ANUNT

Potrivit Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntar în România, Direcţia de Asistenţă Socială Caransebeş își manifestă disponibilitatea colaborării cu voluntari, persoane varstnice, respectiv medici voluntari persoane v[rstnice, dispuși să ofere suport în cadrul Centrului  de Zi pentru Persoane Vârstnice în mun. Caransebeş.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită o cerere însoțită de copia CI și Curriculum Vitae semnat și datat la adresa de  e-mail   spascaransebes@yahoo.com
Persoana contact: Corina Chirițescu, tel: 0734714987.

ANEXA nr. 1 la decizia nr. 55/08.02.2021

 A N U N Ț

Direcția de Asistență Socială Caransebeș, județul Caraș-Severin, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de:
    • Asistent Medical – Compartimentul Creșe


Candidații trebuie să îndeplinească  condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant persoana ce îndeplinește următoarele condiții generale comune:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
  
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale temporar vacante de Asistent medical la Compartimentul Creșe, sunt:
    • studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă, specializarea asistent medical generalist;
    • vechime în specialitate: 6 luni;
    • membru O.A.M.M.R 

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, Piața Revoluției, nr. 1 conform calendarului următor:
    • 15 februarie 2021, ora 10.00: afișare anunț și publicare anunț;
    • Termen depunere dosare înscriere: 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului;
    • Selecția dosarelor: în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
    • Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere în termen de o zi de la selecția dosarelor;
    • 02 martie 2021, ora 11:00, proba scrisă;
    • 04 martie 2021, ora 11:00, proba interviului.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 și se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș, str. Teiușului nr. 24, din localitatea Caransebeș, județul Caraș-Severin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Documentele solicitate pentru dosarul de concurs sunt:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (calificări) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de integritate comportamentală.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaților admiși sau respinși se afișează la Avizierul Instituției.

Relații suplimentare privind condițiile specifice și bibliografia de concurs se obțin la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș, str. Teiușului, nr. 24, județul Caraș-Severin și la telefon: 0255512022, e-mail spascaransebes@yahoo.com.


Bibliografie: 
    • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 
    • HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009
privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România 
    • ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare 
    • ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
    • HOTĂRÂRE nr. 1.252 din 12 decembrie 2012
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară 
    • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Secțiunea a 2-a

ANUNȚ

Începând cu data de 15.10.2020, direcția de asistență socială Caransebeș, va prelua cererile pentru subvenția de încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri și energie electrică pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021.

Cererea – declarația pe propria răspundere precum și lista cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru ajutorul de încălzirea locuinței sunt disponibile la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebes din strada Teiușului, nr. 24, sau pe site-ul Primăriei Municipiului Caransebeș, la secțiunea adresată Direcției de Asistență Socială Caransebeș. 

Peste 750 lei/membru nu se acordă ajutorul de încălzirea locuinței

Program preluare cereri:

  •  Luni joi: 10:00 – 14:00
  •  Vineri: 10:00 – 12:00