FURNIZAREA  DE  DATE  CU  CARACTER  PERSONAL
din
REGISTRUL  NAŢIONAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

Prin Legea nr. 677/ 2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sunt stabilite regulile generale de prelucrare a datelor personale, drepturile persoanelor vizate şi obligaţiile operatorilor.

          Este important să ştim că această lege ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor.

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru a obţine astfel de date din

Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (denumită în continuare R.N.E.P.):
Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă

 • Exemple: numele şi prenumele; adresa de domiciliu sau de reşedinţă; data naşterii; datele din actele de stare civilă; seria şi nr. B.I./C.I.; codul numeric personal;

IMPORTANT

 • Există şi categorii speciale de date, cum sunt de exemplu: originea rasială sau etnică; convingerile politice, religioase şi filozofice; apartenenţa sindicală; starea de sănătate; viaţa sexuală.
Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.

       Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

 • datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
 • datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt  solicitate informaţii;
 •  datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;
 •  datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, care va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.
    Notă:
 •  S.P.C.L.E.P. Caransebes poate să furnizeze informaţii despre persoanele care domiciliază pe raza Municipiului Caransebes sau a localitatilor arondate
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, personal, la Biroul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Caransebes

Temeiul legal al acestor operaţiuni.

      Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenţă a persoanelor este reglementată de O.U.G. nr. 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, precum şi de Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

     Potrivit actelor normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinereaîn prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.

 • astfel, dacă la sediul S.P.C.L.E.P. Caransebes este înregistrată o cerere privind comunicarea unor date cu caracter personal, în mod obligatoriu va fi obţinut consimţământul scris al persoanei vizate, prin care aceasta declară în mod expres şi neechivoc că este sau nu de acord cu furnizarea datelor solicitate.
 • în cazul în care persoana vizată a fost de acord cu furnizarea acestor date se vor comunica persoanei interesate informaţiile solicitate.

         Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

 • Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, a Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă persoanelor etc.
Procedura de furnizare a datelor cu caracter personal.
Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 372/ 2002, competenţa solutionării acestui tip de cereri revine:

 

 • Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art. 5 lit. e) din O.G. nr. 84/ 2001);
 • Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru cererile formulate de persoanele juridice, conform art. 14 alin. (1) lit. e din O.G. nr. 84/ 2001 şi pentru cererile depuse de cetătenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinatate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceştia figurează înscrişi în evidenţe, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din O.G. nr. 84/ 2004.

Documentele care însoţesc  cererea privind furnizarea de date cu caracter personal din R.N.E.P.

 1.  Persoanele fizice sau persoanele juridice (de drept public sau privat) care solicită comunicarea de date cu caracter personal din R.N.E.P., fiind necesare la soluţionarea unor dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată sau, după caz, la indeplinirea obligaţiei de identificare a domiciliului părţilor din dosar în vederea citării lor, cererea acestora va fi însoţită de un certificat de grefă în original sau copie xerox semnată şi stampilată pentru conformitate cu originalul din care să rezulte numărul dosarului, instanţa şi faptul că persoana despre care se solicită date este parte în proces sau se poate prezenta o încheiere de şedinţă prin care se obligă părţile la identificarea domiciliului pârâtului, precum şi a altor părţi din dosar, totodată fiind necesară şi  achitarea taxele aferente.

   

 2. datele solicitate vor fi transmise instanţei de judecată, pe rolul căreia se află dosarul în cauză.
 3.   În cazul cabinetelor de avocaturăcare au obligaţia de a identifica domiciliul unor părţi din dosar, în vederea citării acestora în instanţă,vor depune la sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor Caransebes o cerere scrisă prin care solicită informaţiile respective, care va fi însoţită de un certificat de grefă în original sau o fotocopie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte numărul dosarului, instanţa şi părţile implicate în proces sau după caz, încheierea de şedinţă în original sau o copie xerox semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul prin care se obligă părţile la identificarea domiciliului pârâtului, precum şi a altor părţi din dosar, cu menţiunea conform cu originalul, semnată şi ştampilată de avocat.Totodată, pe lângă taxele aferente, se va prezenta şi împuternicirea avocaţială în original sau o copie xerox cu menţiunea conform cu originalul.
 4. datele solicitate se comunică numai instanţei pe rolul căreia se află dosarul, în care persoana vizată, alta decât cea cu care cabinetul de avocatură are încheiat angajament, este parte în proces.
 5.  În cazul birourilor notarilecare solicită informaţii despre o anumită persoană pentru dezbaterea unei succesiuni este suficientă prezentarea unei adrese oficiale (din care să rezulte deschiderea succesiunii), precum şi taxele aferente care se impun a fi achitate.
 6. datele se vor transmite biroului notarului public care a solicitat aceste verificări.
 7.   Executorii judecătoreşti pot solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. în baza unei adrese oficiale din partea cabinetului, precum şi a achitării taxelor aferente.
 8. Informaţiile solicitate vor fi transmise biroului executorului judecătoresc.
 9.  Lichidatorii sau executorii judiciaricare solicită comunicarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. vor prezenta o adresă oficială, achitând taxele aferente, precum şi următoarele documente:
 10. -hotărârea prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidării;
 11. -dovada din care să rezulte faptul că persoana despre care se solicită date, este administratorul societăţii debitoare;
 12. -legitimaţia de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor a lichidatorului judiciar desemnat a soluţiona dosarul, valabilă pentru anul în curs,
 13. -atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;
 14. datele solicitate se pot comunica atât la instanţa competentă, cât şi la lichidatorul sau executorul judiciar.
 15.   În cazul în care este necesară recuperarea creanţelor datorate unei bănci aflate în stare de faliment sau în lichidareinstituţia lichidatoare, desemnată printr-o hotărâre judecătorească va putea obţine date cu caracter personal despre anumiţi debitori, pentru a-i acţiona ulterior în judecată prezentând o cerere scrisă, împreună cu dovada achitării taxelor aferente, precum şi următoarele documente:
 16. -copia sentinţei civile definitive şi irevocabile din care să rezulte deschiderea procedurii falimentului şi desemnarea lichidatorului judiciar (conformitatea cu originalul va fi atestată de instituţia solicitantului);
 17. -copia contractului de împrumut, cu menţiunea conform cu originalul, semnată şi ştampilată;
 18. -legitimaţia lichidatorului judiciar şi atestatul societăţii lichidatoare desemnate în soluţionarea dosarului, valabilă pentru anul în curs,
 19. datele se comunică instituţiei solicitante.
 20.    Pentru a identifica anumite persoane, care au calitatea de debitori, în vederea recuperării creanţelor datorate către anumite bănciexecutorul bancar, va putea obţine informaţiile necesare, prezentând o cerere scisă în acest sens, dovada achitării taxelor aferente, precum şi următoarele documente:
 21. - legitimaţia emisă executorului bancar, valabilă pentru anul în curs;
 22. - contractul sau un extras din contractul de credit învestit cu formulă executorie, în copie xerox, cu menţiunea conform cu originalul sau după caz,
 23. - hotărârea judecătorească din care să rezulte persoana debitoare, precum şi societatea care urmează să execute titlul executoriu, în copie xerox, cu menţiunea conform cu originalul.
 24. datele cu caracter personal se comunică instituţiei solicitante.
 25.   Medicii de familie, care au obligaţia potrivit legii de a corecta şi înscrie codul numeric personal corect al pacienţilor, pe documentele care au fost respinse de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Din acest motiv, vor putea obţine informaţiile corecte, prezentând o adresă oficială, însoţită de adresa prin care C.N.A.S. a respins înscrierea pacienţilor.
 26. Medicii de familie vor achita doar taxa de furnizare date – 1 leu/ persoană.
 27.   Pentru recuperarea pe cale amiabilă sau în instanţă a prejudiciului cauzat de diferite persoane fizice la plata consumurilor de utilităţi, societăţile comerciale de distribuţie şi furnizare a utilităţilor (energie electrică/ termică, gaze, apă) vor putea obţine informaţiile necesare despre aceşti debitori, prezentând o adresă oficială, însoţită de:
 28. - documentele care atestă calitatea de debitor al persoanei vizate, precum şi,
 29. - documentele care atestă faptul că a fost îndeplinită procedura prealabilă de conciliere şi de citare a persoanei la domiciliul cunoscut;
 30. - taxele aferente.
 31. datele vor fi comunicate instituţiei solicitante.   

Menţiune:

 • toate celelalte situaţii care pot surveni în activitatea de furnizare a datelor cu caracter personal din R.N.E.P., vor fi tratate în mod separat, în funcţie de specificul acestora, fiind soluţionate în conformitate cu prevederile legale în materie.
Taxele care se achită pentru obţinerea unor informaţii din R.N.E.P.

    Conform dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 97/ 2005, republicată, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/ 2005 privind unele măsuri de natură fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/ 2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent, de 1 leu/ persoanăşi se achită în contul bugetului local al Municipiului Caransebes;
    în conformitate cu prevederile Legii nr. 117/ 1999 privind taxa extrajudiciară de timbru, fiecare cerere va fi timbrată cu un timbru fiscal în valoare de 5 lei (sau se poate achita contravaloarea acestei taxe de timbru tot în contul bugetului local al Municipiului Caransebes).

Modalităţi de plată a taxelor
 • Taxele se achită fie, pe loc, la CASIERIE, fie prin virament la Trezorierie*

Scutirea de la plata taxelor legale

     Potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) din O.U.G nr. 97/ 2005 privind  evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români,  se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin   modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
 • casele de asigurari de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 • instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi   ocrotirii sociale a bătrânilor;
 • alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.
Extras din legislaţia in vigoare

      Extras din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 • Dispoziţii generale
 • Scop

 

ART. 1

 • (1) Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal - Informarea persoanei vizate

 

ART. 12

 • (1)  În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin urmatoarele informaţii, cu exceptia cazului în care această persoana poseda deja informaţiile respective:
 • a)   identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • b)   scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • c)  informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • d)  orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
 • (2)  În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizata posedă deja informaţiile respective:
 • a)  identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • b)  scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • c)  informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • d)   orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
 • (3)  Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
 • (4)  Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

Dreptul de acces la date

 

ART. 13

 • (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
 • a)  informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • b)  comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 • c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • d)  informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
 • (2)  Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • (3)  Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
 • (4)  În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele careia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazută la alin. (3) poate fi facută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
 • (5)  În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există, cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea prevazută la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
 • (6)  Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

 

ART. 14

 • (1)  Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
 • a)  după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b)   după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • c)  notificarea către terţi carora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • (2)  Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile sa îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • (3)  Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opoziţie

 

ART. 15

 • (1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • (2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
 • (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • (4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3)

Care sunt informaţiile de interes public

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptăţite a solicita datele prevăzute de Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Potrivit dispozitiilor art. 5 ale acestui act normativ, sunt informaţii de interes public următoarele:
 • a)  actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • b)  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţtii sau instituţiei publice;      
 • c)    numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • d)   coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
 • e)   sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • f)   programele şi strategiile proprii;
 • g)   lista cuprinzând documentele de interes public;
 • h)   lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • i)    modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Potrivit art. 12 din Legea nr. 544/ 2001, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii:
 • a)  informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • b)  informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • c)   informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • d)   informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • e)   informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 • f)   informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • g)  informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
Actualizat in - 24.10.2016, la ora 09:20.