REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
al Bibliotecii Municipale „MIHAIL HALICI”
Caransebeş

 

Art. 1

(1) Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Municipale „MIHAIL HALICI” Caransebeş, bibliotecă publică, denumită în continuare Biblioteca Municipală Caransebeş aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Local Caransebeş şi sub autoritatea de specialitate a Ministerului Culturii;

(2) În înţelesul prezentului regulament se consideră:

a) bibliotecă - instituţia specializată s cărui scop este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; în cadrul societăţii informaţionale, biblioteca are rol de importanţă strategică;

b) biblioteca publică - biblioteca de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii locale, asigurând egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.

c) utilizator - orice persoană care beneficiază de serviciile bibliotecii.

Art. 2

(1) După forma de constituire şi administrare a patrimoniului Biblioteca Municipală Caransebeş este de drept public, accesul la colecţiile şi bazele de date fiind gratuit.

(2) Biblioteca de drept public se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi funcţionează potrivit Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Local Caransebeş.

Art. 3 - După forma de organizare, Biblioteca Municipală Caransebeş este fără personalitate juridică.

Art. 4 - După gradul de acces la colecţii şi servicii, Biblioteca Municipală Caransebeş este cu acces nelimitat.

Art. 5 - După structura colecţiilor, Biblioteca Municipală Caransebeş este enciclopedică.

Art. 6

(1) În sensul prezentului regulament, Biblioteca Municipală Caransebeş îndeplineşte funcţii culturale şi educaţional-ştiinţifice, asigurând accesul liber şi fără nici o discriminare al membrilor comunităţii la informaţie.

(2) Biblioteca Municipală Caransebeş constituie, organizează şi dezvoltă colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice şi alte documente grafice şi audiovizuale, precum şi alte materiale purtătoare de informaţii.

Art. 7 - Biblioteca Municipală Caransebeş funcţionează ca instituţie bugetară, deservită de bibliotecari cu normă întreagă.

Art. 8

(1) Pentru organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Municipale Caransebeş, Consiliul Local Caransebeş asigură baza materială şi resursele financiare necesare, potrivit responsabilităţilor ce îi revin prin lege.

(2) Biblioteca Municipală Caransebeş poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte resurse legale de venituri.

(3) Coordonarea metodologică a Bibliotecii Municipale Caransebeş se asigură de către Ministerul Culturii şi Cultelor, Biblioteca Naţională a României, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Cultural şi Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Reşiţa.

CAP. 2

Colecţiile bibliotecii

 

Art. 9

(1) Colecţiile Bibliotecii Municipale Caransebeş, organizate şi dezvoltate permanent prin achiziţii, donaţii, schimb şi alte surse, împreună cu colecţiile constituite istoric sunt formate din: cărţi, periodice, documente istorice, corespondenţă, fascicole din cărţi sau periodice, calendare, almanahuri, partituri, reproduceri de artă (albume), atlase, hărţi, produse soft-ware, înregistrări multimedia (discuri, diafilme, diapozitive, caste audio şi video, CD şi CD-ROM) şi alte categorii de documente indiferent de suportul material.

(2) Biblioteca Municipală Caransebeş poate deţine documente din categoria celor care fac parte din fondul arhivistic naţional, dacă acestea provin din donaţii sau dacă sunt achiziţionate ca fiind absolut necesare în activitatea bibliotecii, cu aprobarea Arhivelor Naţionale, în condiţiile legii.

(3) De asemenea, Biblioteca Municipală Caransebeş poate deţine, cu respectarea legislaţiei specifice, şi bunuri care sunt clasate sau pot fi clasate în patrimoniul naţional mobil.

Art. 10

În funcţie de valoarea culturală şi de diversitatea lor, colecţiile se structurează astfel:

a) colecţiile de bază sunt conservate şi destinate utilizării numai în spaţii special amenajate la sediul bibliotecii şi se constituie din:

- cel puţin un exemplar din cărţile, periodicele şi celelalte documente grafice şi audiovizuale, din producţia editorială curentă şi retrospectivă, românească şi străină;

- colecţiile de bunuri clasate sau care pot fi clasate în patrimoniul naţional;

b) colecţiile uzuale sunt destinate studiului în bibliotecă şi împrumutului la domiciliul utilizatorilor şi sunt constituite din cărţi şi din alte documente grafice şi audiovizuale din producţia editorială curentă românească şi străină, în raport cu cerinţele colectivităţii deservite, cu specificul şi cu resursele fiecărui tip de bibliotecă.

Art. 11

În funcţie de dimensiunile lor şi de spaţiul existent, colecţiile se pot organiza astfel:

- colecţii de bază: pe depozite speciale, după criterii privind formatul sau tematica;

- colecţii uzuale: pe secţii şi filiale, fixe şi mobile, în spaţii cu acces liber la raft, după criteriul sistematic-alfabetic şi pe grupe tematice, cu respectarea particularităţilor de vârstă ale utilizatorilor.

Art. 12

(1) Normele de consultare a colecţiilor se stabilesc de către conducerea bibliotecilor, în conformitate cu normativele în vigoare şi cu gradul de solicitare a documentului respectiv.

Art. 13

(1) Biblioteca Municipală Caransebeş poate constitui colecţii de bază, în principal din lucrări de interes local, de referinţă, dintre cele care sunt clasate sau pot fi clasate în patrimoniul cultural naţional, materiale audiovizuale, colecţii de periodice reprezentative pentru istoria locală, etc.

(2) Activitatea de achiziţie a Bibliotecii Municipale Caransebeş este axată în principal, pe constituirea colecţiilor uzuale.

Art. 14

(1) Documentele aflate în colecţiile Bibliotecii Municipale Caransebeş care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt mijloace fixe şi sunt evidenţiate în documente de inventar.

(2) Eliminarea documentelor din colecţii se aplică bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii.

(3) Evidenţa documentelor se face în sistem tradiţional (urmând să se treacă la un sistem informatizat) astfel:

a) evidenţa globală, prin registrul de mişcare a fondurilor (R.M.F.);

b) evidenţa individuală, prin registru de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit;

(4) Evidenţa individuală şi globală realizată în sistem informatizat va cuprinde descrierea completă, conform I.S.B.D.

(5) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar ei răspund material pentru lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală stabilit, potrivit legii.

(6) Documentele, bunurile culturale comune găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie al bibliotecii din anul precedent.

(7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsă la inventar se recuperează fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la preţul pieţei plus o penalizare de 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei naţionale a bibliotecilor.

(8) Biblioteca Municipală Caransebeş efectuează periodic inventarierea completă a cărţilor, o dată la 8 ani, întrucât fondul bibliotecii cuprinde peste 50.000 unităţi de bibliotecă.

(9) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale etc. conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţă a documentelor distruse.

(10) Biblioteca Municipală Caransebeş este obligată să îşi dezvolte periodic colecţiile de documente, prin achiziţionarea de titluri de producţie curentă.

(11) Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca Municipală Caransebeş din fonduri publice trebuie să fie de minimum 50 de documente la 1000 de locuitori.

Art. 15

(1) Colecţiile Bibliotecii Municipale Caransebeş se păstrează în depozite şi/sau în săli cu acces liber special amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice locale trebuie să controleze şi să asigure condiţii optime de păstrare a colecţiilor şi de acces la acestea.

CAP.3

Atribuţii şi activităţi specifice

 

Art. 16

(1) În calitatea ei de instituţie culturală, Biblioteca Municipală Caransebeş îndeplineşte următoarele atribuţii:

- colecţionează, dezvoltă, organizează, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice, documente grafice şi audiovizuale, precum şi alte materiale purtătoare de informaţii, în funcţie de dimensiunile şi structura socioprofesională a populaţiei din localitatea Caransebeş, de cerinţele reale şi potenţiale ale acesteia;

- întocmeşte cataloage şi alte instrumente de valorificare şi comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional şi informatizat, asigură servicii de informare bibliografică şi documentare de interes local şi după caz, de interes naţional şi internaţional;

- oferă utilizatorilor atât servicii pentru lectură, studiu, informare şi documentare la sediu şi secţii, cât şi de împrumut la domiciliu; serviciile realizate în bibliotecă, inclusiv împrumutul la domiciliu sunt gratuite;

- efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, bibliografii, studii şi cercetări în bibliologie, sociologia lecturii şi ştiinţa informării, acţionând pentru aplicarea în plan teoretic şi practic a cercetărilor proprii sau ale altor instituţii de profil;

- iniţiază, organizează sau participă la realizarea unor programe de cercetare şi cu caracter bibliografic, de valorificare a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală, de promovare a creaţiei ştiinţifice, tehnice şi cultural-artistice.

(2) Pentru unele activităţi, cum ar fi împrumutul bibliotecar de la instituţii din ţară şi din străinătate, activităţi bibliografice şi documentare complexe, executate la cererea unor persoane fizice sau juridice, copierea şi multiplicarea de documente etc. pot fi încasate plăţi în sumă echivalentă cu cheltuielile efectuate, sume ce vor fi folosite conform legii.

Art. 17

(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 16, Biblioteca Municipală Caransebeş realizează acţiuni specifice prin care:

- completează curent şi retrospectiv colecţiile, prin achiziţii, abonamente, schimb, transfer, donaţii şi alte surse;

- asigură evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a colecţiilor şi a circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă -utilizator - bibliotecă;

- prelucrează biblioteconomic colecţiile, conform normelor tehnice de specialitate;

- organizează un sistem de cataloage, pe fişe sau în regim automatizat, compus în principal din: cataloage alfabetice şi sistematice pentru public, cataloage pe secţii sau pe tipuri de colecţii;

- elimină periodic din colecţiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, publicaţiile care nu au circulaţie către utilizatori sau care prezintă un grad avansat de uzură fizică;

- colecţiile de periodice curente, constituite anual, se păstrează cel puţin 3 ani în gestiunea Bibliotecii Municipale Caransebeş conform legislaţiei în vigoare, după care pot fi predate unităţilor abilitate să le preia şi să le valorifice;

- împrumută utilizatorilor, pentru studiu şi lectură la domiciliu, documente din fondul uzual, pe o perioadă de 14 zile, care poate fi prelungită, cu acordul bibliotecarilor, până la cel mult 30 de zile;

- asigură condiţii pentru studiu şi informare în săli de lectură, potrivit cerinţelor utilizatorilor şi specificului documentelor din colecţiile de bază;

- asigură, potrivit solicitărilor primite, împrumutul interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare;

- efectuează, în condiţiile legii, operaţiuni de recuperare fizică şi a contravalorii publicaţiilor degradate ori nerestituite de cititori;

- poate organiza activităţi de marketing şi publicitate, specifice bibliotecilor publice;

- efectuează operaţiuni de conservare, igienă şi patologie a cărţii şi a celorlalte documente.

(2) De asemenea, Biblioteca Municipală Caransebeş iniţiază şi dezvoltă programe speciale, prin care oferă informaţii de interes public pentru şi despre comunitatea locală şi europeană, organizează activităţi specifice de formare şi informare a utilizatorilor, de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor.

 

CAP.4

Personalul, conducerea, organizarea şi structura organizatorică a Bibliotecii Municipale Caransebeş

 

Art. 18

(1) Personalul Bibliotecii Municipale Caransebeş este structurat în: personal de conducere, de specialitate şi de întreţinere, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Criteriile de normare a personalului din Biblioteca Municipală Caransebeş, sunt prevăzute în anexa 2.

(3) Ocuparea posturilor fin Biblioteca Municipală Caransebeş se face prin concurs, organizat de către Consiliul Local Caransebeş. Din comisie face parte reprezentantul bibliotecii judeţene.

Art. 19 - Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Municipală Caransebeş stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu elaborate de către director, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.

Art. 20 - Promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din Biblioteca Municipală Caransebeş se realizează în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Art. 21 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului de specialitate din Biblioteca Municipală Caransebeş se asigură de către Ministerul Culturii prin Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură.

Art. 22

(1) Conducerea Bibliotecii Municipale Caransebeş şi ordonatorul principal de credite sunt obligaţi să asigure formarea profesională continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget.

Art. 23

(1) Personalul din Biblioteca Municipală Caransebeş care are în responsabilitate colecţii cu acces liber şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază conform Legii Bibliotecilor nr. 334 publicată în Monitorul Oficial nr. 422 din 18 iunie 2002 de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cauze în care pagubele au fost provocate din riscul minimal al serviciului.

(2) Personalul din Biblioteca Municipală Caransebeş care lucrează în depozite de carte şi care asigură servicii de împrumut pentru domiciliu în condiţii periculoase sau vătămătoare beneficiază de un spor până la 15% din salariul de bază al angajatului, conform Legii Bibliotecilor nr. 334 republicată în Monitorul Oficial nr. 132 din 18 februarie 2005. Acordarea procentului se face pe baza unei expertize sanitare efectuată de C.T. Caransebeş.

(3) Personalul cu o vechime neîntreruptă de 10 ani în oricare dintre bibliotecile de drept public beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.

(4) Personalul din biblioteci beneficiază pentru suprasolicitare neuropsihică, de un spor de 5% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru fiecare treaptă/gradaţie profesională deţinută.

Personalul din Biblioteca Municipală Caransebeş beneficiază de distincţii şi premii în condiţiile legii, la recomandarea conducerii bibliotecii.

Art. 24 - Conducerea Bibliotecii Municipale Caransebeş este asigurată de către directorul bibliotecii care beneficiază de indemnizaţie de conducere.

Art. 25 - Angajarea şi desfacerea contractului de muncă se fac, în cazul directorului Bibliotecii Municipale Caransebeş de către Consiliul Local Caransebeş cu avizul de specialitate al conducerii Bibliotecii Judeţene şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 26 - Pentru Biblioteca Municipală Caransebeş organigrama şi statul de funcţii se aprobă de către Consiliul Local Caransebeş.

Art. 27 - Directorul bibliotecii răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii pe baza organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, elaborate în condiţiile legii şi avizate de către autorităţile tutelare şi de biblioteca cu rol de coordonare metodologică.

Art. 28

(1) Directorul bibliotecii propune proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Consiliului Local Caransebeş.

(2) Angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor şi celelalte operaţiuni financiar-contabile privind execuţia bugetară se efectuează de către Consiliul Local Caransebeş sub a cărui autoritate funcţionează Biblioteca Municipală Caransebeş.

Art. 29

(1) Activitatea Bibliotecii Municipale Caransebeş se desfăşoară pe bază de program anual şi proiecte culturale pe termen mediu şi lung.

(2) Proiectele programelor anuale de activitate sunt elaborate de către directorul bibliotecii şi sunt supuse spre aprobare Consiliului Local Caransebeş, până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs pentru anul următor. Directorul asigură organizarea activităţii pe baza acestor programe anuale şi răspunde de executarea lor.

Art. 30 - Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Municipală Caransebeş se stabilesc de Consiliul Local Caransebeş la propunerea directorului, conform fişelor postului.

Art. 31

(1) La angajarea personalului Bibliotecii Municipale Caransebeş se va urmări, cu prioritate încadrarea, în condiţiile legii, a bibliotecarilor cu studii superioare de specialitate de nivel universitar sau de scurtă durată, cu studii postliceale şi liceale de specialitate.

(2) Pot fi încadraţi ca bibliotecari şi absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior sau ai unor licee de altă specialitate, cu condiţia perfecţionării şi atestării lor prin cursuri sau alte forme de învăţământ profesional potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

(4) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut, conform O.U.G. nr. 191 publicată în Monitorul Oficial nr. 951 din 24.12.2002.

CAP. 5

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

 

Art. 32

(1) Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Bibliotecii Municipale Caransebeş se face în conformitate cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare a acesteia, elaborat în corelaţie cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

(2) Pentru a facilita accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile oferite, Biblioteca Municipală Caransebeş întocmeşte cataloage, elaborează bibliografii, organizează secţii, consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă, precum şi alte servicii.

(3) Poate deveni cititor cu drepturi depline al Bibliotecii Municipale Caransebeş orice cetăţean cu domiciliul stabil în Caransebeş şi satele din împrejurimi.

(4) Pentru dobândirea calităţii de cititor, la înscriere fiecare cetăţean trebuie să prezinte buletinul/cartea de identitate; pentru copiii cu vârstă de până la 14 ani, la înscriere la Biblioteca Municipală Caransebeş datele se vor lua de pe buletinul/cartea de identitate a unuia dintre părinţi.

(5) Fiecare cititor poate împrumuta la domiciliu cel mult 3 cărţi; mai puţin cititorii noi înscrişi care pot împrumuta maxim 2 cărţi la primele 3 împrumuturi.

(6) Colecţiile constituite în fondul de referinţă, precum şi documentele aflate într-un singur exemplar se consultă numai la sala de lectură a bibliotecii.

(7) La schimbarea domiciliului, cititorul este obligat să comunice Bibliotecii Municipale Caransebeş în termen de 10 zile noua adresă.

Art. 33

(1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual până la 50% din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

(2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

(3) În cazul nerestituirii la termen a documentelor de bibliotecă, cititorul va fi somat în scris de 2 ori, după care se va proceda la întocmirea unui proces verbal de contravenţie, recuperarea cărţilor şi aplicarea amenzilor aferente prin Serviciul Contabilitate Caransebeş.

(4) Încălcarea de către utilizatori a obligaţiilor ce le revin atrage după sine retragerea calităţii de cititor al Bibliotecii Municipale Caransebeş.

(5) Sancţiunile menţionate la alin. (1) şi (2) se stabilesc şi se fac publice la începutul anului de către conducerea bibliotecii.

(6) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor.

CAP. 6

Dispoziţii finale

 

Art. 34 - Biblioteca Municipală Caransebeş dispune de autonomie administrativă şi profesională în raport cu autoritatea tutelară constând în:

a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase;

b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;

c) stabilirea şi utilizarea resurselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de autorităţile tutelare;

e) participarea la reuniunile internaţionale de specialitate sau la consorţiile bibliotecare şi la asociaţiile internaţionale la care sunt membre, achitând cotizaţiile şi taxele aferente.

Art. 35

(1) Susţinerea financiară şi logistică a Bibliotecii Municipale Caransebeş se poate realiza şi din alte venituri provenite de la utilizatori, din tarife stabilite anual de conducerea bibliotecii, cu acordul Direcţiei Economice Caransebeş, pentru servicii speciale şi din contravaloarea taxelor poştale pentru împrumutul bibliotecar intern şi internaţional.

(2) Fondul constituit se utilizează pentru construirea, amenajarea şi dezvoltarea spaţiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea şi dotarea cu documente şi echipamente specifice.

(3) Disponibilul financiar provenit din aceste sume la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceiaşi destinaţie.

Art. 36

(1) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează Biblioteca Municipală Caransebeş se poate face numai în cazul asigurării unor sedii care respectă standardele optime de funcţionare, conform Legii Bibliotecilor nr. 334 publicată în Monitorul Oficial nr. 422 din 18 iunie 2002.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile locale au obligaţia să asigure continuitatea neîntreruptă a activităţii Bibliotecii Municipale Caransebeş.

(3) Biblioteca Municipală Caransebeş trimite câte un exemplar din programe, proiecte, precum şi rapoarte statistice anuale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Reşiţa şi Consiliului Local Caransebeş în termen de 15 zile de la încheierea anului.

Art. 37 - Programul de funcţionare pentru public al Bibliotecii Municipale Caransebeş este următorul:

- 50 de ore săptămânal, pe parcursul a 5 zile, conform orarului:

Luni - Vineri

08.00 - 18.00

Pentru acoperirea intervalului se vor organiza schimburi după cum urmează:

08.00 - 12.00 , 13.00-17.00 şi 10.00 - 18.00

Personalul de specialitate şi administrativ din biblioteci, care lucrează pentru efectuarea serviciului lecturii publice, potrivit programului stabilit de conducerea instituţiei, în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi în zilele de sărbătoare legală, beneficiază de un spor de 100% pentru timpul de lucru efectuat, precum şi de asigurarea repausului legal.

Art. 38 - Anexa 1 face parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

 

ANEXA 1

 

La Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Municipale Caransebeş

 

 

NOMENCLATORUL

Funcţiilor de conducere şi al personalului de specialitate şi de execuţie din Biblioteca Municipală Caransebeş

 

1. Funcţii de conducere

- director (1 post)

2. Funcţii de execuţie de specialitate*

- bibliotecar (3 posturi)

3. Funcţii de execuţie din activitatea de întreţinere

- mânuitor carte (1 post)

 

FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI

Nr. crt.

FUNCŢIA

NIVELUL STUDIILOR

 

 

 

1.

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionaleConservator, bibliograf, bibliotecar

gradul I A

gradul I

Gradul II

Debutant

S

 

 

2.

Conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivistgradul I

gradul II

gradul III

debutant

S.S.D.

 

 

 

3.

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale:Conservator, trezorier, gestionar, custode sală

treapta I

treapta II

treapta III

debutant

 

 

M

4.

Bibliotecartreapta I A

treapta I

treapta II

debutant

M

5.

Supraveghetor, mânuitor carte

M; G

  • În situaţii justificate se pot folosi şi funcţii specifice altor domenii de activitate, cu aprobarea Consiliului Local Caransebeş (referent cultural, conservator, mânuitor carte, programator, inginer de sistem, informatician, sociolog, paznic ş.a).

 

ÎNTOCMIT,
Director,
Prof. Mircea MOSCOVICI