Raport de activitate

 - Conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, raportul periodic de activitate al autorităţilor publice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. -

La elaborarea actului, respectaţi modelul din Anexa 6 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/2002 !
Elementele standard pe care trebuie să le conţină raportul, conform modelului:

  1. misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
  2. indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
  3. scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice;
  4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
  5. nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
  6. propuneri pentru remedierea deficienţelor.