BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ESTE ABONATĂ LA URMĂTOARELE PUBLICAŢII :

 • 24 DE O R E
 • S U D - V E S T U L
 • T I M P U L
 • M O N I T O R U L D E C A R A N S E B E Ş
 • J U R N A L U L N A Ţ I O N A L
 • A D E V Ă R U L
 • G Â N D U L
 • A G E N D A
 • R O M Â N I A L I T E R A R Ă
 • I D E I ÎN D I A L O G
 • B I B L I O T E C A
 • R E V I S T A 22
 • H I S T O R I A
 • N A T I O N A L G E O G R A P H I C
 • P R A C T I C Î N B U C Ă T Ă R I E
 • G R Ă D I N A M E A D E V I S
 • V A C A N Ţ E & C Ă L Ă T O R I I
 • A V E N T U R I L A P E S C U I T
 • M A M I
 • C E S E Î N T Â M P L Ă D O C T O R E ?
 • R E F L E X
 • I N T E R F E R E N Ţ E
 • B O C Ş A C U L T U R A L Ă