PREZENTARE


DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CARANSEBEŞ (D.A.S.Caransebeş) este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului local al municipiului Caransebeş, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

 

Scurtă prezentare audio


Date contact:

Adresa:  Caransebeș, str. Teiușului nr.24

Telefon/fax- 0255/512022

Mail- spascaransebes@yahoo.com


Conducerea:

Numele și prenumele persoanelor din conducerea Direcției de Asistență Socială Caransebeș:

1. Director executiv – Dragomir Manuela Nicoleta

2. Șef Serviciu – Chirițescu Colistița Corina


Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: 

- Mokesch Oana Diana

 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CARANSEBEŞ este organizată după cum urmează:

- servicii

- compartimente


 Structura organizatorică a Directiei de Asistentă Socială Caransebeş:

    1. Director executiv;

    2. Compartiment Evidență și plată beneficii sociale;

    3. Compartiment Protecția copilului și intervenția de urgență în cazuri de abuz, neglijare și prevenirea marginalizării sociale;

    4. Compartiment Protecția persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap și monitorizarea asistenților personali;

    5. Serviciul Strategii, servicii sociale şi relaţii cu ONG-urile (Cantina de Ajutor Social; Creşa; Asistenţa medicala şcolară şi comunitară);

    6. Compartiment  Economico-financiar, achiziții și administrativ;;

    7. Compartiment Juridic și resurse umane;

    8. Compartiment Registratură, relații cu publicul, evaluare inițială și analiză statistică.


Prin Direcția de Asistență Socială Caransebeș se oferă beneficii și servicii sociale în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.


Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.


Principalele tipuri de beneficii de asistență socială sunt:

1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială:

    • Ajutorul social;

    • Ajutorul  pentru încălzirea locuinței;

    • Alocaţia pentru susţinerea familiei;

    • Ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat;

    • Sprijin educațional.

 

2. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor:

    • Alocaţia de stat pentru copii;

    • Alocaţia de plasament;

    • Indemnizaţia pentru creşterea copilului;

    • Stimulentul de inserţie;

 

3. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale:

    • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;

    • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav ;

    • Legitimatie card-parcare.

 

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de condiţiile de eligibilitate, se clasifică astfel:

a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;

b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;

c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.

  

În funcție de opțiunea solicitantului, beneficiile de asistență socială se plătesc prin următoarele modalități:

    • Mandat poştal;

    • Cont bancar deschis la una  din unităţile bancare care au incheiate  convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului.


Cum se obțin beneficiile de asistență socială

 

Modalitate de obținere beneficii de asistență socială

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru  acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș, din str. Teiușului, nr.24.

 

Alocaţia de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993


Acte necesare dosar (în copie):

– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului;

– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;

– actul de identitate al reprezentantului legal;

– documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz;

– dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

-Acord prelucrare date personale.


Programul national de protectie sociala ,,Bani liceu,,

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august, 2018), este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie, tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit prevăzut mai sus. 

- cerere prin care solicita efectuarea anchetei sociale privind sprijinul „bani de liceu”;

- copie dosar depus la unitatea de învățământ


Stimulent educational- tichete de gradinita


Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

    • copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii Educaţiei nr.1/2011

    • venitul lunar pe membru de familie sa fie de cel mult 284 de lei (de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o singura persoana (142 LEI X 2). 

    • beneficiaza copiii din familiile defavorizate, formate din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna. Totodata, aceleasi beneficii pot fi acordate si copiilor aflati in intretinerea unei persoane singure, prin care se intelege persoana aflata in una dintre urmatoarele situatii:

-este necasatorita; 

-este vaduva; 

-este divortata; 

-are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca; 

-are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o -pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor; 

-nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prezentate mai sus; 

-a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi -copii si se afla in una dintre situatiile amintite anterior. 

-este considerata familie si situatia in care cei doi parteneri nu sunt casatoriti, dar au copii impreuna sau copii ai unuia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

    • acordarea tichetelor sociale va fi conditionata de frecventa regulata la gradinita a copiilor, evidenta in acest sens urmand a fi tinuta de educatori,cu exceptia absentelor motivate, ce pot fi de doua feluri:

-absente medicale – motivate, pentru care parintii trebuie sa aduca scutiri medicale corespunzatoare perioadei in care copiii au lipsit; 

-invoiri – cei mici pot fi invoiti de parinti maximum trei zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice. 

Pentru a primi tichetele sociale, absentele copiilor, fie ele si motivate, nu trebuie sa depaseasca 50% din totalul zilelor de gradinita. Doar in caz exceptional, o singura data intr-un an scolar, copiii vor putea beneficia de tichete sociale si daca in luna monitorizata au lipsit mai mult de jumatate din zilele de gradinita, din motive medicale.

    • tichetele sociale vor putea fi folosite pentru achizitionarea produselor alimentare si/sau de igiena, a produselor de imbracaminte si a rechizitelor.Actul normativ interzice transformarea tichetelor in bani si utilizarea acestora pentru achizitionarea bauturilor alcoolice sau a tigarilor. Cei care vor incalca aceste reguli nu vor mai fi sprijiniti, iar titularul dreptului va trebui sa returneze banii autoritatilor.

    • dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.

-Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie.


Acte necesare dosar (în copie):


a)certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;

b)certificatul de căsătorie şi CI/BI/CR pentru parunţi/reprezentanti legali ai copilului;

c)hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei/delegare autoritate părintească/tutelă/curatelă, potrivit legii;

d)hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

e)dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituirea tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

f)hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

g)hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

h)după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

    • Adeverinţă care atestă înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.

    • Acte doveditoare cu privire la regimul juridic al locuinţei.


Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, acordată în baza OUG nr.111/2010

Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, se acordă pe bază de cerere  însoţită de actele doveditoare.


Acte necesare dosar (în copie):

– cerere tip

– actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificat de naştere copil;

– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul;

– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului;

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi;

– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul);

– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

-Acord prelucrare date personale.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.

Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.

Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului sau în stimulent de inserție, cu excepția cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizație sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.

Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuți după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinți.

 

Ajutorul social, acordat în baza Legii nr. 416/2001

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

–  actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;

– adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

-venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

-Acord prelucrare date personale.

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

 

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

Acte necesare dosar (în copie): 


-Cărțile de identitate ale tuturor membrilor familiei;

-Certificatele de naștere ale copiilor;

-Certificatul de căsătorie;

-Sentința judecătorească rămasă definitivă de divorț sau de plasare a minorului/minorilor la unul dintre părinți, hotărâre de încredințare sau plasament familial, dispoziție de instituire a tutelei etc.

-Adeverință elev; 

-Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei: adeverință de salariu cu venitul „în mână”+valoarea tichetelor (dacă există), cupon de pensie (bătrânețe, boală, urmaș, întreținere etc), cupon de șomaj, cupon indemnizație de handicap;

-Adeverință de la ANAF din care să rezulte veniturile impozabile (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere);

-Adeverință eliberată de Direcția Taxe și Impozite cu privire la bunurile mobile și imobile aflate în proprietate (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere);

-Dacă familia deține un autoturism, la dosar se atașează și o copie după talon.

-Adeverința eliberată de Biroul Agricol cu privire la terenurile intravilane și extravilane aflate în proprietate (pentru ambii părinți și copii majori aflați în întreținere);

-Cererea-declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia

-Extras de cont-pentru cei ce solicită virarea banilor în cont.

-Acord prelucrare date personale.

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza OUG nr. 70/2011

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Acte necesare dosar (în copie):

1. Cererea și declarația pe propria răspundere, completată integral, fără ștersături și adăugiri;

2. Actele de identitate ale membrilor familiei: carte de identitate, buletin, copie xerox și original;

3. Certificatul de naștere pentru copii cu vârsta sub 14 ani, copie xerox și original;

4. Acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii: adeverință salariu net + tichete de masă, cupon pensie, cupon șomaj, cupon indemnizație persoană cu handicap, cupon alocație de plasament, etc., după caz;

5.Adeverință eliberată de asociația de proprietari din care să rezulte numărul membrilor luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței, numele și prenumele acestora;

6. O factură recentă de la salubritate sau apă, din care să rezulte numărul membrilor de familie pentru care plătesc utilitățile – pentru solicitanții care locuiesc la casă;

7. Certificat fiscal - eliberat de Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, pentru fiecare dintre membrii majori ai familiei;

8. Viza Registrului Agricol din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș (sau adeverința dacă familia deține terenuri sau animale);

9. Copie după actul de proprietate sau contractul de închiriere al locuinței;

10. Împuternicire notarială a titularului/proprietarului locuinței pentru beneficiarul ajutorului de încălzire (unde este cazul);

11. Acte doveditoare privind locuințe sau bunuri deținute în alte unități administrativ teritoriale;

12.Copie certificat înmatriculare mașină;

13. Ultima factură de energie electrică, gaze naturale, după caz; (pentru lemne nu se prezintă nici o factură);

14. Persoanele care au viza de reședință pe raza municipiului Caransebeș, trebuie să prezinte acte doveditoare privind terenurile și clădirile deținute în localitatea de domiciliu (certificat fiscal și adeverință de la biroul agricol);

15. Hotărâre definitivă de încuviințare a adopției sau plasamentul familial al minorului;

16. Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.


Sprijin educational - tichete sociale, acordate în baza OUG 133/2020:


Alocaţia se acordă pe bază de cerere, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei și veniturile acesteia, astfel pentru preșcolarii aflați în intervalul de vârstă 3 – 6 ani, venitul lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească 284 lei, iar pentru elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, venitul lunar pe membru de familie poate fi de maximum jumătate din salariul de bază minimbrut pe țară.

Acte necesare dosar (în copie): 

- copie act de identitate solicitant;

- copie act de identitate al soțului/soției (după caz);

- copie certificat de naștere copil/copii;

- copie certificat de căsătorie părinți (după caz) ;

- copie certificat de deces părinte (unde este cazul)

- dovada înscrierii la grădiniță/școală;

- copie document din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei reprezentate;

- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

- hotărârea judecătorească rămasă definitivă de divorț sau plasare a minorului, hotărâre de încredinșare sau plasament familial, dispoziție de instituire a tutelei, etc.

Alte documente (după caz)


 Încadrarea/prelungirea certificatului de handicap (adulti)


Ancheta sociala pentru incadrarea in grad de handicap, se realizează pe baza cerererii, iar încadrarea în grad de handicap se realizează prin hotarare a Comisiei de Evaluarea a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC Caras-Severin.


      -     Cerere tip

    • Copie act de identitate 

    • Copie vechiul certificat de încadrare în grad de handicap

    • Referat medicalde la medicul specialist-copie

    • Scrisoare medicala de la medicul de familie -copie

    • Cupon pensie -copie

    • Acord prelucrare date cu caracter personal


 Încadrarea/prelungirea certificatului de handicap (pentru minori)


Ancheta sociala pentru incadrarea in grad de handicap, se realizează pe baza cerererii, depusa de reprezentantul legal al minorului, iar încadrarea în grad de handicap se realizează prin hotarare a Comisiei pentru Protecția Copilului cadrul DGASPC Caras-Severin. 


       -    Cerere tip

    • Copie act de identitate copil

    • Copie acte identitate părinți, reprezentant legal

    • Copie hotărâre instanță/hotărâre a comisie pentru protecția copilului

    • Copie fișă medicală sintetică de la medicul de familie

    • Copie certificat medical de la medicul specialist

    • Copie fișă de evaluare psihologică

    • Copie fișă psihopedagogică

    • Copie vechiul certificat de încadrare în grad de handicap

    • Acord prelucrare date cu caracter personal                          Legitimatie -card parcare, - persoane cu handicap.


Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 


Acte necesare:

      -cerere tip

      -copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate; 

      -copie a actului de identitate al solicitantului; 

      -2 poze 30 x 40 mm, recente; 

      -cardul-legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.

      

      Scutire de la plata tarifului de  utilizare a retelelor de drumuri naționale.

În conformitate cu Legea nr. 193/2015, care a  modificat art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, scutirea de plata a rovinietei se poate face in situatia in care proprietarul sau  coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap, precum si in cazul in care proprietarul autoturismului este asistentul personal sau insotitorul  persoanei cu handicap grav.

Acte necesare:

      -cerere tip 

      -copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap 

      -copia certificatului de incadrare in grad de handicap 

      -copia cartii de identitate și a talonului autoturimului 


Tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate în baza OUG 115/2020:

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se acordă în baza OUG 115/2020, din sursa de finanțare POAD 2014-2020. Destinatarii finali ai tichetelor sunt pensionarii cu vârsta de peste 75 de ani care beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari în valoare de 800 lei.

Valoarea lunară a tichetelor este de 180 lei și acestea se pot utiliza numai la unitățile afiliate transmise de către instituția prefectului.


Măști de protecție

Potrivit OUG 78/2020, un număr de 50 de măști, aferente unei perioade de 2 luni se acordă anumitor categorii de beneficiari. Actul normativ a fost înlocuit de Legea nr. 146/2020 care prevede un număr de 30 de măști lunar pentru aceleași categorii de beneficiari, acestea fiind:

-beneficiarii de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001;

-beneficiarii de ASF în baza Legii nr. 277/2010;

-pensionarii ai căror drepturi bănești nu depășesc 1000 lei/lună;

-persoanele cu handicap care realizează venituri exclusive din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea 448/2006.


Serviciile sociale din cadrul Direcțieie de Asistență Socială Caransebeș:

Informatii privind  organizarea Cantinei de Ajutor Social, conditiile de admitere, drepturile si obligatiile beneficiarilor, etc.


    • Serviciul social „Cantina de ajutor Social", cod serviciu social 8899 CPDH-I, functioneaza ca si compartiment in cadrul furnizorul Directia de Asistenta Sociala Caransebes acreditat conform Certificatului de acreditare seria  AF Nr. 004095/ 18.05.2018,  fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul Caransebes, str. Tribunalului, nr. 2, judeţul Caras-Severin.

    • Cantina de ajutor Social ofera servicii sociale gratuite sau contra cost, conform Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.

    • Cantina asigura prepararea si distribuirea a 2 mese/zi-pranz(hrana calda) si cina(hrana rece), in limita alocatiei de hrana prevazuta de legislatia in vigoare.-12lei/zi/persoana.

      

       In conformitate cu prevederile Legii 207/1998, beneficiarii serviciilor sociale acordate prin „Cantina de ajutor Social" sunt:


    • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

    • tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevazută la lit." a";

    • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social şi care provin din familii dezorganizate;

    • pensionarii;

    • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

    • invalizii şi bolnavii cronici;

    • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

      

      Condiţiile de acces/admitere în cantină sunt următoarele:


    • acte necesare:

- acte de identitate, copie şi original (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toţi membrii familiei, certificat de căsătorie, de deces (unde este cazul), sentinţa de divorţ (unde este cazul);

- adeverinţa de elev cu menţiunea dacă primeşte bursă sau bani pentru liceu şi cuantumul acestora;

     -adeverinţă de venituri (adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, adeverinţă de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de şomaj, cupon de ajutor social, cupon alocaţie de stat pentru copii) pe luna anterioară depunerii dosarului, după caz declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului, în original;

       -hotărâre de plasament/încredinţare copie şi original;

       -certificat şi hotărâre de încadrare într-un grad de invaliditate/handicap, copie;

       -adeverinţă de la medicul de familie pentru toţi membrii adulţi ai familiei din care să rezulte starea de sănătate (istoricul bolilor) şi că nu suferă de boli contagioase;

       -se completează o cerere pentru acordarea porţiilor de hrana;

Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se propune prin ancheta socială care se efectuează la domiciliul solicitantului.

Cererea de acordare/respingere se aprobă prin dispoziţia primarului, în baza anchetei sociale.

Criteriile de eligibilitate:

    • Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite în baza Legii 208/1997.

    •  Serviciile sociale se prestează gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului mediu net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.

    • Procedura prin care se întocmeşte documentaţia pentru beneficiarii cantinei de ajutor social, precum şi condiţiile în care poate fi accesat acest serviciu este cuprinsă în Procedura operaţională a Cantinei de Ajutor.

    • Contractul de furnizare servicii se încheie între cantină/furnizorul acesteia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul său legal ori reprezentantul legal al familiei.

    • Modelul contractului de furnizare servicii este stabilit de cantină/furnizorul acesteia, în baza modelului reglementat prin ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi în funcţie de condiţiile prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi procedura proprie de admitere.

    • Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

    • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculate pe aceeaşi perioadă.


 Condiţii de încetare a serviciilor:

    • neprezentarea timp de 3 zile consecutiv pentru ridicarea porţiei de hrană, atrage dupa sine sistarea  acordarii porţiilor de hrană;

    • dacă se constată modificări care duc la încetarea porţiilor de hrană, se efectuează anchetă socială (dacă e cazul) şi se propune încetarea dreptului prin dispoziţia primarului;

    • neachitarea contravalorii meselor până în data de 31 a fiecarei luni pentru luna urmatoare at

       comercializarea de către beneficiari a produsele primite ca porţie de hrană de la Cantina de Ajutor Social.

    • încălcarea prevederilor prezentului regulament de organizare şi funcţionare nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate;

    • în situaţiile prevăzute de Ordinului nr. 2126/2014 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind cantina socială şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.

        Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Cantina de ajutor Social au următoarele drepturi:

    • să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

    • să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

    • să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

    • să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

    • să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

    • să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

    • să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în ,,Cantina de ajutor Social"  au următoarele obligaţii:

    • să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,

medicală şi economică;

    • să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

    • să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

    • să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

    • să respecte prevederile prezentului regulament.

    • sa presteze pentru portiile de mancare primite actiuni si lucrari de interes local aprobate anual prin Hotarare a Consiliului Local.

      

Alte obligaţii pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social:

    • Beneficiarii cantinei de ajutor social sunt obligaţi să respecte intervalul orar 11.30-14.30 între care se distribuie hrana la cantina de ajutor social;

    • Beneficiarii cantinei sunt obligaţi să vină personal pentru a-şi ridica hrana ;

    • Beneficiarii cantinei sunt obligaţi să anunţe personal sau telefonic, imediat orice motiv ce îl impiedică să ridice masa în ziua în curs sau în cele viitoare ; hrana neridicată neprezentarea până la ora 14.30 decade persoana în cauză din dreptul de a ridica hrană în ziua respectivă, hrana neridicată se stornează în magazie pe bază de proces verbal iar produsele perisabile se distrug;

    •  Beneficiarii au obligaţia de a anunţa personalul cantinei dacă situaţia lor familială  suferă  vreo  modificare  sau  alte  situaţii  care  pot influenţa situaţia materială/financiară;

    • Beneficiarii au obligaţia de a menţine ordinea şi disciplina în cadrul cantinei, fiind interzisă folosirea unui limbaj neadecvat;

    •  Beneficiarii cantinei au obligaţia de a se abţine de la orice faptă care ar prejudicia cantina şi angajaţii acestora;

    • Beneficiarilor le este interzis accesul în cadrul cantinei sub influenţa băuturilor alcoolice;

    • Este interzis fumatul în incinta cantinei.


Actualizat in - 03.03.2023, la ora 08:56.