Societățile comerciale din municipiul Caransebeș și Jupa care desfășoară activități comerciale au obligația de a deține autorizație de funcționare pentru fiecare punct de lucru, înainte de începerea activității, potrivit H.C.L. 24/2010 actualizată și completată.

Acte necesare:

• certificatul de înregistrare obținut de la Oficiul Registrului Comerțului
• certificatul constatator pentru declararea punctului de lucru
• actul constitutiv sau statutul societății
• rezoluția directorului Oficiului Registrului Comerțului pentru persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale 
• dovada spațiului asupra imobilului (extras de carte funciară, contract de închiriere, contract de comodat, etc.)
• acorduri, avize, autorizații, licențe ale instituțiilor de specialitate, în condițiile legii, în funcție de codul caen pentru fiecare locație (Autorizația pentru securitate la incendii sau punct de lucru vedere al I.S.U., Autorizația sanitar-veterinară sau punct de vedere de la Direcția Sanitar-Vaterinară)
• contractul de furnizare al serviciului de salubrizare încheiat cu S.C. Transal Urbis S.R.L., contract de alimentare cu apă (după caz) încheiat cu S.C. Aquacaraș S.A., Exploatarea Caransebeș
• certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite și Taxe, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale pentru anii anteriori anului de referință
• acordul coproprietarilor, în cazul desfășurării activității comerciale în spații din clădiri colective
• carte de identitate administrator societate
• dovada achitării taxei/tarifului pentru autorizare (copie chitanță)
• dosar plic
Dosarul se verifică de către funcționarii din cadrul compartimentului Autorizări, Control Comercial și se depune la compartimentul Relații cu publicul, Regitratură și Arhivă.
Autorizația de funcționare se eliberează numai dacă nu contravine planului general de dezvoltare urbană și nici Regulamentului Local de Urbanism.

Modificările aduse autorizației de funcționare, cum sunt schimbările de orar, adresă, obiect de activitate, se anunță în cadrul compartimentului Autorizări, Control Comercial, în acest caz eliberându-se
Autorizația de funcționare în noile condiții.
Autorizația de funcționare se vizează anual, în primele 3 luni, până la data de 31 martie, urmând ca începând cu data de 1 aprilie să fie percepută o taxă de penalizare de 0,1%/zi pentru fiecare zi de
întârziere.

Fiecare agent economic își stabilește în mod liber programul de funcționare, declarându-l în cererea pentru emiterea autorizației, cu condiția respectării lui dar și a reglementărilor în vigoare privind
liniștea și ordinea publică.

Cererile tip sunt prezentate mai jos:
Actualizat in - 06.03.2023, la ora 19:09.