aceasta destinatie. În această situatie, pentru a echilibra bugetul, s-au marit cheltuielile pe proiectul POCU si s-a diminuat alocarea sumelor pentru reabilitarea fatadei la Liceul C.D. Loga. Urmeaza ca dupa finalizarea licitatiei pentru executia lucrarilor, sa se realoce o suma in functie de rezultatul licitatiei.

Față de ce a precizat mai sus domnul Horia Irimia spune că este necesară revocarea hotărârii nr.80 și că trebuie aprobată o hotărâre nouă.

Se supune la vot amendamentul privind revocarea HCL nr.80 din 25.04.2019 și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti .

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

Intră în sală doamna Craciunescu Emanuela-Iconia.

Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.85/25.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.

Domnul Horia Irimia revine si precizeaza ca nu se poate realiza o rectificare a hotărârii nr.85 , este necesară revocarea acesteia și aprobarea unei hotărâri noi cu excedentul bugetar, conform anexei.

Domnul Viceprimar spune ca excedentul din anexa nu este de 200.000 lei, ci este de 2.000.000 lei.

Se supune la vot amendamentul privind revocarea HCL nr.85 din 25.04.2019 se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus si rectificarea erorii din anexă și și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

Domnul Isac Marius-Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Isac Marius-Adrian 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Ana Bratu

 

ÎNTOCMIT,

 

Marcela Buță


Anunt privind achizitia publica de servicii topografie


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019

 Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă de îndată sedinta Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 13.05.2019, ora 11.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei convocate de indată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

 2. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.80/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  3. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.85/25.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 

Caransebes

Data: 13.05.2019

 


Proces verbal incheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin  Convocatorul nr. 13922/102 din 03.05.2019 


 Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 

Anunt de participare Publicat in Monitorul Oficial nr.70/09.05.2019 partea a VI-a
 1. Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2019 pentru actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .
 2. Buget total alocat pentru anul 2019 : 460.000 RON din care :
 3. 1. Acțiuni culturale - 30.000 RON
 4. 2. Acțiuni sociale, educaționale, protecția mediului,etc – 75.000 RON
 5. 3. Programe sportive : sport de performanță, sport amator și sport școlar – 165.000 RON
 6. 4. Pentru culte religioase – 190.000 RON
 7. Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2019
 8. Termenul limită de depunere a proiectelor: 24 mai 2019 ora 16.00.
 9. Se aplică prevderile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor.
 10. Evaluarea si selectia proiectelor se va face pana in data de 31 mai, ora 16.00.
 11. Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1
 12. Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte


 


 


Procesul verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Caransebes din data de 25.04.2019


Delimitarile sectiilor de votare din Municipiul Caransebes


Anunt achizitie publica de servicii de demarare si monitorizare afaceri, cod CPV 79411100-9 - Servicii de consultanta in dezvoltarea societatilor 

 • Document de atribuire servicii demarare si monitorizare afaceri

 •  

 • ROMÂNIA

  JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

  CONSILIUL LOCAL

   

  DISPOZIŢIE

   

  privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de

  25.04.2019

   

  Primarul municipiului Caransebeş,

  În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

   

  DISPUNE:

   

  Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 25.04.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

   

  1. - Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Caransebeș, pe o perioadă de trei luni.

  2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.04.2019.

  3. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019.

  4. - Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare" al municipiului Caransebeș, domnului Dragomir Cristian-Eugen.

  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

   

  5.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare" al municipiului Caransebeș, domnului Toc Dumitru.

  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

   

  6.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare" al municipiului Caransebeș, domnului Radu Ion.

  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

8.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in municipiul Caransebes si satul apartinator Jupa pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul al IV-lea, pe anul 2018

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinantate și subventii pentru trimestrul al IV-lea, pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C .GUGULANIA LAND S.R.L, pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, pe anul 2019, conform prevederilor Legii nr.350/2005.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

15. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.267/24.11.2017 cu modificările ulterioare, cu privire la modificarea Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

16. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.12181, nr.top.4689/2/1/1/3/1, în suprafață de 8.746 mp, proprietatea Statului Român.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

17. - Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării ,,Desfiintare Corp C6 si amenajare parcare acoperita", cu propunerea de schimbare a destinatiei imobilului din corp atelier in parcare acoperita.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

18. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 220/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 250/29.07.2016 și HCL nr.46/27.02.2019, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC TRANSAL URBIS SRL.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

19. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 222/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 247/29.07.2016 si HCL nr.36/16.02.2018, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC POL-COM SRL.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

20. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 223/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 248/29.07.2016 si HCL nr.47/27.02.2019, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC GUGULANIA LAND SRL.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.227/12.07.2016, în sensul înlocuirii unor membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

22. - Intrebari.Interpelari

 

23. - Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

Caransebes

Data: 19.04.2019

 


Directia de Asistenta Sociala Caransebes solicita pana la data de 20.04.2019 o oferta de pret in vederea achizitiei directe de servicii de interpretare in limbaj mimico-gestual

 


 • Anunt recrutare asistent medical debutant


 • ROMÂNIA

  JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

  CONSILIUL LOCAL

   

  DISPOZIŢIE

   

  privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019

   

  Primarul municipiului Caransebeş,

  În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

  DISPUNE:

  Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 28.03.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

  1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019.

  2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019.

  3. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.03.2019.

  4. - Proiect de hotărâre privind aprobare Proiectului cu Titlul “Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebes“, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 1 Descrierea investiției din documentația tehnico-economică faza DALI și faza PT pentru proiectul „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  6.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii parcelei de teren, înscrise în CF nr.38899, nr.top.2722/1/1, în suprafață de 1.313 mp, proprietatea municipiului Caransebeș si a suprafetei de 2.513 mp înscrisa în CF nr.38898, nr.top.2622/2/1, proprietatea municipiului Caransebeș.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.41123, nr.cad.41123, în suprafață de 1.890 mp, si trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Caransebeș, a unei suprafețe de teren de 258 mp ( lotul 2 ), având categoria de folosință curți construcții.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vânzarii parcelei de teren, înscris în CF nr.38121, nr.top.3577/1/1, în suprafață de 3.407 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea inchirierii spatiului în suprafața de 134 mp, terasa cu clădire și grup sanitar, situate în incinta Bazei de Agrement Caransebes.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.12181, nr.top.4689/2/1/1/3/1, în suprafață de 8.746 mp, proprietatea Statului Român.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  11. - Proiect de hotărâre privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.42196, nr.cad.1095, nr.top.4622/1/1/2/1, în suprafață de 5.239 mp, proprietatea Statului Român.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  12. - Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF 38756, nr. top 5236/1/2, in suprafata de 18.000 mp, prorietatea Statului Roman, in vederea dezmembrarii, conform PUZ nr. 7 /2015.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  13. - Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de administrare in favoasrea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Caras-Severin, a spatiului in suprafata de 27,9 mp, situat in Piata Gugulanilo, proprietate publica a municipiului Caransebes.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  14. - Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren in zona Valea Cenchii, beneficiarilor prevederilor Legii nr.15/2003.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  15. - Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de comodat intre municipiul Caransebes si Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, având ca obiect atribuirea în folosinta gratuita, pe o perioada de 2 ani a cabinetului medical, nr.2, în suprafața de 20 mp, situat la parterul fostei Policlinici a Spitalului pentru desfasurarea activitatii Serviciului de informatica statistica si registratori medicali .

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  16. - Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in localitatea Jupa, strada Tibiscum, nr.37- Camin Cultural, catre Asociatia Culturala Tibiscum Jupa, pe o perioada de 6 luni, pentru desfasurarea de activitati culturale si sociale.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  17. - Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii lucrarii ,, Branșament gaze naturale presiune redusă" din branșamentul existent la Colegiul Național Traian Doda Corp B (fost Școala Generala nr.8).

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.2


  18. - Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 45/27.02.2019 cu privire la modificarea unor posturi, modificarea unor compartimente si actualizarea structurii de personal, modificarea /actualizarea Organigramei Spitalului Municipal de Ugenta Caransebes.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

   

  19. Prezentare Raport privind starea economica si sociala a municipiului Caransebes in anul 2018.

  Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

   

  20. - Intrebari.Interpelari

  21- Diverse.


  Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

   

                                                                                                                                      AVIZAT

                           PRIMAR                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                                             CARANSEBEŞ

   

                  Felix-Cosmin Borcean                                                                            Ana Bratu


 •  

   

 • Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 •  
 • Anunt concurs promovare SPAS

  ROMÂNIA

  JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

  CONSILUL LOCAL

  DISPOZIŢIE


  privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019


  Primarul municipiului Caransebeş,


  În temeiul art. 39, alin.(2), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


  DISPUNE:

  Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 18.03.2019, ora 16.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

   

  1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019.

  2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 27.02.2019.

  3. - Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 126 din 30.05.2017 privind angajamentul Consiliul Local de asigurare a finantarii proiectului ,,Modernizare corp A, recompartimentare iterioara a etajelor 2,5,6,7,8 , refacere sarpanta , constructia statiei producere oxigen medicinal, aer comprimat si a retelelor de fluide medicinale aferente, modernizare a blocului operator conform normelor ATI si ISU – Faza I".

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  AVIZAT

  PRIMAR

 • SECRETARUL MUNICIPIULUI

  CARANSEBEŞ

   

  Felix-Cosmin Borcean

 • Ana Bratu

  Caransebes

  Data:14.03.2019

    •  


 •       ROMÂNIA

  JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

  CONSILIUL LOCAL

  PROCES VERBAL

   

 • Încheiat astăzi, 27 februarie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia Primarului nr. 242 /21.02.2019 prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2019.

  În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei şi ordinea de zi a acesteia

  Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş si tinand cont de prevederile art.42, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile și completarile ulterioare:

  În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, la începutul şedinţei s-a făcut apelul nominal al consilierilor prezenţi la şedinţă. Sunt prezenti 19 consilieri locali.

  La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, Felix Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu.

  De asemenea, sunt prezenţi şefii serviciilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul Aparatului propriu al Primarului şi reprezentanţi ai mass-media locală.

  Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

  Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

  Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2019.

  Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare: Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr.77/30.03.2018 prin desființarea funcției contractuale de Administrator Public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.Proiect de hotarare privind desființarea construcției C5 - Centrală Termica anexă, in suprafață de 45 mp, a imobilului situat in Caransebeș, strada Eftimie Murgu, nr.2, proprietatea municipiului Caransebeș, pentru realizarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC”. Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obținut, in vederea vânzării terenului inscris in CF nr.42202 Caransebeș in suprafață de 151 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. Proiect de hotarare privind PUZ –,, ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI DOTĂRI SPORTIVE ” amplasat in Caransebeș, strada C.A.Rosetti f.nr, nr. cad. 41015, benficiar Răduța Alin Ionuț. Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea, actualizarea organigramei și modificarea statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.220/12.07.2016 si HCL nr.250/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL si Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.223/12.07.2016 si HCL nr.248/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC GUGULANIA LAND SRL.

  Domnul Viceprimar propune supunerea la vot a suplimentarii cu fiecare proiect in parte .

  Domnul Bogdea Constantin spune ca nu este de acord motivand ca niciodata nu s-a procedat asa.

  Domnul Dascalu Valentin solicita sa se procedeze ca si pana acum.

  Domnul Viceprimar spune ca dansul a facut o propunere si solicita sa fie supusa la vot.

  Doamna Secretar mentionează ca se poate supune la vot suplimentarea punct cu punct, este adevarat ca nu s-a votat asa niciodata si ca s-a votat in grup, dar se poate supune la vot sa se voteze si asa.

  Domnul Primar precizeaza ca pana acum nu s-a votat asa si sa ramana in forma in care s-a procedat.

  Domnul Viceprimar isi retrage propunerea.

  Se supune la vot ordinea de zi cu urmatoarele proiecte:Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr.77/30.03.2018 prin desființarea funcției contractuale de Administrator Public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.Proiect de hotarare privind desființarea construcției C5 - Centrală Termica anexă, in suprafață de 45 mp, a imobilului situat in Caransebeș, strada Eftimie Murgu, nr.2, proprietatea municipiului Caransebeș, pentru realizarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC”. Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obținut, in vederea vânzării terenului inscris in CF nr.42202 Caransebeș in suprafață de 151 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. Proiect de hotarare privind PUZ –,, ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI DOTĂRI SPORTIVE ” amplasat in Caransebeș, strada C.A.Rosetti f.nr, nr. cad. 41015, benficiar Răduța Alin Ionuț. Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea, actualizarea organigramei și modificarea statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.220/12.07.2016 si HCL nr.250/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL si Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.223/12.07.2016 si HCL nr.248/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC GUGULANIA LAND SRL. și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  29.01.2019. .

  Se supune la vot procesul -verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 3. - Proiect de hotarare privind realizarea investiției ,,Parc Didactic Destinat Activitaților Practice'' la Liceul Tehnologic ,,Dacia'' din Caransebeș.

  Domnul Badet Ion propune doua amendamente la proiectul de hotarare si anume ca la art.2 sa se specifice ca domnul Bogdea Constantin Florin este împuternicit să verifice documentațiile proiectelor și să răspundă de depunerea celor două Proiecte în platforma MySMIS, impreună cu Compartimentul de specialitate, iar la art.3 sa se specifice ca documentatia tehnico - economică va fi suportată de catre Primarie.

    Se supun la vot amendamentele aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele votate si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 4. - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes, a terenului inscris in CF nr.42175, nr.cad. 42175, in suprafață de 1084 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, in vederea intabulării blocului situat in Jupa, Strada Tibiscum , nr.1.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 5. - Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat a terenurilor identificate în CF nr. 12181 Caransebes, nr top 4689/2/1/1/3/1 in suprafață de 8746 mp, CF nr.38756 Caransebeș nr top 5236/1/2 in suprafață de 18.000 mp si CF nr.42196 Caransebeș nr. cad. 1095, nr top 4622/1/1/2/1 in suprafață de 5239 mp.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se respinge cu 10 voturi pentru din partea consilierilor PNL si 9 abtineri din partea consilierilor PSD.

  Punctul 6.- Proiect de hotarare privind realizarea lucrărilor de subtunări, consolidări,refacere planșee, sarpantă si invelitoare, instalatii de apă, canalizare, electrice si incălzire, finisaje interioare si exterioare, precum si branșamentele la utilități (apă, canalizare, energie electrica) la imobilul situat in municipiul Caransebeș, strada Corcana, nr.2, județul Caraș -Severin, proprietea municipiului Caransebeș, in cadrul proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 7.- Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea inchirierii unui spațiu comercial in suprafață de 18 mp, situat in Piata Gugulanilor, proprietatea publică a municipiului Caransebes.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 8.- Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea inchirierii unui spațiu in suprafață de 33,31 mp, situat in Piata Gugulanilor, proprietatea publică a municipiului Caransebeș.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de v