In atentia furnizorilor publici si privati de servicii sociale de pe raza municipiului Caransebes


UAT Municipiul Caransebes are plăcerea de a vă invita să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, având ca obiect  - Lucrări de realizare branșamente la rețeaua de apă și canalizare pentru locuințele persoanelor din grupul țintă al proiectului  ”O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul CaransebeșȚ cod SMIS 101559 


Anunț privind achiziția publică de servicii de organizare târguri de joburi în vederea implementării proiectului ”O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, cod SMIS 101559


Delimitările secţiilor de votare din MUNICIPIUL CARANSEBEŞ


ANUNȚ

Începând cu data de 14.10.2019, Direcția de Asistență Socială Caransebeș va prelua cererile pentru subvenția de încălzire a locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri și energie electrică pentru sezonul rece noiembrie 2019 – martie 2020.


Directia de Asistenta Sociala Caransebes anunta organizarea la data de 21.10.2019, a examenului de promovare din functia de asistent social debutant in functia de asistent social practicant, Compartiment Cantina de Ajutor Social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.


Procesul verbal al sedintei din data de 02.10.2019 


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.10.2019

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

DISPUNE:

 

Art. 1. - Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.10.2019, ora 13.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

CONTRASEMNEAZA,

PRIMAR,

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 

Anexa la Dispozitia nr.707 /01.10.2019

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019.

4.- Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea terenului de fotbal aflat în incinta Stadionului municipal Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

CONTRASEMNEAZA ,

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBES

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


Anunt privind achizitia publica de servicii de organizare targuri de joburiin vederea implementarii proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes", cod SMIS 101559


Anunţ public privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu 

 Primăria Municipiului Caransebeș, cu sediul în Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, județ Caraș - Severin, titular al „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caransebeș”, cu amplasamentul în Municipiul Caransebeș, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Caraș - Severin, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate:

 • la sediul APM Caraș - Severin, Str. Maior Petru nr.73, CP 320111 Reșița, jud. Caraș - Severin, luni - joi între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00-14.00;

 • la sediul titularului în strada str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Caraș - Severin, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 si vineri între orele 8.30-13.30;

 • electronic pe site-ul primăriei www.primaria-caransebes.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Caraș - Severin în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 


Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de steag al municipiului Caransebes.

Cetatenii municipiului pot formula in scris propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare provind proiectul de hotarare in perioada 23.09 - 04.10.2019. Propunerile formulate in scris cu privire la acest proiect de hotarare se depun la sediul Primariei, strada Piata Revolutiei nr. 1, la Compartimentul Relatii cu publicul, Registratura si arhiva.

Materialele transmise vor purta mentiunea -Recomandare la Proiect-


Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.42560 Caransebeș

  1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria Municipiul Caransebeș, cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2.Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Teren înscris în CF nr.42560, nr.cad.42560, în suprafață de 309 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 15.10.2019, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 15.10.2019.

4. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 16.10.2019, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă într-un exemplar original.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 16.10.2019, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de vânzare-cumpărare, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135 Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 16.09.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 661/12.09.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 17 consilieri locali, absentand motivat doamna Novac Daniela si domnul Rafa Vasile Iulian.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019

 1.- Alegerea președintelui de ședința al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, din data de 16.09.2019.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ,,Serbările Caransebeșului, 2019", în perioada 19-22 septembrie 2019 de către Casa Municipală de Cultură ,,George Suru" Caransebeș, în parteneriat cu Asociația Culturală ,,PORDAMPI", în Parcul Teiuș din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

6. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș și ai Primarului municipiului Caransebeș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. - Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatorele 2 proiecte de hotarare peste ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis, a conductei de refulare a SPAU3, cu prindere de podul existent peste râul Timiș si Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, Arhimandrit Iustinian Ionel Tibil - Starețul Manastirii Teiuș din Caransebeș, initiat de domnul Bogdea Constantin Florin.

 Punctul 1. Alegerea președintelui de ședința al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, din data de 16.09.2019.

Domnul Brancu Ciprian Lazar propune ca presedinte pe domnul Viceprimar Isac Marius Adrian.

Domnul Primar supune la vot propunerea facuta de domnul Brancu Ciprian Lazar si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 9 voturi pentru din partea domnilor Strejariu Filip, Todorescu Lazar, Isac Marius Adrian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Stanescu Alexandru, Ponetchi Maria, Gherman Aurora Brancu Ciprian Lazar si 8 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel, Cristescu Codruta, Bischof Mariana, Badet Ion si Ardelean Gavrila.

Punctul 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

Domnul Presedinte Isac Marius Adrian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis, a conductei de refulare a SPAU 3, cu prindere de podul existent peste râul Timiș, proprietatea municipiului Caransebes si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, Arhimandrit Iustinian Ionel Tibil - Starețul Manastirii Teiuș din Caransebes.

Domnul Presedinte spune ca nu vede caracterul de urgenta al acestui proiect.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca asa este, acest proiect trebuia sa fie pus la o sedinta ordinara nu la o sedinta extraordinara.

Domnul Bogdea Constantin spune ca sambata 21 septembrie este o festivitate la Manastirea din Teius unde va participa si Mitropolitul Ardealului Laurentiu Streza alaturi de Prea Sfintitul Laurentiu Mic Episcop al Caransebesului, am initiat acest proiect, dorind sa l propunem Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes pe Arhimandritul Iustinian Tibil, bineanteles daca sunteti si dumneavoastra de acord.

Domnul Primar mentioneaza ca sunt 20 de ani de la ctitorirea Manastirii.

Domnul Bogdea Constantin spune ca asa este si de aceea s-a gandit sa fie peste ordinea de zi, tinand cont ca Arhimandritul s-a ocupat de ctitorirea manastirii Teius.

Domnul Presedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare se respinge cu 8 voturi pentru din partea domnilor Strejariu Filip Petru, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin, Isac Daniel, Cristescu Codruta, Bischof Mariana, Badet Ion si Ardelean Gavrila si 9 abtineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Todorescu Lazar, Isac Marius Adrian, Plesa Andra, Craciunescu Emanuela, Stanescu Alexandru, Ponetchi Maria, Gherman Aurora Brancu Ciprian Lazar .

Se supune la vot ordinea de zi suplimentata cu proiectul de hotarare privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis, a conductei de refulare a SPAU 3, cu prindere de podul existent peste râul Timiș,si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

Se supune la vot procesul -verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii, pe anul 2019 .

Domnul Viceprimar spune ca sunt cateva modificari la proiectul de hotarare, pe care le mentioneaza:- “Subcapitolul 48.01.01 Sume primite din FEDR” se inlocuieste cu “Subcapitolul 48.01 Sume primite din FEDR” - “titlul 51.01 Transferuri interne” se inlocuieste cu “titlul 55.01 Transferuri interne”

- Articolele 5 si 6 vor avea urmatorul continut :

“Art.5. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2019 se modifica. astfel

-la venituri de la 46.555.327 lei la 47.362.327 lei

-la cheltuieli de la 52.559.077 lei la 53.366.077 lei

Art.6. Valoarea totala a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 nu se modifica.”

Totodata, propunem ca amendament la proiect referitor la pozitia de pe lista de investitii unde apar frigiderele de la Piata , retragerea acestei investitii.

Dupa cum a inteles, la Comisie s-a cerut punct de vedere de la DSV si doreste sa stie daca s-a primit.

Domnul Minea Mihai, consilier al Primarului, raspunde ca s-a primit raspunsul in urma cu jumatate de ora si ca sunt trecute niste precizari generale.

Domnul Viceprimar precizeaza ca in punctul de vedere al DSV trebuie sa vedem daca dotarile sunt necesare , sau nu.

Domnul Minea raspunde ca sunt necesare dar este un raspuns destul de complicat, in care ne dau doar legislatia in baza careia se intocmesc.

Domnul Viceprimar , din cate stie , nu crede ca la Piata este nevoie de aceste dotari , pana nu sunt gata lucrarile care trebuie facute.

Domnul Dascalu Valentin intreaba daca lucrarile sunt din autofinantate.

Domnul Ursulescu Ion director la Piata Gugulanilor, precizeaza ca sunt doua hale distincte , prima hala care are receptia finala , nu trebuie aviz ISU, cea mica, despre ea vorbim . Ne am gandit ca sa mutam comerciantii cu branza si sa autorizam dupa ce terminam si hala cealalta la care mai este mult de lucru.

Domnul Viceprimar spune ca lucrurile trebuie facute de la inceput , sa nu luam acum niste frigidere care nu sunt necesare si care nu ne ajuta la autorizare.

Domnul Ursulescu spune ca prima hala este terminata .

Domnul Primar spune ca este necesar sa ai aceste frigidere in hala de lactate .

Domnul Isac Daniel , intreaba cum sa le luam acum si sa lasam sa fie inaugurate in alt mandat?

Domnul Minea citeste din adresa DSV conform careia trebuie sa se asigure conditii adecvate de maipulare si depozitare cu reglarea temperaturii si capacitate suficienta pentru a pastra produsele alimentare la temperaturi adecvate, care sa poata fi monitorizate si daca este nevoie, inregistrate.

Domnul Viceprimar spune ca de aceea s-a cerut punct de vedere de la DSV.

Domnul Primar , raspunde ca nici nu trebuia sa se ceara , nici nu il intereseaza punctul lor de vedere, sa vina ei, dupa si sa spuna ca nu am facut bine.

Domnul Viceprimar spune ca, ei ne autorizeaza.

Domnul Stanescu Alexandru spune ca sa le luam , fara discutie.

Domnul Viceprimar spune ca in adresa DSV scrie ca trebuie sa existe un numar suficient de toalete, cu jet de apa, racordate la un sistem de scurgere eficace, sa u comunice direct cu incaperile in care se manipuleaza produsele alimentare.Trebuie sa existe un numar suficient de chiuvete amplasate in mod corespuzator si destinate spalatului pe maini.

Domnul Ursulescu Ion precizeaza ca nici in proiectul pentru noua hala nu sunt cuprinse .

Domnul Viceprimar spune ca noi nu vorbim de noua hala , ci de cea veche, cea autorizata si receptionata , asa cum spuneti dumneavoastra.

Domnul Primar spune ca proiectul la hala noua a fost facut prost de la inceput, ca nici acolo nu sunt cuprinse .

Domnul Isac Daniel intreaba ca , acum 8 ani cand am inceput lucrarile, nu ne -am gandit ca nu sunt toalete si ne gandim acum, cand trebuie sa inauguram?

Domnul Primar spune ca nu inauguram nimic, trebuie sa intram in normalitate, oamenii sa intre inauntru.

Domnul Viceprimar intreaba de ce nu se intelege ca trebuie sa existe un numar de chiuvete amplasate corespunzator, nu era mai usor sa cerem acest raspuns acu doua luni?

Domnul Ursulescu intreaba daca nu era mai usor sa l cerem cand s-a inceput proiectul in urma cu 8 ani?

Domnul Viceprimar intreaba , atunci de ce graba asta?

Domnul Bogdea spune ca dansii sunt de acord sa le ia si sa faca SPIR niste toalete si niste chiuvete.

Domnul Ursulescu spune ca daca nu se cumpara aceste frigidere vor fi probleme. A discutat cu cei de la DSV si au fost de acord verbal ca sa cumpere aceste dotari dar lucrarile trebuie terminate pentru a fi hala autorizata atunci cand se va autoriza si cealalta hala.

Domnul Primar considera ca este o propunere buna, ca se folosesc acum, ca se folosesc anul viitor, trebuie luate. Sa se supuna la vot.

Domnisoaran Plesa Andra spune ca daca DSV -ul impune anumite conditii, noi trebuie sa le respectam. Asa a procedat si dansa la ea la firma.

Domnul Dascalu Valentin spune ca acum doua sau trei saptamani l- au intrebat pe domnul Ursulescu Ioan cand are de gand sa termine hala. Daca are o hala terminata, de ce sa nu o puna in functie?

Domnisoara Plesa Andra spune ca nu este terminata din moment ce nu are o toaleta sau o chiuveta. Hadeti sa facem corect, sa respectam pasii care se impun.

Domnul Isac Marius Adrian spune sa isi retrage amendamentul facut de scoatere a frigiderelor de pe lista de investitii dar domnul Ursulescu va vedea ca nu va putea functiona nici macar cu frigiderele si cu clima luate.

Domnul Isac Marius Adrian supune la vot amendamentele la proiectul de hotarare:

“Subcapitolul 48.01.01 Sume primite din FEDR” se inlocuieste cu “Subcapitolul 48.01 Sume primite din FEDR”

- “titlul 51.01 Transferuri interne” se inlocuieste cu “titlul 55.01 Transferuri interne”

- Articolele 5 si 6 vor avea urmatorul continut :

“Art.5. Valoarea totala a bugetului local pe anul 2019 se modifica. astfel

-la venituri de la 46.555.327 lei la 47.362.327 lei

-la cheltuieli de la 52.559.077 lei la 53.366.077 lei

Art.6. Valoarea totala a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 nu se modifica.”

Amendamentele se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amnedamentele votate si se si se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti".

Punctul 5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ,,Serbările Caransebeșului, 2019", în perioada 19-22 septembrie 2019 de către Casa Municipală de Cultură ,,George Suru" Caransebeș, în parteneriat cu Asociația Culturală ,,PORDAMPI", în Parcul Teiuș din municipiul Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș și ai Primarului municipiului Caransebeș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Doamna Dana Dragoi, director financiar contabil interimar , da citire declaratiei domnului doctor Ionut Mihailica.

,,Avand in vedere solicitarea pentru acreditarea Spitalului, Municipal de Urgenta Caransebes a contractelor de administrare a sefilor de sectii,declara pe propria raspundere ca aceste contracte nu sunt actualizate potrivit OUG nr.97/2016, datorita faptului ca predecesorii functiei de manager au desemnat prin numire pe functia de sef de sectie fara concurs, iar perioada de detinere a acestor functii este mai mare de 6 luni. Pentru intrarea in legalitate, am implementat concurs pentru ocupare, care va avea loc dupa derularea procedurilor legale. S-au inceput demersurile in acest sens".

Suntem in anul 2019 si nu s-au scos posturile la concurs.

Domnul Bogdea Constantin spune ca posturile se pot scoate la concurs si fara modificarea organigramei.

Doamna Dragoi Daniela, spune ca se scot la concurs posturile de sefi de sectie care nu sunt vacante, momentan.

Intervine doamna Cosoveanu Gabriela fosta angajata la Resurse Umane din cadrul Spitalului care spune ca sunt posturi vacante de sefi de sectie pe sectiile ginecologie,pe urgenta si pediatrie, cu similitudinile functiei medic primar-medic primar sef de sectie.

Dansa a implementat in 2016 aceasta situatie si a lasat si 10 lei pentru timbrare. Domnul director medical Sing, pentru ca dansa nu a dorit sa i se semneze un contract ilegal, cu ajutorul Mihaelei Popovici si cu sustinerea domnului Primar, au reusit sa o dea afara.

Este imposibil de acceptat propunerea. Pentru sectia de Medicina interna, pentru sectia Psihiatrie, exista posturi vacante de medic specialist, niciunde nu trebuie sa fie seful de sectie, medic primar.

Daca pentru acreditare este nevoie de aceasta modificare, de ce nu s-a facut pana acum la posturile existente vacante? La fiecare sectie se da concurs pe specialitate, nu per total. Deci, pe specialitate ginecologie, pe specialitate pneumologie, etc.

Doamna Dragoi spune ca legea obliga sa scoata la concurs. Puteau sa o faca managerii Horia Irimia sau Hirtea.

Domnul Bogdea spune ca transformam postul din medic specialist in medic primar. Daca acesta nu ia concursul de medic primar, ce se intampla cu medicul primar ?

Doamna Dragoi spune ca, pentru el se face, se tranforma. De ce nu il scoateti ca medic specialist?

Domnul Bogdea Constantin intreaba de ce nu il scoateti ca medic specialist pentru ca restrictionam medicii specialisti. Si daca transformam in medic primar si vine cineva din afara si ia concursul in locul medicului primar al nostru, medicul ramane pe dinafara.

Doamna Dragoi precizeaza ca anuntul este dat in revista Viata Medicala, pentru medic specialist cu conditie de 5 ani vechime, sau medic primar.

Domnisoara Plesa Andra, intreaba cum se transforma un post de portar in medic? Dumneavoastra aveti 24 de posturi vacante.

Liderul de Sindicat al Spitalului, domnul Posipal Marius spune ca functia de sef de sectie poate fi scoasa la concurs fara aprobarea Consiliului local sau a Consiliului de Administratie.

Doamna Dragoi spune ca nu se va putea incheia contract cu Casa de Sanatate daca nu sunt indeplinite conditiile. Raportul a fost trimis si la Primarie.

Liderul de Sindicat al Spitalului, domnul Posipal Marius spune ca , daca se scoate la concurs functia, poate veni oricine, nu trebuie sa creati posturi pentru anumiti doctori, nu se scot posturile la concurs ci se scoate functia.

Domnul Bogdea Constantin intreaba pe doamna Dragoi daca se pot face contracte de administrare daca nu sunt autorizati.

Doamna Dragoi raspunde ca sunt autorizati pe un an, provizoriu si nu are nicio legatura.

Domnul Bogdea intreaba referitor la proiectul din 2013, in care s-a luat un mamograf, un aparat de raze la urgente si un CT, de ce nimeni nu lucreaza? Merge omul sa- si faca raze si plateste.

Domnul Primar ii raspunde domnului Bogdea ca nu are interpelari pe ordinea de zi si ca trebuie votat proiectul asta.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge in unanimitate cu 17 abtineri din cei prezenti.

Punctul 1 peste ordinea de zi.- Proiect de hotărâre privind aprobarea solutiei tehnice de supratraversare a raului Timis a conductei de refulare a SPAU 3 cu prindere de podul existent peste raul Timis, aflat in domeniul public al municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Isac Marius Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Isac Marius Adrian

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

Ana Bratu

 

ÎNTOCMIT,

Vetuta Dumbrava


 Începând cu data de 14.10.2019, direcția de asistență socială caransebeș, va prelua cererile pentru subvenția de încălzire a locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri și energie electrică pentru sezonul rece noiembrie 2019 – martie 2020.

Cererea – declarația pe propria răspundere precum și lista cu actele necesare în vederea întocmirii dosarului pentru ajutorul de încălzire se pot ridica gratuit de la sediul direcției de asistență socială caransebes din strada teiușului, nr. 24.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 24.09.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi anexa la prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe baza semnaturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

CONTRASEMNEAZA

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

Caransebes

Data: 18.09.2019

Nr. 675

A.B./V.D.

 

Anexa la Dispozitia nr. 675 /18.09.2019

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019, ora 15.00.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 1212 mp, identificata în CF nr. 39893 Caransebes nr. cad.39893, situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii Festivalului ,,Toamna la Gugulani - 2019" , editia a X-a, ce va avea loc in perioada 03-06 octombrie 2019, in Piața Gugulanilor din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

5. - Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, Arhimandritului Iustinian Ionel Tibil - Starețul Manastirii Teiuș din Caransebeș.

Iniţiator: Bogdea Constantin Florin

Prezintă: Bogdea Constantin Florin

6. - Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de ,,Cetațean de Onoare”, al municipiului Caransebeș, sportivului Alexandru Matei, component al Lotului Olimpic Roman de Judo.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. - Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru functiile publice și contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes si a Regulamentului de Organizare si functionare a acesteia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8. - Intrebari.Interpelari

9. - Diverse.

 

CONTRASEMNEAZA ,

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBES

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 PROCES VERBAL

 

 

Încheiat astăzi, 30.08.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr. 625/22.08.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(1) si art.134, alin.(1), lit.a), alin.(2), convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu si sunt prezenti 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

 

Proiectul ordinii de zi

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019, ora 13.00.

 2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 5. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ,,Reabilitare extindere, igienizare si realizare bransamente pentru locuintele persoanelor din grupul tinta al proiectului ,,O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes''.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 6. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic si D.T.A.C pentru investitia,,Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana realizata de SC CALOR GRUP SRL din Resita.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 7. - Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 508 mp, identificata în CF nr. 33928 Caransebes nr. cad.33928 situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchiiconform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 9.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22 in suprafata de 350 mpproprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

 10.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 162 mp din parcela inscrisa in CF nr. 42709 Caransebes, nr. cad 2473, nr top. 387/1/2/1/2/2/2/1/2 in suprafata de 3859 mp proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

 11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte etapa a II-a ", strada Ciprian Porumbescu f.nr. , beneficiari Rădoi Pavel, Rădoi Elisabeta, Șefu Borbei Florian, Șefu Borbei Carmen.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 12.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 13.- Proiect de hotărâre privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 14.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.

Prezinta: Primarul Municipiului Caransebes

 15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.

 

Punctul 1Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatorele proiecte de hotarare peste ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II, 2019Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice cu plic inchis privind vanzarea terenului inscris in CF nr. 42560 Caransebes nr. cad42560, in suprafata de 309 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat și Proiect de hotarare privind prelungirea programului de functionare a ,, Bazei de Agrement Caransebes", pana in data de 30.09.2019 si aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de fotbal si tenis cu piciorul.

 

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cProiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II, 2019 si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind organizarea licitatiei publice cu plic inchis privind vanzarea terenului inscris in CF nr. 42560 Caransebes nr. cad42560, in suprafata de 309 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind prelungirea programului de functionare a ,, Bazei de Agrement Caransebes", pana in data de 30.09.2019 si aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de fotbal si tenis cu piciorul si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti .

Domnul Presedinte Rafa Vasile Iulian supune la vot aprobarea ordinii de zi cu completarile aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.

Ssupune la vot procesul -verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2019.

Domnul Bogdea Constantin doreste ca domnul director economic Horia Irimia să explice situația achitarii redevenței de catre SC TRANSAL URBIS SRL, așa cum a discutat și la comisie. Totodata solicita si situația litigiului de la Transal Urbis, cu transportatorul.

Domnul Director Economic raspunde ca nu are informatii despe acel litigiu.

Domnul Todorescu Lazar spune ca sentința nu este definitiva in dosarul respectiv.

Domnul Ardelean Gavrila spune ca de fiecare data se precizeaza faptul ca sentința nu este definitivă.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Rafa Vasile Iulian, Isac Marius Adrian, Strejariu Filip Petru, Brancu Ciprian, Plesa Andra Sabrina, Craciunescu Emanuela Iconia, Ponetchi Maria, Gherman Aurora, Stanescu Alexandru, Todorescu Lazar și 9 abțineri din partea consilierilor Radu Valeiu Savu, Dascalu Valentin, Bogdea Constantin, Isac Daniel Cristescu, Codruta Corina, Novac Daniela, Bischof Mariana, Ardelean Gavrila, Badet Ion

Punctul 5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ,,Reabilitare extindere, igienizare si realizare bransamente pentru locuintele persoanelor din grupul tinta al proiectului ,,O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes''.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic si D.T.A.C pentru investitia,,Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana realizata de SC CALOR GRUP SRL din Resita.

Domnul Isac Daniel spune ca nu este cuprinsa strada Varful Pietr.ei

Domnul Bogdea Constantin spune ca trebuie si strada Nemanu.

Domnul Dascalu Valentin spune ca la sedinta de comisie s-a discutat si ca atunci cand se va face proiectulsa fie cuprinse cele doua strazi.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7. - Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 508 mp, identificata în CF nr. 33928 Caransebes nr. cad.33928 situata în intravilanul municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchiiconform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarilde construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 9.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22 in suprafata de 350 mpproprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 10.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 162 mp din parcela inscrisa in CF nr. 42709 Caransebes, nr. cad 2473, nr top. 387/1/2/1/2/2/2/1/2 in suprafata de 3859 mp proprietatea municipiului Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte etapa a II-a ", strada Ciprian Porumbescu f.nr. , beneficiari Rădoi Pavel, Rădoi Elisabeta, Șefu Borbei Florian, Șefu Borbei Carmen.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

 Punctul 12.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 13.- Proiect de hotărâre privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

Se supune la vot proiectul de hotatare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Domnul Bogdea Constantin spune ca a observat ca se face o modificare din medic specialist, in medic primar dar considera ca ar trebui sa ramana si medicul specialist, pentru a putea participa la concursul pentru sef de sectie.

Domnisoara Plesa Andra Sabrina spune ca in sala se afla reprezentantul de la Resurse Umane din cadrul Spitalului, pentru a da lamuriri.

Doamna Craciun Adina ca modificarile din medic specialist la medic primar s-au facut pentru ca medicul sef de sectie este de medic primar si trebuie sa i se asigure postul. In momentul in care s-ar putea sa nu il ocupefiind scos la concurs, trebuie sa i se asigure un post de medic primar vacant.

Bogdea Constantin spune ca era o conditie sa candideze doar medicul primar.

Doamna Craciun Adina precizeaza ca nu este prevazuta aceasta conditie. In lege spune ca poate sa fie si primar si specialist cu 5 ani vechime. S-au creeat posturile vacante pentru a putea fi scoase la concurs posturile de sefi de sectie.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca sunt cereri de la sefii de secție.

Doamna Craciun Adina raspunde ca nu sunt cereri, este una dintre condițiile pentru acreditarea Spitalului.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca pentru aparatele de 3 milioane de euro luate prin proiect nu trebuiau create posturi, pentru a putea fi folosite.

Doamna Craciun raspunde ca dansa este angajata la Resurse Umane si ca aceasta decizie este a conducerii Spitalului.

Se da cuvandul liderului de Sindicat al Sindicatului,, Solidaritatea,, de la Spital, care solicita consilierilor sa nu fie de acord cu cererea Spitalului deoarece se creeaza costuri suplimentare.

Intreaba de ce trebuie sa fie acreditat Spitalul daca pana acum a fost acreditat si cum poate sa fie modificara organigrama fara aprobarea Consiliului Medical.

Doamna Craciun Adina raspunde ca nu a fost acreditat si ca exista o aprobare a Consililui Medical.

Domnul Doctor Mihailica Ionut spune ca in cerintele postului de sef de sectie nu scrie niciunde ca trebuie sa fie medic primar, spune ca trebuie sa fie medic specialist cu vechime de 5 ani. Prin scoaterea posturilor doar pentru medici primari, ii ingraditi pe ceilalti.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 19 abtineri.

Punctul 14.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.

Punctul 1 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II, 2019 .

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 si aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 .

Domnul Director Economic spune ca s-a aprobat amnistia fiscala, sunt unii cu datorii substantiale si cine vine sa plateasca datoriile vechi va fi scutit de majorarile pentru debitele restante pana la 31 decembrie 2018

Domnul Ardelean Gavrilă spune ca s-a aprobat in Consiliul Local publicarea listei cu datornicii. Cand s-a publicat ultima lista?

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti si o abtinere din partea domnului Ardelean Gavrila.

 Punctul 3 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu plic inchis privind vanzarea terenului inscris in CF nr. 42560 Caransebes nr. cad42560, in suprafata de 309 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat.

Domnul Dascalu Valentin precizeaza ca s-a facut o cerere de concesionare dupa ce s-a aprobat inscrierea. Cred ca era mai avantajos sa concesionam.

Domnul Bogdea Constantin intreaba daca putem acum aproba concesionarea.

Doamna Secretar spune ca nu avem documentatie intocmita in vederea concesionarii si nu s-a intocmit studiul de oportunitate.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 4 peste ordinea de zi .- Proiect de hotărâre privind prelungirea programului de functionare a ,, Bazei de Agrement Caransebes,, pana in data de 30.09.2019 si aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de fotbal si tenis cu piciorul.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 15. - Intrebari.Interpelari

Domnul Bogdea Constantin solicita o inventariere a bunurilor de la Stadionul Municipal. Sa fie constituita o comisie din care sa faca parte si un consilier PSD. Totodata mai solicita deconturile proiectelor aprobate la Legea 350/2005.

Domnul Horia Irimia spune ca deconturile se fac pe etape in functie de proiect.

Domnul Isac Daiel spune ca pot fi aduse pe rand.

Domnul Todorescu Lazar spune ca a fost sesizat ca la terenul de fotbal de la Balta- Sarata, copiise joaca pana tarziu si daca se poate sa se faca si niste vestiare.

Domnul Primar spune ca datorită caniculei unii părinti au solicitat chiar prelungirea programului de la terenul de sport. Copii trebuie sa se joace.

Domnul Rafa Vasile spune ca nu se intamplă in fiecare zi așa ceva.

Punctul 16. - Diverse.

Domnul Primar ii invita pe consilierii locali sa participe la deschiderea anului scolar la unitatile de invatamant din municipiul Caransebes , cu precizarea ca punctul de plecare este la ora 10 la Colegiul National Traian Doda.

Domnul Rafa Vasile Iulian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Rafa Vasile Iulian

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                  CARANSEBEŞ

                                                                                         Ana Bratu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ÎNTOCMIT,

                                    Vetuta Dumbrava


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară in data de 16.09.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi anexa la prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe baza semnaturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONTRASEMNEAZA

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 

 

Anexa la Dispozitia nr.661/12.09.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş

din data de 16.09.2019

 

1.- Alegerea președintelui de ședința al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, din data de 16.09.2019.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2019 .

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

     Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ,,Serbările Caransebeșului, 2019", în perioada 19-22 septembrie 2019 de către Casa Municipală de Cultură ,,George Suru" Caransebeș, în parteneriat cu Asociația Culturală ,,PORDAMPI", în Parcul Teiuș din municipiul Caransebes.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

     Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

6. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș și ai Primarului municipiului Caransebeș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

     Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. - Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

CONTRASEMNEAZA ,

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu 


CONSULTARE PUBLICĂ NR.3 PRIVIND Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caransebeș

Primăria Municipiului Caransebeș invită reprezentanții autorităţilor şi instituţiilor publice, ai societăţii civile, ai ONG-urilor, publicul interesat, mass-media, companii private etc. la consultarea publică privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caransebeș în data de 10.09.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, Piața Revoluției nr. 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 05.08.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Convocatorul nr. 21540/25.07.2019 al consilierilor locali Isac Marius Adrian, Strejariu Filip Petru, Todorescu Lazăr, Gherman Aurora, Pleșa Andra Sabrina, Brancu Ciprian Lazăr si Stănescu Alexandru, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.133, alin.(2), lit.b) si art.134, alin.(1), lit.b), precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei, proiectul ordinii de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

La şedinţă participă Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu fiind prezenti toti cei 19 consilieri locali.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art.137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransbes din data de 05.08.2019.

Se supune la vot ordinea de zi se se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. - Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes din data de 02.07.2019.

Se supune la vot procesul-verbal si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 3. - Aprobarea procesului verbal al intrunirii consilierilor locali pentru sedința ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebes din data de 22.07.2019.

Se supune la vot procesul-verbal si se aproba cu majoritate de voturi, 10 voturi pentru din partea consilierilor locali Isac Marius Adrian, Strejariu Filip Petru, Todorescu Lazăr, Gherman Aurora, Pleșa Andra Sabrina, Brancu Ciprian Lazăr, Stănescu Alexandru , Ponețchi Maria, Crăciunescu Emanuela Iconia si Rafa Vasile Iulian si 9 abțineri din partea domnilor Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Flolrin, Cristescu Codruta, Isac Daniel Alexandru, Bischof Mariana, Novac Daniela, Ardelean Gavrila si Badet Ion.

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.137/25.06.2019 in sensul rectificarii erorii materiale intervenite la art.1 privind aprobarea ,,Planului Urbanistic Zonal", in loc de ,, Plan Urbanisctic de Detaliu".

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu majoritate de voturi, 18 voturi pentru din partea consilierilor locali Isac Marius Adrian, Strejariu Filip Petru, Todorescu Lazăr, Gherman Aurora, Pleșa Andra Sabrina, Brancu Ciprian Lazăr, Stănescu Alexandru , Ponețchi Maria, Crăciunescu Emanuela Iconia , Rafa Vasile Iulian , Dascalu Valentin, Radu Valeriu Savu, Bogdea Constantin Florin, Cristescu Codruta, Isac Daniel Alexandru, Bischof Mariana, Novac Daniela, si Badet Ion si o abtinere din partea domnului Ardelean Gavrila.

Domnul Viceprimar aduce la cunostintă domnilor consilieri că in data de 07.08.2019 a fost convocată o ședință AGA a ADI ACVABANAT la Reșița pentru ajustarea prețurilor si tarifelor cu rata inflației la apă potabilă si canalizare si cere părarea consilierilor locali cu privire la votul pe care il va exprima reprezentantul delegat din partea municipiului Caransebeș in ședință.

Domnul Bogdea Constantin spune cu nu este de acord cu această mărire, să nu fim de acord.

Domnul Ardelean Gavrila intreabă că dacă, atunci când și-au mărit salariile directorii la 20.000 lei, consilierii au fost intrebați?

Domnul Dascalu Valentin spune ca si asa calitatea apei lasa de dorit , acum mai si marim pretul, dă foarte bine la populație.

Domnul Bogdea Constantin spune ca pretul este majorat destul.

Domnul Viceprimar intreabă cu cât se marește?

Domnul Isac Daniel Alexandru răspunde că, cu 50 bani iar prețul este impus a rămas de la inceputul proiectului si trebuie majorat, nu este mult.

Domnul Dascălu Valentin precizează ca nu este de acord nici dânsul cu majorarea si părerea lor este să nu susțineți mărirea.

Domnul Strejariu Filip Petru liderul grupului PNL spune ca mandatul cu care merge in sedință domnul Viceprimar, este să nu fie de acord cu majorarea.

Domnul Rafa Vasile Iulian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Rafa Vasile - Iulian

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Ana Bratu

 

ÎNTOCMIT,

 

Vetuta Dumbrava

 


Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect - Servicii de asistenta tehnica - dirigentie santier aferente proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31  decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Caransebeș


Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect - Servicii de asistenta tehnica - dirigentie santier aferente proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

                    


DISPOZIŢIE


  privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019

          Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,


 DISPUNE:

        Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 30.08.2019, ora 13.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte  integranta din  prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi  anexa la prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe baza semnaturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

                     CONTRASEMNEAZA 

            PRIMAR                           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                      CARANSEBEŞ


        Felix-Cosmin Borcean                                                             Ana Bratu      Caransebes

      Data: 22.08.2019

      Nr. 625

              A.B./V.D.

    Exp.3.


  Anexa la Dispozitia nr. 625 /22.08.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019, ora 13.00

 2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.08.2019.

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS  SRL pe anul 2019.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la  faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ,,Reabilitare extindere, igienizare si realizare bransamente pentru locuintele persoanelor din grupul tinta al proiectului ,,O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes''.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza proiect tehnic si D.T.A.C pentru investitia,,Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana ”, realizata de SC CALOR GRUP SRL din Resita.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 508 mp, identificata în CF nr. 33928 Caransebes nr. cad.33928 situata în intravilanul municipiului Caransebes.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.

 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 9.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22  in suprafata de 350 mp, proprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.

       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                               Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

10.- Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 162 mp din parcela inscrisa in CF nr. 42709 Caransebes, nr. cad 2473, nr top. 387/1/2/1/2/2/2/1/2 in suprafata de 3859 mp proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte etapa a II-a ", strada Ciprian Porumbescu f.nr. , beneficiari Rădoi Pavel, Rădoi Elisabeta, Șefu Borbei Florian, Șefu Borbei Carmen.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

12.- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

13.- Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

14.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.

Prezinta: Primarul Municipiului Caransebes

 15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.

                                                        CONTRASEMNEAZA ,

                  PRIMAR                           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                CARANSEBEŞ

       Felix-Cosmin Borcean                                                                                    Ana Bratu


Consultare publică privind Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Caransebeș 


 ANUNȚ


     În data de 21.08.2019 ora 15.00 în temeiul HCL nr.35/27.02.2019, la sediul Serviciului Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, se va organiza licitația publică deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, ce are ca obiect închirierea spațiului comercial, în suprafața de 33,31 mp. situat în sectorul 2- Piața Gugulanilor, cu destinația desfășurării de activități comerciale

Cererile de înscriere la licitație, însoțite de toate documentele necesare, se pot depune la Serviciul Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, până la data de 21.08.2019, ora 10.00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate).

Contravaloarea Caietului de Sarcini, împreună cu releveul spațiului și documentele necesare depunerii ofertelor, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, până la data de 21.08.2019, ora 10,00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate).


Înformații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0355429741,0771720058.


ANUNȚ


          În data de 20.08.2019 ora 15.00 în temeiul HCL nr.34/27.02.2019, la sediul Serviciului Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, se va organiza licitația publică deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, ce are ca obiect  închirierea spațiului comercial, în suprafața de 18 mp. situat în sectorul 2- Piața Gugulanilor, cu destinația desfășurării de activități comerciale.

Cererile de înscriere la licitație, însoțite de toate documentele necesare, se pot depune la Serviciul Public Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, până la data de 20.08.2019, ora 10,00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate). 

Contravaloarea Caietului de Sarcini, împreună cu releveul spațiului și documentele necesare depunerii ofertelor, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public Piața Gugulanilor  din municipiul Caransebeș, str. Piața Lemnelor nr.1, până la data de 20.08.2019, ora 10,00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate).

 

Înformații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0355429741,0771720058.


 Convocator sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Caransebes in data de 05.08.2019


Comunicat de presa Incheiere Proiect CETATE Caransebes, cod SMIS 120791


NEWSLETTER NR. 4 - PROIECT CETATE CARANSEBES, COD SMIS 120791


Prezentarea proiectului "Servicii publice performante furnizate cetatenilor municipiului Caransebes", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020


Anunț privind lansarea proiectului „înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul caransebeș” 


ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI  "Reinterpretare funcțională prin amenajarea și conservarea ruinelor – Biserica Medievală de sec. XIII-XIV”- Municipiul Caransebeș"


 Anunt privind achizitia publica de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


NEWSLETTER NR.3 - PROIECT CETATE CARANSEBES, COD SMIS 120791


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.07.2019


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:


Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 22.07.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarele materiale inscrise pe proiectul ordinii de zi:

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.07.2019.

2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019.

3. - Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


5.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


6.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22 in suprafata de 350 mp, proprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1


7. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.137/25.06.02019 in sensul rectificarii erorii materiale intervenite la art.1.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

8.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei contractuale de casier I de la Compartimentul verificare, ocupare, domeniul public, parcari si utilitati publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului in functia contractuala de referent IA .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


9.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.

Prezinta: Primarul Municipiului Caransebes

 

10. - Intrebari.Interpelari

11. - Diverse.

 

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

CONTRASEMNEAZA

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


 Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: Extindere retea de distributie gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din municipiul Caransebes situate pe strazile Valea Cenchii, Calea Timisorii, Godeanu, Corcana


Lista intermediara a rezultatelor Concursului de Afaceri


NEWSLETTER NR.2 - PROIECT CETATE CARANSEBES, COD SMIS 120791 


Anunt privind achizitia publica de servicii de consultanta si informare juridica


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.133 din 25.06.2019, se va organiza în data de 24 iulie 2019, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.42427, nr.cad.42427, în suprafață de 258 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat.

Caietul de sarcini privind licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, se poate achiziționa de la Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura - Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 24 iulie 2019, ora 10,00. 


Anunţ de participare la licitaţie publică deschisă, cu plic închis pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria Municipiul Caransebeș, cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren înscris în CF nr.40159, nr.cad.40159, în suprafață de 5.000 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 24.07.2019, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:30.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.07.2019.

4. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 25.07.2019, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă în două exemplare, unul original și o copie.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 25.07.2019, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135 Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

PRIMAR,

Felix-Cosmin Borcean


Anunţ de participare la licitaţie publică deschisă, cu plic închis pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxşi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Primăria Municipiul Caransebeș, cu sediul în municipiul Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei nr. 1, telefon: 0255-514885, fax;0255-515139, CUI 3227947, prin Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren înscris în CF nr.42247, nr.cad.42247, în suprafață de 3.300 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în intravilanul municipiului Caransebeș, zona de agrement Teiuș.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Participanții la licitaţie trebuie să prezinte dovada achitării taxei de participare la licitație, garanţiei de participare la licitaţie şi a caietului de sarcini, conform documentației de atribuire.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația va putea fi achiziționată începând cu data publicării anunțului până în data de 15.07.2019, de luni-joi între orele 07:30-16:00, vineri între orele 07:30-13:00.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei, contravaloarea acesteia se achită la casieria Primăriei Municipiului Caransebeș sau în contul nr.RO45TREZ18221390207 deschis la Trezoreria Caransebeș.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 15.07.2019.

4. Informaţii privind ofertele:

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Data limită de depunere a ofertelor este 16.07.2019, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele se depun la Serviciul Relații cu Publicu din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă în două exemplare, unul original și o copie.Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 16.07.2019, ora 14:00, la Primăria municipiului Caransebeș, cu sediul în str.Piața Revoluției, nr.1

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Plângerea prealabilă se adresează autorității publice în termen de 30 de zile.

Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135 Fax: +40255211554

Termenul pentru introducerea acțiunii este de 6 luni de la:

a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau data comunicării răspunsului nefavorabil, considerat nejustificat;

b) data expirării termenului legal de soluționare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă și peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

 

PRIMAR,

Felix-Cosmin Borcean


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară in data de 02.07.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019.

3.-Aprobarea procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.06.2019.

4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii nerambursabile a proiectelor depuse in sesiunea 1, 2019, organizata de catre Consiliul Local al Municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea infiinţarii Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal” Caransebes, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 4

  

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru functiile publice și contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru functiile contractuale din cadrul Bibilotecii municipale ,, Mihail Halici".

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiintarii unei functii contractuale de casier de la Compartimentul verificare, ocupare, domeniul public, parcari si utilitati publice din cadrul Serviciului administratie locala, cadastru,sport si licitatii terenuri.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


10. - Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș aprobata prin HCL nr.227/12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Caransebes in Consiliului de Administratie al Spitalului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

  

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean

 Ana Bratu


In perioada 01.07 - 15.07.2019, se va desfasura procesul de selectie a planurilor de afaceri depuse la sediul Primarie municipiului Caransebes depuse in cadrul activitatii  proiectului ~O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes, cod SMIS 101559, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, conform Metodologiei de Organizare si Desfasurare a Concursului Idei de Afaceri.

 


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.121 din 31.05.2019, se va organiza în data de 11 iulie 2019, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.42485, nr.cad.42485, în suprafață de 635 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat.

Caietul de sarcini privind licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, se poate achiziționa de la Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura - Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 11 iulie 2019, ora 10,00.

 


 

ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.124 din 31.05.2019, se va organiza în data de 10 iulie 2019, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.42104, nr.cad.42104, în suprafață de 52 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat.

Caietul de sarcini privind licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, se poate achiziționa de la Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura - Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 10 iulie 2019, ora 10,00.

 

 


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.62 din 28.03.2019, se va organiza în data de 17 iulie 2019, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.38899, nr.top.2722/1/1, în suprafață de 1.313 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat.

Caietul de sarcini privind licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, se poate achiziționa de la Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura - Primăria Municipiului Caransebeş, str.Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 17 iulie 2019, ora 10,00.

 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.06.2019


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 DISPUNE:


Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 25.06.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  25.06.2019.

2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei convocate de indata  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  05.06.2019.

3.- Proiect de hotărâre privind  organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii terenului inscris in CF 42427 Caransebes, nr. cad. 42427 in suprafata de 258 mp, proprietaea municipiului Caransebes, domeniul privat.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


 4.- Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea parcelei de teren inscrisa in CF 35049 Nr. Cad. 1316, nr. top 4687/36/20/37/3/1/2/2/10, proprietatea municipiului Caransebes , in suprafata de 270 mp in doua loturi de 192 mp respectiv  de 78 mp .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1


5. - Proiect de hotărâre privind  afilierea municipiului Caransebes in calitate de  membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un an .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


 6.- Proiect de hotărâre privindorganizarea Festivalului ,, Serbarile Verii” la Caransebes în perioada 12-14iulie 2018, editia a IV-a,  în Piața General I. Dragalina din municipiul Caransebes de către Asociatia Organizatia Dj-ilor, Artistilor, Muzicologilor, Producători și Interpreti din Timisoara,  în parteneriat cu  municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 7.- Proiect de hotărâre privindPlanul Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte ", zona Racovita,  beneficiari Table Ghizela, Maftei Mariana, Lazar Calin Aurel si Lazar Camelia.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2


8. - Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș aprobata prin HCL nr.227/12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Caransebes in Consiliului de Administratie al Spitalului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


9. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/29.07.2016 cu modificarile  aduse prin HCL nr. 250/20.12.2019 privind stabilirea  comisiei de analiza a solicitarilor si intocmirea listelor de propuneri privind ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor sociale din patrimoniul municipiului Caransebes, a locuintelor destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate si a locuintelor destinate inchirierii, construite prin programul ANL, in sensul ca se inlocuieste domnul Isac Marius Adrian - presedinte cu domnul Felix Cosmin Borcean- in calitate de presedinte.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


10. - Proiect de hotărâre privind atestarea domnului Ionescu Marius, domiciliat în municipiul Caransebes str. Tarinei, Bl.A4, Sc.A, Ap.11, în calitate de administrator imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5


11. - Intrebari.Interpelari

12. - Diverse.


Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.


AVIZAT

PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  CARANSEBEŞ

 


Felix-Cosmin Borcean 

Ana BratuConsultare publica privind planul de mobilitate urbana durabila al municipiului Caransebes


 Primaria municipiulu Caransebes organizeaza concurs in perioada 25.06.2019 - 25.06.2019 in vederea ocuparii functiei contractuale vacante...


Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de selectie - Idei de afaceri -


Primăria Municipiului Caransebeș va coordona în perioada mai 2019 – august 2019 elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Caransebeș, un instrument de planificare strategică teritorială, prin care dezvoltarea teritorială a Municipiului Caransebeș este corelată cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor și mărfurilor.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.05.2019

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

 

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 31.05.2019, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.05.2019.

2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 08.05.2019.

3. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei convocate de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

4. - Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM CARANSEBES SRL pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise, cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF 42247 Caransebes, nr. cad. 42247 , in suprafata de 3300 mp, proprietatea municipiului Caransebes, aprobarea documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF 31503 Caransebes, in suprafata de 2500 mp, proprietatea municipiului Caransebes, aprobareaa documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

7. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF nr. 40159, nr.cad. 40159 Caransebes, in suprafata de 5000 mp, proprietatea municipiului Caransebes ,aprobarea documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei doamnei Marinescu Ana Rodica, facuta municipiului Caransebes, avand ca obiect o suprafata de teren de 757 mp, evidentiata in CF nr. 41216 Caransebes, nr. cad. 41216, cu destinatia drum.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotărâre privind reducerea numarului de parcele de teren aprobat prin HCL nr.252/30.08.2006 cu destinatia loturi pentru atribuirea in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003, de la 110 la 107, intrucat nu mai pot fi utilizate in vederea construirii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului inscris in CF nr.42222 Caransebes, nr.cad. 42222 - in suprafata de 393 mp si a constructiei inscrisa in CF. nr. 42222 -C1, in suprafata de 138 mp si partamentarea acesteia

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului inscris in CF nr.41311 Caransebes, nr.cad. 41311, in suprafata de 4000 mp, proprietatea municipiului Caransebes .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. - Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes, domnului Burnei Gheorghe,

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

14. - Proiect de hotărâre privind atestarea doamnei Popescu Dia Daria în calitate de administrator imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15. - Intrebari.Interpelari

16. - Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 


Municipiul Caransebes, în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului, Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare, Colegiul Național „Traian Doda” și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, organizeaza festivalul sub titulatura: “Diversitate multiculturală. Viață. Culoare. Sunete. Ritm”. Acesta se va desfasura în data de 23.05.2019, începând cu ora 13.00, în Parcul Teiuș, în cadrul proiectului “O șansă pentru comunitățile marginalizate din municipiul Caransebeș”, având ca scop promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural, prin implicarea tinerilor într-un maraton de activități social – educaționale.

 


 ANUNȚ

  

            Pentru buna desfășurare a procesului electoral pentru alegera membrilor din România în Parlamentul European și a Referendumului Național din 26 mai 2019, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Caransebeș, strada Teiușului nr. 24, își prelungește programul de lucru după cum urmează:

 

SÂMBĂTĂ 25.05. 2019 ORELE 8-16 

DUMINICĂ 26.05.2019 ORELE 7-21

 

 

COORDONATOR

Stan Mihaela Nicoleta


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 13.05.2019, cu ocazia şedinţei convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia nr.418/13.05.2019 a Primarului municipiului Caransebeş, prin care se propune ordinea de zi a şedinţei convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art.39, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei şi ordinea de zi a acesteia.

Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, la începutul şedinţei s-a făcut apelul nominal al consilierilor prezenţi la şedinţă. Sunt prezenti 16 consilieri locali, absentand motivat doamna Bischof Mariana, doamna Craciunescu Emanuela Iconia si domnul Dascalu Valentin.

La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, domnul Felix-Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu.

De asemenea, sunt prezenţi şi reprezentanţi ai mass-media locală.

Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei convocata de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

Se supune la vot ordinea de zi și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 2. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.80/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.

Domnul Horia Irimia precizeaza că datorită faptului că la sfârșitul anului 2018, printr-o hotarare de guvern s-au alocat municipiului Caransebeș 2 mil. lei pentru arieratele de la spital, suma a ramas in excedent. In luna ianuarie s-a adoptat o hotarare privind aceasta suma, deci nu mai trebuia prevazuta in hotararile privind aprobarea bugetului si aprobarea utilizarii excedentului. De asemenea, in acest an, Ministerul Finantelor a solicitat o detaliere pe obiective de investitii a excedentului din anul precedent. Tot in luna decembrie s-a primit o prefinantare de 911.000 lei pentru proiectul POCU, sumă de asemenea ramasă in excedent si care putea avea doar aceasta destinatie. În această situatie, pentru a echilibra bugetul, s-au marit cheltuielile pe proiectul POCU si s-a diminuat alocarea sumelor pentru reabilitarea fatadei la Liceul C.D. Loga. Urmeaza ca dupa finalizarea licitatiei pentru executia lucrarilor, sa se realoce o suma in functie de rezultatul licitatiei.

Față de ce a precizat mai sus domnul Horia Irimia spune că este necesară revocarea hotărârii nr.80 și că trebuie aprobată o hotărâre nouă.

Se supune la vot amendamentul privind revocarea HCL nr.80 din 25.04.2019 și se aproba cu unanimitate de voturi din cei prezenti .

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

Intră în sală doamna Craciunescu Emanuela-Iconia.

Punctul 3. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.85/25.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.

Domnul Horia Irimia revine si precizeaza ca nu se poate realiza o rectificare a hotărârii nr.85 , este necesară revocarea acesteia și aprobarea unei hotărâri noi cu excedentul bugetar, conform anexei.

Domnul Viceprimar spune ca excedentul din anexa nu este de 200.000 lei, ci este de 2.000.000 lei.

Se supune la vot amendamentul privind revocarea HCL nr.85 din 25.04.2019 se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus si rectificarea erorii din anexă și și se aprobă în unanimitate de voturi din cei prezenți.

Domnul Isac Marius-Adrian multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Isac Marius-Adrian 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Ana Bratu

 

ÎNTOCMIT,

 

Marcela Buță


Anunt privind achizitia publica de servicii topografie


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019

 Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă de îndată sedinta Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 13.05.2019, ora 11.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei convocate de indată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

 2. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.80/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  3. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.85/25.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 

Caransebes

Data: 13.05.2019

 


Proces verbal incheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin  Convocatorul nr. 13922/102 din 03.05.2019 


 Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 

Anunt de participare Publicat in Monitorul Oficial nr.70/09.05.2019 partea a VI-a
 1. Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2019 pentru actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .
 2. Buget total alocat pentru anul 2019 : 460.000 RON din care :
 3. 1. Acțiuni culturale - 30.000 RON
 4. 2. Acțiuni sociale, educaționale, protecția mediului,etc – 75.000 RON
 5. 3. Programe sportive : sport de performanță, sport amator și sport școlar – 165.000 RON
 6. 4. Pentru culte religioase – 190.000 RON
 7. Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2019
 8. Termenul limită de depunere a proiectelor: 24 mai 2019 ora 16.00.
 9. Se aplică prevderile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor.
 10. Evaluarea si selectia proiectelor se va face pana in data de 31 mai, ora 16.00.
 11. Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1
 12. Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte


 


 


Procesul verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Caransebes din data de 25.04.2019


Delimitarile sectiilor de votare din Municipiul Caransebes


Anunt achizitie publica de servicii de demarare si monitorizare afaceri, cod CPV 79411100-9 - Servicii de consultanta in dezvoltarea societatilor 

 • Document de atribuire servicii demarare si monitorizare afaceri

 •  

 • ROMÂNIA

  JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

  CONSILIUL LOCAL

   

  DISPOZIŢIE

   

  privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de

  25.04.2019

   

  Primarul municipiului Caransebeş,

  În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

   

  DISPUNE:

   

  Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 25.04.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

   

  1. - Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Caransebeș, pe o perioadă de trei luni.

  2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.04.2019.

  3. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019.

  4. - Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare" al municipiului Caransebeș, domnului Dragomir Cristian-Eugen.

  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

   

  5.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare" al municipiului Caransebeș, domnului Toc Dumitru.

  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

   

  6.- Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare" al municipiului Caransebeș, domnului Radu Ion.

  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 și a programelor de investitii pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

8.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in municipiul Caransebes si satul apartinator Jupa pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul al IV-lea, pe anul 2018

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinantate și subventii pentru trimestrul al IV-lea, pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C .GUGULANIA LAND S.R.L, pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, pe anul 2019, conform prevederilor Legii nr.350/2005.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul Direcției Poliția Locală.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

15. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.267/24.11.2017 cu modificările ulterioare, cu privire la modificarea Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

16. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.12181, nr.top.4689/2/1/1/3/1, în suprafață de 8.746 mp, proprietatea Statului Român.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

17. - Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării ,,Desfiintare Corp C6 si amenajare parcare acoperita", cu propunerea de schimbare a destinatiei imobilului din corp atelier in parcare acoperita.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

18. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 220/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 250/29.07.2016 și HCL nr.46/27.02.2019, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC TRANSAL URBIS SRL.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

19. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 222/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 247/29.07.2016 si HCL nr.36/16.02.2018, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC POL-COM SRL.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

20. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 223/12.07.2016 cu completarile aduse prin HCL nr. 248/29.07.2016 si HCL nr.47/27.02.2019, în sensul înlocuirii unui reprezentant al municipiului în AGA la SC GUGULANIA LAND SRL.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.227/12.07.2016, în sensul înlocuirii unor membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

22. - Intrebari.Interpelari

 

23. - Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

Caransebes

Data: 19.04.2019

 


Directia de Asistenta Sociala Caransebes solicita pana la data de 20.04.2019 o oferta de pret in vederea achizitiei directe de servicii de interpretare in limbaj mimico-gestual

 


 • Anunt recrutare asistent medical debutant


 • ROMÂNIA

  JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

  CONSILIUL LOCAL

   

  DISPOZIŢIE

   

  privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019

   

  Primarul municipiului Caransebeş,

  În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

  DISPUNE:

  Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 28.03.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

  1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.03.2019.

  2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019.

  3. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.03.2019.

  4. - Proiect de hotărâre privind aprobare Proiectului cu Titlul “Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebes“, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr. 1 Descrierea investiției din documentația tehnico-economică faza DALI și faza PT pentru proiectul „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  6.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii parcelei de teren, înscrise în CF nr.38899, nr.top.2722/1/1, în suprafață de 1.313 mp, proprietatea municipiului Caransebeș si a suprafetei de 2.513 mp înscrisa în CF nr.38898, nr.top.2622/2/1, proprietatea municipiului Caransebeș.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.41123, nr.cad.41123, în suprafață de 1.890 mp, si trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Caransebeș, a unei suprafețe de teren de 258 mp ( lotul 2 ), având categoria de folosință curți construcții.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vânzarii parcelei de teren, înscris în CF nr.38121, nr.top.3577/1/1, în suprafață de 3.407 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea inchirierii spatiului în suprafața de 134 mp, terasa cu clădire și grup sanitar, situate în incinta Bazei de Agrement Caransebes.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.12181, nr.top.4689/2/1/1/3/1, în suprafață de 8.746 mp, proprietatea Statului Român.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  11. - Proiect de hotărâre privind inscrierea in proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF nr.42196, nr.cad.1095, nr.top.4622/1/1/2/1, în suprafață de 5.239 mp, proprietatea Statului Român.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  12. - Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea privata a municipiului Caransebes, a terenului identificat in CF 38756, nr. top 5236/1/2, in suprafata de 18.000 mp, prorietatea Statului Roman, in vederea dezmembrarii, conform PUZ nr. 7 /2015.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  13. - Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de administrare in favoasrea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Caras-Severin, a spatiului in suprafata de 27,9 mp, situat in Piata Gugulanilo, proprietate publica a municipiului Caransebes.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  14. - Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren in zona Valea Cenchii, beneficiarilor prevederilor Legii nr.15/2003.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

   

  15. - Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de comodat intre municipiul Caransebes si Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, având ca obiect atribuirea în folosinta gratuita, pe o perioada de 2 ani a cabinetului medical, nr.2, în suprafața de 20 mp, situat la parterul fostei Policlinici a Spitalului pentru desfasurarea activitatii Serviciului de informatica statistica si registratori medicali .

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  16. - Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in localitatea Jupa, strada Tibiscum, nr.37- Camin Cultural, catre Asociatia Culturala Tibiscum Jupa, pe o perioada de 6 luni, pentru desfasurarea de activitati culturale si sociale.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  17. - Proiect de hotărâre privind aprobarea executarii lucrarii ,, Branșament gaze naturale presiune redusă" din branșamentul existent la Colegiul Național Traian Doda Corp B (fost Școala Generala nr.8).

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.2


  18. - Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 45/27.02.2019 cu privire la modificarea unor posturi, modificarea unor compartimente si actualizarea structurii de personal, modificarea /actualizarea Organigramei Spitalului Municipal de Ugenta Caransebes.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

   

  19. Prezentare Raport privind starea economica si sociala a municipiului Caransebes in anul 2018.

  Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

   

  20. - Intrebari.Interpelari

  21- Diverse.


  Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

   

                                                                                                                                      AVIZAT

                           PRIMAR                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                                             CARANSEBEŞ

   

                  Felix-Cosmin Borcean                                                                            Ana Bratu


 •  

   

 • Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 •  
 • Anunt concurs promovare SPAS

  ROMÂNIA

  JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

  CONSILUL LOCAL

  DISPOZIŢIE


  privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019


  Primarul municipiului Caransebeş,


  În temeiul art. 39, alin.(2), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


  DISPUNE:

  Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 18.03.2019, ora 16.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

   

  1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 18.03.2019.

  2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 27.02.2019.

  3. - Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 126 din 30.05.2017 privind angajamentul Consiliul Local de asigurare a finantarii proiectului ,,Modernizare corp A, recompartimentare iterioara a etajelor 2,5,6,7,8 , refacere sarpanta , constructia statiei producere oxigen medicinal, aer comprimat si a retelelor de fluide medicinale aferente, modernizare a blocului operator conform normelor ATI si ISU – Faza I".

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


  Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  AVIZAT

  PRIMAR

 • SECRETARUL MUNICIPIULUI

  CARANSEBEŞ

   

  Felix-Cosmin Borcean

 • Ana Bratu

  Caransebes

  Data:14.03.2019

    •  


 •       ROMÂNIA

  JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

  CONSILIUL LOCAL

  PROCES VERBAL

   

 • Încheiat astăzi, 27 februarie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata prin Dispoziţia Primarului nr. 242 /21.02.2019 prin care se propune ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2019.

  În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, convocarea Consiliului Local s-a făcut în scris, prin grija Secretarului municipiului Caransebeş, precizându-se data, ora, locul desfăşurării şedinţei şi ordinea de zi a acesteia

  Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Caransebeş prin mass-media locală şi prin afişare la sediul Consiliului Local al municipiului Caransebeş si tinand cont de prevederile art.42, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile și completarile ulterioare:

  În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, la începutul şedinţei s-a făcut apelul nominal al consilierilor prezenţi la şedinţă. Sunt prezenti 19 consilieri locali.

  La şedinţă participă Primarul municipiului Caransebes, Felix Cosmin Borcean si Secretarul municipiului Caransebeş, doamna Ana Bratu.

  De asemenea, sunt prezenţi şefii serviciilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul Aparatului propriu al Primarului şi reprezentanţi ai mass-media locală.

  Şedinţa este publică şi lucrările se desfăşoară în limba română.

  Secretarul municipiului Caransebes constată că sunt îndeplinite condiţiile art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, şedinţa Consiliului Local fiind legal constituită.

  Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2019.

  Domnul Primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare: Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr.77/30.03.2018 prin desființarea funcției contractuale de Administrator Public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.Proiect de hotarare privind desființarea construcției C5 - Centrală Termica anexă, in suprafață de 45 mp, a imobilului situat in Caransebeș, strada Eftimie Murgu, nr.2, proprietatea municipiului Caransebeș, pentru realizarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC”. Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obținut, in vederea vânzării terenului inscris in CF nr.42202 Caransebeș in suprafață de 151 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. Proiect de hotarare privind PUZ –,, ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI DOTĂRI SPORTIVE ” amplasat in Caransebeș, strada C.A.Rosetti f.nr, nr. cad. 41015, benficiar Răduța Alin Ionuț. Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea, actualizarea organigramei și modificarea statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.220/12.07.2016 si HCL nr.250/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL si Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.223/12.07.2016 si HCL nr.248/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC GUGULANIA LAND SRL.

  Domnul Viceprimar propune supunerea la vot a suplimentarii cu fiecare proiect in parte .

  Domnul Bogdea Constantin spune ca nu este de acord motivand ca niciodata nu s-a procedat asa.

  Domnul Dascalu Valentin solicita sa se procedeze ca si pana acum.

  Domnul Viceprimar spune ca dansul a facut o propunere si solicita sa fie supusa la vot.

  Doamna Secretar mentionează ca se poate supune la vot suplimentarea punct cu punct, este adevarat ca nu s-a votat asa niciodata si ca s-a votat in grup, dar se poate supune la vot sa se voteze si asa.

  Domnul Primar precizeaza ca pana acum nu s-a votat asa si sa ramana in forma in care s-a procedat.

  Domnul Viceprimar isi retrage propunerea.

  Se supune la vot ordinea de zi cu urmatoarele proiecte:Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr.77/30.03.2018 prin desființarea funcției contractuale de Administrator Public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.Proiect de hotarare privind desființarea construcției C5 - Centrală Termica anexă, in suprafață de 45 mp, a imobilului situat in Caransebeș, strada Eftimie Murgu, nr.2, proprietatea municipiului Caransebeș, pentru realizarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC”. Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obținut, in vederea vânzării terenului inscris in CF nr.42202 Caransebeș in suprafață de 151 mp, proprietatea municipiului Caransebeș. Proiect de hotarare privind PUZ –,, ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI DOTĂRI SPORTIVE ” amplasat in Caransebeș, strada C.A.Rosetti f.nr, nr. cad. 41015, benficiar Răduța Alin Ionuț. Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea, actualizarea organigramei și modificarea statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.220/12.07.2016 si HCL nr.250/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL si Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.223/12.07.2016 si HCL nr.248/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC GUGULANIA LAND SRL. și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  29.01.2019. .

  Se supune la vot procesul -verbal si se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 3. - Proiect de hotarare privind realizarea investiției ,,Parc Didactic Destinat Activitaților Practice'' la Liceul Tehnologic ,,Dacia'' din Caransebeș.

  Domnul Badet Ion propune doua amendamente la proiectul de hotarare si anume ca la art.2 sa se specifice ca domnul Bogdea Constantin Florin este împuternicit să verifice documentațiile proiectelor și să răspundă de depunerea celor două Proiecte în platforma MySMIS, impreună cu Compartimentul de specialitate, iar la art.3 sa se specifice ca documentatia tehnico - economică va fi suportată de catre Primarie.

    Se supun la vot amendamentele aduse și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele votate si se aproba in unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 4. - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes, a terenului inscris in CF nr.42175, nr.cad. 42175, in suprafață de 1084 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, in vederea intabulării blocului situat in Jupa, Strada Tibiscum , nr.1.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 5. - Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat a terenurilor identificate în CF nr. 12181 Caransebes, nr top 4689/2/1/1/3/1 in suprafață de 8746 mp, CF nr.38756 Caransebeș nr top 5236/1/2 in suprafață de 18.000 mp si CF nr.42196 Caransebeș nr. cad. 1095, nr top 4622/1/1/2/1 in suprafață de 5239 mp.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se respinge cu 10 voturi pentru din partea consilierilor PNL si 9 abtineri din partea consilierilor PSD.

  Punctul 6.- Proiect de hotarare privind realizarea lucrărilor de subtunări, consolidări,refacere planșee, sarpantă si invelitoare, instalatii de apă, canalizare, electrice si incălzire, finisaje interioare si exterioare, precum si branșamentele la utilități (apă, canalizare, energie electrica) la imobilul situat in municipiul Caransebeș, strada Corcana, nr.2, județul Caraș -Severin, proprietea municipiului Caransebeș, in cadrul proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 7.- Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea inchirierii unui spațiu comercial in suprafață de 18 mp, situat in Piata Gugulanilor, proprietatea publică a municipiului Caransebes.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 8.- Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea inchirierii unui spațiu in suprafață de 33,31 mp, situat in Piata Gugulanilor, proprietatea publică a municipiului Caransebeș.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 9.- Proiect de hotarare privind organizarea anual, in perioada februarie-martie, a ,,Targului de Primavara'' de catre Serviciul Public ,,Piata Gugulanilor” Caransebes in Centrul Civic al municipiului Caransebes si aprobarea Regulamentului de organizare a targului.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 10.- Proiect de hotarare privind organizarea anual, in perioada martie-aprilie a ,,Târgului de Paște'' de către Serviciul Public ,,Piața Gugulanilor” Caransebeș și aprobarea Regulamentului de organizare a targului.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Caransebeș, pentru anul 2019.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 12.- Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea componenţei echipei mobile pentru intervenția de urgență in cazurile de violență domestică si a procedurii de interventie , în municipiul Caransebeș.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCL nr.171/28.07.2017 in sensul ca, coeficientii de grad 0 la funcțiile contractuale de execuție pe grade si trepte profesionale,sa fie egali cu coeficientii functiilor publice de executie.

  Domnul Bogdea Constantin Florin precizeaza ca dansul este initiator si ca este vorba despre o echivalare la functiile contractuale de executie pe grade si trepte profesionale coeficientii de grad 0, sa fie egali cu coeficientii functiilor publice de executie.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 10 voturi pentru din partea consilierilor Radu Valeriu Savu, Dascalu Valentin, Bogdea Constantin Florin, Isac Daniel Alexandru, Cristescu Cordruta, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Ardelean Gavrila si Pop Ioan si 9 abtineri din partea consilierilor Strejariu Filip-Petru, Plesa Andra Sabrina, Rafa Vasile Iulian, Craciunescu Emanuela Iconia, Rafa Vasile Iulian, Gherman Aurora, Ponetchi Maria,Tamasila Toma si Todorescu Lazar.

  Punctul 1 peste ordinea de zi. - Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr.77/30.03.2018 prin desființarea funcției contractuale de Administrator Public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba cu majoritate de voturi din cei prezenti, cu 11 voturi pentru din partea consilierilor Radu Valeriu Savu, Dascalu Valentin, Bogdea Constantin Florin, Isac Daniel Alexandru, Cristescu Cordruta, Bischof Mariana, Novac Daniela, Badet Ion, Ardelean Gavrila, Pop Ioan si Tamasila Toma si 8 impotriva din partea consilierilor Strejariu Filip-Petru, Plesa Andra Sabrina, Rafa Vasile Iulian, Craciunescu Emanuela Iconia, Rafa Vasile Iulian, Gherman Aurora, Ponetchi Maria si Todorescu Lazar. .

  Punctul 2 peste ordinea de zi. - Proiect de hotarare privind desființarea construcției C5 - Centrală Termica anexă, in suprafață de 45 mp, a imobilului situat in Caransebeș, strada Eftimie Murgu, nr.2, proprietatea municipiului Caransebeș, pentru realizarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC”.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 3 peste ordinea de zi. - Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obținut, in vederea vânzării terenului inscris in CF nr.42202 Caransebeș in suprafață de 151 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

  Punctul 4 peste ordinea de zi. - Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ –,, ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI DOTĂRI SPORTIVE ” amplasat in Caransebeș, strada C.A.Rosetti f.nr, nr. cad. 41015, benficiar Răduța Alin Ionuț.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti.

Punctul 5 peste ordinea de zi. - Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea, actualizarea organigramei și modificarea statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aproba în unanimitate de voturi din cei prezenti. Punctul 6 peste ordinea de zi. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.220/12.07.2016 si HCL nr.250/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL si revocarea mandatului domnului Tamasila Toma, reprezentant in AGA la aceasta societate.

Votul este secret. Doamna Secretar spune ca este necesara stabilirea componentei comisie de numarare a voturilor.

Domnul Bogdea Constantin Florin doreste o pauza pentru a se sfatui cu colegii pentru a veni cu propuneri.

Domnul Viceprimar precizeaza ca trebuie sa se respecte configuratia politica de la ultimele alegeri, conform art.37 din Legea nr.215/2001.

Domnul Bogdea Constantin Florin spune ca la SC GUGULANIA LAND SRL sunt 3 consilieri PNL. Ce majoritate este aceasta cu 3 de la PNL si unul de la PSD? Conform legii votul este secret si grupul PSD are voie sa faca propuneri, cere sa se voteze pe propuneri.

Domnul Viceprimar propune pe doamna Ponetchi in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL

Domnul Dascalu Valentin propune pe domnul Badet Ion in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL

Doamna Secretar spune ca trebuie sa se stabileasca comisia de numarare a voturilor. Daca consilierii sunt de acord ca sa fie comisia de validare a mandatelor sau daca doresc o alta componenta care se voteaza.

Domnul Dascalu Valentin spune ca poate sa ramana comisia de validare si sa inlocuim doar pe domnul Tamasila Toma si pe doamna Ponetchi Maria cu domnul Strejariu Filip Petru si doamna Craciunescu Emanuela Iconia.

Se supune la vot inlocuirea domnului Tamasila Toma si a doamnei Ponetchi Maria cu domnul Strejariu Filip-Petru si doamna Craciunescu Emanuela Iconia si se aproba propunerea cu unanimitate de voturi din cei prezenti.

Componenta comisiei de numarare a voturilor este:

Strejariu Filip -Petru

 • Craciunescu Emanuela Iconia
 • Cristescu Codruta Corina
 • Todorescu Lazar
 • Radu Valeriu Savu

Doamna Secretar se retrage din sala pentru a aduce buletinele de vot.

Domnisoara Plesa Andra Sabrina spune ca trebuie stabilita modaliatea de vot.

Domnul Viceprimar, domnul Bogdea Constantin Florin si domnul Isac Daniel Alexandru propun ca modalitate de vot, incercuirea cifrei din fata numelui candidatului pe care doreste sa il voteze.

Domnul Viceprimar propune pe doamna Ponetchi Maria in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL.

Domnul Dascalu Valentin propune pe domnul Badet Ion in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL

Domnul Viceprimar intreaba care va fi ordinea candidatilor pe buletinele de vot?

Domnul Dascalu Valentin propune sa se completeaze cu numele candidatilor in ordinea alfabetica, pentru acest proiect si pentru urmatorul proiect de la punctul 7, de peste ordinea de zi.

Consilierii locali sunt de acord in unanimitate cu aceasta propunere.

Se completeaza si se inmaneaza buletinele de vot completate si consilierii locali isi exercita dreptul de vot in cabinele amplasate in sala de sedinta.

Dupa exercitarea dreptului de vot, comisia de numarare a voturilor intocmeste procesul verbal de numarare cu nr. 6941/27.02.2019, si prezinta situatia:

Candidatul Badet Ion a intrunit 10 voturi.

Candidatul Ponetchi Maria a intrunit 8 voturi.

Un vot este nul.

Este desemnat domnul Badet Ion in calitate de reprezentant in AGA la SC TRANSAL URBIS SRL in locul domnului Tamasila Toma, cu majoritate de voturi din cei prezenti.

Punctul 7 peste ordinea de zi. - Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.223/12.07.2016 si HCL nr.248/29.07.2016 cu privire la inlocuirea domnului Tamașilă Toma in AGA la SC GUGULANIA LAND SRL si revocarea mandatului domnului Tamasila Toma, reprezentant in AGA la aceasta societate.

Domnul Dascalu Valentin propune pe domnul Bogdea Constantin Florin in AGA la SC GUGULANIA LAND SRL.

Domnul Viceprimar propune pe domnu Rafa Vasile Iulian in AGA la SC GUGULANIA LAND SRL.

Se completeaza si se inmaneaza buletinele de vot completate si consilierii locali isi exercita dreptul de vot in cabinele amplasate in sala de sedinta.

Dupa exercitarea dreptului de vot, comisia de numarare a voturilor intocmeste procesul-verbal de numarare cu nr. 6942/45/27.02.2019 si prezinta situatia:

Candidatul Bogdea Constantin Florin a intrunit 10 voturi.

Candidatul Rafa Vasile Iulian a intrunit 8 voturi.

Un vot este nul.

Este desemnat domnul Bogdea Constantin Florin in calitate de reprezentant in AGA la SC GUGULANIA LAND SRL in locul domnului Tamasila Toma, cu majoritate de voturi din cei prezenti.

 

Punctul 14. Intrebari.Interpelari.

Punctul 15.- Diverse.

 

Domnul Todorescu Lazar multumeşte colegilor consilieri pentru prezenţă, apoi declară închise lucrările şedinţei. Şedinţa a fost publică drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal într-un singur exemplar.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

L.S. Consilier Todorescu Lazar

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Ana Bratu

 

 

ÎNTOCMIT,

 

Vetuta Dumbrava


A.B./V.D.

Exp.1.

 


 •  
 • ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

  

DISPUNE:

  

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 27.02.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.02.2019.

 2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  29.01.2019.

3. - Proiect de hotărâre privind realizarea investiției ,,Parc Didactic Destinat  Activitațiilor Practice'' la Liceul Tehnologic ,,Dacia'' din Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 4.-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes, a terenului inscris in CF nr.42175, nr.cad. 42175, in suprafață de 1084 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, in vederea intabulării blocului situat in Jupa, Strada Tibiscum , nr.1.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind  inscrierea în proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul privat a terenurilor identificate în CF nr. 12181 Caransebes, nr top 4689/2/1/1/3/1 in suprafață de 8746 mp, CF nr.38756 Caransebeș nr top 5236/1/2 in suprafață de 18.000 mp si CF nr.42196 Caransebeș nr. cad. 1095, nr top 4622/1/1/2/1 in suprafață de 5239 mp.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 6.- Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de subtunări, consolidări,refacere planșee, sarpantă si invelitoare, instalatii de apă, canalizare, electrice si incălzire, finisaje interioare si exterioare, precum si branșamentele la utilități (apă, canalizare, energie electrica) la imobilul situat in municipiul Caransebeș, strada Corcana, nr.2, județul Caraș -Severin, proprietea municipiului Caransebeș, in cadrul proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice deschise cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea  inchirierii unui spațiu comercial in suprafață de 18 mp, situat in Piata Gugulanilor,  proprietatea publică a  municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 8. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice deschise cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vederea  inchirierii unui spațiu in suprafață de 33,31 mp, situat in Piata Gugulanilor, proprietatea publică a municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

 9.- Proiect de hotărâre privind organizarea anual, in perioada februarie-martie, a ,,Targului de Primavara'' de catre  Serviciul Public ,,Piata Gugulanilor” Caransebes in Centrul Civic al municipiului Caransebes si aprobarea Regulamentului de organizare a targului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

 10. - Proiect de hotărâre privind organizarea anual, in perioada martie-aprilie a ,,Târgului de Paște'' de către  Serviciul Public ,,Piața Gugulanilor” Caransebeș și aprobarea Regulamentului de organizare a targului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 11. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul  local al municipiului Caransebeș, pentru anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei echipei mobile pentru intervenția de urgență in cazurile de violență domestică si a procedurii de interventie , în municipiul Caransebeș 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 13. - Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCL nr.171/28.07.2017 in sensul ca, coeficientii de grad 0 la funcțiile contractuale de execuție pe grade si trepte profesionale,sa fie egali cu coeficientii functiilor publice de executie.

Iniţiator: Bogdea Constantin Florin 

Prezintă:  Bogdea Constantin Florin

 14. - Intrebari.Interpelari

15.- Diverse.

 Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

  

AVIZAT

 PRIMAR          SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                  CARANSEBEŞ

             

Felix-Cosmin Borcean                   Ana Bratu

 

      Caransebes

      Data: 21.02.2019

      Nr. 242

 Raport de evaluare a Legii 52/2003 pentru anul 2018


Primaria Caransebes anunta Concurs de proiecte de management pentru Casa de Cultura "George Suru" si Biblioteca Municipala "Mihail Halici" Caransebes

Anunt privind prevenirea si preventia Pestei Porcine Africane in Judetul Caras-Severin 

Anunt referitor la cererea de reinnoire a locurilor de parcare 

Anunt referitor la licitatia organizata pentru parcarile de resedinta din data de 13.02.2019


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.01.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                   DISPUNE:

 

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.01.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

        1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.01.2019.

        2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  15.01.2019.

        3. -Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PAC + Proiect tehnic de executie pentru investitia ,, Reparatii/refacere si restaurare fațade la cladirea Colegiului National C.D. Loga din municipiul Caransebes”.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

        4. - Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de administrare cu Directia Silvica Caras- Severin, Ocolul Silvic Paltinis, avand ca obiect administrarea in regim silvic a suprafetei de 353 ha, fond forestier, amplasat in unitatea administrativ teritoriala Caransebes, proprietate publica a municipiului Caransebes,

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

        5.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea modalitatii de valorificare a lemnului din fondul forestier proprietate publica a municipiului Caransebes.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

        6.- Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2019 a termenului contractelor de inchiriere pentru terenurile proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes (amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, doar la locul exercitarii activitatii,  terenuri agricole, fanete, arabil, amplasamente constructii provizorii, statii telefonie mobila -antene) si indexarea cu rata inflatiei a pretului inchirierii la reinnoirea contractelor.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

        7. - Proiect de hotărâre privind indexarea cu ratei inflatiei de 4,6 % a tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2019 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. 

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

8. - Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2019 a termenului contractelor de inchiriere  pentru spatii, chioscuri, terenuri, mese,  administrate de către Serviciul Public ,,Piața Gugulanilor”, cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2018 si indexarea pretului contractelor cu 4,6% fata de prețurile aplicate la nivelul anului 2018. 

    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

 

       9.- Proiect de hotărâre privind  mentinerea in anul 2019 a pretului de inchiriere a loturilor de teren agricol din cadrul Proiectului Speranta Verde, la nivelul celui din anul 2018.

    Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

 

      10. - Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 3.300 mp din parcela inscrisa in nr.  CF 39752 Caransebes,  in suprafata de  7.873 mp, proprietatea municipiului Caransebes  si  trecerea din domeniul public in domeniul privat a parcelei dezlipite.

      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

      11. - Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a  suprafeței de 10 mp de teren,  inscrisa in CF 42039 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebeș si vanzarea terenului catre coproprietarii apartamentului nr.2, din Caransebes,  din strada Stefan Velovan, Bl.2, Sc.B,  cu destinația construire balcon.

             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

      12. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  criteriilor  de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea solutionarii cererilor formulate de catre petenti pentru reapartizarea unei locuinte ANL sau a unei  locuinte sociale.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

      13. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

      14. - Proiect de hotărâre privind  stabilirea numărului maxim de autoturisme pentru Primărie și institutiile publice  din subordine si a valoarii maxime a fondului de protocol, conform OG nr. 16/2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

      15. - Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a  parcelei de teren în suprafața de 20317 mp  din în CF nr. 523 Caransebes, dezlipirea unei parcele in suprafata de 118 mp in vederea vanzarii prin licitatie publica.

            Iniţiator: Bogdea Constantin Florin 

                    Prezintă: Bogdea Constantin Florin 

 

      16- Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Caransebes aprobat prin HCL nr. 61/29.03.2000 cu modificarile ulterioare, pana la aprobarea documentatiei de urbanism ,, Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Caransebes", dar nu mai tarziu de data de 31.12.2023, conform OUG nr.51/2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

       17. - Proiect de hotărâre privind  aprobare PUD –,, Corp  C3 in regim Parter, cu destinatia de birouri, strada Calea Timisoarei, nr.3D, Caransebes ” amplasat in Caransebes, strada Calea Timisoarei, nr.3D ,  proiect intocmit de catre  SC CUB -ART SRL Timisoara. 

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

      18. - Proiect de hotărâre privind   aprobare PUZ –,, Lotizare si  extindere  zona de locuinte - strada Traian Doda ” amplasat in Caransebes, strada Traian Doda f.nr,  proiect intocmit de catre  SC 3D PROIECT ZENCONCEPT SRL, 

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

      19. - Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea HCL  nr.91/28.03.2008 cu modificarile si completarile ulterioare  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi si de inchiriere pe raza municipiului Caransebes

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

 

        20. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rețelei  școlare  a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2019-2020, în municipiul Caransebeș.

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

      21. - Proiect de hotărâre privind  Strategia de dezvoltare a seriviciilor sociale la nivelul municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin pentru perioada 2019-2024.

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                   Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

       22. - Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea HCL nr.306/29.12.2017 si  HCL nr.171/28.07.2017 privind salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate si permanent al Primarului municipiului Caransebes, precum si a institutiilor si serviciilor subordonate Consiliului Local Caransebes.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

      23. - Proiect de hotărâre privind    efectuarea în anul 2019 a celor 25 de zile de concediu de odihna ramase neefectuate, pentru Primarul municipiului Caransebes și a celor 12 zile  de zile de concediu de odihna ramase neefectuate, pentru Viceprimarul municipiului Caransebes.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

 

       24. - Intrebari.Interpelari

       25.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                                          AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                            Ana Bratu

 

     Caransebes

      Data: 23.01.2019


 Anunt licitatie locuri de parcare in data de 5 februarie 2019

Anunt licitatie locuri de parcare in data de 7 februarie 2019


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

 CONSILUL LOCAL

                  DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 15.01.2019

      Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă  sedinta  extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 15.01.2019, ora 10.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:   

        1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

  2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 15.01.2019.

3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 20.12.2018.

        4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat in anul 2018.

      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                      AVIZAT

                  PRIMAR        SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                       Ana Bratu

 

Caransebes

Data:11.01.2019 Anunt

Avand in vedere Ordonanta 21/2002 Art. 9, 10 si 11, precum si HCL/2008 , va informam ca aveti obligatia de a va indeparta turturii, zapada si gheata de pe aleile pietonale din fata locuintelor / sediilor cu data imediata, altfel riscati sanctiuni intre 250-500 lei.

 

Sef. SVSU 

 

Erick Schragner

 

 

 


Anunt privind modificarea si completarea HCL nr. 91/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Activitatii de Transport in Regim de Taxi si de Inchiriere pe raza municipiului Caransebes


 

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBEȘ

Direcția Urbanism, Cadastru și Administrație Locală

  

ANUNȚ

 

PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI ELABORARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - „CORP C3 ÎN REGIM P CU DESTINAȚIA DE BIROURI, STR. CALEA TIMIȘOAREI, NR. 3D, CARANSEBEȘ”.

       Primăria municipiului Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, str. P-ţa Revoluţiei, nr.1, informează şi supune spre consultarea publicului interesat, elaborarea documentaţiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU - „CORP C3 ÎN REGIM P CU DESTINAȚIA DE BIROURI, STR. CALEA TIMIȘOAREI, NR. 3D, CARANSEBEȘ”.

Proiectul este inițiat de SC CHIRTON TRADING SRL, municipiul Caransebeș (pe o suprafaţă totală 570,00 mp).

Informarea şi consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei municipiului Caransebeş -Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, strada Piața Revoluţiei, nr. 1, jud. Caraş-Severin, tel. 0255-514885, 514887, 514889, email: primaria.caransebes@gmail.com, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00 sau pe

site-ul www.primaria-caransebes.ro , secţiunea Informaţii publice.

Documentaţia PLAN URBANISTIC DE DETALIU - „CORP C3 ÎN REGIM P CU DESTINAȚIA DE BIROURI, STR. CALEA TIMIȘOAREI, NR. 3D, CARANSEBEȘ” se poate consulta şi se pot emite observaţii, sau obiecţii de la data publicării prezentului anunţ.

Documentaţia se va afişa spre consultare până la data de 18.01.2019, în conformitate cu Ordinul nr. 2.701/2010 şi Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, completată şi modificată.

 

Data publicării anunţului:

20.12.2018

 

red. D.O/D.O./1ex


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.12.2018

 

     Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

    Tinand cont de dispozitia Primarului nr.969/18.12.2018 privind  convocarea de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebes in sedinta din data de 18.12.2018, in cadrul careia a fost aprobat procesul- verbal al sedintei din 03.12.2018 si rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2018, care au fost cuprinse pe dispozitia Primarului nr.965/14.12.2018, privind convocarea sedintei ordinare din 20.12.2018, 

 

DISPUNE:

 

     Art. 1. - Se modifica art.1. al dispozitiei Primarului nr.965/14.12.2018 privind convocarea  sedintei ordinare a Consiliul Local al municipiului Caransebeş din data 20.12.2018 care va avea urmatorul cuprins :

,, Art.1. Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 20.12.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

 

1. - Aprobarea  ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.12.2018.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei convocate de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  18.12.2018.

        3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trimestrul III, al anului 2018.

          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinatate si subventii pentru trimestrul III, al anului 2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.231/03.12.2018 pentru aprobarea proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

                                  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

6.- Proiect de hotărâre privind  dezlipirea unei suprafete de teren de 2500 mp din parcela inscrisa in CF nr.30179 , nr top XI/P/7/1, in suprafata de 14.666 mp, aflata in domeniul public al municipiului Caransebes.

                              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

7. - Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea si vanzarea a doua loturi din parcela de teren identificata in CF nr. 41000 Caransebes, nr.cad 41000, proprietatea municipiului Caransebes, catre proprietarii caselor din strada I.L.Caragiale, nr.17A si nr.17.

          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

8. - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a parcelei de teren identificata in CF 40159 Caransebes, nr.cad 40159, in suprafata de 5000 mp, proprietate publica a municipiului Caransebes.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

9. - Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației apartamentului nr.8, situat in blocul nr.33, Sc.C, strada Balta- Sarata, din locuinta ANL, in locuinta de serviciu.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

10.- Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de protectie civila, destinata asigurarii dotarii cu materiale si echipamente necesare la interventiile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si implementarii unui sistem de instiintare-avertizare-alarmare pentru asigurarea protectiei reale a populatiei, integrat Sistemului National de Instiintare -Alarmare.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

        

11.- Proiect de hotărâre privind abrogarea  art.2. al HCL nr.268/27.08.2014 referitor la interdictia accesului turmelor de ovine, caprine si bovine  si de realizare a saivanelor sau fermelor de animale in zona de inters turistic, teren intravilan si extravilan, cuprinsa intre limita comunei Buchin, malul stang al raului Timis si strada Valea Cenchii, inclusiv zona impadurita Teius si Valea Cenchii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Caransebes, cu o suprafaţă de 353 ha pădure de folosinta forestiera cu comunele Carașova ,Forotic, Goruia, Lăpușnicul Mare, Slatina Timiș, Ticvaniu Mare si municipiul Resita, in vederea gospodaririi si administrarii padurilor in regim silvic,  pe principiile eficienței economice si aprobarea Regulamentului activității de administrare a padurilor in regim silvic pentru ,,Ocolul Silvic Banatul Montan" Regie Autonoma.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului la nivelul UAT  Municipiul Caransebes.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

 

14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  unui  numar de 100 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019, la nivelul municipiului Caransebes.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 

15 - Prezentarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II , al anului 2018.

 

16. - Intrebari.Interpelari

        17.- Diverse".

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

                                                        AVIZAT

                  PRIMAR                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

          Felix-Cosmin Borcean                                                                           Ana Bratu

 

      Caransebes

      Data:19.12.2018

      Nr.

 

            A.B./V.D.

    Exp.3.


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.12.2018

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 20.12.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

        1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.12.2018.

        2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  03.12.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2018 .

                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trimestrul III, al anului 2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinatate si subventii pentru trimestrul III, al anului 2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.231/03.12.2018 pentru aprobarea proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind  dezlipirea unei suprafete de teren de 2500 mp din parcela inscrisa in CF nr.30179 , nr top XI/P/7/1, in suprafata de 14.666 mp, aflata in domeniul public al municipiului Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea si vanzarea a doua loturi din parcela de teren identificata in CF nr. 41000 Caransebes, nr.cad 41000, proprietatea municipiului Caransebes, catre proprietarii caselor din strada I.L.Caragiale, nr.17A si nr.17.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9. - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a parcelei de teren identificata in CF 40159 Caransebes, nr.cad 40159, in suprafata de 5000 mp, proprietate publica a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației apartamentului nr.8, situat in blocul nr.33, Sc.C, strada Balta- Sarata, din locuinta ANL, in locuinta de serviciu.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de protectie civila, destinata asigurarii dotarii cu materiale si echipamente necesare la interventiile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si implementarii unui sistem de instiintare-avertizare-alarmare pentru asigurarea protectiei reale a populatiei, integrat Sistemului National de Instiintare -Alarmare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

12.- Proiect de hotărâre privind abrogarea  art.2. al HCL nr.268/27.08.2014 referitor la interdictia accesului turmelor de ovine, caprine si bovine  si de realizare a saivanelor sau fermelor de animale in zona de inters turistic, teren intravilan si extravilan, cuprinsa intre limita comunei Buchin, malul stang al raului Timis si strada Valea Cenchii, inclusiv zona impadurita Teius si Valea Cenchii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Caransebes, cu o suprafaţă de 353 ha pădure de folosinta forestiera cu comunele Carașova ,Forotic, Goruia, Lăpușnicul Mare, Slatina Timiș, Ticvaniu Mare si municipiul Resita, in vederea gospodaririi si administrarii padurilor in regim silvic,  pe principiile eficienței economice si aprobarea Regulamentului activității de administrare a padurilor in regim silvic pentru ,,Ocolul Silvic Banatul Montan" Regie Autonoma.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14. - Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului la nivelul UAT  Municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

15. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  unui  numar de 100 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019, la nivelul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

16 - Prezentarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II , al anului 2018.

17. - Intrebari.Interpelari

18.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                                                AVIZAT

                  PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                               Ana Bratu

 

 

      Caransebes

      Data:14.12.2018

      Nr.

 

            A.B./V.D.

 

    Exp.3.

 


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL                   

DISPOZIŢIE

privind convocarea  de îndată a şedinţei  Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  18.12.2018

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă  de  îndată  sedinta  Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de  18.12.2018, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

   

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei convocate de indată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 18.12.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 03.12.2018.

3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes, pe anul 2018.

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.1                

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                       AVIZAT

                  PRIMAR             SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                                     Ana Bratu

 

Caransebes

 Data: 18.12.2018

     Nr.                                   

     AB/VD

 

     Exp.3.


Anunt achizitii servicii catering

Ca urmare a unei solicitari de clarificari , informam ofertantii interesati de participarea la procedura de "Servicii de catering " aferenta implementarii proiectului " O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes " ca garantia de participare se poate depune si in contul de garantii al UAT Caransebes , deschis la Trezoreria Caransebes sub numarul  RO31TREZ1825006XXX000050 .

ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 03.12.2018

 

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:


Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 03.12.2018, ora 9.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 03.12.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.11.2018.

 

3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”, incheierea acordului de parteneriat între Municipiul Caransebeș – lider de proiect și Direcția de Asistență Socială Caransebeș - partener si a cheltuielilor aferente proiectului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice faza DALI și faza Proiect Tehnic (PT) si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările

ulterioare.


AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI  CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


Caransebes

Data:29.11.2018


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.11.2018


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.11.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

Punctul 1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.11.2018.

Punctul 2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  05.11.2018.

Punctul 3. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii anexa la bugetul local pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 4. - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM CARANSEBES SRL pe anul 2018 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 5. - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe raza municipiului Caransebes , inclusiv in satul Jupa , la nivelul celor aprobate in anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 6.- Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 152/30.05.2016 cu privire la organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii unor loturi de teren pentru construire case .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 7.- Proiect de hotarare privind inscrierea în Cartea Funciara în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a terenului identificat în CF nr. 38756 Caransebes nr. top 5236/1/2 situat în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 8.- Proiect de hotarare privind dezlipirea in trei loturi a parcelei de teren identificata în CF nr. 40980 Caransebes , nr. cadastral 40980 , în suprafața de 1388 mp, proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 9.- Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unor loturi de teren in zona Valea Cenchi cu destinatia construire locuinte pentru tineri si retragerea dreptului de folosinta acordat conform prevederilor Legii nr.15/2003, beneficiarilor care nu au realizat locuintele.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 10.- Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Directiei de Asistenta Sociala Caransebes cu destinatia sediu, pe durata desfasurarii activitatii, a unor spatii situate in imobilul din str.Teiusului nr.24, proprietate publica a municipiului Caransebes.

 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Caransebes '' pentru sezonul de iarna 2018-2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 12.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ,,Targului de Craciun '' in municipiul Caransebes, in perioada 01.12.2018 - 09.01.2018, in Centrul Civic al municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 13. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 198/26.10.2018, cu privire la incheierea unui contract de asociere în participație intre municipiul Caransebeș și SC NEW AGE ADVERTISING AGENCY SRL, având ca obiect amplasarea pe domeniul public al municipiului Caransebes a trei panouri publicitare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 14.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a patinoarului artificial mobil , amplasat in Parcul General .I.Dragalina din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 15.- Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr.39/21.02.2002 si HCL nr.110/26.04.2006.

Iniţiator: consilier Bogdea Constantin Florin

Prezinta: consilier Bogdea Constantin Florin

Punctul 16. - Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare'' al municipiului Caransebes , regizorului si scriitorului Ioan Carmazan.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

 Punctul 17. - Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare'' al municipiului Caransebes, muzicianului Alexandru Petria.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Punctul 18.- Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare'' al municipiului Caransebes, interpretului de muzica populara Iosif Ciocloda.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Punctul 19. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice de executie de referent III, superior in consilier I, asistent ( politist local I asistent) la Directia Politia Locala .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 20. - Intrebari.Interpelari

Punctul 21.- Diverse.


Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

  AVIZAT

  PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI  CARANSEBEŞ


Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu


Anunt privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in municipiul Caransebes pentru perioada 2019-2024 si a planului de actiune in vederea implementarii Strategiei


Primaria municipiului Caransebes organizeaza concurs, in intervalul 17.12.2018 - 21.12.2018 in vederea ocuparii functiilor publice vacante: - 1 post de politist local I debutant - compartiment organizare, monitorizare, administrativ si dispecerat, 1 post de politist local 1 debutant - compartiment control rutier, disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului, activitate comerciala, evidenta persoanelor


Primaria municipiului Caransebes anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale - 1 post referent 1A la Aparatul de specialitate al Primarului, Compartiment Relatii cu publicul. registratura si arhiva


 

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

 

DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.11.2018


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 05.11.2018, ora 10.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

 

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.11.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 26.10.2018.

 

3. - Proiect de hotărâre privind inscrierea în Cartea Funciara în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a terenului identificat în CF nr. 38756 Caransebes nr. top 5236/1/2 situat în intravilanul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4. - Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de sponsorizare intre S.C. ECOLEMN PRODUCTS S.R.L. și municipiul Caransebes, avand ca obiect o cantitate de 7,56 tone de bricheti, pentru Direcția Poliția Locala, Grădinița cu Program Normal Jupa și Sera de flori a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

     PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI

CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 


 

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE


privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 26.10.2018


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


                                                         DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 26.10.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  


1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 26.10.2018.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  17.10.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind  dezlipirea unor suprafete de teren din CF nr. 30664 Caransebes si CF nr. 30659 Caransebes,  proprietatea municipiului Caransebes, necesare in vederea introducerii in Cartea Funciara si finalizarii lucrarii ,,Lucrari topografice pentru imobile PUZ Valea Cenchii proprietatea municipiului Caransebes''.

                                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Caransebes, cu o suprafaţă de 353 ha pădure  in  „OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ”, cu: municipiul Reșița și comunele Forotic, Goruia, Lăpușnicul Mare, Slatina Timiș, Ticvaniu Mare, Văliug și Carașova.

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind  incheierea unui contract de asociere în participație intre municipiul Caransebeș și SC NEW AGE ADVERTSING AGENCY SRL, având ca obiect amplasarea pe domeniul public al municipiului Caransebes a trei panouri publicitare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.-Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuită Spitalului Municipal de Urgentă Caransebeș, a unui spațiu în suprafață de 32,35 mp, situat în incinta fostei Policlinici a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș cu destinația consultații medicale și monitorizarea grupului țintă din cadrul proiectului ,,O șansaă pentru comunitățile marginalizate”, din municipiul Caransebeș.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea inchirierii unui spatiul comercial in suprafață de 31,95 mp, situat în Piața Gugulanilor din municipiul Caransebeș.

          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Caransebeș, în Consiliul de Administrație al unității de invățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic ,, Max Ausnit”.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.4  

9.- Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului S.C. POL- COM CARANSEBES S.R.L,  pe o perioadă de patru ani.

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.5  

10. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de consilier IA la Compartimentul Administrativ,aprovizionare, intreținere sedii, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în funcția de consilier II.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

11. - Intrebari.Interpelari

12.- Diverse.


Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.


                                                      AVIZAT

                  PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

          Felix-Cosmin Borcean                                                        Ana Bratu

 


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.296 din 29.12.2017, se va organiza în data de 24 octombrie 2018, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitația publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40965, nr.top.4687/36/20/5, în suprafață de 160 mp.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 24 octombrie 2018 ora 10,00.


ANUNȚ LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.144 din 30.06.2017, se va organiza în data de 25 octombrie 2018, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cea de-a doua licitație publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului evidențiat în CF nr.41332, nr.cad.41332, proprietatea municipiului Caransebeș, în suprafață de 37 mp.

Cererile de înscriere la licitație se pot depune la Registratura Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 25 octombrie 2018 ora 10,00.


Primaria municipiului Caransebes, organizeaza in intervalul 20.11.2018 - 22.11.2018, concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - 1 post de consilier juridic I debutant in cadrul compartimentului Administrare Spatiu Locativ 


In data de 31.10.2018, Primaria municipiului Caransebes organizeaza examen de promovare in clasa, conform Ordinului 1932/2009, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL


DISPOZIŢIEprivind convocarea de îndată a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 17.10.2018

Primarul municipiului Caransebeş, În temeiul art. 39, alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă de îndată sedinta Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 17.10.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei de indată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 17.10.2018.

3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 24.09.2018. 4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu titlul „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT

PRIMAR

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Felix-Cosmin Borcean

Ana Bratu

 


 


SC TRANSAL URBIS SRL oferă posibilitatea atât persoanelor fizice cât și juridice de a primi factura de salubritate pe adresa de email.

Pentru acest lucru vă rugam sa ne trimiteți la următoarea adresă de email facturi@transal-urbis.ro următoarele date:

1 Adresa de email la care doriți sa primiți factura

2 Nume client

3 Adresa de facturare

4 Cod client (codul de bare de pe factura) opțional

Pentru mai multe informații puteți sa ne contactați si la tel 0255 511878 sau la sediul societății

*aceste date vor fi folosite exclusiv pentru a va putea identifica in baza de date


Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019


Directia de Asistenta Sociala Caransebes organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant de Asistent Social Debutant


Anunt privind achizitia publica de servicii de formare profesionala si ucenicie necesare implementarii proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din Caransebes, cod SMIS 101559

Raspuns solicitare clarificari


Anunt privind achizitia publica de servicii de catering necesare implementarii proiectului " O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes", cod SMIS 101559


Avand in vedere situatia epidemiologica in care se afla Romania ca urmare a confirmarii unor focare de pesta porcina africana in 12 judete la porcii domestici si mistreti, dar si a posibilitatii de raspandire a virusului in intreaga tara se impune luarea unor masuri pentru prevenirea aparitiei acestei boli pe raza judetului Caras-Severin. Exploatatiile nonprofesionale in care se cresc porcine dometice trebuie sa respect unrmatoarele cerinte minimne de biosecuritate.


Anunt privind Legea nr. 231/2018 pentru modificarera si completarea Legii nr. 18/1991


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 24.09.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2018.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investitii anexa la bugetul local, pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta investitiei ,,Realizarea instalatiilor de iluminat festiv dedicate Centenarului Marii Uniri și sarbatorilor de iarna 2018-2019”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție pentru investitia ,, Amenajare acces parc Teius”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului identificat in C.F. 41311 Caransebes, nr. cad. 41311, in suprafata de 4000 mp, arabil in extravilan.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind vanzarea catre doamna Bireescu Helga Maria a suprafetei de teren de 18 mp, evidentiata in CF nr.32010 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 52 mp din parcela inscrisa in CF 38007 Caransebes, nr. cad. 38007, in suprafata de 72 mp, proprietate privata a municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9. - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 23 mp din parcela inscrisa in CF 41033 Caransebes, nr. cad.41033, in suprafata de 329 mp, proprietate privata a municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu nr. cad.41033, identificata in CF nr.41033 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, in suprafata de 329 mp si organizarea licitatiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut, in vederea vanzarii unei suprafete de 50 mp.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. - Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,,Toamna la Gugulani - 2018" , editia a IX-a, ce va avea loc in perioada 11-14 octombrie 2018, in Piața Gugulanilor din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinte familiale – strada Episcop Miron Cristea, f.n., nr. cad. 39686 Caransebes”, în extravilanul municipiului Caransebes, proiect intocmit de S.C. CUB-ART S.R.L., beneficiar Maranu Ioan Nicolae si Maranu Valeria.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

13. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Complex Oxford – locuinte colective” – strada Splaiul Sebesului, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes, proiect intocmit de BIA Serdesniuc Ana-Aura, beneficiar domnul Pasere Marian Adelin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

14. - Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș, aprobat prinH.C.L. nr.97/30.03.2016, cu modificarile ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

15. - Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de executie de consilier juridic, I, asistent la Compartimentul administrare spațiu locativ din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în functia publica de consilier juridic, I, grad profesional debutant.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

16. - Intrebari.Interpelari

17.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                                             AVIZAT

PRIMAR                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                      CARANSEBEŞ

 

Felix-Cosmin Borcean                                      Ana Bratu


 Anunt privind achizitiile serviciilor de formare profesionala pentru ucenici


Primaria municipiului Caransebes organizeaza in intervalul 05.10 - 11.10.2018, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante din cadrul Directiei Politia Locala 


 Anunt privind achizitia publica a serviciilor de formare profesionala pentru ucenici


Primaria municipiului Caransebes anunta achizitionarea serviciilor de formare profesionala pentru ucenici


                ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

                    

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 31.08.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

      1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.08.2018.

      2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  20.08.2018.

      3. -Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul al II-lea al anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     4. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului  de autofinantate și subventii pe trimestrul al II-lea al anului 2018.

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de montare a instalatiei de gaze medicale la blocul operator din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes, în parteneriat cu Rotary Club Caransebes.

      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        6. - Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei din partea domnului Romaniuc Catalin Dumitru și doamnei Romaniuc Ana, având ca obiect o suprafața de 85mp, din CF nr.  37629 Caransebes, cu destinația drum.

                     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. - Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea HCL nr.267/24.11.2017, cu privire la darea în administrare a serviciului de iluminat public către Serviciul de Iluminat Public Caransebes.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

        8. - Proiect de hotărâre privind respingerea solicitarii S.C. AQUACARAS S.A., nr.19486 din 18.07.2018, privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, din domeniul public al municipiului Caransebes, aflate în gestiune delegata la S.C. AQUACARAS S.A., care au devenit disponibile în urma reabilitarilor infrastructurii de apa și apa uzata, trecerea din domeniul public în domeniul privat si valorificarea acestora.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 

         9. - Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale survenite în HCL nr.215/15.09.2011, referitor la rectificarea nr. top. 3587/1/45/2/2 și inscrierea corecta a acestuia ca nr. top.3587/1/15/2/2.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

        10. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu  pentru lucrarea ,,Sediu administrativ cu hala depozitare în regim P+1E și imprejmuire teren”  – strada Calea Timisoarei, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes, beneficiar S.C.SIBOTECHNIC VEST S.R.L. 

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.2 

     11. - Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii existente, completarea/actualizarea organigramei și modificarea statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5 

      12. - Intrebari.Interpelari

     13.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                                          AVIZAT

                  PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean                                                                        Ana Bratu

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.08.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 20.08.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 20.08.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 31.07.2018.

3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investitii anexa la bugetul local pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și intretinere a spatiilor verzi, toaletarea și/taierea arborilor de pe domeniul public și privat al municipiului Caransebes, aprobat prin HCL nr. 81/28.03.2014, cu privire la componenta comisiei de avizare a taierilor de arbori.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

5. - Proiect de hotărâre privind revocarea art.3 al HCL nr.140/29.06.2018 cu privire la schimbarea denumirii strazii Poiana în strada Liviu Groza.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

6. Prezentarea Deciziei nr. 18/27.07.2018 și a Raportului Camerei de Conturi Caras-Severin .

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIMAR                                AVIZAT

SECRETARUL MUNICIPIULUI 

      CARANSEBEŞ

 Felix-Cosmin Borcean                 Ana Bratu

  

Caransebes

Data: 14.08.2018 


Directia de Asistenta Sociala Caransebes, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului vacant de Sef Serviciu - Serviciul de Strategii Servicii Social si Relatia cu ONG-urile.


Dispozitia nr. 642din 08.08.2018


Dispozitia nr. 638 din 07.08.2018 


Anunt achizitie servicii de paza

CLARIFICARE LA ANUNTUL PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE PAZA 2018-2019:
SE ACTUALIZEAZA VALOAREA ESTIMATA A SERVICIILOR LA 415.951,20 LEI (FARA TVA)
TOTODATA SE PRELUNGESTE TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR CU 2 ZILE, PANA IN 25.08.2018, ORA 13:00

Dispozitia nr. 615/2018 privind demararea procedurii de constituire a comisiei de disciplina si a comisiei de paritate la nivelul Primariei municipiului Caransebes


Anunt privind achizitia de servicii de organizare evenimente


Anunt privind achizitia serviciilor de consiliere, mediere, cautare loc de munca


Anunt privind achizitia  serviciilor de organizare evenimente


 ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.07.2018

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

   DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 31.07.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

      1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.07.2018.

      2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  17.07.2018.

      3. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat al institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      4. - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 66/25.02.2016 privind  Regulamentul de organizare și funcționare pentru a Cantina de ajutor social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, în sensul schimbarii denumirii furnizorului de servicii sociale.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

    Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

      5.- Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr.19085/191 din 13.07.2018,  referitoare la revocarea HCL nr.140/29.06.2018 cu privire la  schimbarea denumirii strazii Poiana în strada Liviu Groza.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

      6. - Proiect de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile nr.19735/20.07.2018 formulata de către SC PACO LEAPEIO SRL, cu privire  la revocarea HCL nr.128/29.06.2018, referitoare la solicitarea de prelungire pe o perioada de un an a termenului contractului de vanzare - cumparare nr.320/19.01.2011.     

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5  

      7. - Proiect de hotărâre privind  atestarea doamnei Pașalău S.H. Roxana, domiciliata în municipiul Caransebes, în calitate de administrator de imobile.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5  

      8. - Proiect de hotărâre privind atestarea doamnei Torok T. Elisabeta Ildico, domiciliata în municipiul Caransebes, în calitate de administrator de imobile.

         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

      Prezintă: Comisia de specialitate nr.5  

      9.- Intrebari.Interpelari

      10.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                               AVIZAT

     PRIMAR                  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                             CARANSEBEŞ          

Felix-Cosmin Borcean                      Ana Bratu

 

 

   


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL 

DISPOZIŢIE

privind convocarea  şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  17.07.2018


Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 DISPUNE:


     Art. 1. - Se convoacă  sedinta  extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de  17.07.2018, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

        1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al  municipiului Caransebes, pe o perioada de  3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 17.07.2018.

        3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.06.2018.

        4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului “Eficientizarea energetică a Colegiului Național ,,Traian Doda", Corp B “  in vederea finantarii acestuia in cadrul :

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operaţiunea B - Clădiri publice,apel dedicat sprijinirii obiectivelor  SUERD.

                  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC”  in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operaţiunea B - Clădiri publice,apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD.

                  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1


Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările   ulterioare.

                                                                                 AVIZAT

                  PRIMAR           SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                             CARANSEBEŞ

             

           Felix-Cosmin Borcean           Ana Bratu

 

 


 

Anunt privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 privind achzitiile publice


UAT Municipiul Caransebes 

Completari la caietul de sarcini 

nr. 18510 / 09.07.2017  privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 la Legea 98 din 2016, privind achizitiile publice ,

 

1.   Pretul ofertei financiare este ferm – nu se accepta actualizarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului .

2.   Conform normelor procedurale interne,aprobate prin HCL nr. 179 / 2017  criteriul de  atribuire  este pretul cel mai scazut .   

3.   Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancare  .Se poate constitui si prin depunere numerar la casieria institutiei situata in strada Piata revolutiei nr. 1 . 

Aceasta se   restituie  la data incheierii contractului de servicii, tuturor participantilor . 

 

INTOCMIT 

Responsabil achizitii  Tutul Eugenia Amalia 


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBES 

DIRECȚIA URBANISM  

ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI                                                  

Nr. 18406/09.07.2018                      

 ANUNȚ 

INTENȚIE ELABORARE PUD -COMPLEX OXFORD - LOCUINȚE COLECTIVE, CARANSEBEȘ, str. Splaiul Sebeșului f.nr.

Localizare: str. Splaiul Sebeșului, f. nr., UTR 5

Initiator:    Pasere Marian Adelin

Proiectant: BIA Serdesniuc Ana Aura 

Suprafață:  490 mp (cad 40999)

 Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenţia de elaborare a PUD  -COMPLEX OXFORD - LOCUINȚE COLECTIVE, CARANSEBEȘ, str. Splaiul  Sebeșului f.nr., în perioada 09.07.2018- 19.07.2018.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: DRAGOŞ ONEA (consilier – Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Caransebes, Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Caraş-Severin, tel.0255-514885, 514887, 514889, între orele 8.00-16.00, de luni până vineri).

Observaţiile sunt necesare în vederea eliberării avizului de oportunitate.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziția publicului,  se va afișa la afişierul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Caransebes şi pe site-ul unităţii.


 

Anunt achizitii servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 la Legea 98 /2016, privind achizitiile publice


Anunt privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizitiile publice


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2018

 

   Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.06.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2018.

         2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  29.05.2018.

         3. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 si a listei de investitii anexa la bugetul local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractarii de către municipiul Caransebes, a unui împrumut cu o maturitate de maximum 20 ani,de la Ministerul Finanțelor Publice pentru ,,Modernizare străzi în municipiul Caransebes”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        5.- Proiect de hotărâre privind documentatia tehnico-economica faza Documentatie tehnica pentru autorizație de construire  privind investitia ,, Amplasare 5 parcometre pe strada Mihail Halici, strada Vasile Alecsandri, strada Racovita și strada Nicolae Balcescu”.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        6. - Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea din parcela cu nr. cad.41033, identificata in CF nr.41033 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, a unei suprafate de teren de 50 mp si organizarea licitatiei publice deschise cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret obtinut, a acesteia.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.-  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren in zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta  unor beneficiari care au renunțat la terenul atribuit.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind respingerea  cererii nr.11343/95/20.04.2018 a SC PACO LEAPEIO SRL, cu privire la solicitarea de prelungire pe o perioada de 1 an, a termenului contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.320/19.01.2011.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        9.- Proiect de hotărâre privind  acceptarea  donatiei  din partea domnului Pascalau Gheorghe si a doamnei Pascalau Stana, facuta municipiului Caransebes, avand ca obiect o suprafata de teren de 4331 mp, evidentiata in CF nr. 40851 Caransebes, cu destinatia drum.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 

10.- Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului Palatul Korongy, situat in municipiul Caransebes, strada G-ral Traian Doda, nr. 1, Judetul Caras-Severin, cod CS-II-m-B-11061, de catre municipiul Caransebes in calitate de preemtor. 

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotărâre privind  constituirea unui drept de administrare pe o perioada de 5 ani, în favoarea SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, având ca obiect internatele scolare aflate în proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind  organizarea Festivalului ,, Serbarile Verii la Caransebes” în perioada 13-15 iulie 2018, editia a III-a,  în Piața General I. Dragalina din municipiul Caransebes de către Asociatia Organizatia Dj-ilor, Artistilor, Muzicologilor, Producători și Interpreti din Timisoara, în parteneriat cu municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.- Proiect de hotărâre privind  participarea municipiului Caransebes in calitate de membru fondator la infiintarea Asociatiei Urgent Life Caransebes în vederea sustinerii activitatii Spitalului Municipal de Urgența Caransebes pentru acordarea de servicii medicale de calitate, cetatenilor municipiului și populatiei din zona adiacenta.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotărâre privind  afilierea municipiului Caransebes in calitate de  membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un an .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15.- Proiect de hotărâre privind  Planul Urbanistic  de Detaliu ,,Complex Morest – locuinte colective”  – strada Laurentiu Iancu, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

16.- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin HCL nr.62/29.03.2000, in sensul abrogarii interdictiei de desfășurare a activitatilor de comert sau prestari servicii în construcții provizorii amplasate pe domeniul public.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

17.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.79/30.03.2018 în sensul renuntarii la calitatea de asociat  a Comunei Ezeris in  cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ACVABANAT Caras-Severin.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

18.- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii structurii existente,a organigramei și a statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

19.- Proiect de hotărâre privind  infiintarea unei funcții, desfiintarea respectiv transformarea  unor funcții  din cadrul Serviciului Public de Intretinere și Reabilitare Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

20.- Intrebari.Interpelari

21.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                               AVIZAT

          PRIMAR             SECRETARUL MUNICIPIULUI 

    CARANSEBEŞ

             

 

Felix-Cosmin Borcean                 Ana Bratu

 


Directia de Asistenta Sociala Caransebes anunta organizarea la data de 22.07.2018 ora 10.00 a examenului de promovare din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical, Compartiment Asistenta medicala scolara si comunitara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes


ANUNȚ  LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.19 din 25.01.2017, se va organiza în data de  19 iunie 2018, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, negocierea directă privind vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40690, nr.cad.40690, în suprafață de 73 mp.ANUNȚ  LICITAȚIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş nr.296 din 29.12.2017, se va organiza în data de  18 iunie 2018, ora 14,00, la Primăria Municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1,  negocierea directă, pentru vânzarea terenului evidențiat în CF nr.40965, nr.top.4687/36/20/5, în suprafață de 160 mp.


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

                                        DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.05.2018

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.05.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.05.2018.

        2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  27.04.2018.

        3. -Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, pe trimestrul I, pe anul 2018.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

        4. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de autofinantate și subventii, pe trimestrul I, pe anul 2018.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza Documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție pentru investitia ,, Modernizare străzi în municipiul Caransebes”.

         Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru lucrarea extindere rețea de gaze în municipiul Caransebes, pe străzile Tudor Vladimirescu, Tarinei, Garii, Nicolae Balcescu, Valea Cenchii, Calea Timisoarei, Godeanu și Corcana.

                Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       7.-  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de recepție finala pentru microbuzele achizitionate prin licitatie publica de către SC TRANSAL URBIS SRL, în cadrul achizitiei ,,Achizitie microbuze pentru transport calatori”

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii a doua autovehicule în folosinta gratuita de la Serviciul Public Intretinere și Reabilitare către Serviciul Public de Iluminat Public.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxelor de parcare în parcarile publice cu plata din municipiul Caransebes pentru mijloacele de transport detinute de către Federația Caritas a Diecezei Timisoara – Centrul de ingrijiri la domiciliu, punct de lucru Caransebes.

                Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       10.- Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din HCL nr.281/30.08.2016 in sensul modificarii destinatiei apartamentului nr.3, situat in blocul ANL, nr.33, Sc.B, strada Balta- Sarata, din locuinta de serviciu in locuinta ANL.

                                 Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectorului de drum DN6 km 450+000 – 455+340 si a terenului aferent limita administrativa municipiul Caransebes-intersectie DN6/DN58- Resita, din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Caransebes si declasificarea din categoria functionala  drum de interes national in categoria functionala drum de interes local- strazi ale municipiului Caransebes si revocarea HCL nr.67/2018.

                                 Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       12.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, Cabina paznic și birou P+1E, platforma betonata și imprejmuire teren” în str. Ardealului fn.

                                 Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

       13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Extindere zona locuinte – zona Racovita”.

                                Iniţiator: Viceprimarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

       14. -Proicet de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism , aprobat prin HCL nr. 62/29.03.2000.

                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

       15.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 251/29.07.2016 cu privire la numirea reprezentantilor Consiliului de administratie la unitățiile de învățământ , prin inlocuirea domnului Truica Adrian Arsenie cu domnul Badet Ion la Colegiul Național ,,Traian Doda” Caransebes.

                                Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

       16.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.. 207/08.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Caransebes prin inlocuirea domnului Truica Adrian Arsenie cu domnul Badet Ion, membru în cadrul Comisie de specialitate nr.4.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

        17.- Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție de polițist local din   cadrul Directiei Poliția Locala din Aparatul de specialitate al Primarului.

                                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

       18.- Intrebari.Interpelari

       19.- Diverse.

 

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                                                                             AVIZAT

         PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

  Felix-Cosmin Borcean                                                      Ana Bratu

 


Primăria Municipiului Caransebeș, în cadrul proiectului „O șansă pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Caransebeș”, cod SMIS 101559, prin Activitatea 2.2(2.1) Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, dorește să încadreze un număr de 50 de tineri din zonele marginalizate validate în programe de ucenicie la locul de muncă.

Detalii aici 


 ANUNŢ


În data de 22.05.2018, ora 14,00, în temeiul HCL nr. 98/27.04.2018, la sediul Serviciului Public Întreţinere şi Reabilitare din Municipiul Caransebes, str. Teiuşului nr.24, se va organiza licitatie deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, cu destinația activitate comerciala, care are ca obiect inchirierea vechii terase de la Baza de Agrement din Municipiul Caransebes, suprafata 134 mp, str. Teiuşului, F.N. 
Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la sediul Serviciului Public Întretinere si Reabilitare, str. Teiuşului, nr.24, până la data de 22.05.2018, ora 10.00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate).
Taxa de participare în sumă de 10 lei, contravaloarea
Caietului de Sarcini în sumă de 10 lei, precum si Garanția de participare la licitație in valoare de 268 euro se achită la contabilitatea Serviciului Public Întreţinere şi Reabilitare din municipiul Caransebeș, str. Piaţa Revoluţiei, nr.1, până la data de 22.05.2018, ora 10,00 (data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate). 
Informaţii suplimentare, se pot obţine la tel: 0772287883 si 0766835091


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL 

 DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.04.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                     DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 27.04.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 27.04.2018.

        2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  10.04.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Truică Arsenie Adrian și declararea ca vacant a locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeș.

  Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

       4. - Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2018 și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       5.- Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.58/28.02.2018 cu privire la  inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Caransebes

          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       6. - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de taxare a staționării și parcării autovehiculelor în municipiul Caransebeș, aprobat prin HCL nr.56/2018.

           Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       7.-  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului de transport public local de persoane, aprobat prin HCL nr.97/30.03.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                        Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

      8.- Proiect de hotărâre privind desființarea unui post de bibliotecar, IA din cadrul Bibliotecii Municipale ,,Mihail Halici” și înființarea unui post de referent IA la Compartimentul Administrativ, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș.

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                       Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

    

9.- Intrebari.Interpelari

10.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                         AVIZAT

               PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                                                           CARANSEBEŞ

       Felix-Cosmin Borcean                                         Ana Bratu

 

      Caransebes


 Anunt referitor la atribuirea/schimbarea denumirii unor strazi din municipiul Caransebes


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILUL LOCAL 

                   

       DISPOZIŢIE

 

privind convocarea  şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 10.04.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacă  sedinta  extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 10.04.2018, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş  din data de 10.04.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 05.04.2018.

3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor câștigătoare la procedura de selecție pentru  finantarea proiectelor depuse în conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                 Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                  AVIZAT

        PRIMAR SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                      CARANSEBEŞ

             

   Felix-Cosmin Borcean       Ana Bratu


             ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL 

       DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.04.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art. 39, alin.(4), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                        DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă de indata, sedinta Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 05.04.2018, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de îndată, din data de 05.04.2018.

3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 30.03.2018.

        4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor câștigătoare la procedura de selecție pentru  finantarea proiectelor depuse în conditiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                          AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ            

       Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu             ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2018

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 30.03.2018, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.03.2018.

        2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  22.03.2018.

        3. - Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei  tehnico -economice pentru investitia

      ,, Amenajare locuri de joaca în municipiul Caransebes, strada Balta Sarata, strada Antoniu Secvens, strada Tarinei, strada Aleea Narciselor și strada Aleea Bujorului.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         4.- Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.295/29.12.2017 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Caransebes

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         5. - Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren in Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea la cerere a dreptului acordat unor beneficiari, sau celor care nu au realizat constructiile in termen.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                    Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.-  Proiect de hotărâre privind privind   solicitarea de transmitere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Caransebes a sectorului de drum DN 6 km 450+000- 455+340 ( limita administrativa a municipiului Caransebes – intersectie DN 6 /DN 58-Resita) și a terenului aferent,   și declasificarea acestuia din categoria drum național în categoria străzi ale municipiului Caransebes.

   Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                           Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

  7.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spațiu în suprafața de 30 mp,  din incinta sediului Serviciului Public Intretinere și Reabilitare din str.Teiusului nr.24, către Asociatia de Cultura Educatie și  Dezvoltare a Romilor Pipirig-Nord,  pe o perioada de un an,  pentru desfasurarea activitatii asociatiei.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      8.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata taxelor de parcare, in parcarile publice cu plata din municipiul Caransebes, pentru mijloacele de transport detinute de catre Asociatia Caritas Caransebes.

             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes- domeniul privat , a unor terenuri situate în municipiul Caransebes, conform Legii nr. 18/1991si Deciziei ICCJ nr. 22/2016

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  vanzarii catre  doamna Rocsoreanu Mariana si domnul Rocsoreanu Iulica ,  a  unei suprafete de teren de  450 mp, evidentiate in CF nr. 33384 Caransebes, nr. top 2903/38. nr.cad. C1, situat in Caransebes, strada Bradului, nr.37.

                             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      11.- Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in localitatea Jupa, strada Constantin Daicoviciu, nr.37- Camin Cultural, catre Asociatia Culturala Tibiscum Jupa, pe o perioada de un an.

          Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

           12.- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.97/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș cu modificarile ulterioare.

                 Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

        13.- Proiect de hotarare privind modificarea denumirii Serviciului Public de Asistenta Sociala Caransebes in Directia de Asistenta Sociala Caransebes, aprobarea  organigramei si statul de functii pentru functiile publice si contactuale si a  Regulamentul de organizare si functionare al  Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.

                      Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

              Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

       14.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  constituirii Colegiului Director al Directiei de Asistenta Sociala Caransebes, conform HG nr.797/2017.

                          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

        15.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                      Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

16.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de personal pentru functiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

          Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                          Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

    17.- Prezentarea Raportului privind starea economica si sociala a municipiului Caransebes, pe anul 2017.

                          Prezinta: Primarul municipiului Caransebes

        18.- Intrebari.Interpelari

19.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                              AVIZAT

                  PRIMAR                    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

           Felix-Cosmin Borcean                                                  Ana Bratu

 


 

Conferință județeană de antreprenoriat

 

Comunicat de presă

Conferință județeană de antreprenoriat

Caransebeș, 29 martie 2018, ora 17:00

Asociația pentru Promovarea Femeii din România, APFR Timișoara, organizează în data de 29 martie 2018, ora 17.00, la Casa de Cultură din Caransebeș conferința județeană de informare a proiectului POCU/82/3/7/104331 cu titlul Centrul de excelență în promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. De ce este important să participaţi? Pentru că veţi afla cum puteţi câştiga 40 000 de euro nerambursabili pentru deschiderea propriei afaceri!

Asociația pentru Promovarea Femeii din România – APFR Timişoara este unul dintre cei mai activi profesioniști din regiunea de vest cu o bogată expertiză în managementul proiectelor, managementul organizațional, formare profesională, evaluarea competențelor, egalitate de șanse, psihoterapie și consiliere psihologică. A introdus în codul ocupațiilor din România o nouă ocupație, cea de manager și a înființat Şcoala Naţională a Femeilor Manager Adela Dinu, iar prin implementarea acestui proiect – Centrul de excelenţă în promovarea antreprenoriatului IMMpact Vest – susține înfiinţarea de noi intreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban prin cursuri de formare antreprenorială și servicii personalizate de sprijin (consiliere, consultanță, mentorat) pentru 350 de persoane şi finanţare pentru 40 de planuri de afaceri.

Programul de formare profesională inițiat de APFR Timișoara este gratuit și se adresează femeilor și bărbaților cu domiciliul în unul din județele: Arad, Timiș, Caraș-Severin sau Hunedoara care intenționează să își deschidă propria afacere. Înscrierile au început în ianuarie 2018 şi continuă până în octombrie 2018 în limita locurilor disponibile.

În cadrul conferinței de informare vor fi prezentate oportunitățile de finanțare și de formare profesională aduse prin intermediul proiectului persoanelor din Regiunea de Vest care sunt motivate să își deschidă propria afacere.

Participarea este GRATUITĂ dar necesită ÎNSCRIERE PREALABILĂ. Inscrierea asigură accesul la conferinţă, mapă cu materiale informative şi coffee break. Pentru a te înscrie contactează-ne la adresa de e-mail: antreprenoriat@immpact-vest.ro până miercuri 28 martie, ora 18:00.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact pentru informaţii suplimentare şi înscrieri:

Lavinia Moldovan, expert comunicare și informare

Tel. fix.: 0356.108.800/ Tel. mobil: 0740.217.604/ E-mail: antreprenoriat@immpact-vest.ro.

Website: www.immpact-vest.ro   


   ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL 

                           DISPOZIŢIE

  privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.03.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                DISPUNE:

  Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 22.03.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.03.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  28.02.2018 .

                 3.- Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Caransebes în cadrul Proiectului  ,,Imbunatatirea calitatii vieții și includerea grupurilor defavorizate în regiunea transfrontaliera prin crearea unor srvicii sociale comunitare moderne și eficiente și consolidarea capacitatilor furnizorilor de servicii-EQuaLi'' în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania Serbia 2014-2020.

  Initiator : Primarul municipiului Caransebes

  Prezinta: Comisia de Specialitate nr. 1

  Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                              AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

            Felix-Cosmin Borcean                                    Ana BratuAnunț intenție elaborare puz - depozite frigorifice (refrigerare și congelare), punct de sacrificare animale, sediu administrativ, platformă industrială și parcare, caransebeș, extravilan


Anunţ în baza Legii nr. 350/2005 -> Anunţ de participare: 

Selecția publică de proiecte 

în vederea acordării finanţărilor  nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2018 pentru  actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .

Buget total alocat pentru anul 2018 : 250.000  RON din care :

1. Acțiuni culturale  - 15.000 RON

2. Acțiuni sociale, educaționale, protecția mediului,etc – 50.000 RON

3. Programe sportive : sport de performanță, sport amator și sport școlar – 150.000 RON

4. Pentru culte religioase – 35.000 RON

Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2018

Termenul limită de depunere a proiectelor: 3 aprilie   2018 ora 16.00.

Se aplică prevderile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor.

Data de evaluare și selecția a proiectelor  : in maxim 5 zile de la termenul limita de depunere al proiectelor

Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1

Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte 


Anunţ în baza Legii nr. 350/2005 -> Program anual:

Bugetul total alocat pentru anul 2018, prin Hotărârea Consiliului Local Caransebeş nr.54 din 28 februarie 2018 este de 250.000 RON pentru următoarele domenii: 1. Acțiuni culturale - 15.000 RON 2. Acțiuni sociale, educaționale, protecția mediului,etc – 50.000 RON 3. Programe sportive : sport de performanță, sport amator și sport școlar – 150.000 RON 4. Pentru culte religioase – 35.000 RON


Anunt achizitie contract de servicii de Medicina Muncii


Având în vedere H.C.L. nr.97/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public local de persoane în municipiul Caransebeș, H.C.L. nr.107/31.03.2017 și adresa Consiliului Concurenței înregistrată la Primăria municipiului Caransebeș cu nr.3623/01.02.2018, propunem emiterea unei hotărâri de consiliu prin care să se modifice Regulamentul serviciului de transport public local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transprența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 97/30.03.2016 pentru modificarea H.C.L.nr.107/31.03.2017, în sensul că se modifică Regulamentul serviciului de transport public local, Secțiunea a 6-a gratuități la transportul public de persoane.

Proiectul de act normativ mai sus amintit poate fi consultat:

   • Pe site-ul primaria-caransebes.ro secțiunea ”Anunturi”;

   • La sediul Primăriei municipiului Caransebeș, str.Piața Revoluției, nr.1.

În conformitate cu prevederile art.7, alin.4 din Legea nr. 52/2003 începând cu data afișării și până la data de 22.03.2017 cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ.

Propunerile, sugestiile, opiniile formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ se depun la sediul Primăriei municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr. 1, la Compartimentul Relații cu Publicul – persoana responsabilă Marta Gherescu.

Proiectul de hotarare poate fi consultat aici.

Materialele transmise vor purta mențiunea „ Recomandare la proiect”.


Anunt achiztie directa servicii cadastrale

Referitor la achizitia directa cu nr. 5962 din 26.02.2018, va comunicam urmatoarele:

 •       Suprafata pe care se desfasoara lucrarea este de 208.766 mp.; 
 •       Data de identificare a imobilelor pe care se desfasoara lucrarea este din C.F. 36230 si 30659 – Caransebes;
 •       Planurile cu loturile actuale si cele cu loturile propuse sunt anexate alaturat;
 •       Situatia cu proprietarii terenurilor (care sunt proprietate privata si cate sunt proprietatea primariei):

- proprietatile private - 34 loturi;

- proprietatile Primariei Municipiului Caransebes -77 loturi;

      Termenul pana la care se poate depune oferta este de 07.03.2018.


             ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.02.2018

 

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 28.02.2018, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 28.02.2018.

2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  16.02.2018.

        3. - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Caransebes și a listei de investitii, pe anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        4. - Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL , pe anul  2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        5. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL , pe anul  2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND SRL , pe anul  2018.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare pentru trimestrul IV,  2017, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        8.- Proiect de hotărâre privind  acordul  pentru participarea la cofinantarea proiectului,, Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Caras -Severin, Regiunea de vest, in perioada 2014-2020.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unei  suprafete de teren de  105 mp, evidentiata in CF nr. 41032 Caransebes, teren aferent constructiei din strada Vasile Alecsandri, nr.12 A.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      10.- Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in localitatea Jupa, strada Constantin Daicoviciu, nr.37- Camin Cultural, catre Asociatia Culturala Tibiscum Jupa, pe o perioada de un an.

        Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        11.- Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice, în vederea publicarii.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        12.- Proiect de hotărâre privind organizarea în perioada 15.03.2018-10.04.2018  a Targului de Paste in municipiul Caransebes, de catre Serviciul Public ,,Piata Gugulanilor” Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. Proiect de hotarare privind organizarea  in  perioada 24.02.2018-09.03.2018 a Targului de Primavara, in municipiul Caransebes,  de catre Serviciului Public ,,Piata Gugulanilor” Caransebes.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal   ,,Construire Supermarket Lidl și amenajare locuri de parcare în incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fatada, amplasare totem, amenajare acces, imprejmuire proprietate, organizare santier”, strada Ardealului, nr. 83-87,   beneficiar  LIDL ROMANIA SCS .

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

        15.- Proiect de hotarare privind  modificarea și completarea HCL nr.246 din 29.07.2016 cu privire la   aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

        16.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Programului anual propriu pentru acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2018, conform  Legii nr.350/2005.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

17.- Proiect de hotărâre privind atestarea  domnului Kollar L. Lajos , domiciliat în municipiul Caransebes str. Racovitei, nr.1, Bl.1, Sc.B, Ap.8, în calitate de administrator imobile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

        18.- Intrebari.Interpelari

      19.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                              AVIZAT

        PRIMAR                   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                CARANSEBEŞ

     Felix-Cosmin Borcean                        Ana Bratu


 Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri pentru derularea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din Municipiul Caransebes"

Erata nr. 1 la Anuntul privind rezultatele procedurii de selectie parteneri pentru derularea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"


                           ROMÂNIA

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBEȘ

     Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 ANUNȚ  PRIVIND INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI  ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - „LOCUINȚE FAMILIALE, STR. MIRON CRISTEA, F. NR., NR. CAD 39686 CARANSEBEȘ”       

Primăria municipiului Caransebeş, cu sediul în Caransebeş, str. P-ţa Revoluţiei, nr.1, informează şi supune spre consultarea publicului interesat, elaborarea documentaţiei PLAN URBANISTIC ZONAL - „LOCUINȚE FAMILIALE, STR. MIRON CRISTEA, F. NR., NR. CAD 39686 CARANSEBEȘ”.

Proiectul este inițiat de Măranu Ioan Nicolae și Măranu Valerica, municipiul Caransebeș (pe o suprafaţă totală 3.551,00 mp).

Informarea şi consultarea publicului se realizează la sediul Primăriei municipiului Caransebeş -Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, strada Piața Revoluţiei, nr. 1, jud. Caraş-Severin, tel. 0255-514885, 514887, 514889, email: primaria.caransebes@gmail.com, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00 sau pe site-ul www.caransebesonline.ro , secţiunea anunturi.

Documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL - „LOCUINȚE FAMILIALE, STR. MIRON CRISTEA, F. NR., NR. CAD 39686 CARANSEBEȘ” se poate consulta şi se pot emite observaţii, sau obiecţii de la data publicării prezentului anunţ.

Documentaţia se va afişa spre consultare până la data de 15.03.2018, în conformitate cu Ordinul nr. 2.701/2010 şi Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, completată şi modificată.

Reglemnetari.

 


           ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILUL LOCAL 

       DISPOZIŢIE

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.02.2018

 

Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 16.02.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.02.2018.

2. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  30.01.2018.

         3. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Caransebes și a listei de investitii pe anul 2018.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru trimestrul IV, pe anul 2017.

                                  Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

         5.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție a bugetului  de autofinantate și subventii pentru trimestrul IV, pe anul 2017.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1  

         6.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.172/28.07.2017 pentru aprobarea Regulamentul de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii autovehiculelor în municipiul Caransebes prin incadrarea unor parcari  cu plata, în categoria  parcarilor de resedinta și introducerea unor noi  parcari publice cu plata.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1      

 7.- Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2018 a termenului contractelor de inchiriere pentru terenenurile proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes -amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, terenuri agricole- fanete, arabil și indexarea  cu rata inflatiei de  3,3% .

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 8.- Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 247/29.07.2016 cu privire ca completarea reprezentantilor municipului Caransebes în Adunarea Generala a Asociatilor la SC POL – COM CARANSEBES SRL, prin inlocuirea domnișoarei Aninoiu Maria Diana cu doamna Bischof Mariana.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      9.- Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 251/29.07.2016 cu privire la completarea reprezentantilor Consiliului Local în consiliul de adnministratie la unitățile de învățământ, prin inlocuirea domnișoarei Aninoiu Maria Diana cu doamna Bischof Mariana la Seminarul Teologic Ortodox ,,Ioan Popasu” Caransebes.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

        10.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.2017 /08.07.2016 privind desemnarea consilierilor locali în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local prin inlocuirea  domnisoarei Aninoiu Maria Diana cu doamna Bischof Mariana – membru în cadrul Comisie de specialiate nr.5.

              Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                               AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

           Felix-Cosmin Borcean                                               Ana Bratu

 

     Caransebes

     Data: 12.02.2018

     Nr.                 

    AB/VD

    Exp.1.Anunt selectie partener pentru realizarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes" 


Primaria  municipiului Caransebes, prin Drectia de Administrare Locala, solicita oferte de achizitie publica de "Servicii de cadastru si topografie pentru imobile conform PUZ Valea Cenchii"


            ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

        CONSILIUL LOCAL 

          DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.01.2018

    Primarul municipiului Caransebeş,

   În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                       DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 30.01.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.01.2018.

               2. - Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de  08.01.2018.

               3. - Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnisoarei Aninoiu Maria Diana și declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

              4. - Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local al doamnei Bischof Mariana, supleant pe lista de candidati din partea Partidului Social Democrat la alegerile locale din 05 iunie 2016.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

            5. - Depunerea juramantului de catre doamna consilier local Bischof Mariana.

            6. - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL COM- CARANSEBES SRL  pe anul  2018.

            Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

          7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de taxare a stationarii și parcarii autovehiculelor în municipiul Caransebes.

               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

           8.- Proiect de hotărâre privind alocarea locurilor de parcare în parcarea centrala din municipiul Caransebes delimitata de blocul nr.13 – strada Nicolae Corneanu, blocul nr.1 – strada Stefan Herce, blocul nr.1A  și nr.1B – strada Mihail Halici, tuturor persoanelor fizice care locuiesc și a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în zona adiacenta parcarii la cererea acestora cu o taxa anuala de 200 lei sau lunara de 20 lei pe loc de parcare.                 

             Iniţiator: Isac Daniel Alexandru

                                            Prezintă: Isac Daniel Alexandru

         9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public ,,Piața Gugulanilor” din municipiul Caransebes.

                                         Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                                                  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      10.- Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2018 a termenului contractelor de inchiriere teren proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes ( ampasamente garaje, amplasamente chioscuri și terase, amplasamente tonete și agregate frigorifice pentru vanzare înghețată și băuturi răcoritoare, amplasamente expunere produse comercializate în fata punctului de lucru, etc), precum și a contractelor de inchiriere teren( terenuri agricole, pasuni, etc) și indexarea  cu rata inflatiei de  3,3% 

                      Iniţiator:  Primarul municipiului Caransebes

                                                Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

            11.- Proiect de hotărâre privind aplicarea ratei inflatiei de 3,3% la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmează a fi incheiate în cursul anului 2018 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum și a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuinta.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

        Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

               12.- Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe anul 2018 a termenului contractelor de inchiriere (spatii, chioscuri, terenuri, mese)  și indexarea cu rata inflatiei  de 3,3% a prețurilor contractelor de inchiriere pentru spatii,terenuri mese, exprimate în moneda naționala.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

  Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     13. Proiect de hotarare privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 1160 mp din parcela nr. Cadastral 34431, proprietatea municipiului Caransebes, in vederea realizarii lucrarilor de modernizare a locului joaca din Caransebes, zona Pipirig.

        Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       14.- Proiect de hotărâre privind atribuirea  in folosinta gratuita  pe o perioada de 5 ani catre SC TRANSAL URBIS SRL a 9 amplasamente, situate pe domeniul public al municipiului Caransebes, in vederea amplasarii unor containere pentru colectarea materialelor textile uzate. 

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

        15.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinta gratuita doamnei Dragomir Liliana Maria,  cetatean de onoare al municipiului Caransebes, a lotului de teren nr.3 in suprafata de 500 mp,   conform Planului Urbanistic Zonal - ,,Extindere cartier locuinte Teius.

                               Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                               Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

                 16.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei tehnico -economice faza PT și DDE  intocmita de SC PROMETEUS - D SRL, pentru investitia ,, Sistem și instalatie de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incediu în clădire S+P+2E”, pentru corpul scoala al Colegiului Național C.D.Loga din municipiul Caransebes, strada C.D.Loga nr.16.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                            Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

     17.- Proiect de hotărâre privind mentinerea pretului de inchiriere la incheierea contractelor ce au ca obiect inchirierea loturilor de teren din cadrul Proiectului Speranța Verde .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

                              Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

       18.- Proiect de hotărâre privind mentinerea in anul 2018 a numarului de 80 de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, de pe raza municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

      19.- Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea publica a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

               20.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  ,,Spatiu comercial și spațiu depozitare ”, strada Nicolae Balcescu nr.31, beneficiar SC ELECTROCASNICA SRL .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

       21.- Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe raza municipiului Caransebes, pentru anul 2018.

       Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

               22.- Proiect de hotărâre privind  efectuarea în anul 2018 a zilelor de concediu de odihna ramase neefectuate de catrePrimarul municipiului Caransebes si de catre Viceprimarul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

                 23.- Proiect de hotărâre privind  transformarea unui post aferent functiei publice de consilier , clasa I, grad profesional debutant în functia publica de consilier, clasa,I, grad profesional asistent la Compartimentul contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

               24.- Proiect de hotărâre privind  transformarea unui post aferent functiei publice de consilier juridic, clasa I, grad  profesional debutant în functia publica de consilier juridic, clasa,I, grad profesional asistent la Compartimentul retrocedari, licitatii terenuri și imobile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

             25. -Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 si 4 la HCL nr.171/28.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru fnctionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor subordonate Consiliului Local.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

         Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

       26. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017.

       27.- Intrebari.Interpelari

       28.- Diverse

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                          AVIZAT

                  PRIMAR                   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

       Felix-Cosmin Borcean                                                                        Ana Bratu

 


  Regulament de functionare al sistemului de taxare a stationarii si parcarii autovehiculelor in municipiul Caransebes

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 29.01.2018.

Va multumim.


Raport privind aprobarea planului de actiuni si lucrarilor de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2018

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 29.01.2018.

Va multumim.


 Referat mentinere pret pentru inchiriere loturi in cadrul proiectului Speranta Verde

Va rugam sa trimiteti propunerile sau sugestiile dumneavoastra pe adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana in data de 29.01.2018.

Va multumim.


Solicitare oferta de pret pentru implementarea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes", cod SMIS 101559. 

In completarea caietului de sarcini, precizam ca termenul de depunere a ofertelor este 25 ianuarie 2018, orele 14.00 iar deschiderea ofertelor se va face in 25 ianuarie orele 15.00.


  Tabel centralizator al rezultatelor concursului sustinut in perioada 09-11.01.2018 pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic I debutant


Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri pentru derularea proiectului "O sansa pentru comunitatile marginalizate din municipiul Caransebes"  


              ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

     CONSILUL LOCAL                    

                       DISPOZIŢIE

 

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 08.01.2018

Primarul municipiului Caransebeş,

 În temeiul art. 39 alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                               DISPUNE:

     Art. 1. - Se convoacă sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 08.01.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:  

1. - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. - Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 08.01.2018.

3. - Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de  29.12.2017 .  

4. - Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a a sectiunii de Dezvoltare, la sursa A, din excedentul bugetului local, conform OMFP nr.3244/19.12.2017.

             Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

             Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

                              AVIZAT

                  PRIMAR            SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                 CARANSEBEŞ

             

       Felix-Cosmin Borcean Ana Bratu

 

 


ANUNT

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Caransebeş nr. 51/29.02.2008 și nr. 8/25.01.2016, se va organiza în data de 18 ianuarie 2018, ora 14,00, la sediul Primăriei Municipiului Caransebeş, strada Piata Revolutiei, nr. 1, licitaţie publică cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea unui număr de 12 loturi, cu destinaţia de construire case familiale, situate în satul aparţinător Jupa, proprietatea Orasului Caransebes- Domeniul Privat, cuprinse în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, scara 1:1000, anexă a caietului de sarcini.

 Cererile de înscriere la licitaţie, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Primăriei Municipiului Caransebeş, Piata Revolutiei, nr. 1, până la data de 18 ianuarie 2018, ora 10,00.


 Rezultate selecție dosare pentru concurs organizat la SPAS


        ANUNȚ IMPORTANT !!!

În data de vineri 29 decembrie 2017 Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș va lucra cu publicul doar între orele 08.00 – 09.00 .

 

Acest lucru se datorează punerii în aplicare a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 3.315 din 22 decembrie 2017, respectiv Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017.

Director executiv

Horia Irimia