ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 11.09.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.640 /11.09.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 11.09.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 10 consilieri locali, absentand motivat , Cristescu Codruta Corina,Novac Daniela,Bogdea Constantin, Plesa Andra Sabrina, Gherman Aurora, Bischof Mariana, Strejariu Filip Petru, Radu Valeriu Savu si Ardelean Gavrila.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indatain data de 11.09.2020.


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 11.09.2020.

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndatăindata de 03.09.2020.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2020.

    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de11.09.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndatăindata de 03.09.2020.

Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2020.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți

Doamna Crăciunescu Emanuela-Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


 PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 03.09.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.612/03.09.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 03.09.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 11 consilieri locali, absentand motivat , Cristescu Codruta Corina,Novac Daniela, Badet Ion, Bogdea Constantin, Gherman Aurora, Strejariu Filip Petru, Radu Valeriu Savu, Stanescu Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.


 PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indatain data de 03.09.2020.


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 03.09.2020.

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, dindata de 27.08.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea coridoarelor de mobilitate integrata care sa sprijine transportul in comun de calatori, circulatia biciclistilor si circulatia pietonilor in municipiul Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de03.09.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeşdin data de 27.08.2020.

Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.  

 

Doamna Crăciunescu Emanuela-Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 27.08.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.599/20.08.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.08.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţeisi proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Viceprimarul municipiului Caransebes cu atributii de primar, Secretarul General municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 16 consilieri locali, absentând motivat doamna Cristescu Codruta Corina, Novac Daniela și domnul Stănescu Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită. 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.08.2020


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 27.08.2020 .

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 19.08.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, aparcelei de teren în suprafața de 250 mp, identificata în CF nr. 38541 Caransebeș, nr.top.1626/2/2, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, aparcelelor de teren din CF nr. 32861 Caransebeș, nr.top.891,CF nr. 33176 Caransebeș, nr.top.890 șiCFnr.33164 Caransebeș, nr.top.892/1/1, situate în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrele agricole, confor,m Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii constructiei, cu destinația anexa, magazie, situata în stradaRacovitei ( în curtea Scolii Generale nr.8), evidentiata în CF nr.37860 Caransebes, cu nr cad. 37860-C3, în suprafața de 182 mp, aflata în proprietatea publica a municipiului Caransebes, ca urmare a starii avansate de degradare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea ,,Construire spațiu comercial parter și etaj partial.", strada Calea Timisoarei f.n,beneficiar SC REMBKA SRL.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

8. - Proiect de hotarare privind aprobareamodificarii /actualizarii Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9. - Intrebari. Interpelari.

10. - Diverse.


Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.08.2019.

 Dl. Viceprimar propune completarea ordinii de zi cu: Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes, Proiect de hotarare privind actualizarea valorii investitiei„ Extindere spatii comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - continuare lucrări cuvaloarealucrarilor suplimentare, Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinta gratuita pe durata executiei investitiei către Agenția Nationala pentru Locuinte a terenului inscris în CF nr. 43166 Caransebes, nr. cad. 43166 în suprafața de 3389 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, situat în localitatea Jupa, strada Profesor Constantin Daicoviciu, nr.1A si Proiect de hotărâre privind numireaadministratorului SC TRANSAL URBIS SRL pe o perioada de 4 ani.

D-na Presedinte Craciunescu Emanuela Iconia supune la vot punct cu punct completarea ordinii de zi cu proiectele de hotarare. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zicu Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zicu Proiectul de hotarare privindactualizarea valorii investitiei„ Extindere spatii comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - continuare lucrari,cuvaloarealucrarilor suplimentare si se aproba cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazarsi 6 abtineri din partea domnilor Badet Ioan, Ardelean Gavrila, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si Bischof Mariana.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi completată cu Proiectul de hotarare privind transmiterea în folosinta gratuita pe durata executiei investitiei către Agenția Nationala pentru Locuinte a terenului inscris în CF nr. 43166 Caransebes, nr. cad. 43166 în suprafața de 3389 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, situat în localitatea Jupa, strada Profesor Constantin Daicoviciu, nr.1A si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind numireaadministratorului SC TRANSAL URBIS SRL pe o perioada de 4 ani si se aproba cu cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazarsi 6 abtineri din partea domnilor Badet Ioan, Ardelean Gavrila, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si Bischof Mariana.

Se supune la vot ordinea de zi completata cu cele patru proiecte introduse:Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes, Proiect de hotarare privind actualizarea valorii investitiei „Extindere spatii comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - continuare lucrari,cuvaloarealucrarilor suplimentare, Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinta gratuita pe durata executiei investitiei către Agenția Nationala pentru Locuinte a terenului inscris în CF nr. 43166 Caransebes, nr. cad. 43166 în suprafața de 3389 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, situat în localitatea Jupa, strada Profesor Constantin Daicoviciu, nr.1A si Proiect de hotărâre privind numireaadministratorului SC TRANSAL URBIS SRL pe o perioada de 4 ani si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 19.08.2020.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, aparcelei de teren în suprafața de 250 mp, identificata în CF nr. 38541 Caransebeș, nr.top.1626/2/2, situata în intravilanul municipiului Caransebes

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, aparcelelor de teren din CF nr. 32861 Caransebeș, nr.top.891,CF nr. 33176 Caransebeș, nr.top.890 șiCFnr.33164 Caransebeș, nr.top.892/1/1, situate în intravilanul municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 9 voturi pentru din partea domnilor Strejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazar, 4 voturi impotrivadin partea domnilor Badet Ioan, Ardelean Gavrila,Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si 2 abtineri din partea domnuluiRadu Valeriu Savusi doamnei Bischof Mariana.

Dl. Viceprimar doreste sa se opreasca sedinta 5 minute pentru a conferii Titlul de Cetatean de Onoareal municipiului Caransebesdomnului Stefan Isac .

Domnul Stefan Isac spune,ca pentru dansul este o sarbatoare primirea acestui Titlusi că această distincție va fi pusă la loc de cinste alături de diplomele primite din țară și străinătate.

„Dintre toate distincțiile primite de-a lungul vieții, patru sunt cele mai importante pentru mine: această diplomă primită azi de la dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc, domnule Primar, domnule Viceprimar si domnilor consilieri locali,apoi diploma de Senior al Culturii Cărășene acordată de Ministerul Culturii, Diploma de Excelență a Televiziunii Române, când am sărbătorit 50 de ani la TVR și distincția acordată de Episcopia Caransebeșului, semnată de PS Lucian. Mulțumesc încă o dată pentru această oroare! Vă spun sincer, în cei 47 de ani pe care i-am pus în slujba muzicii populare pe limba mea a fost Caransebeșul.”

Punctul 5.- Proiect de hotarare privindaprobarea modalitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol prin invitarea la Primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrele agricole, confor,m Normelor Tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii constructiei, cu destinația anexa, magazie, situata în stradaRacovitei ( în curtea Scolii Generale nr.8), evidentiata în CF nr.37860 Caransebes, cu nr cad. 37860-C3, în suprafața de 182 mp, aflata în proprietatea publica a municipiului Caransebes, ca urmare a starii avansate de degradare.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea ,,Construire spațiu comercial parter și etaj partial.", strada Calea Timisoarei f.n,beneficiar SC REMBKA SRL.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8.- Proiect de hotarare privind modificarii /actualizarii Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.  

Punctul 1 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarearectificarii bugetului local al municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privindactualizarea valorii investitiei„ Extindere spatii comerciale in regim P+1E în municipiului Caransebes , strada Lemnelor, nr.1” - continuare lucrari,cuvaloarealucrarilor suplimentare.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi pentru din partea domnilorStrejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazar si 7 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Badet Ioan, Ardelean Gavrila, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si Bischof Mariana.

Punctul 3 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privindtransmiterea în folosinta gratuita pe durata executiei investitiei către Agenția Nationala pentru Locuinte a terenului inscris în CF nr. 43166 Caransebes, nr. cad. 43166 în suprafața de 3389 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, situat în localitatea Jupa, strada Profesor Constantin Daicoviciu, nr.1A.

Domnul Dascalu Valentin întreabă de ce nu s-a găsit un teren în Caransebes?

Domnul Viceprimarspune ca după executia celor doua blocuri ANL din Balta Sarata, s-au identificat și transmis încă 5 terenuri din municipiul Caransebes, dintre care unul a fost în Jupa și ca acest teren a fost acceptat de către Agenția Naționale pentru Locuinte.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca la Jupa nu este gaz și ca o să fie mai greu cu incalzirea.

Domnul Viceprimar mentioneaza ca cei de la ANL , au spus ca o să fie o centrala pe peleti.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind numirea administratorului SC TRANSAL URBIS SRL pe o perioada de 4 ani.

Domnul Bogdea Constantin spune ca la mapa ar fi trebuit pus un raport de activitate al domnului administrator Chimigeriu Ovidiu pentru activitatea prestata în cei 4 ani. Nu pur și simplu o numire așa, imperios necesara, ca trebuie sa și continue activitatea Trebuia făcut un raport de activitate așa cum face fiecare manager pentru instiintarea Consiliului Local și a cetatenilor, sa știm exact ce realizăriși ce a reușit să facă din ceea ce și a propus domnul director.

 Domnișoara Plesa Andra spune ca sunt reprezentați în AGA și din partea consilierilor PSD și ca trebuiau sa ceara când ne am întâlnit în sedinta AGA acest Raport.

Domnul Bogdea Constantin spune ca trebuia sa îl prezinte în consiliu.

Domnișoara Plesa Andra spune ca dacă se dorește un raport de activitate, să fie informat domnul Chimigeriu și sa prezinte un raport.

Domnul Bogdea spune ca ar trebui sa scoat postul la concurs.

Domnișoara Plesa Andra spune ca nu se poate scoate la concurs un post de administraor la SC TRANSAL URBISSRL, în conditiile în care actionar majoritar este Consiliul Local. 

Domnul Bogdea spune ca dacă este Consiliul Local acționar majoritar sa scoatem la concurs.

Domnișoara Plesa Andra precizeaza din nou ca nu se poate organiza concurs, exista AGA la SC TRANSAL URBIS SRL, nu este conform legii organizarea unui concurs.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi pentru din partea domnilorStrejariu Filip Petru, Isac Marius Adrian Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Todorescu Lazar, Rafa Vasile Iulian, Brancu Ciprian Lazarsi 7 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Badet Ioan, Ardelean Gavrila, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel Alexandru si Bischof Mariana.

Punctu l9. - Intrebari. Interpelari.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca a avut o interpelare legată de Piața și ca a cerut sa i se pună la dispoziție toate încasările realizate de către Piața. A primitrăspuns , dar nu este mulțumit.

Domnul Viceprimar spune ca în urma cererii domnului Ardelean Gavrila s-a făcut nota interna către Piața dar încă nu a ajuns răspunsul și ca pana la viitoarea sedinta o să l primeasca.

Domnul Ardelean Gavrila adreseaza o întrebare domnișoarei Plesa Andra, dacă domnul Chimigeriu tine contabilitatea altor firme private ?

Domnișoara Andra Plesa spune ca acesta întrebare trebuie adresata domnului Chimigeriu, pentru ca nu e purtatorul de cuvânt al domnului iar dacă are contracte cu firme private, trebuie sa i adreseze lui aceasta întrebare și ca nu i contabilizeaza lucrurile domnului Chimigeriu. 

Domnișoara Andra Plesa spune ca a raspuns colegilor consilieri, care nu fac parte din AGA la SC TRANSAL, dar nu cunoaște activitatea privata a domnului Chimigeriu.

Doamna Bischof Mariana intreaba cine se ocupa de legea ambroziei.

Domnul Viceprimar spune ca Primaria a înștiințat aproape toți detinatorii de terenuri agricole printr o adresa prin care solicitam ca în termen de 15 zile de la primirea adresei să se ia măsuri referitoare la ambrozie, dar evident nu s-au luat aceste măsuri de către toți, unii au suprafete foarte mari.

Doamna Bischof Mariana spune caproblema este pe margine drumului.

Domnul Viceprimar spune ca prin oras nu este, doar în zonele marginase.

Punctul 10. - Diverse. 

Domnul Dascalu Valentin roaga pe domnul Primar interimar sa spijine locuitorii din cartierul Racovitei, sunt niște containere puse chiar lângă punctul turistic și se le mute lângă gardul viuunde au fost pana acum. A doua problema aș dori sa meargă cei de la domeniul public, în Parcul Dragalina sunt desprinse doua placi, nu este greu sa le prinda iar la scena din Teius sa mai astupe niște gropi și chiar în centru pe strada Cazarmii sa mai facă vreo reparație.

Domnul Viceprimar spune ca o să înceapă reparatiile chiar de astăzi, s-a comandat mixtura și ca o să se facă. 

Domnul Bogdea Constantin întreabă pe doamna Secretar General dacă un consilier local și schimbat adresa de domiciliu, ce se întâmpla?

Doamna Secretar General spune ca nu a fost înștiințata de către nimeni cu privire la acest fapt, consilierii care sunt în aceasta situație trebuie sa instiinteze în scris, să facă o adresa către Consiliul Local cu privire la acest fapt. Pana nu se primește o astfel de sesizare, nu avem nici o dovada.

Domnul Bogdea Constantin întreabă dacă domnul Strejariu Filip mai este consilier local?

Doamna Secretar General spune ca trebuie să se adresezeîn scris Consiliului Local și sa ataseze buletinul ca dovada.

Domnul Badet Ionspune ca pe strada Miron Cristea în spatele caselor trece un canal, iar un cetatean a blocat acest canal și apa care se scurge de pe deal inunda grădinile vecinilor. Cetatenii cer permisiunea să facă alt canal pe cheltuiala proprie pentru a nu li se mai inunda grădinile atunci când ploua.

Domnul Viceprimar spune ca sunt probleme acum cu buldoexcavatorul, dar se va face.

DomnulArdelean întreabă despre tomberoanele de gunoi, când se va da drumul, sunt numai pungi peste tot.

Domnul Viceprimar spune ca recepția a fost făcută, nu face parte din comisia de recepție, recepția nu s a semnat.

Domnul Primar spuneca tomberoanele care le au adus pentru proba, nu se potrivesc și atunci trebuie comandate alte tomberoane de plastic.

Domnul Isac Daniel spune ca timp de 4 ani orasul a fost condus cu 10 voturi de PNL, timp în care se puteau face proiecte de hotărâre ca acest oraș sa arate altfel ,nu cum este acum.Ce v-a oprit de a nu face ceva? Trebuia sa inițiați un proiect sa-l votați și sa faceți ceva?

Domnișoara Plesa Andra spune ca 4 ani de zile Primarul a inițiat proiectele de hotărâre, doi ani a spus ca nu poate face echipa cu voi, 2 ani a fost prieten cu voi și de aceea nu s-a inițiat nici un proiect.

Domnul Isac Daniel spune ca doar pentru vanzare aveau nevoie de doua treimi în rest pentru rectificari de buget și aprobare de proiecte nu era necesar votul nostru.

Domnișoara Andra Plesa spune ca rectificarile de buget și investitiile nu pot fi initiate decât de către Primar.

Domnul Isac Danile spune ca au fost o mie și ceva de proiecte în 4 ani.

Domnișoara Andra Plesa spune ca din o mie și ceva de proiecte nimeni nu s-a opus la vreun proiect în afara de cel cu accesarea creditului de 2 milioane de euro și organigrama, noi am votat tot ce a propus domnul Primar , știți foarte bine ca initiatorul a fost Primarul care nu mai este Primar dar se afla în sala și poate sa confirme.

Doamna Ponetchi Maria spune ca dacă privim în urma orice proiect era făcut de către Primar, consilieri locali , a fost respins de către dumneavoastră, cei de la PSD.

Domnul Bogdea Constantin întreabă pe domnișoara Plesa Andra de ce nu a venit cu proiecte pana acum?

Domnișoara Plesa Andra răspunde încă odata ca toate proiectele au fost initiate de Primar pentru ca așa a dorit dumnealui. De exemplu la CNI nu s-a despus nici un proiect. 

 

Doamna Craciunescu Emanuela Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 19.08.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.598/06.08.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 19.08.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 12 consilieri locali, absentand motivat Dascalu Valentin , Cristescu Codruta Corina, Brancu Ciprian Lazar, Isac Marius Adrian, Todorescu Lazar, Novac Daniela, Rafa Vasile Iulian.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.


 PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indatain data de 19.08.2020.



1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 19.08.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndatădindata de 06.08.2020.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetuluicentralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, aprobat prin HCL nr. 137 din 06.08.2020.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1 C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor și Documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de19.08.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată din data de 06.08.2020.

Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetuluicentralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, aprobat prin HCL nr. 137 din 06.08.2020.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți. 

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1 C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

Punctul 5. - Proiect de hotarare privind indicatorilor și Documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți. 

 

Doamna Crăciunescu Emanuela-Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 06.08.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.569/06.08.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 06.08.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 15 consilieri locali, absentand motivat Plesa Andra Sabrina, Bischof Mariana, Brancu Ciprian Lazar și Stănescu Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indatain data de 06.08.2020.

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 06.08.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,din data de 30.07.2020.

3.- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.123/30.07.2020, cu privire la rectificarea eroarii materiale din anexa la bugetul local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de15.07.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 09.07.2020.

Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.123/30.07.2020, cu privire la rectificarea eroarii materiale din anexa la bugetul local.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

 

Doamna Crăciunescu Emanuela-Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi, 30.07.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.541/23.07.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.07.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţeisi proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 16 consilieri locali, absentând motivat doamna Ponetchi Maria, domnișoara Plesa Andra Sabrina și domnul Stăînescu Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită. 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.07.2020

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 30.07.2020 .

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.07.2020.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a listei de investitii și a bugetului centralizat al institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ”Consolidare planseu Colegiul Național Traian Doda din Municipiul Caransebes (sala limba și literatura română)”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului Public Intretinere și Reabilitare Caransebes, în vederea gestionării, întreținerii, reparării și exploatării, a locurilor de joaca amenajate și recepționate, situate în municipiul Caransebeș, strada Aleea Bujorului, strada Țarinei, strada Balta Sărată, strada Antoniu Secvens, strada Aleea Narciselor.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a extrasului din Registrul electoral, pe suport de hârtie sau electronic.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației terenului înscris în CF nr.41486, Caransebeș nr.cad. 41486, în suprafață de 1034 mp, coproprietatea domnului Barac Gheorghe Matei și a doamnei Gherga Maria, în cotă de 3541/7081, respectiv 3540/7081, făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8. - Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei terenului înscris în CF nr.40785, Caransebeș nr.cad. 40785, în suprafață de 755 mp,proprietatea doamnei Petraș Solomia, făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic închis în vederea inchirierii spatiului în suprafață de 33,25 mp din imobilul inscris in CF nr.31236 Caransebes,la parterul Casei Municipale de Cultura George Suru Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, cu destinatie birou de dezvoltare urbană.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Locuințe colective P+2E+M, amenajare incintă și împrejmuire teren, strada Splaiul Sebeșului, f.n.", CF nr.42317, Caransebes, beneficiariBona Petru Avram și soția Neagoe Bona Patricia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

11.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 62/2000 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

12.- Proiect de hotarare privind amplasarea subterană a unei rețele de gaze naturale, pe o lungime de 57m pe terenul cunr. cadastral 43266, aflat în domeniul privat al municipiului Caransebeș si acordarea exercitarii dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A., în vederea realizării investiției ,,Alimentare cu gaze naturale imobil înscris în C.F. nr. 39341” 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2 

13. - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Județului Caraș – Severin și împuternicerea Primarului municipiului Caransebeș, domnul Felix-Cosmin Borcean, ca reprezentant în Adunarea Generală a ADI ,,INTERCOM DEȘEURI” Caraș – Severin, să voteze în ședința Adunării Generale a Asociaților ADI ,,INTERCOM DEȘEURI” Caraș – Severin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

    Prezintă: Comisia de specialitate nr. 3

14.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”al municipiului Caransebeș,interpretului de muzica populara, Stefan Isac.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

15.- Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020.

16.- Prezentarea Deciziei nr. 21/2020 și a raportului de control al Camerei de Conturi Caras-Severin în urma actiunii de verificare ,,Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada starii de urgența'' efectuata la UAT Caransebes.

17. - Intrebari. Interpelari.

18. - Diverse.


Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.07.2019.

Dl. Primar propune completarea ordinii de zi cu un Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 16.828 mp, identificata în CF nr. nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situată în intravilanul municipiului Caransebes.

D-na Craciunescu supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 16.828 mp, identificata în CF nr. nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situată în intravilanul municipiului Caransebes si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot ordinea de zi completată cu Proiectul de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 16.828 mp, identificata în CF nr. nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situată în intravilanul municipiului Caransebes si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.07.2020.

 Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a listei de investitii și a bugetului centralizat al institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ”Consolidare planseu Colegiul Național Traian Doda din Municipiul Caransebes (sala limba și literatura română)”.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

 Punctul 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii în administrarea Serviciului Public Intretinere și Reabilitare Caransebes, în vederea gestionării, întreținerii, reparării și exploatării, a locurilor de joaca amenajate și recepționate, situate în municipiul Caransebeș, strada Aleea Bujorului, strada Țarinei, strada Balta Sărată, strada Antoniu Secvens, strada Aleea Narciselor.

  Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6.- Proiect de hotarare privind stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a extrasului din Registrul electoral, pe suport de hârtie sau electronic.

  Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației terenului înscris în CF nr.41486, Caransebeș nr.cad. 41486, în suprafață de 1034 mp, coproprietatea domnului Barac Gheorghe Matei și a doamnei Gherga Maria, în cotă de 3541/7081, respectiv 3540/7081, făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8.- Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei terenului înscris în CF nr.40785, Caransebeș nr.cad. 40785, în suprafață de 755 mp,proprietatea doamnei Petraș Solomia, făcută municipiului Caransebes, cu destinația drum.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.  

Punctul 9.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic închis în vederea inchirierii spatiului în suprafață de 33,25 mp din imobilul inscris in CF nr.31236 Caransebes,la parterul Casei Municipale de Cultura George Suru Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, cu destinatie birou de dezvoltare urbană.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 10.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ,,Locuințe colective P+2E+M, amenajare incintă și împrejmuire teren, strada Splaiul Sebeșului, f.n.", CF nr.42317, Caransebes, beneficiariBona Petru Avram și soția Neagoe Bona Patricia.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 11.- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 62/2000 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism .

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 12.- Proiect de hotarare privind amplasarea subterană a unei rețele de gaze naturale, pe o lungime de 57m pe terenul cunr. cadastral 43266, aflat în domeniul privat al municipiului Caransebeș si acordarea exercitarii dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A., în vederea realizării investiției ,,Alimentare cu gaze naturale imobil înscris în C.F. nr. 39341” 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 13.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Județului Caraș – Severin și împuternicerea Primarului municipiului Caransebeș, domnul Felix-Cosmin Borcean, ca reprezentant în Adunarea Generală a ADI ,,INTERCOM DEȘEURI” Caraș – Severin, să voteze în ședința Adunării Generale a Asociaților ADI ,,INTERCOM DEȘEURI” Caraș – Severin.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 14.- Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”al municipiului Caransebeș,interpretului de muzica populara, Stefan Isac.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.  

    Punctul 15.- Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020.

Punctul 16.- Prezentarea Deciziei nr. 21/2020 și a raportului de control al Camerei de Conturi Caras-Severin în urma actiunii de verificare ,,Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada starii de urgența'' efectuata la UAT Caransebes.

Punctul 1 peste ordinea de zi –Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 16.828 mp, identificata în CF nr. nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situată în intravilanul municipiului Caransebes.

  Domnul Bogdea spune ca aici vreți sa treceti un teren din domeniul statului în domeniul primariei. Nu se vine cunici o motivatie la proiectul de hotărâre, ba mai mult ne puneți doar un plan de situație, nu ne puneți un plan cadastral de detaliu, în care sa vedem pe ce suprafete de teren intram în acea zona.

Nu putem fi de acord dacă nu veniți cu o chestiune serioasa, spuneati ca este vorba de un cetatean care cere o suprafața de teren, nu văd nici cererea cetateanului în mapa.

D-na Secretar precizeaza ca pentru a fi trecut terenul din domeniul statului în proprietatea privata a municipiului nu este nevoie de o cerere.

Dl. Bogdea spune ca nu e făcut nici un studiu, este doar un referat din care nu rezulta care este situația .

D-na Secretar precizeaza ca la comisie s-a clarificat situația, ca nu este teren aferent unor locuinte și ca nu face obiectul legilor proprietatii, toate datele sunt prezentate în raportul compartimentului.

Domnul viceprimar spune ca este documentatie, planul de situație, extrasul de CF , din care reiese ca nu a revendicat nimeni acest teren.

Dl. Bogdea spune ca fără o motivatie serioasa, grupul PSD nu poate decât să se abtina.

Domnul Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Punctul17. - Intrebari. Interpelari.

Domnul Ardelean spune ca a făcut o cerere privind veniturile și cheltuielile de la Piața Gugulanilor, a primit răspuns, dar este nemultumit. În răspuns se spune că au cumpărat doua mașini de spalat, nu spun de la cine și cât costa, s-au cheltuit niște sume exorbitante pentru igienizarea pietei. Solicita să se refaca situatia și să se precizeze cui i s-au dat banii, cu numele și prenumele și situația cheltuielilor.

D-na Bischof spune că accesul la Detasamentul de Pompieri arată jalnic, strada este plină de gropi, cu mașini parcate stânga-dreapta.

Dl. Bogdea solicita o situatie pana luna viitoare, cu revolutionarii care ar trebui sa primeasca teren în municipiul Caransebeș, câți oameni mai sunt pe legea despagubirilor care nu au primit acele terenuri, ca sa le primeasca.

Dl. Todorescu spune ca în Caransebesul Nou sunt gropi imense în fata caselor, să se facă ceva.

Dl. Primar precizeaza ca acolo sunt lucrări, este un proiect inițiat de Aquacaras pe fonduri europene.

D-na Novac Daniela, șef la Aquacaras Caransebes, precizeaza ca Aquacaras nu poate întrerupe lucrările, trebuie continuate și finalizate.

Domnul Dascalu Valentin spune ca dorește sa ridice doua probleme în sedinta executivului:

1.lucrarea din Parcul Dragalina, acolo unde a fost fantana din centru, s-a acoperit cu pământ și

s-au pus trei ghivece, arata jalnic, soluția este de neacceptat pentru municipiu.

2.depozitele subterane pentru deseuri de pe strada Mihail Halici, acolo au dat la o parte tomberoanele și au sapat au găsit un rezervor al fostei centrale, s-au sistat lucrările și nu s-a mai facut nimic.

Domnul Primar precizeaza că pe strada Mihail Halici a fost în proiect sa se instaleze acele pubele subterane, dar s-a renunțat la locatie, o să fie nivelat terenul și se vor amplasa containere. La Parcul Dragalina este o soluție temporara, pana se va putea amenaja fantana respectiva.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca nu este mulțumit de răspuns. Se putea reface acea fântână ornamentală din mijlocul Parcului Dragalina, nu știe cui i-a venit ideea să arunce două mașini de pământ și să acopere acel careu, când se putea foarte bine să fie reparat cu cheltuială minimă.

Domnul Primar spune ca acea fântână din parcul Dragalina este defectă de 20 de ani. Acolo trebuie săpat până la jumătatea parcului și nu e momentul potrivit, pentru că abia s-au finalizat lucrările în parc, la locul de joacă.

Punctul 18. - Diverse. 

 

Doamna Craciunescu Emanuela Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 15.07.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.529/15.07.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 15.07.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 15 consilieri locali, absentand motivat Bischof Mariana, Novac Daniela, Cristescu Codruța și Stănescu Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indatain data de 15.07.2020.


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 15.07.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de indata in data de 09.07.2020.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții, anexă la bugetul local pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de15.07.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.


Punctul 2.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 09.07.2020.

Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.


Punctul 3. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții, anexă la bugetul local pe anul 2020.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

 

Doamna Crăciunescu Emanuela-Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 09.07.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.522/08.07.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 09.07.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5), art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand motivat domnul Radu Valeriu Savu.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.  

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indatain data de 09.07.2020.

1.- Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Caransebeș, pe o perioadă de trei luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 09.07.2020 .

3. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata in data de 29.06.2020.

4.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții, anexă la bugetul local pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind afilierea municipiului Caransebes in calitate de membru cu drepturi depline al Bursei Române de Mărfuri, pentru o perioadă de un an și încheierea contractului de colaborare privind tranzacționarea pe piețele administrate de către Bursa Română de Mărfuri.

             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 1. -Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Caransebeș, pe o perioadă de trei luni.

Domnișoara Plesa Andra Sabrina propune ca presedinte de sedinta să fie doamna Crăciunescu Emanuela Iconia.

Se supune la vot propunerea făcută de domnișoara Plesa Andra si se aprobaîn unanimitate de voturi din cei prezenti. 

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de09.07.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2020.

Se supune la vot procesul verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. -Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții, anexă la bugetul local pe anul 2020.

Domnul Primar precizează că în Raportul Direcției Economice este o eroare materială. 

Domnul Primar dă citire Referatului Directiei Economice nr.17.053/09.07.2020 șiprecizeaza că, în mod corect, sumele se repartizeaza astfel: ,,Având în vedere faptul că, in urma unei erori materiale, suma de 2.413.000 de la subcapitolul 42.16.01 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate, a fost repartizata la venituri pe trimestrul III, corect se repartizeaza astfel:

- in trimestrul III se majoreaza cu 1.928.000 lei.

-in trimestrul IV se majoreaza cu 485.000 lei.

Suma de 2.654.300 lei de la titlul 51.02 in cadrul subcapitolului 66.06.01 Spitale generale a fost repartizata la cheltuiala pe trimestrul III, corect se repartizeaza astfel:

- in trimestrul III se majoreaza titlul 51.02 cu suma de 2.169.300 lei.

- in trimestrul IV se majoreaza titlul 51.02 cu suma de 485.000 lei.”

Domnul Bogdea Constatin, intreaba daca este cineva de la contabilitate in sala, ca sa explice despre ce este vorba.

Domnul director economic Preda Marius explica ca sumele pe venit s-au impartit pe trimestrul III, dar trebuie împărțite și pentru trimestrul IV.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile propuse prin referatul nr.17053/09.07.2020 al Direcției Economicesi seaprobă in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind afilierea municipiului Caransebes in calitate de membru cu drepturi depline al Bursei Române de Mărfuri, pentru o perioadă de un an și încheierea contractului de colaborare privind tranzacționarea pe piețele administrate de către Bursa Română de Mărfuri.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.

 

Doamna Crăciunescu Emanuela Iconia multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 29.06.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.476/23.06.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţeisi proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti toti cei 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită. 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.202

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 29.06.2020 .

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.06.2020.

3.- Proiect de hotarare privindreducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice si aprobarea scutirii de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor OUG nr.69/2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închisîn vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 14,5 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,situat în Piața Gugulanilor, cu destinatiecomerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 18 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, situat în Piața Gugulanilor, cu destinatiecomerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea privind organizarea licitatiei publice în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 6 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,situat în Piața Gugulanilor, cu destinatiecomerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind dezlipirea unei suprafete de teren de 46 mp, din parcela inscrisa în CF 43060 Caransebes, nr. top. 4976, în suprafața de 1827 mp, proprietatea municipiului Caransebes, în vederea vanzariiprin licitatie publica.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr.217/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, in vederea construirii unor locuinte pentru tineri si mentionarea corecta aloturilor atribuite, conform procesului verbal de atribuire nr.3/11.12.2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9. - Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei prevazute in Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, toaletarea şi/sau tăierea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Caransebeş, aprobat prin HCL nr.81/2014, cu modificarile și completarile ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotarare privind respingereasolicitarii Consiliului Judetean Caras-Severin,de transmitere din domeniul public al municipiului Caransebes și administrarea Consiliului Local în domeniul public al judetului Caras -Severin și administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin, a unui imobil,teren și construcții în suprafața de 692 mp, inscris în CF nr.37860 Caransebes, aferent Școlii Generale nr. 8.

11. - Intrebari.Interpelari.

12. - Diverse.


Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2019.

Dl. Primar propune completarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotărâre: Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare si racordare la utilitati a spatiilor proprietatea municipiului Caranserbes date in admninistrare Liceului Teologic Baptist situate in imobilului din Caransebes str.Aleea Gradinitei, din CF nr. 43100 Caransebes si Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes ,a terenului in suprafata de 523 mp, indentificat in CF 31588 Caransebes.

Dl. Viceprimar supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare si racordare la utilitati a spatiilor proprietatea municipiului Caranserbes date in admninistrare Liceului Teologic Baptist situate in imobilului din Caransebes str.Aleea Gradinitei, din CF nr. 43100 Caransebes si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Dl. Viceprimar supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes ,a terenului in suprafata de 523 mp, indentificat in CF 31588 Caransebes si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot ordinea de zi cu cele doua completari aprobate și se voteaza in unanimitate de voturi din cei prezenti. 

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.06.2020.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. Proiect de hotarare privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice si aprobarea scutirii de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor OUG nr.69/2020.

D-na Ponetchi Maria dorește să se precizeze în procesul verbal ca scutirea este de 50% din impozitul anual, nu lunar.

Dl. Primar dorește să facă un amendament, sa nu beneficieze de prevederile acestea cei care au beneficiat de scutirea de la plata chiriei, în perioada starii de urgența.

Doamna Secretar precizeaza ca nu se pot aduce amendamente fata de prevederile ordonantei, se aplica așa cum scrie. Consiliul local poate sa aprobe doar procentul, pana în 50%.

Dl. Bogdea Florin întreabă cum înțelege doamna Secretar.

D-na Secretar spune ca trebuie exact ca și în lege.

Dl. Bogdea Florin spune ca dacă în lege scrie ca pe perioada starii de urgența, nu se poate sa bagam peste lege, ca e reducere pe tot anul.

Dl. Viceprimar spune ca este d-na Oana Nicoară de la Serviciul Impozite și taxe și o roaga sa explice.

D-na Oana Nicoară precizeaza ca așa cum este prevăzut la art.5, este doar pentru perioada starii de urgența. Sunt excluse din start persoanele juridice care nu au certificatele de situație de urgența.

Domnul Viceprimar spune ca pot beneficia cei care au certificatele de situații de urgența și nu cei care au lucrat partial.

Dl. Bogdea Florin zice ca merge și partial.

Dl. Todorescu Lazar întreabă ce se întâmpla dacă au plătit deja și au certificatul.

D-na Oana Nicoara răspunde ca vor rămâne pentru anul viitor.

D-ra Andra Pleșa întreabă dacă impozitul se poate plăti lunar. Dacă o persoană cumpără o mașină în luna septembrie, impozitul trebuie anual plătit. Taxa lunară este una, impozitul anual este altul.

D-na Oana Nicoară precizeaza ca impozitul se plătește anual de persoanele fizice și juridice și este stabilit în lege. Referitor la scutire, pe perioada stării de urgență, este de 50% pentru cele două luni.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 16 de voturi din partea consilierilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Rafa Iulian, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion, Stanescu Alexandru. Domnii Todorescu Lazar,Isac Marius și d-ra Pleșa Andra nu voteaza.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizării licitației publice cu plic închisîn vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 14,5 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie comerciala.

Domnul Isac Daniel întreabă cum sunt stabilite sumele, pe mp.

D-na Luminița Verdeș spune că da, prețul este stabilit la mp.

Domnul Viceprimar precizeaza ca sumele sunt prevazute în raportul de evaluare, care se află în mape.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.

Punctul 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizării licitației publice cu plic închis în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 18 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie comerciala.

Domnul Viceprimar precizeaza ca este o eroare materiala care se rectifică, în sensul că în loc de 397 lei prețul de pornire al licitatiei este de 523 lei.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu indreptartea erorii materiale si se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.

Punctul 6.- Proiect de hotarare privind aprobarea privind organizarea licitatiei publice în vederea inchirierii unui spațiu in suprafata de 6 mp, inscris in CF nr.39272 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public,situat în Piața Gugulanilor, cu destinatie comerciala.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7.- Proiect de hotarare privind dezlipirea unei suprafete de teren de 46 mp, din parcela inscrisa în CF 43060 Caransebes, nr. top. 4976, în suprafața de 1827 mp, proprietatea municipiului Caransebes, în vederea vanzariiprin licitatie publica.

Domnul Isac Daniel întreabă unde este situată parcela.

Domnul Brancu Ciprian precizeaza ca este exact lângă ștrand.

Domnul Turnea Petru din cadrul Compartimentului Cadastru, Intabulări,explică că terenul este situat lângă casa solicitantului, de pe strada Teiusului și că tot el îl folosește. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.

Punctul 8.- Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr.217/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, in vederea construirii unor locuinte pentru tineri si mentionarea corecta aloturilor atribuite, conform procesului verbal de atribuire nr.3/11.12.2018.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 9. - Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei prevazute in Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, toaletarea şi/sau tăierea arborilor de pe domeniul public şi privat al municipiului Caransebeş, aprobat prin HCL nr.81/2014, cu modificarile și completarile ulterioare.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.  

Punctul 10. - Proiect de hotarare privind respingereasolicitarii Consiliului Judetean Caras-Severin,de transmitere din domeniul public al municipiului Caransebes și administrarea Consiliului Local în domeniul public al judetului Caras -Severin și administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin, a unui imobil, teren și construcții în suprafața de 692 mp, inscris în CF nr.37860 Caransebes, aferent Școlii Generale nr. 8.

Dl. Bogdea Florin spune ca a înțeles ca este vorba de scena de la muzeu, iar conform art.294 din Codul administrativ se cere hotărârea Consiliului Judetean către Consiliul Local. Cei care au facut școala au intrat mai mult în teren.

D-na Secretar precizeaza ca în cartea funciara terenul este aferent școlii și este în proprietatea municipiului Caransebes, iar conform Legea nr.1/2011 a educatiei, ceea ce este aferent școlii este administrat de către Consiliul Local. De aceea imobilul nu poate fi transmis în proprietatea Consiliului Judetean.

Dl. Brancu Ciprian spune ca ar trebui făcută o repozitionare și să se intocmeasca o documentatie cadastrala, pentru clarificarea situației.

Dl. Dascalu Valentin spune ca, atunci când s-a facut extinderea parcului, s-a aprobat și demolarea clădirii, pentru drum.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Rafa Iulian,Stanescu Alexandru, Todorescu Lazar,Isac Marius și d-ra Pleșa Andra și 9 abtineri din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru si Badet Ion.

Punctul 1 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare si racordare la utilitati a spatiilor proprietatea municipiului Caranserbes date in admninistrare Liceului Teologic Baptist situate in imobilului din Caransebes str.Aleea Gradinitei, din CF nr. 43100 Caransebes 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes ,a terenului in suprafata de 523 mp, indentificat in CF 31588 Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul11. - Intrebari. Interpelari.

Punctul 12. - Diverse.Dl. Strejariu Filip spune că a fost întrebat de cetateni dacă se face dezinsectie în această vară.A apărut primul caz de boala west nile. Există vreoposibilitate financiara să se facă, în conditiile sezonului ploios, băltitrii din jurul orașului și pozitiei geografice, între cele două ape?

Dl. Primar răspunde că dezinsectia din această vară va fi doar terestră și va fi făcută în regie proprie prin Transal, cu sprijinul SPIR. Sunt avute în vedere zonele cu blocuri, zonele verzi și parcurile din oraș.

Dl. Radu Valeriu spune ca intrarea de la stadion este lasata pe partea stânga, sa nu cada peste cineva.

Dl. Ruicu Ovidiu dorește sa vorbească despre situația de la Jupa privind stația de epurare și cere să se găsească o soluție, deoarece oamenilor le iasă mizeria în case.

Dl. Primar precizeaza ca este o chestiune juridica și este misiunea delegatului satesc sa vorbească cu oamenii și sa le transmita acest lucru. Costurile ar fi de 60.000 lei și trebuie văzut cine plătește. SC Aquacaras SA a încasat timp de 11 ani contravaloarea serviciului, iar acum se spala pe mâini ca nu ei trebuie sa repare, ei având în administrare stația de epurare.

D-na Novac Daniela, spune ca se fac vidanjari acolo zilnic, care costă foarte mult .

Dl. Primar spune ca ar trebui să se stabileasca o întâlnire cu juristii de la SC Aquacaras SA și cei ai primariei, să se găsească forma legala pentru plată.

Dl. Ruicu Ovidiu spune ca domnul Primar ar trebui sa stea de vorba cu oamenii.

Dl. Primar precizeaza ca locuitorii plătesc serviciile la Aquacaras și nu la primărie.

Dl Dascalu Valentin întreabă cine e vinovat ca stația s-a predat la SC Aquacaras SA?

Dl. Todorescu Lazar spune ca gardul de la pasarela de pe strada Nicolae Bălcescu este ruginit și bordurile arată urât. Acesta solicită ca măcar bordurile să fie vopsite, pana se inlocuieste gardul.

Dl. Primar spune ca singura soluție este schimbarea gardului, nu vopsirea.

Dl. Isac Daniel spune ca turnul de pe pasarela se deteriorează și trebuie refacut.

Dl. Bogdea Florin întreabă cine este director la spital?

Dl. Primar răspunde că în acest moment este dl. Cican Adrian, deoarece dl. Grozavescu Calin și-a dat demisia.

Dl. Dascălu spune că pe strada Godeanu nu se mai poate circula, din cauza ploilor și cere să se rezolve.

 

Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 15.06.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.467/15.06.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 15.06.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 15 consilieri locali, absentand motivatBischof Mariana, Novac Daniela, Plesa Andra Sabrina siBogdea Constantin.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indatain data de 15.06.2020.


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 15.06.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata in data de 28.05.2020.

3.- Proiect de hotarare privind mandatarea domnului Stefanuti Daniel Sebastian, din partea Municipiului Caransebes in vederea depunerii cererii de finantare nerambursabila prin PNDR, aferenta masurii 15 -,, Servicii de silvo-mediu , servicii climatice si conservarea padurilor'' ,submasura 15.1 - ,, Plati pentru angajamente de silvo - mediu '', derulata prin PNDR, pentru terenurile cu vegetatie forestiera, proprietate publica a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de15.06.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobareaprocesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.05.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Stefanuti Daniel Sebastian, din partea Municipiului Caransebes in vederea depunerii cererii de finantare nerambursabila prin PNDR, aferenta masurii 15 -,, Servicii de silvo-mediu , servicii climatice si conservarea padurilor'' ,submasura 15.1 - ,, Plati pentru angajamente de silvo - mediu '', derulata prin PNDR, pentru terenurile cu vegetatie forestiera, proprietate publica a municipiului Caransebes.

Domnul Viceprimar întreabă pentru ce suprafața se depune cererea.

Doamna Tudan Mirela din cadrul Serviciului Administratie Locala Cadastru Sport și Licitatii Terenuri spune ca suprafața este de 353 ha și se va incasa suma de 13.000 euro pe an,timp de 5 ani.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 14 voturi ,,pentru” din partea domnilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian,Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar Isac Marius Adrian, Stanescu Alexandru, Dascalu Valentin,Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta,Isac Daniel Alexandru, Badet Ion și o ,,abtinere” din partea domnului Ardelean Gavrila. 

Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 28.05.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.417/22.05.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.04.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţeisi proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes si Secretarul General municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand motivat domnul Stanescu Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită. 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.05.2020  

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.05.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata in data de 28.04.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 16.828 mp, identificata în CF nr. nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind acceptarea donațieiterenului înscris în CF nr.42813, Caransebes nr.cad.42813, în suprafață de 2785 mp,proprietatea domnilor Radoi Pavel si Radoi Eisabeta, facuta municipiului Caransebes,cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei în vederea închirierii terenului înscris în CF nr.43214 Caransebeș, nr.cad.43214, în suprafață de 14 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia alimentație publică și comerciala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind revocareadreptului de folosință gratuită, acordat Universității ”Eftimie Murgu” Reșița privind spațiile situate la etajul II și III în incinta fostei Școali Generale Nr.7 , înscris în CF nr.43100 Caransebeș,proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.41311, nr.cad.41311, în suprafață de 4.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, situat în extravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobareastudiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.43097, nr.cad.43097, în suprafață de 10.771 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, situat în extravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.40164 Caransebeș, nr.cad. 40164, în suprafață de 2.565 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniului privat, situat în extravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

12. - Intrebari.Interpelari.

13. - Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.05.2019.

Se supune la vot ordinea de zi și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,din data de 09.05.2020.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.

Domnul Bogdea Constantin solicita expilicatii pentru buget.

Domnul Preda Marius director economic spune ca s-au retras de la Spital 286.000 lei care au fost prevazuti in buget din cei 800.000 lei alocati de Consiliul Judetean Resita pentru Aparatul PCR. Suma de 1.500.000 lei primita din donatii si sponsorizari si mai primim inca 548.000 lei pentru stimulentul de risc acordat personalului medical si mai avem o diferenta din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 16.828 mp, identificata în CF nr. nr.33920 Caransebeș, nr.top.6623/26/13/1/1/1/b/2, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Domnul Bogdea Constantin spune ca s-a uitat pe raport, exista o schita dar nimeni nu scrie unde se afla acest teren. Am încercat sa- l identificam, cred ca este sub case, din câte se vede.

Domnul Isac Marius Adrian spune ca nu este terenul de sub case, terenul este mult mai mare și se vede pe schita ca se afla undeva în spate.

Domnul Bogdea Constantin spune ca sunt și niște case acolo si nu știm dacă terenul este liber.

Doamna Secretar Ana Bratu spune ca s-a verificat situația terenului și este liber, în caz contrar nu s-ar fi propus de către Serviciul Administratiei Locale.

Domnul Bogdea Constantin spune ca nu știe unde este acest teren și ca poate ar face obiectul Legii 231/2018.

Doamna Secretar Ana Bratu spune ca Legea nr.231/2018 prevede strict ce fac obiectul legii terenurile pe care sunt construitecase iar pe acest teren nu sunt constructii.

Domnul Isac Daniel întreabă ce destinație va avea acest teren?

Domnul Isac Marius Adrian spune ca sunt grădini ale oamenilor și pe restul, cine dorește va putea sa l solicite spre inchiriere.

Domnul Isac Daniel spune ca este prea sumar totul.

Domnul Dascalu Valentin mentioneaza ca nici la comisie nu a venit nimeni sa explice acest proiect.

Domnul Bogdea Constantin spune ca ar trebui sa știm ce votam, poate intra sub casele oamenilor.

Domnul Isac Marius Adrian spune ca în CF scrie ca din acesta suprafața de 16828 mp, se scade terenul de sub imobilul Post trafo,nu sunt construcții pe restul terenului.

Domnul Isac Daniel spune ca la Legea 231/2018 sunt ceteteni care nu au beneficiat de acest tren și ca au fost refuzati.

Domnul Isac Marius Adrian spune ca dacă au fost refuzati , au fost în baza actelor, pe drept.

Doamna Secretar Ana Bratu pecizeaza ca cei care s-au considerat nedreptatiti, au făcut contestatie și contestatiile se solutioneaza la Prefectura.

Domnul Isac Daniel spune ca sunt beneficiari din Pipirig și Carbonifera care nu au primit iar în baza acestei legi toți oamenii au dreptul la teren.

Doamna Secretar Ana Bratu mentioneaza din nou ca doar cei care îndeplinesc conditiile legii, nu toți cetetenii au dreptul.

Domnul Isac Marius Adrian spune ca nu crede ca o persoana a fost respinsa pe nedrept, nu au fost persoane care să fie respinse în comisia locala și în comisia judeteana să fie acceptate.

Domnul Bogdea Constantin spune ca la unii cetateni s-a motivat ca nu au schita.

Doamna Secretar Ana Bratu spune ca dacă s-a greșit la comisia locala, comisia jedetena îndreaptă eroarile, însă toate hotararile comisie locale au fost corecte iar contestatiile au fost respinse, nici un dosar nu a fost întors de comisia judeteana.

Domnul Todorescu Laza spune ca în cazul dansului, sunt 30 de zile pentru a răspunde la contestatie și ca nu a primit răspuns.

Domnul Isac Marius Adrian spune ca comisia judeteana solutioneaza contestatia nu Primaria.

Domnul Primar precizeaza ca sunt foarte multe dosare încă în lucru.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respingecu 10 voturi pentru din partea consilierilor locali Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar Isac Marius Adrian, Stanescu Alexandru si 9 abtineri din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.

Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului înscris în CF nr.42813, Caransebes nr.cad.42813, în suprafață de 2785 mp, proprietatea domnilor Radoi Pavel si Radoi Eisabeta, facuta municipiului Caransebes,cu destinația drum.

Domnul Isac Daniel intreaba cine a preluat cererea domnilor Radoi ca nu este semnata.

Domnul Bogdea Constantin spune ca ar fi trebuit sa fie o oferta de donatie

Doamna Secrtar Ana Bratu explica ca acesta este procedura si ca totul este in ordine si prezinta cererea din mapade sedinta care este semnata de catre donatori.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.

Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei în vederea închirierii terenului înscris în CF nr.43214 Caransebeș, nr.cad.43214, în suprafață de 14 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia alimentație publică și comerciala.

Domnul Isac Marius Adrian propune ca amendament sa fie trecut la art.1 din hotarare ,,organizarea licitatiei în vederea inchirierii” pentru a fi clar , în proiect fiind trecut ,,aprobarea inchirierii”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus șisi se aproba cu unanimitatede voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind revocareadreptului de folosință gratuită, acordat Universității ”Eftimie Murgu” Reșița privind spațiile situate la etajul II și III în incinta fostei Școali Generale Nr.7 ,înscris în CF nr.43100 Caransebeș, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public. 

Domnul Dascalu Valentin spune ca acolo s-au facut niste amenjari si sa fim atenti cine o preia sa nu se intample ca si la Generala nr.7, stim cu totii ce este acolo.

Domnul Isac Marius Adrian spune ca prima data o preluam si dupa o sa decidem ce facem cu ea.

Se supune la vot proiectul de hotararesi se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.41311, nr.cad.41311, în suprafață de 4.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, situat în extravilanul municipiului Caransebes.

Domnul Isac Daniel spune ca aici se dorește o sala de evenimente și ca poate era mai bine ca Primaria să facă trecere din extravilan în intravilan și după să se scoată la concesionare.

Doamna Secretar Ana Bratu spune ca acest paseste doar de aprobare a studiului de oportunitate, și nu de aprobare a concesiunii.

Domnul Bogdea Constantin spune ca este foarte mic pretul de 4 euro pe mp si ca ar fi trebuit sa facem trecerea din extravilan in intravilan sisa dam la un pret mai mare, nu se poate un teren sa fie de 11 euro /mp si unul sa fie de 4 euro /mp. Nu intelege cum un evaluator poate sa faca prin telefon un raport de evaluare si sa fie pretul asa. Ar trebui sa decidem in Consiliul Local sa nu fie mai mic pretul de 11 euro.

Domnul Isac Daniel spune sa l faca Primaria intravilan.

Domnul Primar retrage punctul 8 de pe ordinea de zi.

Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.43097, nr.cad.43097, în suprafață de 10.771 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, situat în extravilanul municipiului Caransebes.

Domnul Bodea Constantin spune ca și aici este aceiași problema, prețul de 1,5 euro /mp, prea puțin având în vedere ca avem atatia pescari care plătesc abonamente și cu siguranța va fi și taxa de intrare. Ar trebui și evaluatorii sa gândească,dacă dincolo a fost 4 euro,fiind terenul vis a vis aici este de 1,5 euro/mp.

Domnul Primarretrage punctul 9 de pe ordinea de zi.

Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului înscris în CF nr.40164 Caransebeș, nr.cad. 40164, în suprafață de 2.565 mp, proprietatea municipiului Caransebe, domeniului privat, situat în extravilanul municipiului Caransebes.

Domnul Primar propune retrage punctul 10 de pe ordinea de zi.

Punctul 11. - Proiect de hotărâre privindaprobarea metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.

Punctul 12. - Intrebari.Interpelari.

Punctul 13. - Diverse. 

Domnul Călin Grozăvescu Manager Spitalul Municipal de Urgența Caransebes precizeazacă în luna februarie s-a votat bugetul Primăriei prin care administrația locală a alocat 1,2 milioane de lei pentru achitarea unei părți din utilități. Am primit o notificare din partea companiei Enel că trebuie să achităm factura, suma fiind importantă. Din partea domnului primar și a fostului manager am înțeles că nu sunt disponibili acești bani, am înțeles că noi ar mai trebui să primim 50.000 de lei pe acest trimestru și alții 600.000 de lei în următoarele trimestre. Aș dori să știu care este situația banilor aceștia și din ce cauză nu putem să-i primim pentru a achita, în principal factura la curent.

Domnul Primar spunecă banii au fost rectificați tot în Consiliul Local pentru situații de urgență la spital în starea de urgență, la înțelegere cu managerul de atunci. 

Domnul Preda Marius director economic Primaria Caransebes spune ca prima dată s-a făcut o rectificare de 250.000 de lei din care 50.000 de lei pentru cumpărarea acelui aparat respirator și 200.000 de lei pentru cheltuieli COVID inclusiv pentru cazarea cadrelor medicale la pensiuni. Din 1.200.000 care erau prevăzuți pentru tot anul au rămas 950.000 de lei, iar din acești bani 500.000 au fost virați deja, deci am avea un rest de 450.000 de lei, dar sunt pentru trimestrul II, pentru că nici Primăria nu are încasări serioase în această perioadă, cel mai probabil banii vor fi alocați până la sfârșitul anului în curs. Pot să vă spun că de la DSP pe prima cerere de rambursare s-a primit 47% si mai avem două cereri de rambursare.

Domnul Călin Grozăvescu intreaba daca nu se va primi nimic de la Primărie, acum? Totodata precizeaza ca după achitarea salariilor angajaților au mai rămas cu 170.000 de lei din care trebuie să achite 40.000 de lei către Enel, ceea ce înseamnă doar parte din factură. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.753/2020, Spitalul din Caransebeș, suport COVID-19, pentru tot județul Caraș-Severin, se poate acorda ajutor doar cazurilor care au un risc de pierdere a vieții în următoarele 24 de ore, ceea ce înseamnă o proporție de pacienți internați de 20% din capacitate. Cât timp sunt sub incidența acestei legi trebuie să urmeze legea. Când se va termina vor intra în normalitate și vor interna pacienții care li se adresează. Dar, în momentul de față, a scăzut foarte mult adresabilitatea la Spital. 

A doua problema este cea a ambulatoriului. S a deplasat o comisie din cadrul Primariei Caransebes la fata locului și conform referatului lucrările nerealizate sunt: 

- aplicat vopsea albă lavabila pe pereți, tavane, doua straturi , rest de executat 450 mp,

- aplicat vopsea cauciucata pe soclu doua straturi, rest de executat 350 mp,

- turnat sapa autonivelanta, rest de executat347 mp,

- montat corpuri de iluminare, tip neon, rest 20 bucăți,

- montat intrerupatoare și prize, rest de montat 45 bucăți,

- montat faianta, rest de executat 30 mp,

 montat grupuri sanitare, chiuveta, rest de montat 9 bucăți,

- montat radiatoare de incalizire, rest de montat 9 bucăți.

Domnul Bogdea Constantin îl întreabă pe domnul manager dacă dorește realizarea ambulatoriului.

Domnul Călin Grozăvescu spune ca da, de aceea a și venit în sedinta pentru a solicita terminarea lucrarilor. De o luna de zile nu s-a mișcat nimic acolo.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca în spital nu este niciun bolnav și ca medicii dorm la hotel.

Domnul Călin Grozăvescu Manager Spital spune ca trebuie să se respecte legea, deocamdată, nu putem sa o incalcam. Putem interna doar urgentele, în proportie de 20%, deoarece suntem Spital COVID si are nevoie de o Policlinica, deoarece nu mai este deloc ambulatoriu în momentul acesta, chiar se dorește acest ambulatoriu.

Domnul Dascalu Valentin întreabă dacă lucrările au fost contractate de către o firma, cine estefirma?

Domnul Primar spune ca firma este IDITA și caa cerut o suplimentare de fonduri dar noi nu avem de unde, a venit cu un act aditional dar noi nu avem bani și acum ei nu mai vor să facă.

Domnul Dascalu Valentin spune ca aceasta firma a intrat în faliment.

Domnul Minea Mihai, membru în Consiliul de Administratie al Spitalului, spune ca, contractele au fost cum au fost făcute și ca firma nu le mai respecta, avem specialisti care urmăresc lucrările șivis a vis de acea parte de lucrări atât cât a fost făcută, unele lucrări au fost făcute în plus și unele în minus, pe asta a fost făcut contractul. Celelalte lucrări, care spuneti trebuie făcute, am fost și am văzut ca, decât să facemun contract destul de pagubos am decis sa se faca sectionat aceste lucrări. Noi cu persoanalul ,pe care daca am putea sa l angajam la SPIR, 17 persoane, dar nu putem, dar având în vedere ca este stare de alerta și nu putem angaja personal să facem aceste lucrari. Blocajul este datorită acestei stari, dar se fac eforturi pentru a se debloca acesta situație. Am discutat cu domnul Megan, cu domnul Cazacu și dacă facem cu Spir- ul,ieșim mult mai bine.

Domnul Călin Grozăvescu Manager Spital spune ca a venit și roaga să se urgenteze lucrările pentru ca acum sunt finantati doar de casa de sănătate dar situație se va termina și nu vom mai fi Spital COVIDși atunci va trebui să facem contractul cu 1200 de pacienți/ luna iar dacă nu avem policlinica functional noi vom intra în imposibilitatea de a platii salariile. În ciuda a ce spune noi chiar ne dorm ambulatoriul.

Domnul Ardelean Gavrila a analizat răspunsul trimis de către Serviciul Public Piața Gugulanilor și dorește sa i se comunice o situatie la zi detaliata,ce reprezinta ,,bunurii si servicii'', o situatie defalcata pe anul 2020 privind veniturile si cheltuielile pe fiecare activitate / obiectiv in parte din cadrulPietei Gugulanilor.

Doamna Ponetchi Maria precizeaza ca s-a publicat OUG nr.69/2020 si solicita initierea unui proiect de hotarare in baza prevederilor acesteia,conform art V: 

Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

(1) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

 

Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 28.04.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.359/22.04.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.04.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei  si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes si Secretarul General municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand motivat domnul Stanescu Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită. 

 PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 

din data de 28.04.2020        


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 28.04.2020 .

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 09.04.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis, în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43172 Caransebes, nr.cad.43172, în suprafață de 1.037 mp, proprietatea municipiului Caransebeș și aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43173 Caransebes, nr.cad.43173, în suprafață de 639 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat proprietatea municipiului Caransebeș si aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat,  a  parcelelor de teren  înscrise în CF nr.38613 Caransebeș, nr.top.49/1, în suprafață de 554 mp, CF nr.42462 Caransebeș, nr.top.50/1, în suprafață de 800 mp și CF nr.42466 Caransebeș, nr.top.50/2, în suprafață de 376 mp, situate în intravilanul municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind suspendarea obligatiei de plata a chiriei pentru terenurile cu destinatia terase, aflate in proprietatea municipiului Caransebes, inchiriate agentilor economici a caror activitate este suspendata in baza Ordonantei Militare nr.1/2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Intrebari.Interpelari.

11. - Diverse.


Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.04.2019.

Se supune la vot ordinea de zi și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată din  data de 09.04.2020.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.        

Punctul 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis, în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43172 Caransebes, nr.cad.43172, în suprafață de 1.037 mp, proprietatea municipiului Caransebeș și aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitației publice cu plic închis în vederea vânzarii terenului înscris în CF nr.43173 Caransebes, nr.cad.43173, în suprafață de 639 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat proprietatea municipiului Caransebeș si aprobarea documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.

Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.

Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat,  a  parcelelor de teren  înscrise în CF nr.38613 Caransebeș, nr.top.49/1, în suprafață de 554 mp, CF nr.42462 Caransebeș, nr.top.50/1, în suprafață de 800 mp și CF nr.42466 Caransebeș, nr.top.50/2, în suprafață de 376 mp, situate în intravilanul municipiului Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.     

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind suspendarea obligatiei de plata a chiriei pentru terenurile cu destinatia terase, aflate in proprietatea municipiului Caransebes, inchiriate agentilor economici a caror activitate este suspendata in baza Ordonantei Militare nr.1/2020.

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală.  

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.    Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate  de voturi din cei prezenti.

Punctul 10. - Intrebari.Interpelari.

Punctul 11. - Diverse. 

Domnul Ardelean Gavrila  întreba cu ce ajuta Piața, Primaria?  Cu nimic.

Domnul Viceprimar spune ca nici Primaria nu ajuta Piața cu bani.

Domnul Ardelean Gavrila intreaba  de ce ar trebui sa o ajute Primaria?

Domnul Viceprimar spune ca Piața se autofinanteaza.

Domnul Ardelean Gavrila  întreba dacă știe cineva cât produce Piața, daca poate sa-i spună cineva  care este venitul zilnic la Piața? I-a spus un prieten care a fost sa inchirieze o masa,m ca i s-a spus sa plătească de anul trecut din octombrie chirie, deși la masa lui a vândut altcineva.

Domnul Viceprimar spune ca , în acest caz, sa nu plătească.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca, atunci  îl scoate aia din Piața.

Solicita să se faca un control acolo, sa știm care sunt incasarile zilnice. Avem un coleg  de aici care a spus ca s-au dat bani pentru dosarele penale de la Piața.

Domnul Viceprimar întreabă pentru ce?

Domnul Ardelean Gavrila  spune ca, pentru a se impaca oamenii cu părțile vatamate.

Domnul Primar întreaba despre care coleg este vorba?

Domnul Ardelean Gavrila, răspunde ca, domnul Stanescu.

Domnul Viceprimar solicita ca în cazul în care sunt informații, să se facă publice,pentru ca așa nu este bine,pentru ca, din câte știe dansul , atât Piața ,cât și celelalte institutii au fost auditate.

Domnul Ardelean Gavrila  întreabă dacă știe cineva, cine aduna banii la Piața?

Domnul Primar spune ca cine aduna banii, stiu toți.

Domnul Viceprimar întreabă dacă se vrea să se știe incasarile zilnice?

Domnul Primar spune ca poate face o medie.

Domnul Ardelean Gavrila  spune ca acolo se incaseaza de acum 10 ani, nu știe nimeni ce e acolo.

Domnul Viceprimar spune ca toate mesele sunt inchiriate prin hotarari de consiliu.

Domnul Ardelean Gavrila întreabă dacă este normal ca oamenii de la mesele de textile sa plătească intervalul dintre mese. Sa-i lase gratis.

Domnișoara Plesa Andra îl întreabă pe domnul Ardelean, ce vrea sa spună, pentru ca este curioasa, fiindca se afirma  public anumite lucruri aici, în Consiliul Local.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca trebuie să se facă un control acolo.

Domnișoara Plesa Andra precizeaza ca în fiecare an este control de audit, iar domnul Ardelean este consilier local de 4 ani, de ce nu a solicitat cheltuielile lunare, sau încasările de la Piața? Sau mai bine spus, vrem sa stim toți, ce afirmații vrea dansul să facă, pentru ca sunt afirmații publice, suntem în sedinta Consiliului Local.

Ce il intereseza de fapt, daca se fura banii,  asta vrea sa știe? Are dovezi?

Domnul Ardelean Gavrila spune ca regreta ca a fost pasiv, cât timp a fost activ.

Domnișoara Plesa Andra spune ca vrem și noi dovezile, dacă domnul Ardelean le are, să ne  spuna aici, celor 19 consilieri locali.

Domnul Ardelean Gavrila i se adreseaza domnișoarei Plesa Andra, spunându-i ca a umblat  după Primar cu DIICOT-ul. 

Domnișoara Plesa Andra îl întreabă dacă dansa a umblat? Sa răspundă public. Da, sau nu? Eu am umblat

Domnul Ardelean raspunde : ,,Ai dumneavoastră.'' 

Domnișoara Plesa Andra spune ca trebuie să ne judecam fiecare cu fiecare, ca să fie liniște.

Domnul Ardelean Gavrila intreaba daca pe tatăl ei l-a judecat cineva ca a distrus OCL ? Pe Teo l-a judecat cineva?

Domnișoara Plesa Andra il întreabă ce vrea sa spuna , de fapt,  ca au furat?

Domnul Ardelean Gavrila spune ca nu știe dacă au furat, sau nu.

Domnul Viceprimar spune ca se va pune la dispoziție o situație cu media lunara de incasare de la Piața.

Domnul Dascalu Valentin întreaba dacă s-a luat în considerare să demarăm lucrările de investiții pe care le avem prevăzute, pentru că acum se poate lucra la niște trotuare, la niște străzi, poate au început și noi nu știm. E bine să mai facem niște asfaltări .

Domnul Primar spune ca bugetul de investiții nu este afectat iar lucrările se vor începe din luna mai.  Ne am concentrat foarte mult pe Spital .

Domnul Dascalu Valentin spune ca, e  bine să mai facem niște asfaltări.

Domnul Primar spune ca s-a  achizitionat mixtura asfaltica.

Domnul Viceprimar spune ca abia din 15 mai încep asfaltarile. 

Domnul Isac Daniel spune ca ar trebui să se deschidă piața de cereale.

Domnul Viceprimar spune ca va lua în calcul acest lucru, va vorbi cu sefa Pietei dacă poate sa  gestioneze, pentru ca trebuie stabilit numărul și sa fie asigurata intrarea și ieșirea din piața. O să vedem și de asta.

Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  



ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 09.04.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.351/09.04.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 09.04.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 16 consilieri locali, absentand motivat  Bischof Mariana, Novac Daniela si Stanescu  Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 09.04.2020.

 

1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de  09.04.2020

3.- Aprobarea  procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2020.

4.- Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.-  Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, aprobat prin HCL nr.238/27.08.2008.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

                

Punctul 1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

Domnișoara Plesa Andra Sabrina propune ca presedinte de sedinta să fie  domnul Isac Marius Adrian.

Se supune la vot propunerea făcută de domnișoara Plesa Andra si se aproba cu 9 voturi pentru din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra, Emanuela Craciunescu, Rafa Vasile, Todorescu Lazar, Gherman Aurora, Ponetchi Maria,  și 7 abtineri  din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Badet Ion, Cristescu Codruta,  Isac Alexandru, Ardelean Gavrila.   

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  09.04.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  

Punctul 3.- Aprobarea  procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  

Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Domnul Isac Marius Adrian propune un  amendament si anume la Cap.67.02

-se diminueaza titlul 20 cheltuieli materiale cu suma de 318.600 lei trimestrul II

-se diminueaza titlul 10 cheltuieli de personal cu suma de 21.400 lei trimestrul II 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5.-  Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, aprobat prin HCL nr.238/27.08.2008.

Domnul Bogdea Florin intreaba despre ce este vorba aici. 

Doamna secretar spune ca in baza solicitarii Institutiei Prefectului ca urmare a adresei MLPDA, trebuie modificat Regulamentul de organizare a Consiliului Local , in sensul de a prevedea ca sedintele sa se poata tine in perioada pandemiilor si a altor situatii de forta majora si prin mijloace electronice. Dar, pentru ca sedintele sa aiba loc online, trebuie sa se achizitioneze un soft si sa se  poata inregistra voturile.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  

          


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL


PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 30.03.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.311/24.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei  si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes si Secretarul General municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand motivat domnul Stanescu Alexandru si domnul Strejariu Filip Petru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

        Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită. 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş 

din data de 30.03.2020        


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 30.03.2020

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 12.03.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL- COM  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL Caransebes, pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației  terenurilor  înscrise în CF nr.37643,  în suprafață de 283 mp, CF nr.37633,  în suprafață de 304 și CF nr.37621,  în suprafață de 111 mp, proprietatea doamnei Popovici Maria,  cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației terenului   înscris în CF nr.42201,  în suprafață de 2.082, proprietatea domnilor  Cătană Dorin Florentin,  Cătană Maria,  Banu Pavel Aron, Banu Ana, Todor Daniel, Jivoinovici Dușița Gheltrude, Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, cu destinația drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind  modificarea și completarea HCL nr.104/08.05.2019 cu privire la  schimbarea  destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea Liceul Tehnologic Dacia in vederea demolarii Corpului de cladire C6 si amenajarea pe terenul ramas liber a unei parcari  acoperite.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelelor de teren nr.top.4686/2 în suprafata de 192 mp, nr.top 4688/2 în suprafața de 9931 mp și nr.top 4689/6, în suprafata de 2812 mp din CF nr. 11813, proprietatea Statului Român situate în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.39740, nr.cad.39740, în suprafață de 6.224 mp,  proprietatea municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotarare privind   acordarea denumirii ,, strada Carpati „ pentru terenul cu destinația drum, cu nr. cad 38178  inscris in CF nr.38178 Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

            Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu pentru  lucrarea ,, Montare cort evenimente și construire anexe în regim P, Calea Timisoarei, nr.7B, Caransebes",  beneficiar SC CERNA SRL.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotarare privind aprobarea  transformarii unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Juridic și resurse umane din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, în functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovarii în grad profesional a titularului postului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15.- Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor care doresc sa obțină calitatea de administrator de imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

          Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

16. - Intrebari.Interpelari.

17. - Diverse.


Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2019.

Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:  Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare convocata de indata din data de 26.03.2020,  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la trimestrul IV pentru anul 2019 si  Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii la trimestrul IV pentru anul 2019.

Doamna Ponetchi Maria supune la vot punct cu punct completarea proiectelor de peste ordinea de zi:

Se supune la vot completarea cu Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare convocata de indata din data de 26.03.2020 si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de executie al bugetului local la trimestrul IV pentru anul 2019 si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii la trimestrul IV pentru anul 2019 si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Doamna Ponetchi Maria  supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse  și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti..


Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din  data de 12.03.2020.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.        

Intra în sala de sedinte , domnul consilier Strejariu Filip Petru.


Punctul 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Domnul Bogdea Constantin spune ca nu a primit anexa la buget .

Domnul Dascalu Valentin spune ca a fost analizata documentatia in sedinta AGA  la SC TRANSAL URBIS. 

Doamna Dumbrava Vetuta spune ca anexa a fost pusa la un reprezentant din partea PSD.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,  Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar și Isac Marius Adrian si 8 abtineri din partea consilierilor Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.


Punctul 4. - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL- COM  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 15 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar  Isac Marius Adrian  Badet Ion, Radu Valeriu Savu, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, si 3 abtineri Isac Daniel Alexandru, Bogdea Constantin, Cristescu Codruta


Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL Caransebes, pe anul 2020.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,  Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar și Isac Marius Adrian si 8 abtineri din partea consilierilor Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.


Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND  SRL Caransebes, pe anul 2020.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti cu 10 voturi pentru din partea domnilor Dascalu Valentin, Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria,  Gherman Aurora, Rafa Iulian, Todorescu Lazar și Isac Marius Adrian si 8 abtineri din partea consilierilor Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.


Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind acceptarea donației  terenurilor  înscrise în CF nr.37643,  în suprafață de 283 mp, CF nr.37633,  în suprafață de 304 și CF nr.37621,  în suprafață de 111 mp, proprietatea doamnei Popovici Maria,  cu destinația drum.    

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.


Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind   acceptarea donației terenului   înscris în CF nr.42201,  în suprafață de 2.082, proprietatea domnilor  Cătană Dorin Florentin,  Cătană Maria,  Banu Pavel Aron, Banu Ana, Todor Daniel, Jivoinovici Dușița Gheltrude, Ștefănescu Marius-Iulian și Ștefănescu Gabriela, cu destinația drum.  

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.    


Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind   modificarea și completarea HCL nr.104/08.05.2019 cu privire la  schimbarea  destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea Liceul Tehnologic Dacia in vederea demolarii Corpului de cladire C6 si amenajarea pe terenul ramas liber a unei parcari  acoperite.   

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in majoritate de voturi din cei prezenti, cu 17 voturi pentru.  Domnul Bogdea Constantin nu voteaza.


Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelelor de teren nr.top.4686/2 în suprafata de 192 mp, nr.top 4688/2 în suprafața de 9931 mp și nr.top 4689/6, în suprafata de 2812 mp din CF nr. 11813, proprietatea Statului Român situate în intravilanul municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.    


Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.39740, nr.cad.39740, în suprafață de 6.224 mp,  proprietatea municipiului Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.    


Punctul 12. - Proiect de hotărâre privind  acordarea denumirii ,, strada Carpati „ pentru terenul cu destinația drum, cu nr. cad 38178  inscris in CF nr.38178 Caransebes.   

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.    

Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru  lucrarea ,,Montare cort evenimente și construire anexe în regim P, Calea Timisoarei, nr.7B, Caransebes",  beneficiar SC CERNA SRL. 

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.    

Punctul 14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  transformarii unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Juridic și resurse umane din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, în functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovarii în grad profesional a titularului postului.   

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.    

Punctul 15. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor care doresc sa obțină calitatea de administrator de imobile.    

Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.      

Punctul 1 peste ordinea de zi: Aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare convocata de indata din data de 26.03.2020 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea   contului de executie al bugetului local la trimestrul IV pentru anul 2019.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii la trimestrul IV pentru anul 2019.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Doamna Ponetchi Maria anunța ca la mapa se găsește Raportul privind starea economica și sociala a municipiului și autoritatilor administratiei publice locale în anul 2019, doar pentru prezentare nu pentru supunere la vot.

Punctul 16. - Intrebari.Interpelari.

Punctul 17. - Diverse.       

Domnul Dascalu Valentin ii cere domnului primar, ca și în urmă cu câteva zile, să renunțe la această măsură, precizând că redeschiderea pieței trebuie făcută doar pentru producători și nu pentru cei care cumpără produse din altă parte și le revând în Piața Gugulanilor. Cere să se consemneze în procesul verbal solicitarea de redeschidere a pieței. Fără a mai repeta ce prevede ordonanța militară, dorește să se ia în considerare redeschiderea pieței și ar dori sa stie și poziția consilierilor. Nu se poate să avem piața închisă,fiind vorba doar de produsele naturale de la producători, acolo în partea stângă, nu de cei care aduc din altă parte și vând. Acum e și sezonul pentru însămânțări, se aduce arpagic, se vor aduce răsaduri, agricultura trebuie să meargă, de ce să nu ne ajutăm producătorii? La Kaufland nu intrăm în aglomerație?

Domnisoara Andra Pleșa și Maria Ponețchi se pronunța pentru redeschiderea pieței. Suntem mai mulți care dorim redeschiderea pieței,decat sa mearga la Kaufland, mai bine la piață. Doamna Ponetchi propune să se faca reguli cum să intre lumea, producătorii să aibă mască și mănuși. Dommnul Florin Bogdea mentioneaza ca că toți ne-am dori să facem cumpărături în piață, dar nu știm care e impactul, dacă afectează sănătatea, adevărul e undeva la mijloc.

Reprezentanta Pieței Gugulanilor, doamna Luminița Verdeș precizeaza că piața se poate redeschide, urmând să fie respectate măsurile impuse în ordonanțele militare, astfel ca din cinci uși, se deschide doar una, ca să se intre civilizat, ca la Kaufland.

Domnul primar considera că piața poate fi un loc în care te poți îmbolnăvi de coronavirus, iar măsura de închidere este una mai mult decât necesară. Piața nu este magazin. Dansul arata ca nu este conceptului de piață, nu are nimic nici cu Luminița, nici cu se întâmplă acolo. Problema e că la piață nu ai control asupra vânzolelii, oamenii nu merg la piață ca la Kaufland, unde știu expres unde sunt produsele, la piață cauți, negociezi, discuți, nu se poate pune poliție să restricționeze accesul, chiar dacă e în aer liber, nu e ca în celelalte magazine. S-a votat în CLSU, e o măsură bună pentru momentul acesta. Chiar dacă o să-i sară în cap 50 la sută din oraș, prefera să nu am nici un îmbolnăvit legat de activitatea din piață. Considera ca toată lumea se descurcă si fără piață. Toate măsurile sunt pentru a restricționa cât mai mult circulația, iar noi cum sa deschidem ? Precizeaza ca, dacă puteam, închideam și magazinele, dar nu mai aveam de unde să ne alimentăm. Ordonanța militară nu spune imperativ că piața trebuie să rămână deschisă.

 

Doamna Ponețchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 26.03.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.316/26.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 26.03.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 14 consilieri locali, absentand motivat  Plesa Andra, Novac Danela, Bischof Mariana, Stanescu  Alexandru, Ardelean Gavrila .

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 26.03.2020.


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 26.03.2020.

2.-Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 25.03.2020.

3.- Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  26.03.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  

Punctul 2.-  Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 25.03.2020.  

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti 

Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

 

 Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 12.03.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.299/12.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 12.03.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 16 consilieri locali, absentand motivat Isac Marius Adrian si nemotivat Stanescu  Alexandru si Rafa Vasile Iulian .

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 12.03.2020.


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 12.03.2020

2. - Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata din data de 03.03.2020.                 

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  12.03.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  

Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de inadat  din data de 03.03.2020. 

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal  si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  

În sala intra domnul Rafa Vasile Iulian, consilier local.

Punctul 3.-  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2020.               

Se supune la vot proiectul de hotărâre  si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

În sala intra domnul  Stanescu Alexandru.

Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 25.03.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.314/25.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 25.03.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 17 consilieri locali, absentand motivat  Bischof Mariana si Stanescu  Alexandru.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

        Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

  PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata  in data de 25.03.2020.


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 25.03.2020.               

2.- Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de  25.03.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.  


Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, precum si a listei de investitii anexa la buget.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 03.03.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr.264/02.03.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 03.03.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul General al municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 17 consilieri locali, absentand motivat doamna Bischof Mariana si doamnaNovac Daniela.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indatain data de 03.03.2020.


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 03.03.2020

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2020.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2020 in valoarea totalade 340.000 lei.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privindangajarea de catre Spitalul Municipal de Urgența Caransebes a unui avocat în vederea sustinerii cauzelor și apărării intereselor Spitalului, cu suportarea cheltuielilor aferente de către Spital și cu incadrareaîn bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

       Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de03.03.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,din data de 27.02.2019. 

Se supune la vot aprobarea procesului-verbalsi se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3.-Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2020 in valoarea totalade 340.000 lei. 

Domnul Dascalu Valentin spune ca desi a semnat materialul la comisie, acum vine cu propunerea sa se I-a de la Culte suma de 50.000 lei si sa o punem la sport.

Domnul Viceprimar intreaba daca avem vreo cerere la sport?

Domnul Primar spune ca momentan sunt doar doua cereri de la judo si de la baschet.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca suma de 140.000 lei este suficienta pentru Culte.

Domnul Primar spune ca la Culte suma s-a creionat in functie de solicitari, de exemplu 130.000 lei sunt doar pentru solicitarile Episcopiei. Pe langa Biserica Ortodoxa este si Biserica Baptista, Penticostala, Sinagoga care nu au folosit fondurile de anul trecut si le au dat inapoi dar doresc anul acesta. Dumneavoastra decideti.

Domnisoara Plesa Andra spune ca la sport este si Clubul Sportiv Municipal.

Domnul Primar spune ca daca se vor afilia ramurile respective, automat banii o sa mearga catre Clubul Sportiv. Baschetul inca nu este afiliat dar pana in toamna poate se vor afilia si se vor mai face si rectificari pe banii respectivi.

Domnul Dascalu Valentin spune ca nu trebuie sa le dam cat au cerut.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca cererile sunt pe sumele respective.

Domnul Primar spune ca sunt doar doua cereri de la biserica, greco-catolici si penticostali care au sume mici. Sunt acele proiecte ale Bisericii Ortodoxe, precum Proiectul Sfantului Vasile cel Mare, nu neaparat pentru biserici in sine. 

Domnul Viceprimar spune ca daca le luam acesti bani la Culte raman aproape fara nimic ceilalti.

Domnul Primar spune ca anul trecut au fost mai multi bani la biserica ortodoxa.

Se spune la vot amendamentul domnului Dascalu Valentin si se respinge cu 15 abtineri in partea consilierilor Isac Marius, Strejariu Filip, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Rafa Iulian, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru, Brancu Ciprian, Badet Ion, Ardelean Gavrila, Bogdea Constantin, Isac Daiel, Cristescu Codruta, Radu Valeriu și 2 voturi pentru din partea consilierilor Dasacalu Valentin și Gherman Aurora.

Se supune la vot proiectul de hotararesi se aproba cu majoritate devoturi din cei prezenti, cu 15 voturi pentru din partea consilierilor Isac Marius, Strejariu Filip, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Rafa Iulian, Todorescu Lazar, Stanescu Alexandru, Brancu Ciprian, Badet Ion, Ardelean Gavrila, Bogdea Constantin, Isac Daiel, Cristescu Codruta, Radu Valeriu și 2 abtineri din partea consilierilor Dascalu Valentin și Gherman Aurora. 

Punctul 4.-Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii de catre Spitalul Municipal de Urgența Caransebes a unui avocat în vederea sustinerii cauzelor și apărării intereselor Spitalului, cu suportarea cheltuielilor aferente de către Spital și cu incadrareaîn bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

Doamna Gherman Aurora anunța ca dansa nu voteaza.

Domnul Primar dorește sa rec tifice proiectul de hotărâre,ca suportarea cheltuielilor să se facă de către Primărie pentru ca exista și precedentul, nu neapărat pentru avocati dar pentru celelalte cheltuieli suportate de către Primărie. Spitalul nu va putea sa suporte aceste cheltuieli, având conturile blocate.

Doamna Secretar General precizeaza ca acesta este un amendament la proiect dar ar fi împotriva prevederilor OG 26/2012, care spune în ce condiții se poate lua un avocat, un angajament cu contract de către o institutie publica. Noi doar aprobam posibilitatea ca sa-și angajeze avocat, dar contractul naște obligații de plata intre părți.

Domnul Cican Adrian întreba în ce articol este precizat acest lucru?

Doamna Secretar General spune ca este art. I, alin.2, lit.b, din Ordonanta, conform caruia noi le aprobam. 

Domnul Viceprimar citeste prevederile :

 ,, Alin. (2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:

a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;

b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale. 

Doamna Secretar General precizeaza ca serviciile avocatilor se achizitioneaza de catre dumneavostra, Spitalul cu aprobarea Consiliul Local.

Domnul Cican Adrian spune ca a citit foarte bine impreuna cu juristi si nu scrie niciunde ca nu se poate plati de catre Primarie. In OG 26/2012 nu spune despre partea financiara.

Doamna Secretar General spune ca,din moment ce inchei contractul de asistenta juridica, obligatia platii o are institutia care incheie contractul, nu o parte terta, pentru ca,contractul nu poate sa nasca obligatii fata de Primarie privindangajarea avocatilor. 

Domnul Cican Adrianintreaba de cePrimaria face alte plati catre Spital.

Doamna Secretar Generalexplica inca o data ce spune OG 26/2012.

Domnul Ardelean Gavrila intreaba cum am platit pana acum avocati?

Doamna Secretar Generalspune ca pentru cei angajati de Primarie I-a platit Primaria si pentru alte procese ale altorinstitutii au platit acele institutii.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca nu noi am adus Spitalul in situatia aceasta ci aceia care au numit directori simanageri acolo. Tot felul de chioscuri decare s-a saturat lumea ,evaziuni fiscale.

Domnul Primar spune ca daca s-au platit alte prestari de servicii in contul Spitalului, considera ca si acest serviciu de angajare a unor avocati este perfect legal.

Domnul Cican Adrian spune ca este reglementat si de Legea nr. 95/2006, art.198, art199 si art. 202 ce poate sa finanteze Primaria si spune caSpitalul a platit suma de 65.000lei, inclusiv onorariul de succes avocatului.

Domnul Viceprimar face precizarea, ca dupa cum a spus chiar domnul Cican, Spitalul a platit, nu Primaria.

Domnul Cican Adrianspune cu bani de la bugetul local.

Domnul Primar intreaba dacaPrimaria a platit autorizatii CNCAN, si a platit amenzi de ce nu se poate plati si asta?

Domnul Viceprimar precizeaza ca noi suntem proprietari pe acele bunuri de aia s-a platit.

Doamna Secretar Generalspune ca Ordonanta face referire strict pentru procese la art. I, alin .2, lit.b)pentru modalitatea de angajare a avocatilor.

Domnul Bogdea Constantin arata ca,se intelege,ca, daca votam proiectul in forma initiala, fiind blocate conturile nu au cum sa plateasca iar daca votam cum zice domnul Primar,nu este corect. Ar trebui sa -l retragem ca sa ne lamurim.

Domnul Cican Adrianspune ca in 9 martie este primul termen.

Domnul Primar spune ca pentru asta s-a facut sedinta.

Doamna Secretar General spune ca nu va contrasemna o astfel dehotarare, dumneavoastra consilierii puteti savotati cum doriti.

Domnul Primar spune ca atâta vreme cât noi suntem ordonator principal, iar spitalul ordonator secundar, crede că se poate realiza acest lucru.

Domnul Bogdea Constantin propune retragerea proiectului de pe ordinea de zi, în condițiile în care există dispute juridice pe acest subiect. 

Domnul Cican Adrianspuneîncă o dată aleșilor locali că are nevoie de avocați pentru litigiile pe care le are cu persoana care are chioșcul în spital și cu medicii evacuați din policlinică,

Domnul Bogdea Constantin spune ca, nu noi, Consiliul Local, am deschis aceste procese, domnul Cican aforțat această realizare a ambulatoriului, dacă era un manager mai destoinic, putea să o faca în alt mod, dar ati făcut-o pompieristic și acum veniți în fața Consiliului Local să vă punem noi avocat, că v-au dat oamenii în judecată. Faceți o mie și o sută de procese, să fiți în procese cu toată lumea, nu este ok. N-ați scăzut datoriile, ați scăzut doar cu ce v-am dat noi și Guvernul.

Domnul Cican Adrian spunecă prin deciziile dumneavoastră, ați băgat acest spital în faliment, da, așa este, vă place sau nu, am redus datoriile, înșelați prin afirmații mincinoase.

Se supune la vot amendamentul domnului Primar si se respinge cu un vot pentru din partea domnului Stanescu Alexandru si 15 abtineri din partea consilierilor Isac Marius, Strejariu Filip, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Rafa Iulian, Todorescu Lazar,Brancu Ciprian, Badet Ion, Ardelean Gavrila, Bogdea Constantin, Isac Daiel, Cristescu Codruta, Radu Valeriu,Dascalu Valentin iar doamna Gherman Aurora nu voteaza .

Se supune proiectul de hotărâre și se respinge cu 7 voturi pentru din partea consilierilorIsac Marius,Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Rafa Iulian, Todorescu Lazar,Brancu Ciprian și9 abtineri din partea consilierilorBadet Ion, Ardelean Gavrila, Bogdea Constantin, Isac Daiel, Cristescu Codruta, Radu Valeriu,Dascalu Valentin, Stanescu Alexandru și Strejariu Filip Petru iar doamna Gherman Aurora nu voteaza.

Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Ponetchi Maria



              ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

      CONSILIUL LOCAL


             PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 27.02.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.240/20.02.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei  si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes si Secretarul General municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

        Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită. 

                                                   PROIECTUL ORDINII DE ZI

            al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2020        

     

     1.  1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2020, ora 14.00.

     2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de îndată in data de 18.02.2020.

     3.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35/18.02.2020 in sensul rectificarii art.2 privind  aprobarea bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic inchis in vederea concesionarii terenului inscris in CF 42909 Caransebes nr. cad.42909 in suprafata de 20.000 mp proprietatea municipiului Caransebes,in vederea realizarii de investitii pentru activitati  economice, a documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de monitorizare a depozitului neconform inchis Caransebes si desemnarea unui responsabil cu intocmirea pastrarea si arhivarea documentelor ce vizeaza monitorizarea depozitului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

     6. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finantate din bugetul local al municipiului Caransebes pentru anul 2020.

                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

     7. - Proiect de hotărâre privind respingere plangerea prealabila formulata de domnul Românu Nicolae, înregistrată cu nr. 1830/14 din 21.01.2020,  privind revocarea HCL nr.133/25.06.2019, ca neintemeiată.

                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

     8. - Intrebari.Interpelari.

     9. - Diverse.


Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2019, ora 14.00.

Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte: Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,pe bază de protocol, a terenului înscris în CF nr.40162, în suprafață de 23.766 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, liber de sarcini, pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str.Cernei, municipiul Caransebeș, Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,, Modernizare si extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin”, in vederea finatarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.1. C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni si  Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș.

Doamna Ponetchi Maria supune la vot punct cu punct completarea proiectelor de peste ordinea de zi:

Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,pe bază de protocol, a terenului înscris în CF nr.40162, în suprafață de 23.766 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, liber de sarcini, pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str.Cernei, municipiul Caransebeș si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,, Modernizare si extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin”, in vederea finatarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.1. C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Doamna Ponetchi Maria  supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse  și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti..

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată  in data de 18.02.2020.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.        

Punctul 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea HCL nr. 35/18.02.2020 in sensul rectificarii art.2 privind  aprobarea bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 .

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic inchis in vederea concesionarii terenului inscris in CF 42909 Caransebes nr. cad.42909 in suprafata de 20.000 mp proprietatea municipiului Caransebes,in vederea realizarii de investitii pentru activitati  economice,

a documentatiei de atribuire si a pretului de pornire la licitatie.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea   programului de monitorizare a depozitului neconform inchis Caransebes si desemnarea unui responsabil cu intocmirea pastrarea si arhivarea documentelor ce vizeaza monitorizarea depozitului.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finantate din bugetul local al municipiului Caransebes pentru anul 2020.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind  respingerea plangerii prealabile formulata de domnul Românu Nicolae, înregistrată cu nr.1830/14 din 21.01.2020, privind revocarea HCL nr.133/25.06.2019, ca neintemeiată.   

Domnul Dascalu Valentin spune ca pana la următoarea sedinta sa luam în considerare ce spune domnul Romanu și sa amanam aprobarea acestui punct, se pare ca cei doi, și anume, domnul Romanu si vecinul au ajuns la o înțelegere.

Domnul Primar retrage punctului 7 de pe ordinea de zi.

Doamna Secretar General Ana Bratu spune ca plângerea este făcută, calea rezolvarii acestei situații este doar instanța, chiar dacă se retrage punctul sau dacă s-ar fi votat tot în instanța s-ar fi solutionat aceasta situație, deoarece hotărârea a produs efecte, licitatia a avut loc și s-a încheiat contractul de vanzare – cumparare. Din acest motiv hotărârea nu mai poate fi revocata ci petentul poate sa solicite anularea ei în instanța.              

Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,pe bază de protocol, a terenului înscris în CF nr.40162, în suprafață de 23.766 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, liber de sarcini, pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, Str.Cernei, municipiul Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea  proiectului ,, Modernizare si extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin”, in vederea finatarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.1. C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică revizuită faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru Proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin” din municipiul Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul  8. - Intrebari.Interpelari.      

Domnul Bogdea Constantin Florin întreabă când se poate asfalta pe strada Tudor Vladimirescu?

Domnul Primar spune ca strada Tudor Vladimirescu și Simion Barnutiu sunt cuprinse în proiect.

Domnul Todorescu Lazar precizeaza ca la Taxe și Impozite ar trebui sa lucreze toate cele trei ghisee măcar în aceasta perioada, adică pana la 31 martie cât este acea scutire de impozit.

Domnul Ardelean Gavrila reamintește ca a solicitat să se  i-a măsuri în zona transformatorului de la Penny Market unde este mizerie și s-ar putea amenaja acolo o parcare sau altceva.

Domnul Isac Daniel Alexandru spune ca ar trebui sa achizitionam pentru școli și institutii publice  dezinfectante, sapunuri și termometre pentru grădinițe, fiind necesare acum cu acest virus.

Doamna Cristescu Codruta precizeaza ca la dansa la scoala s-au luat toate măsurile necesare pentru copii.

Punctul  9. - Diverse.

Domnul Romanu prezinta o poza cu terenul care s-a scos la licitatie și pentru care a depus plangerea la Primărie și spune ca o să se adreseze instantelor de judecată pentru ca, considera ca trebuia sa știe și dansul despre acesta licitatie.

Domnul Matei Dumitru spune ca nu este mulțumit de calitatea lucrarilor de reabilitare din Spital și solicita să se urmărească cu atenție recepția la final și mai spune ca referitor la concursul pentru Clubul Sportiv Municipal trebuie să se inceteze odată pentru totdeauna cu promovarea pe criterii politice.Pe ce criterii a  participat  domnul Minea? Putea să fie un tânăr participant.

Domnul Primar  întreabă de ce nu a participat domnul Matei sau de ce nu a trimis domnul pe altcineva la concurs.

Domnul Manager Cican Adrian spune ca lucrările de la Spital se desfășoară în condiții bune, la sfârșit vom vedea dacă este bine sau rău. Referitor la acest virus, spune ca în Spital sunt 3 izolatoare, avem dezinfectant, pentru servirea hranei am discutat cu firma care se ocupa și are  pe stoc pentru 45 pana la 60 de zile, avem materiale de protecția speciale. Am avut 9 cazuri în Spital în doua zile, personalul este la lucru, nu este nimeni în concediu, avem tot ce ne trebuie, chiar de aseară  avem și un aparat care testează.                

Doamna Ponețchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  



 

               ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

      CONSILIUL LOCAL


PROCES VERBAL


Încheiat astăzi, 31.01.2020, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 51/23.01.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei  si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Secretarul municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

        Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită. 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 31.01.2020        


1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2020, ora 12.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,convocata de îndată in data de 09.01.2020.

3.-  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta de distributie a gazelor naturale pe strada Teiusului din municipiul Caransebes'', realizata de SC CALOR GRUP Resita.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.-  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta și instalatie de racordare gaze naturale pe strada Granicerilor din municipiul Caransebes''.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii pe picior a lemnului rezultat din partida 5159, cu un volum de 123 mc unei firme solicitante in vederea exploatarii, a tarifului de exploatare  și acordarea de lemn gratuit  din fondul forestier proprietate publica a municipiului Caransebes, institutiilor publice din subordinea Cosiliului Local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind  incheierea unui act aditional la contractul de administrare  încheiat cu Direcția Silvica Caras-Severin, Ocolul Silvic Paltinis, privind prelungirea duratei contractului de administrarea în regim silvic a suprafetei de 353 ha, fond forestier, proprietatea publica a municipiului Caransebes.

                        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotărâre privind indexarea cu ratei inflatiei de 4 % a tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2020 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

                        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9. - Proiect de hotărâre privind  prelungirea in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, constructii provizorii ,statii telefonie mobila-antene si indexarea cu rata inflatiei in valoare de 4% a pretului inchirierii, la reinoirea contractelor .

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

10. - Proiect de hotărâre privind  prelungirea in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere ( spatii, terenuri, mese) cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2019, 

si indexarea cu rata inflatiei de 4% a preturilor contractelor de inchiriere exprimate în moneda naționala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

11. - Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin licitație publică cu plic închis, a terenului înscris în CF nr.42861, nr.cad.42861, în suprafață de 162 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, a documentației de atribuire si a prețului de pornire al licitației.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

12. - Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 18.000 mp, identificata în CF nr. 38756 Caransebes, nr top 5236/1/2 situata în intravilanul municipiului Caransebes, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.    

                        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. - Proiect de hotărâre privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

14. - Proiect de hotărâre privind  mentinerea pretului pentru inchirierea parcelelor de teren agricol din zona Sesu Roșu din cadrul Proiectului Speranța Verde, la nivelul celor aprobate în anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

15. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.205/31.10.2019  in sensul modificarii destinatiei terenului dat în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL  în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, din deponeu, in statie de sortare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă:  Comisia de specialitate nr.1

16 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001  și beneficiarii Legii nr.208/1997.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

17.- Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Caransebes, serviciu de TIP V1, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Caransebes , conform OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

18.- Proiect de hotarare privind  modificarea Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Caransebeș, prin transformarea unor funcții publice de execuție de polițist local I, debutant din cadrul Direcției Poliția Locală , în funcții publice de execuție definitive de polițist local, clasa I, grad profesional asistent.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

19.- Proiect de hotarare privind efectuarea în anul 2020 a celor 6 zile de concediu de  odihna ramase neefectuate în anul 2018 și a celor 25 de zile neefectuate în anul 2019 pentru Primarul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

20.-  Proiect de hotarare privind  adoptarea  proiectului de hotarare privind aprobarea unui numar de 100 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020, la nivelul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă:  Comisia de specialitate nr.5

21. - Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 2 al anului 2019. 

Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

22. - Intrebari.Interpelari.

23. - Diverse.


Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.01.2019, ora 12.00.

Domnul Viceprimar propune completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:


1.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice  faza  PAC + PT + DDE pentru investitia "Reabilitare piata de vechituri prin realizare platforma balastata, compactata si dalata, realizare invelitoare pe structura metalica "  intocmita de catre S.C. PRO CASA PROIECT  S.R.L. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș”.

3. Proiect de hotarare privind darea în administrare către Liceului Teologic Baptist Reșița, a 4 săli de clasa, 1 cabinet, 2 holuri și 2 băi, în suprafață de 379 mp, situate la parterul imobilului înscris în CF nr.43100,  proprietatea municipiului Caransebeș.

4.Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către  Clubul Copiilor Caransebeș a 16 spatii situate la etajului I din imobilul înscris în CF nr.41163, proprietatea municipiului Caransebeș, avand ca destinatie desfășurarea activitatilor specifice clubului.

5.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.230 /04.12.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20.000 mp inscris in CF 42209 Caransebes.

6.Proiect de hotarare privind alipirea terenurilor înscrise în CF nr.42297,  CF nr.42251, CF nr.42250, CF nr.42249  si CF nr.40973,  proprietatea municipiului Caransebeș si  trecerea din domeniul public în domeniul privat a acestor  parcele  în vederea construirii  unui bloc de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin A.N.L.

7.Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020-2021, în municipiul Caransebeș.


      Doamna Ponetchi Maria supune la vot punct cu punct completarea ordinii de zi :

Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice  faza  PAC + PT + DDE pentru investitia "Reabilitare piata de vechituri prin realizare platforma balastata, compactata si dalata, realizare invelitoare pe structura metalica "  intocmita de catre S.C. PRO CASA PROIECT  S.R.L.   si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiectul   de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș”  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind darea în administrare către Liceului Teologic Baptist Reșița, a 4 săli de clasa, 1 cabinet, 2 holuri și 2 băi, în suprafață de 379 mp, situate la parterul imobilului înscris în CF nr.43100,  proprietatea municipiului Caransebeș  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind darea în folosință gratuită către  Clubul Copiilor Caransebeș a 16 spatii situate la etajului I din imobilul înscris în CF nr.41163, proprietatea municipiului Caransebeș, avand ca destinatie desfășurarea activitatilor specifice clubului  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.230 /04.12.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20.000 mp inscris in CF 42209 Caransebes  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind alipirea terenurilor înscrise în CF nr.42297,  CF nr.42251, CF nr.42250, CF nr.42249  si CF nr.40973,  proprietatea municipiului Caransebeș si  trecerea din domeniul public în domeniul privat a acestor  parcele  în vederea construirii  unui bloc de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin A.N.L. si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot completarea cu Proiectul  de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020-2021, în municipiul Caransebeș  si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Doamna Ponetchi Maria  supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse  și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti..

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată  in data de 09.01.2020.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.        

Punctul 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta de distributie a gazelor naturale pe strada Teiusului din municipiul Caransebes'', realizata de SC CALOR GRUP Resita.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind documentatiei privind intocmirea Proiectului tehnic, caietului de sarcini, detalii de execuție, documentatie tehnica pentru autorizație, pentru investitia ,,Modificare traseu conducta și instalatie de racordare gaze naturale pe strada Granicerilor din municipiul Caransebes''

      Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  vanzarii pe picior a lemnului rezultat din  partida 5159, cu un volum de 123 mc unei firme solicitante in vederea exploatarii, a tarifului de exploatare  și acordarea de lemn gratuit  din fondul forestier proprietate publica a municipiului Caransebes, institutiilor publice din subordinea Cosiliului Local.

        Domnul Bogdea Constantin întreabă dacă se da prin licitatie ?

        Domnul Viceprimar spune ca, da.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

       Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

        Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierea unui act aditional la contractul de administrare  încheiat cu Direcția Silvica Caras-Severin, Ocolul Silvic Paltinis, privind prelungirea duratei contractului de administrarea în regim silvic a suprafetei de 353 ha, fond forestier, proprietatea publica a municipiului Caransebes.       

        Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.       

Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind indexarea cu ratei inflatiei de 4 % a tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2020 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.   

Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, constructii provizorii ,statii telefonie mobila-antene si indexarea cu rata inflatiei in valoare de 4% a pretului inchirierii, la reinoirea contractelor .

          Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii in anul 2020 a termenului contractelor de inchiriere ( spatii, terenuri, mese) cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2019 si indexarea cu rata inflatiei de 4% a preturilor contractelor de inchiriere exprimate în moneda naționala.

            Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti. 

Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitație publică cu plic închis, a terenului înscris în CF nr.42861, nr.cad.42861, în suprafață de 162 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, a documentației de atribuire si a prețului de pornire al licitației.

Domnul Bogdea Constantin intreaba de ce se face licitatia cu plic închis și nu cu strigare? 

Doamna Secretar Ana Bratu spune ca este singura modalitate prevazuta de OUG 57/2019

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.  

Punctul 12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 18.000 mp, identificata în CF nr. 38756 Caransebes, nr top 5236/1/2 situata în intravilanul municipiului Caransebes, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.    

Domnul Bogdea Constantin precizeaza ca în sedintele anterioare când s-a respins a spus sa nu se mai revină cu acest proiect.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru, Gherman Aurora, Rafa Iulian Todorescu Lazar și Isac Marius Adriansi 9 voturi împotriva din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.

Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 193 mp, identificata în CF nr. 38204 Caransebes nr. cad.38204, situata în intravilanul municipiului Caransebes. 

Domnul Bogdea Constantin întreabă dacă pe acel teren sunt și anexe, dacă este un CF in extenso, dacă a făcut obiectul  naționalizarii, al cui a fost terenul, daca sunt fotografii, și spune ca consilierii PSD se abtin de la votarea acestui proiect.

      Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru, Gherman Aurora, Rafa Iulian Todorescu Lazar și Isac Marius Adriansi 8 abtineri din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila,  Badet Ion și un vot împotriva din partea domnului Isac Daniel Alexandru.

Punctul 14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea mentinerii pretului pentru inchirierea parcelelor de teren agricol din zona Sesu Roșu din cadrul Proiectului Speranța Verde, la nivelul celor aprobate în anul 2019.

      Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate, cu 18  voturi pentru si domnul Dascalu  Valentin nu voteaza.

Punctul 15. - Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.205/31.10.2019  in   sensul modificarii destinatiei terenului dat în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL  în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, din deponeu, in statie de sortare.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 16. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, pentru beneficiarii de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001  și beneficiarii Legii nr.208/1997.

           Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 17. - Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizarii Serviciul Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Caransebes, serviciu de TIP V1, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, conform OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

       Doamna Ponetchi spune ca aici trebuie făcută rectificarea ca, se reorganizeaza serviciul conform OMAI NR.75/2019, care a înlocuit OMAI NR.96/2016.

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 18. - Proiect de hotărâre privind  modificarea Statului de Funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Caransebeș, prin transformarea unor funcții publice de execuție de polițist local I, debutant din cadrul Direcției Poliția Locală , în funcții publice de execuție definitive de polițist local, clasa I, grad profesional asistent.

           Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 19. - Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuarii în anul 2020 a celor 6 zile de concediu de  odihna ramase neefectuate în anul 2018 și a celor 25 de zile neefectuate în anul 2019 pentru Primarul municipiului Caransebes.

      Doamna Ponetchi Maria precizeaza ca și Viceprimarului i se aproba efectuarea zilelor de concediu neefecuate în 2019

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 20. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  unui numar de 100 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020, la nivelul municipiului Caransebes.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 21. - Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 2 al anului 2019.      

Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind aprobarea documentatiei  tehnico-economice  faza  PAC + PT + DDE pentru investitia "Reabilitare piata de vechituri prin realizare platforma balastata, compactata si dalata, realizare invelitoare pe structura metalica "  intocmita de catre S.C. PRO CASA PROIECT  S.R.L. 

            Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Servicii publice partajate eficiente – continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni prin digitalizarea serviciilor publice partajate în Municipiul Caransebeș”.

            Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3 peste ordinea de zi:  Proiect  de hotarare privind darea în administrare către Liceului Teologic Baptist Reșița, a 4 săli de clasa, 1 cabinet, 2 holuri și 2 băi, în suprafață de 379 mp, situate la parterul imobilului înscris în CF nr.43100,  proprietatea municipiului Caransebeș.

            Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită către  Clubul Copiilor Caransebeș a 16 spatii situate la etajului I din imobilul înscris în CF nr.41163, proprietatea municipiului Caransebeș, avand ca destinatie desfășurarea activitatilor specifice clubului.

           Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5 peste ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.230 /04.12.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20.000 mp inscris in CF 42209 Caransebes.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6 peste ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind alipirea terenurilor înscrise în CF nr.42297,  CF nr.42251, CF nr.42250, CF nr.42249  si CF nr.40973,  proprietatea municipiului Caransebeș si  trecerea din domeniul public în domeniul privat a acestor  parcele  în vederea construirii  unui bloc de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin A.N.L.

        Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7 peste ordinea de zi:Proiect  de hotarare privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2020-2021, în municipiul Caransebeș.

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Doamna Presedinte Ponetchi Maria  propune ca timpul alocat fiecarui vorbitor să fie de 10 minute.

Se supune la vot propunerea și se aproba cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Strejariu Filip, Brancu Ciprian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru, Gherman Aurora, Rafa Iulian Todorescu Lazar și Isac Marius Adriansi 9 voturi împotriva din partea consilierilor Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Radu Valeriu Savu, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Isac Daniel Alexandru, Badet Ion.

Punctul 22. - Intrebari.Interpelari.      

Punctul 23. - Diverse.

Domnul Badet Ion mentioneaza ca pe strada Miron Cristea, cetatenii care locuiesc la numerele fără soț au depus o petitie pentru verificarea lucrarilor efectuate la canalul din spate, un cetatean a blocat canalul acolo și când ploua se fac inundatii, iar a doua problema este pe strada Ardealului vis a vis de trecerea de pietoni unde se urca pe scări la Braun, acele scări se fie reparate.

Domnul Viceprimar spune ca se vor lua măsuri pentru ambele aspecte semnalate.

Domnul Bogdea Constantin spune ca pe strada 1Decembrie, lângă dr. Vid cineva s-a legat la apa și a rămas o groapa acolo, care trebuie făcută.

Domnul Viceprimar spune ca se vor lua măsurile necesare.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca lângă PENNY este un transformator al Enelului, să se ia măsuri pentru el, eventual sa l darame.

Domnul Viceprimar spune ca este functional și nu poate fi daramat dar o să someze Enelul sa l curețe eventual.

Domnul Matei Dumitru solicita o trecere de pietoni la stația de autobuz din Pipirig vis a vis de Pizeria Roberto.

Domnul Viceprimar spune ca o să discute aceasta solicitare în Comisia de Sistematizare.

Domnul Romanu cetatean al municipiului Caransebes din strada Muntele Mic nr.12A,  revine cu problema vanzarii la licitatie a unui teren de pe strada Punții,  nefiind  mulțumit pentru ca  vecinii nu au fost instiintati despre organizarea licitatie. Spune ca a depus o plângere prealabila pentru aceasta problema și ca vrea o comisie la fata locului și un răspuns la plangere.

Domnul Viceprimar spune ca se va face o comisie și se vor prezenta la fata locului.            

    Doamna Ponețchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.  


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 09.01.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata prin Dispoziţia nr. 3/09.01.2020 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 09.01.2020.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand motivat doamna Bischof Mariana.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 09.01.2020.

1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 09.01.2020

3. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019.

4.- Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe 2019 din excedentul bugetului local al anilor precedenti.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 1.- Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

Domnișoara Plesa Andra propune ca presedinte de sedinta să fie doamna Ponetchi Maria.

Domnul Radu Valeriu Savu propune presedinte de sedinta pe domnul Dascalu Valentin.

Se supune la vot propunerea făcută de domnișoara Plesa Andra si se aproba cu 10 voturi pentru din partea domnilor Isac Marius Adrian, Brancu Ciprian Lazar, Strejariu Filip Petru, Plesa Andra, Emanuela Craciunescu, Rafa Vasile, Todorescu Lazar, Gherman Aurora, Ponetchi Maria, Stanescu Alexandru și 8 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Badet Ion, Cristescu Codruta, Novac Daniela, Isac Alexandru, Ardelean Gavrila.

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 09.01.2020.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de304.12.2019.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4.- Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local pe 2019 din excedentul bugetului local al anilor precedenti.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Doamna Ponetchi Maria multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Ponetchi Maria


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 30.12.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 906/24.12.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei si proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebes, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019

 

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019, ora 12.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată in data de 18.12.2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DTAC nr. 08/2019, pentru investitia ,,Modernizare teren joaca situat in Parcul G-ral I. Dragalina" din municipiul Caransebes, judetul Caras - Severin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinta gratuita acordat Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii si Juniori Viitorul Caransebes (in prezent Asociatia Club Sportiv Viitorul 1913 Caransebes) și a dreptului de folosinta gratuita acordat Clubului Sportiv Scolar Caransebes,asupra Stadionului Balta- Sarata, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea structurii existente, completarea/ actualizarea organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes si revocarea HCL nr. 228/04.12.2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 5

 8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea privind infiintarea a doua functii contractuale de Educator-Puericultor, jumatate de norma, pe perioada nedeterminata, nivel de studii medii, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Cresa si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru functiile publice si contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 5

9. - Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Parohia Ortodoxă Ucraineană a terenului înscris în CF nr.37483 Caransebeș, nr.cad.37483, în suprafață de 900 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat , pentru amenajarea unui cimitir.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii Amenajamentului Silvic, pentru o suprafata de 353 ha, fond forestier proprietatea publica a municipiului Caransebes,pentru perioada 2020 -2030.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în administrare către Seminarului Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu Caransebeș, a construcției înscrisă în CF nr.40843, nr.cad.40843-C6, în suprafață de 519 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia laborator de Informatică.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1 

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberarii Acordului Primariei municipiului Caransebes pentru lucrarile tehnico-edilitare care nu necesita autorizatie de construire.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 2

13. - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune de catre municipiul Caransebes cu privire la cumpararea terenului în suprafața totala de 7.858 mp situat în municipiul Caransebes, strada Nicolae Balcescu, nr.106, proprietatea OMV PETROM SA.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu plic închis in vederea vanzarii terenului înscris în CF nr.42904 Caransebes, nr.cad.42904, în suprafață de 410 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat și a documentați\ei de atribuire la licitatie publica.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.

Punctul 1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.12.2019, ora 12.00.

Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea validarii modificarilor bugetului local pe anul 2019 aprobat prin HCL 236/18.12.2019.

Se supune la vot completarea ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot ordinea de zi CU completarea adusă și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti..

Punctul 2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocate de îndată in data de 18.12.2019.

Se supune la vot aprobarea procesului-verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza DTAC nr. 08/2019, pentru investitia ,,Modernizare teren joaca situat in Parcul Gen.I. Dragalina" din municipiul Caransebes, judetul Caras - Severin.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de folosinta gratuita acordat Asociatiei Centrul de Fotbal pentru Copii si Juniori Viitorul Caransebes (in prezent Asociatia Club Sportiv Viitorul 1913 Caransebes) și a dreptului de folosinta gratuita acordat Clubului Sportiv Scolar Caransebes,asupra Stadionului Balta- Sarata, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii structurii existente, completarea/ actualizarea organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes si revocarea HCL nr. 228/04.12.2019.

Domnul Bogdea Constantin precizeaza ca se stie din hotararea veche ca se mentine sectia de oftalmologie.Conform la referatul domnului Manager acest lucru inseamna 396 paturi fata de 388 existente, in conditia in care se merge pe cele 8 paturi de la oftalmologie, dar tot dansul spunea ca oftalmologia poate functiona cu 5 paturi.

Domnul Primar spune ca nu poate cu 5 paturi.

Domnul Dascalu Valentin spune ca, domnul director asa a spus ,5 paturi.

Domnul Bogdea Constantin propune sa mergem pe organigrama in forma pe care o doreste domnul Manager, cu suplimentarea numarului de paturi de la 388 la 396, pentru care este nevoie si de Avizul Ministerului Sanatatii, infiintarea a 8 paturi in plus pentru a mentine si oftalmologia si ambulatoriul.

Domnul Primar spune ca este nevoie de 3 medici.

Domnul Bogdea spune ca este nevoie 2 medici, unul este deja iar pe celalalt il angajam si am finalizat chiar cum si-a dorit Consiliul Local, pentru ca s-a vrut mentinerea sectiei oftalmologie. Trebuie sa ne gandim ca sanatatea si invatamantul nu trebuie sa faca profit, trebuie sa ne gandim la pacient, prin urmare haideti sa infiintam acele paturi si sa se trimita la Minister, pentru a se aproba iar daca nu se va obtine aprobarea se va reveni sub o alta forma.

Domnisoara Plesa Andra spune ca se modifica structura si se reorganizeaza sectiile.

Domnul Bogdea propune sa se voteze cu inca 8 paturi in plus si cu angajarea medicilor si a personalului aferent.

Domnisoara Plesa Andra spune ca, noi ne dorim impreuna, mentinerea sectiei de oftalmologie.

Domnul Bogdea Constantin propune ca amendament mentinerea Compartimentului Oftalmologie si suplimentarea cu 8 paturi a structurii Spitalului Municipal de Urgența Caransebes cu obtinerea avizului Ministerului Sănătății și cu personalul aferent.

Se supune la vot amendamentul propus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Caransebes.

Domnisoara Plesa Andra propune completarea sectiilor sportive pe ramuri de sport , care au fost aprobate anterior, cu inca doua sectii, respectiv, inot si tenis, urmand sa se faca toate modificarile si completarile aferente.

Domnul Primar spune ca s-a gandit si la aceste doua sporturi dar nu aveau unde sa-si desfasoare activitatile.

Domnisoara Plesa Andra mentioneaza ca daca era gata bazinul pe care Primarul a promis ca il va face, ar fi avut unde sa -si desfasoare activitatea.

Se supune la vot amendamentul propus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adus si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8. - Proiect de hotărâre privind infiintarea a doua functii contractuale de Educator-Puericultor, jumatate de norma, pe perioada nedeterminata, nivel de studii medii, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Cresa si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru functiile publice si contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 9. - Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Parohia Ortodoxă Ucraineană a terenului înscris în CF nr.37483 Caransebeș, nr.cad.37483, în suprafață de 900 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat , pentru amenajarea unui cimitir.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii Amenajamentului Silvic, pentru o suprafata de 353 ha, fond forestier proprietatea publica a municipiului Caransebes,pentru perioada 2020 -2030.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în administrare către Seminarului Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu Caransebeș, a construcției înscrisă în CF nr.40843, nr.cad.40843-C6, în suprafață de 519 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul public, cu destinatia laborator de Informatică.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti și o abținere din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberarii Acordului Primariei municipiului Caransebes pentru lucrarile tehnico-edilitare care nu necesita autorizatie de construire.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune de catre municipiul Caransebes cu privire la cumpararea terenului în suprafața totala de 7.858 mp situat în municipiul Caransebes, strada Nicolae Balcescu, nr.106, proprietatea OMV PETROM SA.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca se putea cumpăra acest teren pentru diferite constructii.

Domnul Isac Daniel Alexandru precizeaza la fel ca se putea cumpăra acest teren pentru o investitie, de exemplu se pot face doua blocuri ANL .

Domnul Primar spune ca dacă ne manifestam dreptul trebuie sa-l și cumpăram.

Domnișoara Plesa Andra mentioneaza ca dacă se dorea cumpararea acestui teren trebuia venit și cu un proiect de investitie, noi nu avem nici un plan și poate cei care îl vor cumpăra vor face o investitie acolo. Banii,am putea sa-i bugetam anul acesta, dar dacă nu facem nimic nu are rost , nu văd de ce am fi împotriva atâta timp cât nu avem nici un plan pentru acest teren.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca pe acel teren se afla conducte subterane ce implica costuri pentru o eventuala investitie.

Domnul Dascalu Valentin spune ca nu sunt un impediment aceste conducte.

Domnul Stanescu Alexandru spune ca mai bine ar fi să se cumpere imobilele de la Caromet.

Domnul Primar spune ca a vorbit cu cei de la Caromet și ca le a oferit 250 mii euro, dar nu vor.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu plic închis in vederea vanzarii terenului înscris în CF nr.42904 Caransebes, nr.cad.42904, în suprafață de 410 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat și a documentați\ei de atribuire la licitatie publica.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 1 peste ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea validarii modificarilor bugetului local pe anul 2019 aprobat prin HCL 236/18.12.2019.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti si un vot impotriva din partea domnului Dascalu Valentin.

Punctul 15. - Intrebari.Interpelari.

Punctul 16. - Diverse.

Domnul Brancu Ciprian Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.


 

Actualizat in - 22.09.2020, la ora 13:01.