VIZA DE FLOTANT (REŞEDINŢA)

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. 
În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru obţinerea 
Vizei de flotant:
Ce este reşedinţa Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.
Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei
 • Persoana fizică care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară
 • Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, excepţie făcând persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în intersul serviciului sau în scop turistic are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

 

Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, personal, la Biroul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Caransebes.
Acte necesare
 • Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie

NOTĂ: Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va complete cererea pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele care fac dovada adresei de reşedinţă:

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ (vezi care sunt acestea)
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
 3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14 la lege), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi  2. 
 4. ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de biroul de evidenţă, nu de cetăţean.
 5. pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.
 6. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (pentru locuitorii de la sate).
  Notă:
 7. În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedintei, în prezenţa personalului S.P.C.L.E.P., sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 8. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la S.P.C.L.E.P., declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
 • Documentul cu care se face dovada achitării, a taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei
Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Biroului de Evidenta a Persoanelor Caransebes este de 5 zile lucratoare.
 • In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 5 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia. (extras din Indrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti)
Legislaţie aplicabilă
 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
 • Hotărârea 1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat
 • Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Termen de valabilitate
 • Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de 1 an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă.
 • La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.
Important de ştiut

Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei – Anexa 19 la lege

 • Cererea se obţine de la agentul de ordine aflat la intrarea în sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor;
 • Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia.
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate, cu menţiunea de stabilire a reşedinţei

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.
Procedura înscrierii menţiunii de stabilire a reşedinţei

Pentru soluţionarea cererii, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează următoarele activităţi:

 1. verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat ori din alt document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă - sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în R.N.E.P.;
 2.  verifica documentele prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 3.  certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul", datează, semnează si restituie originalele;
 4. înregistrează cererea în Registratură;
 5. preia imaginea solicitantului;
 6.  efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: evidenţa operativă, evidenţa informatică sau manuală, centrală ori locală;

precum şi următoarele:
 1.  aplică eticheta autocolanta pe actul de identitate şi înscrie menţiunea privind reşedinţa;
 2.  efectuează operaţiunile necesare pentru actualizarea componentei locale a R.N.E.P.;
 3.   prezintă cererea, documentele primite şi actul de identitate, pe care s-a aplicat eticheta autocolantă şi s-a înscris menţiunea privind stabilirea reşedinţei, şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau persoanei desemnate de acesta, pentru avizare, respectiv semnare;
 4. eliberează actul de identitate solicitantului, care semnează de primire pe Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.
NOTĂ:
 • Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun - cămine, campusuri universitare, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei.
 • Astfel, în rubrica din Cererea pentru stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, vor fi menţionate datele administratorului imobilului, care va semna şi va aplica ştampila administraţiei.
 • Studenţii cazaţi în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor, sens în care se completează tabelul întocmit potrivit modelului prevăzut – Anexa 20 la lege.
Sancţiuni
A T E N Ţ I E
Persoanele care găzduiesc alte persoane, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile şi nu informează poliţia sau S.P.C.L.E.P., despre aceasta pot fi sancţionaţi cu amendă
între 75 şi 150 lei !
Actualizat in - 17.10.2016, la ora 11:53.