Anunt de participare Publicat in Monitorul Oficial nr.91/07.06.2019 partea a VI-a
  1. Selecția publică de proiecte în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebes, pe anul 2019 pentru actiuni din domeniile prevazute in Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Intocmirea,depunerea, evaluarea , selectia si finantarea Proiectelor se va face in conformitate cu Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .
  2. Buget total alocat pentru anul 2019 : 460.000 RON din care :
  3. 1. Acțiuni culturale - 30.000 RON
  4. 2. Acțiuni sociale, educaționale, protecția mediului,etc – 75.000 RON
  5. 3. Programe sportive : sport de performanță, sport amator și sport școlar – 165.000 RON
  6. 4. Pentru culte religioase – 190.000 RON
  7. Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2019
  8. Termenul limită de depunere a proiectelor: 24 iunie 2019 ora 12.00.
  9. Se aplică prevderile art 20 alin 2 din Legea 350/2005 datorită datelor de aprobare a rectificării bugetelor.
  10. Evaluarea si selectia proiectelor se va face pana in data de 28 iunie, ora 12.00.
  11. Proiectele se vor depune in forma scrisa la Registratura Primariei Municipiului Caransebes – Piata Revolutiei nr.1
  12. Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte
   

 


Regulament de salubrizare al judetului Caras Severin


Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public


HOTĂRÂREA nr. 121 din 25.04.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.700.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare


Regulament privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 


Proiect de hotarare privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Caransebes


Buletin informativ in conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

 a. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Caransebes

 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 57/2019 privind codul administrativ
 • Legea 53/2003- Codul Muncii

 b. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente

   b1. organigrama institutiei

   b2. Programul de functionare: Luni-Vineri, intre orele 7.30 - 16.00

   b3. Programul audientelor:

 • In fiecare Luni de la ora 13:00 audiente impreuna persoane fizice si juridice.

   c. Numele si prenumele persoanelor din conducerea primariei:

 1. Felix-Cosmin Borcean  - Primar
 2. Felician Pasere - Viceprimar
 3. Florin Bogdea - Citymanager
 4. Ana Bratu - Secretar

   d. Coordonate de contact:

Primaria municipiului Caransebes

Piata Revolutiei nr. 1, Caransebes

Judetul Caras-Severin, Cod Postal: 325400

Tel: 0255/514885

Fax: 0255/515139

Persoana responsabila Legea 544: Szaniszlo Daniela

e. Bilant, buget

 

f. Lista documentelor de interes public

 -coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

-numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei, program de audienţe.

-acte normative ce reglementează organizarea si funcţionarea instituţiei;

-proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului);

-hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Muncipiului Caransebeş -procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local;

-actele normative care reglementează organizarea şi funcţionare Primăriei şi a Consiliului Local al municipiului Caransebeş;

-lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire;

-bugetul local, bilanţul contabil;

-structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare , programul de audienţe;

-raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

-declaraţiile de avere ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş;

-minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52 / 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

-raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003.

-programe si strategii proprii;

-anunţuri concursuri pentru ocuparea posturilor vacante.

g. LISTA cuprinzând documentele emise şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caransebeș care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

      1.     Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;

2.     Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi acte şi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei şi alte asemenea cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă înregistrate la nivelul municipiului;

3.     Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum şi documentele care au stat la baza eliberării acestora;

4.     Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a naşterii, moarte prezumată;

5.     Prelucrări de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate;

6.     Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;

7.     Cererile, petiţiile precum şi reclamaţiile şi sesizările adresate Primăriei Municipiului Caransebeș şi Consiliului Local, fără acordul semnatarilor;

8.     Informaţii cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal;

9.     Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;

10.  Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum şi documentele comitetului municipal pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare;

11.  Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza HGR nr.25/1996;

12.  Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări servicii în interes public;

13.  Planul de protecţie civilă al Municipiului Caransebeș;

14.  Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;

15.  Rapoartele de audit intern şi procesele verbale de control;

16.  Documentele care privesc persoane fizice, aflate în dosarele Direcţiei Juridice, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ori care au făcut obiectul unor dosare soluţionate definitiv şi irevocabil de către acestea;

17.  Dosarele aflate pe rolurile instanţelor de judecată şi documentele ce le compun în care Instituţia Primarului, Consiliul Local sau una din instituţiile subordonate este parte;

18.  Informaţii privind datele personale ale salariaţilor din aparatul de specialitate al Primariei Municipiului Caransebeș, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;

19.  Documente conţinute în dosarul achiziţiei publice care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

20.  Sesizările şi documentele comisiei de disciplină; informaţiile privind procedura disciplinară şi cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare; 

21.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

22.  Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

 

 

h. Lista documentelor gestionate

 

LISTA CURINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI /SAU GESTIONATE ,POTRIVIT LEGII,DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CARANSEBES

 

 

- hotãrârile adoptate de Consiliul local al municipiului Caransebes;

-procesele verbale ale sedintelor Consiliului Local si minutele sedintelor Consiliului Local;
- organigrama Primăriei Municipiului Caransebes;
- regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Caransebes;
- anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei Municipiului Caransebes;
- anunţuri de licitaţii;
- lista certificatelor de urbanism; 
- lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 
- sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil; 
- programele şi strategiile proprii;

-declaratii de avere si de interes public ale alesilor locali;
- dispoziţii emise de Primarul municipiului
Caransebes;
- autorizaţii taxi;
- autorizatii de funcţionare;

-certificate de inregistrare moped,atv,utilaje ,tractoare si carute;
- adeverinţe
- acorduri;
- avize;
-
atestat de producător agricol,carnet de producator;
- certificat fiscal
persoane fizice si juridice;

-declaratii fiscale/decizii cladiri,terenuri;

-decizie de impunere cladiri ,terenuri;

-somatie,titlu executoriu;

-adresa de infiintare/sistare a popririi;

-anunt colectiv;
- contracte de închiriere;
- contracte de concesiune;
- contracte privind achiziţiile publice;

-caiete de sarcini si documentatii de licitatie publica;
- documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor - clădiri şi terenuri - aflate în proprietatea municipiului
Caransebes;
- documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul municipiului
Caransebes
- documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism - PUG, PUZ, PUD - planuri de amenajare;
- regulamentul local de urbanism;
- autorizatii de construire;
- certificate de urbanism;
- procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor ;
- avize privind racordurile la reţelele edilitare;
- procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
- raportari statistice, evidente pe categorii de probleme;
- state de functii;
- state de personal;
- contracte de muncă;
- dosare de personal;
- dosare profesionale;
- planul de
pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;
- planul
de aparare si evacuare in situatii de urgenta;

-procese verbale privind afisarea citatiilor,comunicarilor ,minutelor ,sentintelor penale ,civile;

-procese verbale privind afisarea publicatiilor de vanzare pentru bunuri imobile si mobile;

-rapoarte anuale;

-rapoarte de audit intern;

-anchete sociale;

-acte privind desfasurarea din punct de vedere tehnic a alegerilor locale,prezidentiale,parlamentare,referendum;
-nomenclator arhivistic;

-lista administartorilor de asociatii de proprietari atestati

 


  i. Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publica in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile publice solicitate

MODALITĂȚILE DE CONTESTARE ȘI ATACARE A DECIZIILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN EXERCITAREA DREPTULUI DE A AVEA ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR.544/2001

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice.
În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, deasemenea, va mențina sancțiunile disciplinare aplicate in cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii.
Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.
Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru.