Anunț public privind decizia etapei de incadrare

Municipiul Caransebeș titular al proiectului „Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caras-Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș”, propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, pe străzile Romanilor, Cetății, Traian Doda, Potocului, Cpt. Iancu Temeș, Poiana, Traian și Gării.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni - joi, intre orele 9.00 - 15.00 și vineri, intre orele 9.00 - 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmcs.anpm.ro. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observalii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Caransebeș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acorului de mediu pentru proiectul „Modernizare și extindere trotuare în municipiul Caransebeș”, propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, pe străzile Romanilor, Cetății, Traian Doda, Potocului, Cpt. Iancu Temeș, Poiana, Traian și Gării.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73 și la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr. 1, Caransebeș, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 09:00-15:00/13:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255/223053, fax 0255/226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro.

ANUNȚ RESTITUIRE SUME LEGEA 257/2022
     
 Conform Articolului 2 din Legea 257/2022: Sumele de bani achitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022, se restituie la cererea contravenientului depusă la organul fiscal de executare competent în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului prevăzut la art. 3.
ORDINUL MINISTERULUI DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI nr. 1.620 a intrat în vigoare la data de  16 august 2022, prin urmare termenul limită de 90 de zile prevăzut, a fost 14.11.2022 inclusiv!
 ANUNT IMPORTANT
În urma sentintei civile definitive și a procesului verbal încheiat de Comisia de delimitare amiabila a limitelor administrativ teritoriale între UAT Caransebeș și UAT Paltiniș, comisie numită de către Prefectul Județului Caraș-Severin, s-au înscris în baza națională de date a Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara noile limite administrative intre UAT municipiul Caransebes si UAT comuna Paltinis.
Anexat este afisat in format PDF noua limita intre municipiul Caransebes si comuna Platinis, pentru a putea fi consultata, in care este reprezentat faptul ca blocurile MAPN dar si drumul catre Triaj si blocurile din Triaj sunt trecute pe teritoriul UAT municipiul Caransebeș  


ANUNȚ

          Având în vedere Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un  sistem individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul a sistemul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.     
          Persoanele fizice și juridice care au construit în curți fose septice ecologice, sisteme cu mini-stații de epurare sau toalete cu bazin vidanjabil au obligația, conform art. 11 alin. (2) din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 să se înregistreze până la finalul lunii noiembrie 2022 în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate și să informeze Primăria Municipiului Caransebes.
         Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul UAT Municipiul Caransebes se poate descărca de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Caransebes la adresa www.primaria-caransebes.ro , sau se poate găsi în format tipărit la sediul Primăriei municipiului Caransebes - Serviciul Patrimoniu si Protectia Mediului, parter. După completare, acestea,  se vor depune la Registratura Municipiului Caransebes sau pe adresa de e-mail primaria.caransebes@gmail.com.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
        În conformitate cu prevederile art.23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea  de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin(1) și (2) și art. 15. alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei

COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUIAnunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

MUNICIPIUL CARANSEBEȘ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ - AMENAJAREA PISTELOR PT. BICICLETE, MODERNIZAREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT ÎN COMUN ȘI A INFRASTRUCTURII CONEXE”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, str. străzi din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin .
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul MUNICIPIULUI CARANSEBEȘ cu sediul în județul Caraș-Severin, municipiul Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr. 1, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9.00– 15.00/13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255/223053, fax 0255/226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Municipiul Caransebeș, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem integrat de mobilitate urbană durabilă în municipiul Caransebeș-Amenajarea pistelor pentru biciclete, modernizarea și optimizarea rețelei de transport în comun și a infrastructurii conexe” amplasat în localitatea Caransebeș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, tel. 0255/223053, fax 0255/226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro.
 •  
 •  Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea  în   data de  21 februarie  2022 ,  ora 15.00 ,   a procedurii de atribuire / licitaţie  a   locurilor  de parcare situate în parcarea amenajată pe str. Luță Ioviță, în fața bl.4   (nr.1-12 ),  pentru perioada cuprinsă între data licitației și  31.12.2024 .
 •       Procedura se organizează la Casa Municipală de Cultură ,,George Suru” ,   în baza prevederilor  H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018, modificată prin H.C.L. Caransebeş nr. 24/29.01.2021 . 
 •       La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul / reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării :bl. nr.4, sc.A și B -str.Luță Ioviță , fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •       În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 18.02.2022, orele 12.00, data limită , următoarele documente:
 • Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat;
 • Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de  închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;              
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă - copie ;
 • Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • Certificat de atestare fiscală.
 •       În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     
 •        Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12. 

 • Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea  în  data de 23 februarie 2022, ora 15.00, a procedurii de atribuire/licitaţie  a locurilor de parcare situate în parcarea amenajată în zona delimitată de bl. 3 str.L.Ioviță  și bl. 2 A  - str. Aleea Rapsodiei, pentru perioada cuprinsă între data licitației și  31.12.2024.
 •       Procedura se organizează la Casa Municipală de Cultură ,,George Suru”, în baza prevederilor H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018, modificată prin H.C.L. Caransebeş nr. 24/29.01.2021 . 
 •       La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul / reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării : bl. nr. 2A , bl. nr.4 C –  str. Aleea Rapsodiei și  bl.3, sc.A  - str.Luță Ioviță , fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •       În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 22.02.2022, orele 12.00,   data limită , următoarele documente:
 • Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat;
 • Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă – copie ;
 • Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • Certificat de atestare fiscală.
 •       În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     
 •        Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 

 •  
 • ANUNȚ IMPORTANT                                    
 •  
 • Având în vedere creșterea  ratei  de incidență a cazurilor COVID-19 și necesitatea respectării măsurilor pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic  stabilite prin normele legale în vigoare, procedurile de atribuire/licitație pentru locurile de parcare care urmau a se desfășura la sediul Primăriei municipiului Caransebeș se vor desfășura  la Casa Municipală  de Cultură ,, George Suru ” , cu respectarea datelor inițial stabilite, după cum urmează :
 • -  2 februarie 2022, ora 15 - str. Ardealului, nr. 109, în spatele bl.  nr. 1-2 şi pe str. G. Buitu,  bl. nr. 18 A-20;
 • -  3 februarie 2022, ora 15 - str. Aleea Trandafirilor (între  bl. nr. 1  şi bl. nr. 2);
 • -  7 februarie 2022, ora 15 - str. G. Buitu,  în spatele bl. nr. 6-8;
 • -  9 februarie 2022, ora 15 - str. G. Ivul, bl. nr. 7-9, str. G. Buitu, bl. nr. 14, sc. C;
 • - 14 februarie 2022, ora 15 - str. Pavel Chinezu nr. 1-3-5  și str. G. Buitu bl. 2-4;
 • - 16 februarie 2022, ora 15 - str. Şt. Velovan , bl. nr. 2-3-5 - str. G. Ivul , bl.nr. 6-8-10.

 •   Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr. 1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl. Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea procedurii de atribuire/licitaţie  a  locurilor de parcare  de reşedinţă (nr.1-27 ),  amenajate  între blocurile nr.1-3-5, str. Pavel Chinezu și bl. 2-4, str. G.Buitu, respectiv a locurilor de parcare  de reședință nr. 1-5  situate în lateralul bl.1 - str.G. Ivul, în data de  14 februarie  2022, ora 15.00.
 •         Procedura de atribuire se organizează la Casa Municipală de Cultură "George Suru",  în baza H.C.L. Caransebeş nr. 56/2018   de aprobare a  Regulamentului de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş, respectiv a Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024.  
 •          La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul/reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării (bl.nr. 1 , bl.nr.3 și bl.nr. 5  – str. P.Chinezu; bl.nr. 2 și bl. nr. 4 str. G. Buitu;  bl. nr. 1 și bl. nr. 2 , sc. A – str. G. Ivul), fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă), nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •         În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 11 februarie  2022, orele 1200,  data limită, următoarele documente:
 • - Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat;
 • - Documente privind domiciliul/reşedinţa (copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;  
 • - Copie dupa Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă ;
 • - Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul);
 • - Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • - Certificat de atestare fiscală  pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local.
 •            În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară, va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial, cu excepţia contractului de leasing.     
 •        Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 


 • Anunt
 • Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes in data de 28.01.2022
 • ANUNŢ
 •  
 •            Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea procedurii de atribuire / licitaţie  a  locurilor de parcare  de reşedinţă  amenajate în zona delimitată de bl. nr. 2, nr.3 şi nr.5 -str. Şt. Velovan și bl. nr.6, nr.8 şi nr.10-str. G. Ivul,  în data de  16 februarie  2022 ,  ora 1500 .
 •         Procedura de atribuire se organizează la Primăria municipiului Caransebeș,  în baza H.C.L. Caransebeş nr. 56/2018   de aprobare a  Regulamentului de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş, respectiv a Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024.  
 •          La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul/reședința / deţin un apartament în imobilele arondate parcării (  str. Şt. Velovan-  bl. nr. 2, nr.3 şi nr.5 ; str. G.Ivul - bl. nr.6, nr.8 şi nr.10; str.A.Secvens -bl. nr. 7 şi bl.nr.9.), fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •         În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 15 februarie  2022, orele 1200,  data limită, următoarele documente:
 • Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;
 • Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domi-ciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;  
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă (copie) ;
 • Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul);
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • Certificat de atestare fiscală  pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local.
 •            În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     
 •        Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 

 •  
 • ANUNŢ
 •  
 •              Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea  în   data de  03 februarie 2022,  ora 1500 ,   a procedurii de atribuire / licitaţie  a   locurilor  de parcare situate în parcarea amenajată pe str. Aleea Trandafirilor  (între  bl. nr.1  şi bl.nr.  2), pentru perioada cuprinsă între data atribuirii și  31.12.2024 .
 •       Procedura se organizează la Primăria municipiului Caransebeș,   în baza prevederilor  H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018, modificată prin H.C.L. Caransebeş nr. 24/29.01.2021 . 
 •         La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul / reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării :bl. nr. 1 ( sc.A, sc. B),  bl. nr.2( sc.A, sc. B)- str. Aleea Trandafirilor şi bl. nr. 2, sc.A - str.Aleea Liliacului , fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •       În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 02 februarie 2022, orele 12 00,   data limită , următoarele documente:
 • Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;
 • Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat  parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă - copie ;
 • Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • Certificat de atestare fiscală.
 •       În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     
 •        Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 

 •  
 • ANUNŢ
 •  
 •            Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea procedurii de atribuire / licitaţie  a locurilor de parcare  amenajate între bl. nr.7-9  str. G.Ivul şi bl. nr.14, sc. C- str. G.Buitu  , în data de  9 februarie  2022 ,  ora 1500 .
 •         Procedura de atribuire se organizează la Primăria municipiului Caransebeș,  în baza H.C.L. Caransebeş nr. 56/2018   de aprobare a  Regulamentului de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş, respectiv a Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024.  
 •          La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul/reședința / deţin un apartament în imobilele arondate parcării (bl. nr.9 și bl. nr. 7 – str. G.Ivul, respectiv bl. nr.12, sc.A, bl. nr.14 , sc.B şi sc.C -str.G. Buitu ) , fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •         În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 08 februarie 2022, orele 1200 , data limită, următoarele documente: 
 • Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;
 • Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;  
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă copie ;
 • Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul);
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • Certificat de atestare fiscală  pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local.
 •      În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     
 •      Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 

 •  
 • ANUNŢ
 •  
 •            Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea procedurii de atribuire / licitaţie  a locurilor de parcare  amenajate între bl. nr.7-9  str. G.Ivul şi bl. nr.14, sc. C- str. G.Buitu  , în data de  9 februarie  2022 ,  ora 1500 .
 •         Procedura de atribuire se organizează la Primăria municipiului Caransebeș,  în baza H.C.L. Caransebeş nr. 56/2018   de aprobare a  Regulamentului de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş, respectiv a Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024.  
 •          La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul/reședința / deţin un apartament în imobilele arondate parcării (bl. nr.9 și bl. nr. 7 – str. G.Ivul, respectiv bl. nr.12, sc.A, bl. nr.14 , sc.B şi sc.C -str.G. Buitu ) , fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •         În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 08 februarie 2022, orele 1200 , data limită, următoarele documente: 
 • Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;
 • Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domi-ciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;  
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă copie ;
 • Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul);
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • Certificat de atestare fiscală  pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local.
 •      În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     
 •      Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 

 •  
 •  
 • ANUNŢ
 •  
 •            Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea procedurii de atribuire / licitaţie  a  parcărilor de reşedinţă
 • ( nr.1-18), amenajate  pe str.G.Buitu,  în spatele bl.  nr.6 şi nr.8  , în data de  7 februarie  2022 ,  ora 1500 .
 •         Procedura de atribuire se organizează la Primăria municipiului Caransebeș,  în baza H.C.L. Caransebeş nr. 56/2018   de aprobare a  Regulamentului de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş, respectiv a Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024.  
 •          La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul/reședința / deţin un apartament în imobilele arondate parcării (str.G.Buitu, bl. nr.6 și bl.nr.8) ,    fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •         În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 04 februarie  2022, orele 1200,  data limită, următoarele documente:
 • Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;
 • Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;  
 • Copie dupa Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă ;
 • Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul);
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • Certificat de atestare fiscală  pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local.
 •      În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     
 •      Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 

 • ANUNŢ
 •  
 •            Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947,  reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea procedurii de atribuire / licitaţie  a  parcărilor de reşedinţă ( nr.1-32), amenajate  pe str. Ardealului , nr. 109, în spatele bl.  nr.1 şi bl. nr.2 şi pe  str.G.Buitu ,  bl. nr.18 A şi nr.20 , în data de  02 februarie 2022 ,  ora 1500 .
 •         Procedura de atribuire se organizează la Primăria municipiului Caransebeș,  în baza H.C.L. Caransebeş nr. 56/2018   de aprobare a  Regulamentului de funcţionare al sistemului de taxare a staţionării şi parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeş, respectiv a Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință și de eliberare a abonamentului de parcare locatar, pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024.  
 •          La procedura de atribuire/licitaţie  pot participa persoanele care  au domiciliul/reședința / deţin un apartament în imobilele arondate parcării (str. Ardealului, nr.109, bl.nr.1 și bl.nr.2, str.G.Buitu, bl. nr.18 A și bl.nr.20) ,    fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.
 •         În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie,  locatarii  vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data  de 01 februarie   2022, orele 1200,  data limită, următoarele documente:
 • Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat     ;
 • Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. -  în cazul în care  solicitantul are domi- ciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;  
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă -  copie ;
 • Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc. (dacă e cazul);
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);   
 • Certificat de atestare fiscală  pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local.
 •            În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare.  Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.     
 •        Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12 . 

 •  
 •  DISPOZIŢIE
 •  privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 18.01.2022
 •  
 •  
 •         Primarul municipiului Caransebeş,
 •        În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
 •  
 • DISPUNE:
 •  
 • Art.1. - Se convoacă  de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.01.2022, ora  12.00,  care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.
 • Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
 • Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.
 • Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
 •  
 • Anexa la Dispozitia nr.         /18.01.2022  
 •  
 •  
 •   PROIECTUL ORDINII DE ZI
 •   a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.01.2022
 •  
 •  
 •  
 • 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.01.2022.
 •  
 • 2.- Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei extraordinare convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 06.01.2022.
 •  
 • 3.- Proiect de hotarare privind  dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.32524 Caransebeș, nr.cad.32524, în suprafață de 27065 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, in vederea amenajarii spitalului modular,  prin proiectul ,, Cresterea capacitatii administrative si de reactie in situatia de urgenta, generata de COVID 19 in Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes''..
 •  
 •                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 •                                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
 •  
 •  
 • 4.- Prezentarea Deciziei nr.1/2022 a CAMEREI DE Conturi Caras-Severin, in urma actiunii de verificare ,, Controlul situației , evolutiei și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT ,de către regii autonome de interes local și societati comerciale cu capital integral sau majoritar al UAT'', efectuata la SC Cazare și Servicii Publice SRL. Carasebes.

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata, administrata de Serviciul Public Piata Gugulanilor, conform Anexei, ce face parte integranta.
 •  
 • Consiliul Local al Municipiului Caransebeş,
 •  
 • Analizând Referatul  Primarului municipiului Caransebeş nr.1188/11/01./2022,  pentru  aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata,administrata de Serviciul Public Piata Gugulanilor, inregistrat ca Proiect de Hotarare cu nr. 1189/11.01.2022   ;
 •  
 • Văzând prevederile:
 • - art.l28, alin.(l), lit."d" din O.U.G. nr.l95/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
 • - art.16, alin.(l) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare; 
 • - art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 
 •  
 •  
 • In temeiul art.129, alin.(2), lit. ,,c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
 •  
 • Propune spre dezbatere publica urmatorul Regulament
 •  
 • Termen dezbatere: 30 zile lucratoare, pana la data de 10.02.2022
 •  
 • Propunerile dumneavoastra pot fi trimise:
 • - prin posta, la adresa: Primaria Municipiului Caransebes, strada Piata Revolutiei nr. 1 
 • - la adresa de e-mail:primaria.caransebes@gmail.com, 
 • - depuse la Registratura institutiei,
 •  
 • Materialele vor purta mentiunea: Referitor la aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata, administrata de Serviciul Public Piata Gugulanilor

 •  
 • PROIECT DE DISPOZIŢIE
 • privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 06.01.2022

 •        Primarul municipiului Caransebeş,
 •        În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 • DISPUNE:
 • Art.1. - Se convoacă  de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 06.01.2022, ora  14.00,  care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.
 • Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
 • Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.
 • Art.4.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 • Anexa la Dispozitia nr.         /06.01.2022  

 • PROIECTUL ORDINII DE ZI
 • a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 06.01.2022

 • 1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.
 • 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 06.01.2022.
 • 3.- Aprobarea procesului – verbal al  şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  din data de 29.12.2021.
 • 4.- Proiect de hotarare privind  acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de Dezvoltare , sursa A, in suma de 437.765,31 lei din excedentul Bugetului Local al municipiului Caransebes.
 •                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 •                                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
 • 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unor functii publice vacante de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.
 •                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
 •                                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
 •