CARTEA  DE  IDENTITATE  PROVIZORIE

         Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate, iar pentru viitor şi cartea electronică de identitate.
Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului roman şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia. 

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci să obţii 
        

cartea de identitate provizorie:

Ce este cartea de identitate provizorie Cartea de identitate provizorie este actul de identitate, care se eliberează cetăţeanului român, în cazul  în care acesta nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Cine poate solicita o carte de identitate provizorie
 • Cetăţenii români cu domiciliul în România care nu deţin toate documentele care fac dovada numelui, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • Cetăţenii români cu domiciliu în străinătate şi reşedinţa în România
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, personal, la Biroul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Caransebes.
Acte necesare

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:

 • 3 fotografii 3/4cm, cu banda albă de 7 mm la baza (popular - poze tip buletin);
 • documentele care pot fi prezentate, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei şi a domiciliului (original şi copie xerox);
 • (vezi care pot fi acte doveditoare a domiciliului)
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;
Nota: In cazul eliberarii CIP ca urmare a schimbarii domiciliului se percepe taxa extrajudiciara de timbru in valoare de 5 lei.

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE:

 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii  ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi fotocopii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • dovada adresei de reşedinţa din România;
 • două fotografii mărimea 3/4cm, având la baza o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;
 • taxa  extrajudiciară de timbru - 5 lei.
Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Biroului de Evidenta a Persoanelor Caransebes este de 5 zile lucratoare.
 • In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 5 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia. (extras din Indrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti)
Legislaţie aplicabilă
 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
 • Hotărârea 1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
 • Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea se obţine de la agentul de ordine aflat la intrarea în sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor;
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi fotocopie.
 • In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.
Procedura eliberării cărţii de identitate provizorii

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

 • În cartea de identitate provizorie, rubricile “Motivul eliberării” sau, după caz, “Domiciliu” se completează după cum urmează:
 • „Lipsă certificat de naştere”, „lipsă certificat de căsătorie” sau „lipsă dovadă divorţ” - pentru persoanele care nu pot prezenta dovada numelui, a prenumelui, a datei de naştere ori a stării civile;
 • „Lipsă locuinţă” – pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost, care nu pot declara adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă;
 • * Notă:  La rubrica „domiciliu” se înscrie localitatea, unde a fost identificat solicitantul, la data eliberării actului de identitate
 • „Lipsă dovada adresei de domiciliu” – pentru persoanele care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu.
 • * Notă:   În cartea de identitate provizorie, la rubrica „domiciliu”, se înscrie adresa la care solicitantul declară că locuieşte efectiv.

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE

 • În cartea de identitate provizorie, la rubrica “Domiciliu” se înscrie statul în care solicitantul are domiciliul, la rubrica “Motivul eliberării” se înscrie menţiunea “Reşedinţă C.R.D.S.”, iar pe versoul cărţii de identitate provizorii se aplică şi se completează autocolantul privind stabilirea reşedinţei.
Sancţiuni
A T E N Ţ I E
cetăţenii care nu solicită eliberarea unui nou act de identitate, în termenul legal de 15 zile –– vor fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei !
Actualizat in - 17.10.2016, la ora 11:47.